پایان نامه درمورد فراشناختی، بدریخت انگاری بدن، عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای فراشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگر:
اسماعیل غلام زاده

تابستان 1394

دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
در رشته روانشناسی گرایش بالینی

عنوان:
مطالعه اکتشافی نشانه های وسواسی- جبری ابعاد شناختی و فراشناختی در بدریخت انگاری بدن و صفات احتکار در دانشجویان

پژوهشگر:
اسماعیل غلام زاده

ارزيابي و تصويب شدهی كميتهی داوران پاياننامه با درجهی ……………………….
نام و نام خانوادگی
مرتبهی علمی
سمت
امضاء
اوشا برهمند
دانشیار
استاد راهنما و رییس کمیتهی داوران

نادر حاجلو
دانشیار
استاد مشاور

اکبر عطا دخت
استادیار
داور

تابستان 1394

پیشکش به مادرم:
بانو صغری میری ، که خود خواندن و نوشتن نمی دانست ولی به من خواندن و نوشتن آموخت
و تقدیم به همسر صبورم

سپاسگزاري:
خداوند را سپاسگذاریم که توفیق آگاهی یابی و کمک به قشری از دردمندان غریب جامعه را برایمان فراهم کرد این اثر در ابتدا محصول دغدغه ای انسانی ست برای کمک به بیمارانی که از بیماری وسواس در عذابند. به گفته پلوتارک(95میلادی) بیماری روح از بیماری تن بدتر است، آنها که تنشان مبتلا شده تنها رنجور می شوند، اما آنها که روحشان مبتلا گشته هم رنجور و هم ناخوش اند.
به ثمر رسیدن این اثر را مدیون استاد راهنمایم خانم دکتر اوشا برهمند هستم که در محضرشان هم اخلاق آموخته ام و هم علم. این بزرگوار نیز دغدغه ای نداشتند جز راهنمایی دانشجویانی مثل من و پیشبرد علم روانشناسی، شاخه آسیب شناسی روانی و کاستن از آلام بیماران که حکایت از روح بزرگ این استاد ارجمندم دارد. از مشاوره ها و راهنمایی های استاد مشاورم دکتر نادر حاجلو نیر نهایت تشکر را دارم.
اکنون این پایان نامه به مراحل پایانی خود رسیده بر خود لازم می دانم از زحمات خواهرم لیلا که در روند اجرایی پایاننامه که کمک حال بنده بوده است تشکر فراوان دارم و نیز از تمامی دوستان و همکارانی که در روند اجرایی این پایان نامه از کمک ها و محبت هایشان بر خوردار بودم تشکر کنم. هر چند که نام بردن تک تک عزیزان ورای حافظه کوتاه من است. از آقایان روح الله حیدری و مسلم قلخانی بابت کمک هایی که برایم دریغ نکرده اند سپاسگذارم. از آقای نجات حمدی که زحمت ویرایش پایان نامه را به ایشان داده ام کمال تشکر را دارم. از آقایان نجف حمدی و حسن فرامرزی و بهنام پیری که زحمت توضیع و جمع آوری پرسشنامه ها را در مراحلی از تحقیق به دوش خود کشیده اند نهایت قدردانی را دارم. و به انجام رسیدن این اثر را مدیون کمک های این دوستان گران قدرم هستم و در پایان برای همه ی این عزیزان آرزوی توفیق، سر بلندی و موفقیت را از خداوند بزرگ خواهانم.

