پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، رگرسیون، ضرایب رگرسیونی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1- هدف کلی پژوهش 8
1-4-2- اهداف ویژه پژوهش 8
1-4-3- اهداف كاربردي 8
1-5- فرضیه ها 9
1-5-1- فرضیه اصلی اول: 9
1-5-2- فرضیه اصلی دوم 9
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
1-6-1- متغیرهاي مستقل 9
1-6-2- متغیر وابسته 12

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه 15
2-2- مبانی نظری 15
2-2-1- مباني نظري استراتژي‌هاي سرمايه درگردش 15
2-2-2- مبانی نظری محافظه کاری 23
2-2-3- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی 37
2-2-4- ارتباط تئوريك بين متغيرهاي پژوهش 41
2-3- پیشینه پژوهش 42
2-3-1- مروری بر پژوهش های داخلی 42
2-3-2- مروری بر پژوهش های خارجی 43

فصل سوم: روش اجراي پژوهش
3-1- مقدمه 46
3-2- قلمرو پژوهش 46
3-2-1- قلمرو موضوعی پژوهش 46
3-2-2- قلمرو زمانی پژوهش 46
3-2-3- قلمرو مکانی پژوهش 47
3-3- فرضيه های پژوهش 47
3-3-2- فرضیه اصلی دوم: 47
3-4- جامعه آماري پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق 48
3-5- روش پژهش 49
3-6- روشها و ابزار جمع آوری داده ها 50
3-7- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51
3-7-1- شاخص کشیدگی 51
3-7-2- شاخص چولگی 53
3-7-3- آماره آزمون نرمال بودن جاركو-برا 54
3-7-4- تحلیل همبستگی 55
3-7-5- ضریب تعیین () 55
3-7-6- ضریب تعیین تعدیل شده 57
3-7-7-آماره t استیودنت 58

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4-1- مقدمه 60
4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 60
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا) 62
4-4- آزمون فرضیات پژوهش 62
4-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 79

فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 81
5-2- نتايج حاصل از پژوهش 81
5-2-1- نتايج حاصل از فرضیه اول 81
5-2-2- نتايج حاصل از فرضیه دوم 82
5-2-3- نتيجه گيري نهايي 83
5-3- پيشنهادهاي پژوهش 84
5-3-1- پيشنهادهاي كاربردي 84
5-3-2- پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي 84
5-4- محدوديت هاي پژوهش 85

پيوست 86

منابع 94
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش 49
جدول 4-1: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش 61
جدول 4-2: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 61
جدول4-3: نتایج آزمون جارکو-برا 62
جدول 4-4: استراتژی های سرمایه درگردش 63
جدول 4-5:محافظه کاری درگزارشگری مالی 63
جدول4-6: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول 64
جدول 4-7: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول 65
جدول 4-8:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول 66
جدول4-9: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم 66
جدول 4-10: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم 67
جدول4-11: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم 68
جدول 4-12: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم 69
جدول 4-13: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی سوم 70
جدول4-14: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم 70
جدول4-15: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم 71
جدول 4-16:جدول تجزیه واریانس فرضیه اصلی دوم 72
جدول4-17: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1 72
جدول 4-18: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی1 73
جدول 4-19:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی1 74
جدول4-20: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2 75
جدول 4-21: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی 2 76
جدول4-22: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 3 76
جدول 4-23: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی 3 77
جدول 4-24: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی 3 78
جدول 4- 25: خلاصه نتيجه آزمون فرضيه ها 79

چكيده
نقش روزافزون سرمايهدرگردش در تداوم فعاليت‌هاي واحدهاي تجاري موجب شدهاست که، استراتژیهاي مختلفي براي مديريت سرمايهدرگردش در نظر گرفتهشود. واحدهاي انتفاعي با بکارگيري استراتژيهاي مختلف در رابطه با مديريت سرمايه درگردش، مي‌توانند ميزان نقدينگي شرکت را تحت تأثير قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایهدرگردش و مدیریت مطلوب آن میتواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام اين پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژيهای سرمايه درگردش و نیز اثر محافظهكاري در گزارشگري مالي بر كيفيت اقلام تعهدي مرتبط با سرمايه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد 183 شرکت در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1391 انتخاب گردیدهاند. همچنین دادههای آماری تحقیق از طریق آزمونهای همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر این است که، بين استراتژیهای سرمايهدرگردش و محافظهكاري درگزارشگري مالي با كيفيت اقلام تعهدي، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژي جسورانه سرمايهدرگردش غيرمستقيم اما با استراتژي محافظهكارانه سرمايهدرگردش مستقيم ميباشد، همچنين اين رابطه با محافظهكاري درگزارشگري مالي غيرمستقيم است.
كليدواژه: استراتژي سرمايه درگردش، محافظهكاري، كيفيت اقلام تعهدي

