منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مسئولیت کیفری، مصرف مواد، جرم انگاری

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه
مقدمه 1
1.بیان مساله 2
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق 4
3.ضرورت و نواوری تحقیق 4
4.سوالات تحقیق 4
5.فرضیات تحقیق 5
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق 5
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه 6
8.ساماندهی(طرح) تحقیق 6
فصل اول:کلیات 7
بخش اول: تعاریف و مفاهیم 8
گفتار اول: روان 8
گفتار دوم: روان گردان و مواد روان گردان 9
گفتار سوم: مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………9
گفتار چهارم: قاچاق……………………………………………………………………………………………………….10
گفتار پنجم: مستی………………………………………………………………………………………………………….11
گفتار ششم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………12
گفتار هفتم: اهلیت جزایی………………………………………………………………………………………………..12
گفتار هشتم: مسئولیت…………………………………………………………………………………………………….13
گفتار نهم: مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………..14
بخش دوم: تاریخچه و مبانی حقوقی و فقهی ممنوعیت مواد روان گردان 15
گفتار اول: تاریخچه مواد روان گردان 15
گفتار دوم: پیشینه حقوقی………………………………………………………………………………………………..24
1. پیشینه در ایران 24
الف: قوانین قبل از انقلاب………………………………………………………………………………………………24
ب: قوانین و مقررات بعد از انقلاب………………………………………………………………………………….29
2.پیشینه در جهان 30
گفتار سوم: مبانی فقهی ممنوعیت استعمال مواد روان گردان 33
فصل دوم: شناخت مواد روان گردان و جرم انگاری ان 35
بخش اول: انواع مواد روان گردان و نام های متداول ان 36
گفتار اول: شیشه(مت امف تامین) 36
گفتار دوم: ال. اس. دی 38
گفتار سوم: اکستازی 39
بخش دوم: جرم انگاری و ویژگی های مواد روان گردان از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی 42
گفتار اول: جرم انگاری از منظر حقوق داخلی 43
1.مسئولیت ناشی از مصرف مواد روان گردان 43
الف.جرم انگاری در قانون 43
ب. جرم انگاری در حقوق کیفری اسلام 46
2.جرائم وابسته و مرتبط به مواد روان گردان 49
الف.جرائم وابسته 50
ب.جرائم مرتبط 52
گفتار دوم: مواد روان گردان از منظر اسناد بین المللی 58
1.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر 1971 59
الف: اهداف کنوانسیون 60
ب: مقررات کیفری و مبارزه علیه مواد روان گردان در کنوانسیون 61
ج:اقدامات غیر کیفری و وظایف اعضاء 63
د: معاضدت قضایی در کنوانسیون 64
و: استرداد مجرمین 64
2.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان1989 65
الف: هدف کنوانسیون و اشاره ای به مواد ان 67
ب: مقررات کیفری در کنوانسیون مصوب 1988 67
فصل سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان 70
بخش اول: تبیین و توصیف اهلیت جزایی 71
گفتار اول: اهلیت جزایی 71
گفتار دوم: ارکان اهلیت جزایی 74
1. اگاهی 74
2. اراده و مولفه های اساسی ان 75
الف: ادراک 78
ب: تدبر 80
ج: خواست درونی 81
د: تنفیذ 81
گفتار سوم: رویکردهای مربوط به اهلیت جزایی 82
گفتار چهارم: مراتب و درجات اهلیت جزایی 85
گفتار پنجم: اهلیت جزایی اشخاص حقیقی و حقوقی 86
1.اشخاص حقیقی 88
2.اشخاص حقوقی 89
گفتار ششم: ارتباط اهلیت جزایی و مسئولیت جزایی 93
بخش دوم: ارتباط استعمال مواد روان گردان و اهلیت جزایی 94
گفتار اول: سستی و بی ارادگی ناشی از استعمال مواد روان گردان 94
گفتار دوم: تاثیر مواد روان گردان بر سطح اگاهی و اراده 96