نام خانوادگي دانشجو: غلام زاده نام: اسماعیل
عنوان پاياننامه: مطالعه اکتشافی نشانه های وسواسی- جبری، ابعاد شناختی و فراشناختی در بدریخت انگاری بدن و صفات احتکار در دانشجویان
استاد راهنما: دکتر اوشا برهمند
استاد مشاور: دکتر نادر حاجلو
مقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی
گرايش: بالینی دانشگاه: محقق اردبيلي
دانشكده: علوم تربیتی و روانشناسی تاريخ دفاع:31/4/94 تعداد صفحات: 116
چكيده:
این مطالعه به منظور بررسی نشانه های وسواسی، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی در افراد دارای نگرانی های بدریخت انگارانه بدن و تمایلات به احتکار طرح ریزی شده بود. با استفاده از یک طرح پژوهشی توصیفی- همبستگی، یک نمونه تصادفی از 329 دانشجو برای این مطالعه انتخاب شد و داده ها با استفاده از مقیاس ابعاد اختلال وسواسی، مقیاس باورهای وسواسی، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی، پرسشنامه فراشناختی، پرسشنامه بدریخت انگاری بدن و احتکار جمع آوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 4/3 درصد و 6/2 درصد از نمونه به ترتیب نگرانی های بدریخت انگارانه بدن و تمایلات احتکار را گزارش کردند. بعلاوه نگرانی ها در مورد بدریخت انگاری بدن با همه ابعاد اختلال وسواسی، باورهای وسواسی در مورد مسئولیت و کنترل افکار، عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای مثبت و منفی در مورد نگرانی و باورهای منفی در مورد توانش شناختی همبستگی مثبت داشت. تمایلات احتکار با همه ابعاد اختلال وسواسی، با همه باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای مثبت و منفی در مورد نگرانی، باورهای منفی در مورد توانش شناختی و نیاز به کنترل افکار همبستگی مثبت داشت. تحلیل رگرسیون چندگانه آشکار کرد که ابعاد آلودگی و تقارن وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی در مورد توانش شناختی، بخش قابل توجهی از واریانس نگرانی های بدریخت انگارانه بدن را تبیین کرد. در حالی که ابعاد آلودگی و تقارن وسواسی و باورهای وسواسی در مورد مسئولیت بخش قابل توجهی از واریانس تمایلات احتکار را توجیح کرد. یافته ها حاکی از این است که، در حالی که ممکن است درمان شناختی- رفتاری در درمان احتکار وسواسی مفید باشد، مداخلات طرح ریزی شده برای نگرانی در مورد ریخت بدن باید بر باورهای فراشناختی نیز تمرکز کند.
كليد واژهها: بدریخت انگاری بدن، احتکار، ابعاد وسواسی- جبری، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی، فراشناخت ها

فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب
صفحه

فصل اول:کليات پژوهش

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسئله 5
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 9
1-4- اهداف پژوهش: 10
1-5- سؤال پژوهش: 10
1-6- فرضیه های پژوهش: 10
1-7 – تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای پژوهش 11
1-8- نشانه های وسواسی- جبری 11
1-9 – اختلال بدریخت انگاری بدن 11
1-10- اختلال احتکار 12
1-11- باورهای وسواسی 12
1-12- عدم تحمل بلاتکلیفی 13
1-13- باورهای فراشناختی 14
فصل دوم:
مباني نظري پژوهش
2-1 – اختلال وسواسی-جبری 16
2-2- مشخصه: 18
2-3- خصایص بالینی 18
2-4- الگوی علائم 19
2-5- سبب شناسی 20
2-6- عوامل زیستی 20
2-7- عصب- رسانه ها(نوروترانسمیترها) 20
2-8- مفهوم سازی رفتاری 21
2-9- عوامل شناختی در وسواس 23
2-10- مدل شناختی مبتنی بر ارزیابی 24
2-11- مفهوم سازی فراشناختی 25
2-12- دیدگاه روانپویشی 28
2-13- شیوع 29
2-14- سیر، پیش آگاهی و شکل گیری 29
2-15- عوامل خطر 30
2-16- موضوعات تشخیصی وابسته به فرهنگ 30
2-17- موضوعات تشخیصی وابسته با جنسیت 30
2-18- خطر خودکشی 31
2-19- تشخیص افتراقی 31
2-20- همزمانی با اختلالات دیگر 31
2-21- درمان 32
2-22- دارودرمانی 32
2-23- رفتار درمانی وسواس(روان درمانی ERP) 33
2-24- درمان شناختی-رفتاری سالکووسکیس 33
2-25- مدل شناختی رفتاری راچمن 34
2-26- درمان فراشناختی 35
1- احساس مسئولیت بیش از حد 37
2- کنترل افکار 38
3- کمال گرایی 39
4- عدم تحمل بلاتکلیفی 39
2-27- اختلال بدریخت انگاری بدن 41
2-28- سبب شناسی اختلال بدریخت انگاری بدن 42
2-29- عوامل زیستی 42
2-30- عوامل روانشناختی 43
2-31- دیدگاه فراشناختی 44
2-32- شیوع 45
2-33- شکل گیری، سیر و پیش آگاهی 45
2-34- موضوعات تشخیصی وابسته به فرهنگ 45
2-35- موضوعات تشخیصی وابسته به جنسیت 46
2-36- خطر خودکشی 46
2-37- تشخیص افتراقی 46
2-38- همزمانی اختلالات 47
2-39- درمان 47
2-40- دارو درمانی 47
2-41- درمان شناختی-رفتاری(CBT) 48
2-42- درمان فراشناختی 48
2-43- اختلال احتکار(ذخیره کردن) 49
2-44- سبب شناسی اختلال احتکار 50
2-45- فرآیند شناختی ناسازگارانه و ناکارآمد 51
2-46- مشکلات محتوایی در شناخت 51
2-47- دلبستگی هیجانی نسبت به اشیاء 52
2-48- رفتارهای اجتنابی 52
2-49- پنج خطای فکر بنیادین در افراد مبتلا به اختلال وسواس احتکار 53
2-50- شیوع 53
2-51- شکل گیری و سیر 54
2-52- همزمانی اختلالات 54
2-53- درمان اختلال احتکار 54
2-54- درمان رفتاری 55
2-55- درمان شناختی- رفتاری(CBT) 55
2-56- دارو درمانی 56
فصل سوم:
ابزارها و روش پژوهش
3-1- مقدمه 58
3-2- روش پژوهش و تحلیل داده ها 59
3-3- جامعه پژوهش 59
3-4- نمونه پژوهش 60
3-5- روش اجراء 60
3-6- مقیاس ابعاد وسواس فکری-عملی (DOCS؛ آبراموویچ و همکاران، 2010) 60
3-7- پرسشنامه باورهای وسواسی 61
3-8- مقیاس بلاتکلیفی 61
3-9- پرسشنامه باورهای فراشناختی: 62
3-10- مقیاس بعدی بدریخت انگاری بدن 62
3-11- مقیاس بعدی احتکار 62
فصل چهارم:
نتايج و يافته‌هاي پژوهش
4-1- مقدمه 64
4-2- یافته های توصیفی 64
4-3- نتایج مربوط به فرضیه ها 68
فصل پنجم:
نتيجه‌گيري و بحث
نتايج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
پیشنهادات پژوهشی 85
فهرست منابع و مآخذ: 86

فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول
صفحه

جدول 1-4 فراوانی و درصد ابعاد وسواسی به همراه نشانه های بدریخت انگاری بدن و صفات احتکار در گروه مورد مطالعه…………………………………………………………………………… 64
جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد های متغیرها در گروه مورد مطالعه……………..……… 66
جدول 3-4 میانگین و انحراف استاندارد مولفه ها با تفکیک گروه پژوهش به دو گروه بدریخت انگاری و احتکار……………………………………………………………….…………………….. 67
جدول 4-4 نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغییرهای ابعاد وسواسی، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نشانه های دو اختلال بدریخت انگاری بدن و اختلال احتکار(رفتار ذخیره سازی)…………………………………………… …………….. 68
جدول 5-4 مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و شاخص آماری رگرسیون ابعاد وسواسی، بلاتکلیفی، باورهای فراشناختی بر بدریخت انگاری بدن………..…………………………………………. 70
جدول 6-4 مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و شاخص آماری رگرسیون باورهای وسواسی و ابعاد وسواسی براحتکار………….……………………………………………………………………….. 72

فصل اول:
کليات پژوهش

مقدمه
اختلالات وسواسی فکری – عملی1(اختلالهای وسواسی-جبری) گروهی از اختلالات روانپزشکی است که به وسیله ترکیبی از افکار تکراری،هیجانهای پریشان کننده و رفتارهای اجباری مشخص می شود.انواع خاصی از افکار،هیجان ها و رفتار ها با توجه به هر اختلال درون این گروه متغیر است.
در ارتباط با توصیه های مربوط به تغییرات در ساختار فصل های DSM-5،2 اعضای گروه مطالعاتی طیف های تشخیصی، این موضوع را بررسی کردند که آیا اعتباریابی های علمی می توانند دسته بندی های جدید اختلالات مربوطه را درون چارچوب طبقاتی موجود تحت تاثیر قرار دهند. برای این هدف، یازده شاخص از این نوع توصیف شدند: مبنای عصبی مشترک، صفات خانوادگی، عوامل خطر ژنتیکی، عوامل خطر محیطی خاص، شاخص های زیستی، پیشایندهای خلق و خویی، نابهنجاری های پردازش هیجانی یا شناختی، شباهت نشانه، روند بیماری، همزمانی بالای اختلالات، و پاسخ مشترک به درمان. این شاخص ها وظیفه رهنمودهای تجربی را برای تاثیر گذاشتن بر تصمیم گیری کارگروه ها و نیروی اجرایی درباره

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، متغیر مستقل، کیفیت افشا، اقلام تعهدی Next Entries پایان نامه درمورد افکار مزاحم، فراشناختی، عدم تحمل بلاتکلیفی، وسواس فکری