دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلا

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول- كليات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2بیان مسئله 3
1-3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 6
1-4-1اهداف کلی 6
1-4-2 اهداف فرعی 7
1-4-3 اهداف کاربردی 7
1-5 فرضیههای پژوهش 7
1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
1-6-1 عدم تقارن اطلاعاتی 9
1-6-2 کیفیت افشا 10
1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی 10
1-6-2-2 بهموقع بودن اطلاعات مالی 10
1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی 11
1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی 11
1-6-3-2 محافظهکاری حسابداری 12
1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی 14
1-6-4 متغیر کنترلی 15

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1مقدمه 17
2-2مبانی نظری 18
2-2-1 تقارن اطلاعاتی 18
2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی 19
2-2-3 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21
2-2-4 مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی 23
2-2-4-1 گزینش معکوس (انتخاب نادرست) 23
2-2-4-2 خطر اخلاقی 24
2-2-5 حیطههای عدم تقارن اطلاعاتی 25
2-2-5-1 عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی 25
2-2-5-2 عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمگیریهای اجرایی 27
2-2-6 کارایی اطلاعاتی 27
2-2-7 ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سایر متغیرها 28
2-2-7-1 عدم تقارن اطلاعاتی و پرتفوی بهینه 28
2-2-7-2 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی 28
2-2-7-3 عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت درست بازار 28
2-2-7-4 عدم تقارن اطلاعاتی و مدل سلسله مراتبی 28
2-2-7-5 عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار 29
2-2-7-6 عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایهگذاران نهادی 29
2-2-7-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی 29
2-2-7-8 عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی بازار 30
2-2-7-9 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی 30
2-2-8 افشا 30
2-2-9 کیفیت افشا 31
2-2-10 اندازهگیری کیفیت افشا 33
2-2-11 قابلیت اتکای اطلاعات مالی 34
2-2-12 بهموقع بودن اطلاعات مالی 35
2-2-13 گزارشگری مالی 36
2-2-14 کیفیت گزارشگری مالی 38
2-2-15 مبانی نظری عوامل تعیینکنندهی کیفیت گزارشگری مالی 41
2-2-16 مبانی نظری اثرات اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی 42
2-2-17 مدیریت سود 43
2-2-18 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی 45
2-2-19 محافظهکاری حسابداری 47
2-2-20 محافظهکاری در گزارشگری مالی 48
2-2-21 کیفیت اقلام تعهدی 50
2-2-22 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی 52
2-2-22-1 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا 52
2-2-22-2 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی 53
2-2-22-3 ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی 53
2-3 پیشینهی پژوهش 54
2-3-1 پژوهشهای خارجی 55
2-3-2 پژوهشهای داخلی 58

فصل سوم- روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه 66
3-2روش پژوهش 67
3-2-1روش پژوهش از نظر هدف 67
3-2-2 روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش 67
3-2-3 روش پژوهش از نظر نحوه اجرا 67
3-3 قلمرو پژوهش 69
3-4 جامعه و نمونه آماری 69
3-5 روش جمعآوری اطلاعات 70
3-6 متغیرهای پژوهش 71
3-6-1 متغیر مستقل 71
3-6-2 متغیر وابسته 71
3-6-3 متغیر تعدیلکننده یا کنترلی 72
3-7 معرفی مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش 73
3-8 روش تجزیه و تحلیل آماری 73
3-9 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها 74
3-9-1 آمار توصیفی 74
3-9-2 آمار استنباطی 75
3-9-2-1 آزمون جارک- براو 75
3-9-2-2 آزمون چاو 75
3-9-2-3 آزمون هاسمن 76
3-9-2-4 آزمون فیشر 78
3-9-2-5 آزمونt 78
3-9-2-6 پیش فرض تبیین مدل 78
3-9-2-7 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خود همبستگی) 79
3-9-2-8 مدلهای رگرسیونی پانل دیتا 80

فصل چهارم- تجزيه و تحليل دادهها
4-1مقدمه 83
4-2 آمار توصيفي 83
4-3 آمار استنباطی 85
4-3-1 آزمون جارک- براو 85
4-3-2 آزمون چاو 86
4-3-3 آزمون هاسمن 87
4-4 آزمون فرضیهها 88
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی 1 88
4-4-1-1آزمون فرضیه فرعی اول 88
4-4-1-2آزمون فرضیه فرعی دوم 89
4-4-2 آزمون فرضیه اصلی 2 90
4-4-2-1آزمون فرضیه فرعی اول 90
4-4-2-2آزمون فرضیه فرعی دوم 91
4-4-2-3 آزمون فرضیه فرعی سوم 92
4-4-2-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم 93
4-4-3 آزمون فرضیه اصلی 3 94
4-4-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول 94
4-4-3-2 آزمون فرضیه فرعی دوم 95
4-4-3-3 آزمون فرضیه فرعی سوم 96
4-4-3-4آزمون فرضیه فرعی چهارم 97
4-4-3-5 آزمون فرضیه فرعی پنجم 98
4-4-3-6 آزمون فرضیه فرعی ششم 99
4-4-3-7 آزمون فرضیه فرعی هفتم 100
4-4-3-8 آزمون فرضیه فرعی هشتم 101