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصميمگيري در این گونه بازارها، صورتهايمالي شرکتها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازهگيری سود از سیستم تعهدی1 استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی2 شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازهگيري کنند. ازنظر بارت وهمکاران(2005)3 بکارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهايی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد4 و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میكاهد. از نظر دچو و دیچو(2002)5 کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر ميزان خطاي اقلام تعهدي سرمايهدرگردش، تركيب اين اقلام و سطح محافظهكاري مديريت، در گزارشگري صورتهاي مالي است. تركيب اقلام تعهدي نيز خود تحت تاثير استراتژي بكارگرفته شده از سوي مديريت در قبال سرمايه درگردش است. مديريت سرمايه درگردش نيز ازجمله مهمترين مسائل ساختار مديريتي است. مديريت سرمايه درگردش بيانگر سياست‌ها و تصميماتي است که در بخش سرمايه درگردش به منظور تغيير در انواع دارايي‌هاي جاري و منابع تأمين مالي کوتاه مدت اعمال مي‌شود و کنترل صحيح اين بخش مي‌تواند تأثير بسزايي بر سودآوري شرکت داشته باشد (طالبي،1377). محافظهكاري نيز كه همان اعمال احتياط در فرآيندهاي سيستم حسابداري از زمان شناسايي و ثبت اوليه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالي است، به عنوان يك عامل پيشگيرانه از خوشبيني بيش ازحد مديران واحد تجاري تلقي ميكنند، اما پايبندي زياد حسابداران و تهيه كنندهگان گزرشهاي نهايي ميتواند منجر به ايجاد ذخاير پنهان در سيستم حسابدراي بشود. در واقع احتياط به عنوان يكي از اصول حسابداري بحثبرانگيز است، به نحوي كه برخي از صاحبنظران اين اصل را پاسخ خامي از سوي حسابدارن براي مقابله با عدم قطعيت موجود در رويدادها ميدانند(ثقفي، 1381).
1-2 بیان مساله
تداوم فعالیتهای بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایهدرگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیریت سرمایه درگردش در دو گروه مدیریت دارائیهای جاری و مدیریت بدهیهای جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائیهای جاری و
بدهیهای جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیمگیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی میگذارد. در اداره امورسرمایهدرگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائیهای جاری6واستراتژی بدهیهای جاری7 حاصل میشود(رهنمای رودپشتی و کیایی،1391). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیران سرمایهدرگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده مینمایند.
1. استراتژیهای دارائیهایجاری
2. استراتژیهای بدهیهایجاری
در استراتژی محافظهكارانه (درمدیریت دارائیهای جاری)8 این راهبرد وجود دارد که شرکتها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش میکوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را میدهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودیهای زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائیهای جاری)9، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایهگذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائیهای ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائیهای جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظهكارانه (در مدیریت بدهیهای جاری)10 مدیر محافظهكار میکوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وامهای کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائیهای جاری، از وامهای بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده میکند. در پارهای مواقع به جای اخذ این گونه وامها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی میکند. شرکتی که وامهای کوتاه مدت را به حداقل ممکن میرساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وامها را به شدت کاهش میدهد. همچنین استفاده از وامهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وامهای کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت میشود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهیهای جاری)11 مدیر میکوشد سطح وامهای کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائیهای جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وامهای کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وامهای کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش میگیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهیهای جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهیهای جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بافت تاریخی، دوره قاجار، کاروانسرا، معماری ایرانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سرمایه درگردش، کیفیت اقلام تعهدی