بخش سوم: مسئولیت کیفری 98
گفتار اول: تاثیر سستی ناشی از مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص 98
گفتار دوم: شرایط زوال مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد روان گردان 102
نتیجه گیری 105
پیشنهادات 107
پیوست 108
فهرست منابع 128
Abstract 134

مقدمه
با نگاهی به جوامع گذشته روشن می شود که مردم و دولتها از گذشته های دور با معضل مواد مخدر درگیر بوده‌اند و روز به روز هم انواع مواد ، مخصوصا زمانی که از شیوه سنتی به صنعتی تبدیل شده، گسترش یافته است.به طوریکه امروزه مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد به وجود امده است. سوء استعمال مواد روان گردان پيامدهاي زيانبار اجتماعي و اقتصادي دارد و به ويژه بهداشت فردي و همگاني را تهديد مي كند. اين موضوع، جامعه جهاني را به همكاري براي كنترل و سركوبي اقدامات و رفتارهايي كه استفاده نابه جا از اين مواد را ترويج مي كند واداشت، كه تصويب كنوانسيون 1971 مواد روان گردان سازمان ملل بهترين جلوه ان است.قانون گذار ايراني نيز برای اولین بار در قانون مربوط به مواد روان گردان (مصوب 1354) به جرم انگاري پاره اي اقدامات كه مرتبط يا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان مي شود اقدام كرده است ولي تنوع و تكثر مواد روان گردان و گسترش سوء استفاده از اين مواد به همراه اثار بسيار زيانبار ان براي سلامت عمومي، ضرورت اصلاح قانون مربوط و پيش بيني اقدامات حمايتي موثر و تدابير سركوبي مناسب را ايجاد نمود ،که که متعاقبا قانونگذار ایران در سال 1389 و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به جرم انگاری مصرف مواد روان گردان ،حمل،و …ان همت گمارد. از سوي ديگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال رواني و تزلزل در پايه هاي مسئوليت كيفري و ارتكاب جرم منجر مي شود كه بررسي اهلیت جزایی و مسئوليت كيفري فرد در اين هنگام موضوعي است كه مي توان ان را به مدد تاسيس مستي و بی ارادگی بررسي و در حالات مختلف، احكام ان را تبيين كرد.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف مواد روان گردان فردد را در وضعیتی قرار می‌دهد که قدرت و فکر و توان تمیز خود را از دست داده و غالبا تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود.
از انجایی که شرط عمده اثبات مسئولیت کیفری و به تبع ان اعمال مجازات علیه فرد، احراز اهلیت جزایی و سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد؛ حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تاثیر ان بر اراده یکی از مهم ترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.
در حال حاضر با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392مجلس شورای اسلامی و ماده 154 ان که به صراحت عنوان نموده است ” مستی و بی ارادگی ناشی از استعمال اختیاری مواد روان گردان مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و…..” می توان گفت نظام عدالت کیفری ایران گام بلندی در جهت همسان سازی سستی ناشی از استعمال مواد روان گردان و مواد مخدر و مسئولیت کیفری ناشی از ان با سستی ناشی از مسکرات که سابقه جرم انگاری در حقوق کیفری ایران را دارد ،برداشته است.
در این نوشتار، اینجانب ضمن بررسی انواع مواد روان گردان و اثرات مختلف انها بر اراده و قدرت تصمیم گیری فرد و تبیین و بررسی موضوع حقوق کیفری ایران و دیدگاه فقهاء اسلام ، به بیان مفهوم جایگاه مسئولیت کیفری ناشی از مصرف سعی در تبیین اثار استعمال مواد روان گردان بر اراده فرد و میزان این تاثیر بر مسئولیت کیفری فرد دارد.
1.بیان مساله
امروزه مصرف مواد روان گردان(دارویی و غیردارویی) یکی از مسائل و معضلاتی است که گریبانگیر جوامع انسانی شده است. در گذشته مواد مخدري كه توسط افراد معتاد مصرف مي شد، ترياك، شيره ترياك و در نهايت هرويين بود ولی با ورود مواد روان گردان به ویژه قرص‌ها و داروهاي روان گردان به عنوان داروي ترك اعتياد، نوع جدیدی از اعتياد تحت عنوان اعتياد به قرص و داروهاي روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت كه يكي از مخرب ترين انواع اعتياد به‌شمار مي رود و اعتياد به ان به مراتب وخيم‌تر و مخرب‌تر از اعتياد به هرويين و ترياك است. بعضي از مصرف كنندگان این قرص‌ها در روز بيش از 30 عدد قرص مصرف مي كنند كه تخريب ان بسيار وحشتناك و در نهايت به اغتشاش شعور و معمولا خودكشي فرد معتاد منتهي مي شود. بررسي سير تاريخي داروهاي ترك اعتياد كه توسط بعضي از متخصصين تجويز مي‌شده، نشان مي‌دهد كه اين داروها نه تنها كمكي به حل مسئله درمان اعتياد نكرده اند بلكه باعث حاد شدن مسئله نيز شده است و هر بار با ورود دارويي جديد به عرصه داروهاي ترك اعتياد، در واقع ماده مخدر جديد و خطرناكي به جمع مواد مخدر و اعتياد اور اضافه شده است. در بسياري از مراكزي كه مصرف كنندگان مواد روان گردان يا معتادان را به صورت شبانه روزي نگهداري مي كنند ديده شده است كه مصرف كنندگان قرص با قطع ناگهاني مصرف قرص و يا عدم دسترسي به قرص دچار اغتشاش شعور در حد بالا و یا دست به خودكشي زده‌اند. مصرف مواد روان گردان باعث ايجاد توهماتي مي‌شود كه ممكن است بر اثر ان شخص صداهاي عجيب و غريب بشنود و يا تصاوير عجيب و غريبی را ببيند كه البته براي او كاملا واقعي است. در نتيجه درك صحيحي از مكان و زمان و اطرافيان نداشته باشد .همه این عوامل به‌خاطر ناخالصی‌هایی است كه در این مواد وجود دارد و موجب بروز انواع بیماری‌های عصبی، گوارشی، سرطان و حتی مرگ می شود.حال از نظر جرم‌شناسی که بنگریم، قانونگذار ارتكاب جرم را تنها براي«برخي انسان‌ها» مقدور مي داند چراکه لازم است در انسان شرايطي خاص جمع باشد تا قابليت و اهليت ارتكاب جرم را پيدا كند و اين نوع اهليت را اهليت جنايي یا جزایی می‌نامند. پس حدوث اهليت جزایی در گرو تحقق شرايطي ويژه در يك انسان است تا از نظر قانون بتوان او را مجرم يا مرتكب جرم ناميد. در صورت فقدان اين شرايط در يك انسان، اهليت ارتكاب جرم يا اهليت جنايي و بالتبع عنوان مجرم از او سلب مي شود. به عبارت دیگر، اهليت جزايي به يك حالت خاص يا وضعيت معين در شخص گفته مي شود كه چنانچه در ان حالت يا وضعيت به ارتكاب جرم مبادرت كند از قابليت تحمل مجازات برخوردارخواهد شد. اهليت جزايي يك نهاد حقوقي مستقل و قائم به ذات است كه ارتباطي با رفتار مادي مجرم ندارد و یک رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه است .همه موارد فوق این اندیشه راتداعی می‌کندکه ایااستعمال موادروان گردان تاثیری براهلیت جزایی و مسئولیت کیفری استفاده‌کننده ازانهاداردیاخیر؟ مثلاچنان‌چه استفاده‌کننده مرتکب توهین،فحاشی یااعمال منافی عفت شدیاحتی به قتل دیگری اقدام کرد، اعمال مجازات ازجمله قصاص‌علیه اوموجه است یاخیر؟ همچنین اگرشخص ازوجودموادروان گردان مطلع نبوده وجرمی انجام‌دهد، مسئولیت اقدام بزهکارانه اومتوجه کیست؟تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید (1/2/1392) حکم صریحی در مقررات کیفری ایران نسبت به این موضوع وجود نداشت .
لذا در این پایان نامه علاوه بر تبیین انواع مواد رونگردان و مبانی فقهی ادله حرمت مصرف ان به رویکرد قانون گذار داخلی و همچنین اسناد بین المللی در خصوص مواد روان گردان و…پرداخته می شود تا مقدمه ای برای مباحث جرم انگاری مصرف مواد رون‌گردان شود و از سوی دیگر به تاثیر مصرف این مواد بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص توجه می شود.درحال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مطالبه خسارت، ضمان قهری، زیان دیده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، مصرف مواد، مسئولیت کیفری