فصل پنجم- نتيجهگيري و پيشنهادها
5-1مقدمه 103
5-2 نتایج فرضیههای پژوهش 103
5-2-1نتیجه فرضیه اصلی 1 103
5-2-2 نتیجه فرضیه اصلی 2 104
5-2-3 نتیجه فرضیه اصلی 3 105
5-2-4 نتیجهگیری کلی 107
5-3 پیشنهادها 108
5-3-1 پیشنهادهایحاصل از آزمون فرضیههای پژوهش 108
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 109
5-4 محدودیتهای پژوهش 110
منابع و مآخذ 111
الف) منابع فارسی 111
ب) منابع لاتین 114
پیوستها 119

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (2-1) خلاصه و جمع بندی پژوهشهای انجام شده 60
جدول (3-1) تعداد شرکتهای مورد مطالعه پژوهش 70
جدول (3-2) مدلهای ازمون فرضیههای پزوهش 73
جدول (3-3) آماره دوربین- واتسون 79
جدول (4-1) توصیف شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش 84
جدول (4-2) آزمون جارک- براو برای نرمال سنجی متغیرهای پژوهش 85
جدول (4-3) آزمون چاو برای استفاده از روش تابلویی یا تلفیقی 86
جدول (4-4) آزمون هاسمن برای استفاده از روش تصادفی یا ثابت 87
جدول (4-5) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 1 88
جدول (4-6) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 1 89
جدول (4-7) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 2 90
جدول (4-8) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 2 91
جدول (4-9) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 2 92
جدول (4-10) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم 2 93
جدول (4-11)نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 3 94
جدول (4-12) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 3 95
جدول (4-13) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 3 96
جدول (4-14) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم 3 97
جدول (4-15) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم 3 98
جدول (4-16) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم 3 99
جدول (4-17)نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم 3 100
جدول (4-12) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم 3 101
جدول (5-1) نتیجهگیری کلی فرضیهها 107
جدول (3-4) پیوست (شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیهها) 124

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار (4-1) دات پلات متغیر بهموقع بودن اطلاعات مالی 120
نمودار (4-2) دات پلات متغیر قابلیت اتکای اطلاعات مالی 120
نمودار (4-3) دات پلات متغیر عدم تقارن اطلاعاتی 121
نمودار (4-4) دات پلات متغیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی 121
نمودار (4-5) دات پلات متغیر محافظهکاری غیر شرطی 122
نمودار (4-6) دات پلات متغیر محافظهکاری شرطی 122
نمودار (4-7) دات پلات متغیر اندازه شرکت 123
نمودار (4-8) دات پلات متغیر کیفیت اقلام تعهدی 123

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل (2-1) فرآیند گزارشگری مالی از دیدگاه جوناس و بلانچت 38

چکیده
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است.افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت میشود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسانهای بازده سهام میشود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری میشود.هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارشهای مالی است.این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر نقش متغیرها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی است.در این پژوهش براي آزمون فرضيهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش دادههای ترکیبی است.جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش را فاصله سالهای 1387 تا 1391 در برگرفته ونمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکتهایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر بهموقع بودن و قابلیت اتکا نمودهاند،انتخاب شدهاند. که در نهایت 349 سال شرکت بوده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکا (معیار ارزیابی کیفیت افشا) و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

واژههای کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی، قابلیت اتکا، بهموقع بودن، محافظهکاری شرطی، کیفیت اقلام تعهدی.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
امروزه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمانها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفهای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستمها اتخاذ شده، سهم عمدهای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود میتواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیمگیرندگان ذینفع در شرکتها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک میکند. از آنجا که سهامداران و بستانکاران دو گروه اصلی استفادهکننده اطلاعات مالیاند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه، از دغدغههای اصلی مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری به شمار میرود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد (ثقفی و عرب مازار یزدی، 1389).
گزارشهای مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسؤلیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارشها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آنها میتواند موجب کاراتر بودن سرمایهگذاریهای شرکتها و حفظ و توسعه منابع آنها گردد. با توجه به توضیحات فوق میتوان نشان داد که، شرکتها با افزایش گزارشگری و کیفیت اطلاعات ارایه شده، میتوانند سرمایهگذاریهای خود را به مرز کارایی نزدیکتر نمایند. در نتیجه علاقهمندی شرکتها به تهیه و ارائه گزارشهای مالی با کیفیت، افزایش مییابد. همچنین استفادهکنندگان یا تصمیمگیرندگان مختلف از جمله سرمایهگذاران، در تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای خود میتوانند بر گزارشات مالی بهعنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا کرده و این امر باعث سرمایهگذاریهای مناسب و تخصیص بهینه منابع میگردد (خدایی و یحیایی، 1389).

1-2 بیان مسأله
بعضی از سرمایهگذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیلگران آنها و مؤسسههایی که از این افراد اطلاعات دریافت میکنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنهی تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایهگذاران افزایش مییابد و در نتیجه بازده سرمایهگذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش مییابد. این قضیه با نتایج پژوهشهایتجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطنپرست (1384)، ضمن اشاره به سابقهی مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان دادهاند در بورس اوراق بهادار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع روش پژوهش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن