مقاله رایگان با موضوع بافت تاریخی، دوره قاجار، استان کرمان، استان یزد

دانلود پایان نامه ارشد

1-4ـفرضیههایپژوهش 5
1-5ـاهمیتوضرورتموضوعپژوهش 5
1-6ـپیشینهپژوهش 6
1-7ـروشانجامپژوهش 6
1- 8 ـمحدودیتهایپژوهش 6
فصلدوم: مطالعه وضعیت زیست محیطی شهر بابک
2-1 موقعیتجغرافیاییشهربابک 9
2-2ـزمینشناسیناهمواریها 11
2-2-1ـکوهها 11
2-2-2ـدشتها 14
2-2-3ـکویرها 15
2-3ـآبوهوا 15
2-3-1ـدما 15
2-3-2ـبارندگیورطوبتنسبی 16
2-3-3ـبادها 17
2-4ـمنابعآب 17
2-4-1ـآبهایزیرزمینی 17
2-4-2ـآبهایسطحی 18
2-4-2-1ـرودخانهآبدر 19
2-4-2-2ـرودخانهی «تاجوئیه» 20
2-4-2-3ـرودخانه «فتحآباد» 21
2-4-2-4ـرودخانهی «شوربزن» 21
2-5ـپوششگیاهیوجانوری 21
2-6ـجغرافیایاقتصادی 22
2-6-1ـراههایارتباطی 23
2-6-2ـمعادن 26
2-6-2-1ـفیروزهشهربابک 26
2-6-3ـشیوهمعیشت 28
2-7ـجغرافیایانسانی 30
فصلسوم: مطالعه پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر بابک
3-1ـوجهتسمیهشهربابک 35
3-2ـقدمتشهربابک 36
3-2-1ـمیمند 36
3-2-1ـقدمتمیمند 38
3-2-1-2ـآتشکدهومعبداوستا 39
3-2-2ـشهربابکدردورانپیشازاسلام 40
3-3ـشهربابک،درصدراسلام 41
3-4ـشهربابکدردورانپسازاسلام 41
3-4-1ـشهربابکدردورانقاجار 45
3-4-1-1ـحکومتموسیخان 48
3-4-1-2ـحکومتعیسیخان 49

فصلچهارم: کلیاتی پیرامون شهر و شهرنشینی در دوران قاجار
4-1ـخصایصشهراسلامی 55
4-2ـانواعبافت 56
4-3 ـهنرومعماریدورهقاجار 60
4-3-1 ـعواملمؤثردرشكلگيرىمعمارىقاجار 61
4-3-1-1 ـعواملداخـلى 61
4-3-1-2 ـعوامـلبيـرونى 61
4-3-2 ـمعماریمسکونیدورهقاجار 62
فصلپنجم: مطالعه بافت تاریخی شهر بابک در دوران قاجار
5-1ـبافتتاریخی 65
5-2ـبافتشهربابکازدورانصفویهتاقبلازقاجار 65
5-3ـشهربابکدرسفرنامههایدورانقاجار 69
5-4ـعواملموثردرتوسعهبافتتاریخیدورهقاجارشهربابک 73
5-4-1ـرودخانهفصلی 74
5-4-2ـراههایارتباطی 75
5-5ـساختارهایمختلفتشکیلدهندهبافتشهربابکدردورهقاجار 76
5-5-1 ـساختارهایمسکونی 77
5-5-1-1 ـعمارتموسیخانی 77
5-5-1-2ـخانهصمدخان 79
5-5-1-3 ـمحلاتشهریشهربابکوویژگیآنهادردورانقاجار 80
5-5-1-3-1ـمحلهنعمتیها 81
5-5-1-3-2ـمحلهآخوندیها 81
5-5-1-3-3ـمحلهزرگرها 82
5-5-1-3-4ـمحلهقلعهسنگ 82
5-5-1-3-5ـمحلهحسنآباد 82
5-5-1-3-6ـمحلهعلیا 83
5-5-1-3-7ـمحلهمیرها 83
5-5-1-3-8ـمحلهخالوها 83
5-5-1-3-9ـمحلهصیفیها 83
5-5-1-3-10ـمحلههاوشک 83
5-5-1-3-11ـمحلهقطبآباد 84
5-5-1-3-12ـمحلهدهموسی 84
5-5-2 ـساختارمذهبی 86
5-5-3 ـساختارهایعمومی 86
5-5-3-1 ـقناتها،باغهاوآسیابها 86
5-5-3-1-1 ـقناتبرخواهوبناهایعمومیوابستهبهآن 87
5-5-3-1-2 ـقناتعلیآباد 88
5-5-3-1-3 ـقناتحسنآباد 88
5-5-3-1-4 ـقناتخونی 88
5-5-3-1-5 ـقناتآمحمدجعفری 88
5-5-3-1-6 ـقناتصدر 89
5-5-3-2 ـحمامها،کاروانسراوگورستان 90
5-5-3-3 ـمیدان 92
5-5-4 ـساختاراقتصادی 93
5-5-4-1ـبازارشهربابکوپیشینهآن 93
5-6ـارتباطبافتتاریخیشهربابکبااقلیمگرموخشک 98
5-6-1ـاصولحاکمبرشهرسازیاقلیمگرموخشکایران 99
5-6-1-1ـاصلاول:جهتگیری 99
5-6-1-2ـاصلدومبافتمتراکم 100
5-6-1-3ـاصلسوممعابرارگانیکوسرپوشیده 100
5-6-1-4ـاصلچهارم: استفادهازمصالحباظرفیتحرارتیبالا 101
5-6-1-5ـاصلپنجم: درونگراییوحیاطمرکزی 101
5-6-1-6ـاصلششم:استفادههنرمندانهازآبوگیاه 102
5-6-1-7ـاصلهفتم: تهویهطبیعیوشریانحیاتیآب 102
5-6-1-8 ـاصلهشتم: قنات 103
فصلششم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

