پایان نامه رایگان با موضوع نگرش معلمان، سازنده گرایی، هویت حرفه ای، تعمیم پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

د در هر یک از ابعاد تاریخی،سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جامعه صورت می پذیرد.
کلید واژه: اتواتنوگرافی،معلم،هویت حرفه ای،تربیت،گفتمان.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. ح‌
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………… خ
فهرست جدول‌ها…………………………………………………………………………………………………….. . س‌
فهرست تصاویر و نمودارها…………………………………………………………………………………………. ش‌
فصل نخست: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………….14
1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 15
1-2. بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………18
1-3 .اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..20
1-4.پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………….20
1-5 .اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………….20
فصل دوم: مباني نظري و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………22
2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2. معلمان و پژوهش درباره تدریس:از مهارت تا روایت………………………………………………23
2-2-1. مهارت ،رفتار و نگرش معلمان……………………………………………………………..23
2-2-2 تفکر معلمی و معلم در زمینه…………………………………………………………………..24
2-2-3 چرخش روایی ” در پژوهش درباره معلم و تدریس”………………………………….25
2-3 . مرور منابع و متون تخصصی در باره هويت حرفه اي معلم………………………………………25
2-3-1. جمع بندی مطالعه جامع بیجارد و همکاران(2004)……………………………..30
2-4 . ساخت روایی هویت معلم………………………………………………………………………………….31
2-4-1. روایت های اتوابیوگرافیک وهویت معلم……………………………………………….31
2-4-2 . مطالعات اتواتنوگرافیک و هویت معلم…………………………………………………33
2-5 . اتواتنوگرافی و اثرات درمانی آن………………………………………………………………………….35
2-6 . پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………..36
2-7 . تعیین چارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………….37
2-8. تعیین چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………39
2-8-1.نومفهوم گرایان…………………………………………………………………………. ………….41
2-8-2.نظریه های مرتبط با جنسیت……………………………………………………… ………….45
2-8-2- 1. نقد جنسیت در اندیشه نومفهوم گرایان……………………………………46
2-8-2- 2. نظریه نقش…………………………………………………………………………46
2-8-2-3. پارادایم های فمینیستی…………………………………………………………46
2-8-3. رویکرد سازنده گرایانه کالهون (1994)به هویت………………………………………..53
2-8-4. نظریه آنتونی گیدنز درباره هویت……………………………………………………………53
2-8-5. رویکرد تجربی دیویی…………………………………………………………………………….56
2-8-6. نظریه سازنده گرایی………………………………………………………………………………57
2-8-7. نظریه یادگیری ونگر………………………………………………………………………………58
2-8-8. نظریه باختین………………………………………………………………………………………..63
2-9 . بررسی ادبیات اتواتنوگرافی……………………………………………………………………………………68
2-10 . چیستی اتواتنوگرافی……………………………………………………………………………………………72
2-11 . اتواتنوگرافی عینی-تحلیلی یا ذهنی-تفسیری؟………………………………………………………..75
2-12 . تعریف اتواتنوگرافي……………………………………………………………………………………………76
2-13 . چرا اتواتنوگرافی ؟…………………………………………………………………………………………….78
فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………………..79
3-1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………80
3-2 . مشارکت کنندگان در تحقیق…………………………………………………………………………………..80
3-3 . جایگاه خود و دیگران در مطالعات اتواتنوگرافیک…………………………………………………… 81
3-4 . روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………82
3-4-1 . خط سیرزمانی اتوبیوگرافیکال………………………………………………………………..83
3-4-2 . وقایع نگاری گذشته(1)……………………………………………………………………….84
3-4-3 . وقایع نگاری گذشته(2)………………………………………………………………………85
3-4-4. وقایع نگاری گذشته(3)…………………………………………………………………………86
3-4-5. تکنیک سیاهه برداری از خود(1)…………………………………………………………..86
3-4-6 . تکنیک سیاهه برداری از خود(2)…………………………………………………………..86
3-4-7. تکنیک سیاهه برداری از خود(3)………………………………………………………….. 87
3-4-8 . محصولات فرهنگي…………………………………………………………………………….88
3-4-9 . مصورسازی خود…………………………………………………………………………………88
3-4-9-1 . نمودار روابط خویشاوندی……………………………………………………89
3-4-9-2 . راهبردهای تصویرسازی………………………………………………………..90
3-4-10. جمع آوری داده های خود-مشاهده گرانه: ثبت اتفاقی خودمشاهده گری…….91
3-4-11. داده هاي خود تاملي (خود- فكورانه) : اولويت ها و ارزشهای شخصي…….91
3-4-12. داده هاي خود تأملي (خود- فكورانه): نمودار فرهنگی…………………………….92
3-4-13. داده هاي خود تأملي (خود- فكورانه): مقایسه با دیگران…………………………..93
3-4-14.داده هاي خود تأملي(خود- فكورانه):شناخت خود بواسطه ديگر خود- روايتگران..93
3-4-15. دفتر شعر……………………………………………………………………………………………94
3-4-16 . دفتر خاطرات…………………………………………………………………………………….94
3-4-17 . دفتر یادداشت روزانه…………………………………………………………………………..94
3-4-18 . عكس ها و تصاوير ويديويي……………………………………………………………….95
3-4-19 . مصاحبه…………………………………………………………………………………………….95
3- 5 . برچسب‌گذاري…………………………………………………………………………………………………..98
3-6 . تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها………………………………………………………………………….100
3-6-1 . توصیف……………………………………………………………………………………………101
3-6-2. تحلیل………………………………………………………………………………………………..101
3-6-3. تفسیر…………………………………………………………………………………………………102
3-6-4 .یادآوری عاطفی…………………………………………………………………………………..102
3-7.کیفیت (روایی و پایایی )……………………………………………………………………………………….104
3-8 . پایایی………………………………………………………………………………………………………………106
3-9. تعمیم پذیری…………………………………………………………………………………………………… 106
3-10. آسیب پذیری……………………………………………………………………………………………………107
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………..109
4-1. اولین تصویر……………………………………………………………………………………………………..110
4-2. تصویری دیگر…………………………………………………………………………………………………..111
4-3.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، مصونیت دولت، قواعد آمره Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، اسلامی سازی