شکلشماره 5-1. ویژگیهایبازارشهربابک (نگارنده، 1393) 99

تصویرشماره 2-1. موقعیتشهربابکدراستانکرمان 9
تصویرشماره 2-2،نقشهناهمواریهایاستانکرمان (جلالیفرو..،1393) 10
تصویرشماره 2-3،کوهمحمدآبادhttp://kermannaturalsights.blogfa.com/1391/11 12
تصویرشماره2-4،نموداربارشودمادراستانکرمان (جلالیفرو..،1393) 15
تصویرشماره 2-5،رودخانهچاورچیجوزم (http://seeiran.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C/) 18
تصویرشماره 2-6،رودخانهآبدر (http://www.avishen.blogfa.com/1392/01) 19
تصویرشماره2-7،راههایباستانیایالتکرمان ( سدهسومتاششمهجری) ( باستانیپاریزی، 1381: 39) 23
تصویرشماره 2-8،نقشهراههایاستانکرمان، (جلالیفروهمکاران، 1390) 24
تصویرشماره 3-1. روستایصخرهایمیمند. www.mymandblogfa.com 34
تصویرشماره 3-2. روستایصخرهایمیمند. www.mymandblogfa.com 34
تصویرشماره 4-1‌،شهرایرانیتاسال1300ه.ش .(حائری، 1372: 18) 55
تصویر 4-2،الگویعمومیاتصالدردههاولقرنحاضر (حائری، 1372: 19) 56
تصویر 4-3،تصویرعمومیشهرایرانیتااواخردههچهارمقرنحاضر (حائری، 1372: 23) 57
تصویرشماره 5-1،محدودهکنونیمحلهقطبآبادشهربابک. (نگارنده، 1393) 64
تصویرشماره 5-2،مرکزشهربابکقبلازحملهافغانها (نگارنده: 1393) 65
تصویرشماره5-3. مکانیابیشهرقدیمساختهشدهتوسطاکبرخانوبازارآندربافتکنونیشهر (نگارنده، 1393). 66
تصویرشماره 5-4،رودخانهفصلیکهازمرکزشهرمیگذشتهاست (ادراهثبتاسنادشهربابک، 1393) 73
جدولشماره 5-1. کالبدبافتتاریخیشهربابکوساختارهایمختلفآن (نگارنده، 1393) 74
تصویرشماره5-5. نمایشمالیوغربیعمارتموسیخانی (میراثفرهنگیشهربابک، 1393) 75
تصاویرشماره 5-6 و 5-7،نمایجبههجنوبیوباغپشتآن (میراثفرهنگیشهربابک، 1393) 76
تصویرشماره 5-8،عمارتآصمدخان (نگارنده: 1393) 78
زرگرها2- محلههاوشک 3- محلهقطبآباد 4- حسنآباد 5- محلهآخوندیها 6- محلهخالوها 7- محلهاشرافنشین 8- محلهنعمتیها 9- محلهمیرها 10-محلهصیفیها 83
تصویرشماره 5-9،محلاتشهربابکدردورانقاجار (نگارنده: 1393) 83
تصویرشماره 5-10،قناتهایشهربابکدردورهقاجار (نگارنده: 1393) 85
تصویرشماره 5-11،باغهایشهربابکدردورانقاجار (نگارنده: 1393) 87
تصویرشماره 5-12،حمامهایشهربابکدردورهقاجار (نگارنده: 1393) 89
تصویرشماره 5-13،کاروانسراهایشهربابکدردورانقاجار (نگارنده: 1393) 90
تصویرشماره 5- 14 محلقرارگیریمیدانشهربابکدربافتدورهقاجار (نگارنده: 1393) 91
تصویرشماره5-15،تطبیقمکانیدوبازاردورهقاجار (سمتراست) وبازاردورهصفویه (سمتچپ) (نگارنده، 1393) 92
تصویرشماره 5-16. بازارسرپوشیدهشهربابک (محمودی، 1393) 93
تصویرشماره5-17. موقعیتبازارسرپوشیدهشهربابکدردورهقاجارنسبتبهمحلاتومرکزشهر(نگارنده، 1393) 95
تصويرشماره 5-17،جهتگيريبافتشهربابکوعمارتموسيخانيدرجهترونکرمان (نگارنده 1393) 102
تصويرشماره 5-18،تطابقويژگيهايبنايشاخصشهربابکدردورانقاجار (عمارتموسيخاني)،بااقليم (نگارنده، 1393) 102
تصويرشماره 5-19،تطابقويژگيهايبافتتاريخيدورهقاجارشهربابکبااقليم (نگارنده،1393) 103

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

1-1ـ مقدمه
شهرستان شهربابک غربیترین شهر استان کرمان و دارای پیشینهای غنی از فرهنگ و تمدن است. شهری که روزگاری در اوج رونق و شکوفایی بوده است و به همان نسبت به دلیل قرارگیری در محدوده مرکز کشور و بین سه استان فارس، کرمان و یزد مورد غارت و تجاوز آشنا و بیگانه بوده است. این شهرستان در دوران قاجار تحت حاکمیت حکام محلی بوده است که گاه و بیگاه بر سر قدرت با یکدیگر نزاع داشته و این شهر را که هنوز از زیر هجوم و غارات افاغنه کمر صاف نکرده است با این نزاعها بیشتر به ورطه نابودی میکشاندند و هزینه گزاف آن را مردم بیچاره با کشاورزی و دامداری در شهری که دیگر رونق سابق و باغات و مزارع دلکش آنچنان که در سفرنامهها ذکر شده متحمل میشدند. اگرچه این شهر رونق زمان ساسانیان را ندارد اما هنوز هم گنجینهای چون میمند که یکی از شاهکارهای معماری جهان و نشان قدمت و قدرت این شهر است را درون خود جای داده است و با آن به جهانیان فخر میفروشد. باشد که پژوهشهای بیشتر و حفاظت و حراست مسئولین از باقیمانده آثاری که امروز باقی مانده است جایگاه واقعی این شهر را نمایان سازد
1-2ـ بیان مساله
شهر بابک مرکز شهرستان شهربابک، در غرب استان کرمان قرار دارد. این شهر از شمال به استان یزد، از مشرق به شهرستان رفسنجان ، از جنوب به شهرستان سیرجان و از مغرب نیز به استان یزد وفارس محدود است. بیشتر مورخین بنای آن را به بابک پدر اردشیر ساسانی نسبت می دهند.
در این پژوهش دو واژه کلیدی به عنوان مباحث وابسته به موضوع اصلی مورد پژوهش (شهربابک) از اهمیت خاصی برخوردارند: 1- دوره قاجار 2- بافت تاریخی:
موضوع مورد پژوهش در اینجا بافت و بناهای تاریخی شهربابک در دوره قاجار است.شهربابک در این دوره در دوران خان سالاری قرار داشته است. که بانی بسیاری از آثار معماری دوره بوده اند. و قطعاً ذوق و سلیقه آنان در ساخت و تزئین و نوع بنای ایجاد شده بسیار مؤثر بوده است. در سال 1365 بسیاری از بناهای خشتی این شهرستان در اثر سیل از بین رفت، و داده های بسیاری را که امروز می توانست در گسترش دید ما از دوره قاجار سهیم باشد را به نابودی کشاند. علاوه بر سیل انسان نیز در این میان در این تخریب خود راسهیم کرده است، گویا بازار سرپوشیده ای در این شهر وجود داشته است که در طی روند ساخت و ساز بناهای جدید وگسترش شهر تخریب شده است، بازاری که به احتمال قوی بناهای وابسته ای نیز داشته است. و می توانست پاسخگوی بسیاری از سوالات ما در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
هدف از این پژوهش مطالعه و باز شناسی هویت بافت قاجاری شهربابک و تقابل وتوافق بافت تاریخی زمان قاجار و بافت قدیمی تر و بافت جدید و امروزی شهراست. محدوده زمانی پژوهش مورد نظر مربوط به دوران قاجار یعنی از حدود سال1174 تا سال1304 هجری خورشیدی با نگاهی مختصر به دوران قبل از آن میباشد
مکان این پژوهش محدوده امروزی شهر شهربابک واقع در 250 کیلومتری غرب استان کرمان میباشد و محدوده زمانی پژوهش مورد نظر، مربوط به دوران قاجار یعنی از حدود سال 1174 تا سال 1304 هجری خورشیدی میباشد
1-3ـ سوالات پژوهش
سرانجام آنچه در این میان مورد ابهام و سوال است و و هدف از این پژوهش را مشخص می سازد، میتوان در قالب سوالات زیر بیان کرد:
1-سوال اول: با توجه به این احتمال که در این دوره جنگ و نزاع بر سر رسیدن به قدرت، فراوان بوده است، به تبعیت آن، آیا بناهای متناسب با این شرایط نیز وجود داشته است؟
2- سوال دیگری که باید به دنبال جواب آن بود، تمرکز بافت تاریخی (قاجاری) در کدام قسمت شهر بوده است. واینکه الان در چه وضعیتی است؟ و چه مقدار آن تخریب شده و چه مقدار آن در آستانه نابودی است و نیاز به حمایت و توجه دارد؟
1-4ـ فرضیههای پژوهش
در رابطه با این پژوهش دو فرضیه مطرح میباشد
1- بیشترین آثار مربوط به دوره قاجار در شهربابک قلاع و استحکامات نظامی است.
2- بافت قدیم شهر در دوره قاجار گسترش به سمت شرق داشته است.

1-5ـ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
شهری که اکنون در گوشهای مهجور آرمیده و آنچنان که باید پرده از رخسار تمدن و فرهنگش گشوده شود نیازمند مطالعه میدانی و کتابخانهای و کاوشهای باستانشناسانه است تا چهره واقعیش آشکار شود. متاسفانه آنطور که شایسته و بایسته بوده است پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است از طرف دیگر موضوع اصلی مورد پژوهش این رساله یعنی بافت تاریخی، وجهای از کالبد، فرهنگ، ویژگیهای سیاسی و اقتصادی و اقلیمی منطقه است که کاویدن آن حاوی اطلاعات ارزشمندی است که در قالب معماری ضبط شده است
هدف از انجام این پژوهش شناسایی و جانمایی بناهای ، نحوه گسترش شهر و تغییرات ساختاری و تزئینی در معماری شهر در محدوده زمانی دوره قاجار با توجه به تاثیرات حکومت مرکزی نیز تاثیرات بومی و اقلیمی و محلی بر معماری و آرایه های آن است. ونیز بیان ضرورت حفاظت از بافت تاریخی برای جلوگیری از تخریب و احیا و قرار گیری آن در فرایند توسعه شهر است.

1-6ـ پیشینه پژوهش
در مورد این موضوع با این عنوان خاص کار پژوهشی صورت نگرفته است اما از جمله کتابهایی که در مورد شهربابک منشر شدهاند می توان به کتابهای زهرا حسینی تحت عنوان شهربابک، سرزمین فیروزه (1381)و کتاب شهربابک در آینه اسناد(1390) و نیز کتاب منصور عزیزی تحت عنوان تاریخ و فرهنگ شهربابک (1383) اشاره کرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بدریخت انگاری بدن، فراشناختی، باورهای فراشناختی، کمال گرایی Next Entries مقاله رایگان با موضوع استان کرمان، آبهای زیرزمینی، رطوبت نسبی، بافت قدیم