منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی پزشک، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی و مورد بحث مطرح در حقوق پزشکی است و این مسئله در رابطه ميان پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد مطرح می‌شود.در نگرش حقوقی،رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشك متعهد به درمان بيمار مي گردد.آنچه در این پایان نامه مورد اهتمام است ضمن پاسخگویی به ماهیت تعهدات پزشک ،به بررسی مبنای مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که قانونگذار بنا به مصالحي، صرف ورود خسارت به بيمار را اماره تقصير و مسؤوليت پزشك قرار داده و پزشك براي رهايي از مسؤوليت بايد عدم تقصير خود و به طريق اولويت قطع رابطه سببيت را اثبات نمايد. براي تعديل مسؤوليت مفروض پزشك اجازه داده شده است كه پزشك قبل از شروع به درمان از بيمار تحصيل برائت نمايد. شرط برائت باعث معافيت پزشك از مسؤوليت ناشي از تقصير خود نمي گردد و فقط باعث جابجای بار دلیل می گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی پزشک،تعهد به وسیله،تعهد به نتیجه ،تقصیرپزشک،برائت

فهرست
شماره
مقدمه

1) شرح و بیان مسئله ی پژوهشی
1
2) پیشینه و تاریخچه ی تحقیق
2
3) اهداف تحقیق
3
4) ضرورت انجام تحقیق
3
5) سوالها ی تحقیق
4
6) فرضیه های تحقیق
4
7) روش تحقیق
4
8) ساماندهی تحقیق
4
فصل اول : کلیات مسئولیت مدنی

بخش اول – کلیات
8
گفتار اول – مفاهیم و تقسیمات
8
1- مفهوم مسئولیت
8
2- انواع مسئولیت
8
2-1- مسئولیت اخلاقی
8
2-2-مسئولیت حقوقی
10
گفتار دوم – انواع مسئولیت حقوقی
10
1- مسئولیت کیفری
10
2–مسئولیت مدنی
10
گفتار سوم –اقسام مسئولیت مدنی از حیث منشاء
11
1-مسئولیت قراردادی
11
1-1- ماهیت مسئولیت قراردادی
12
1-2- اقسام مسئولیت قراردادی و طرق اثبات آن
12
1-2-1-تعهد به وسیله
12
1-2-2- تعهد به نتیجه
13
2- مسئولیت قهری
13
2-1- ماهیت مسئولیت قهری
14
بخش دوم- مسئولیت پزشک و تاریخچه آن
15
گفتار اول- مسئولیت شغلی
15
1– تعریف خطای شغلی
15
2–ماهیت خطا شغلی
15
3- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی
16
گفتار دوم- مسئولیت پزشک
17
1- تاریخچه مسئولیت پزشک
18
1-1- تمدنهاي ابتدايي
18
1-2- بابل، يونان و روم باستان
19
1-3- ايران باستان
19
1-4- دوران اسلامي
20
گفتار سوم-انواع مسئولیت پزشک
21
1- مسؤوليت اخلاقي
21
2- مسؤولیت حقوقي
22
2-1- مسؤولیت انتظامي یا شغلي
22
2-2- مسؤولیت کیفری
22
2-3- مسئولیت مدنی پزشک
23
فصل دوم : ماهیت مسئولیت مدنی پزشک

بخش اول- مسئولیت قهری و قراردادی
26
گفتار اول- فواید عملی تمیز مسئولیت قهری و قراردادی
26
1- از حیث دادگاه صلاحیت دار
27
2- از حیث قانون حاکم
27
3- از حیث مطالبه
28
گفتار دوم- دیدگاههای موجود در مورد مسئولیت پزشک
28
۱- نظریه مسئولیت قهری و دلایل پیروان آن
28
۲- نظریه مسئولیت قراردادی و دلایل پیروان آن
29
3- نظریه برگزیده
30
گفتار سوم- ماهیت تعهد پزشک
32
1- دیدگاه قائلین تعهد به نتیجه
32
2- دیدگاه قائلین تعهد به وسیله
33
3- نظریه برگزیده
34
3-1- استثنائات وارده بر تعهد به وسیله
35
بخش دوم- شرایط مسئولیت قراردادی پزشک
37
گفتار اول- شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی پزشک
37
1- وجود قرارداد
37
2- صحیح بودن قرارداد
40
3- وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد باشد
40
گفتار دوم- ماهیت حقوقی قرارداد درمان
41
1- نظریه اجاره بودن قرارداد درمان
41
2- نظریه جعاله بودن قرارداد درمان
43
3- نظریه وکالت بودن قرارداد درمان
43
4- نظریه عقد نامعین
45
گفتارسوم- خصوصیات قرارداد درمان
46
1- لازم یا جایز بودن قرارداد درمان
46
2- ﻣﻌﻮض یا غیر معوض بودن قرارداد درمان
48
3- رﺿﺎﻳﻲ ﻳﺎ تشریفاتی بودن قرارداد درمان
49
4- ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻋﻬﺪي بودن قرارداد درمان
50
گفتارچهارم- انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری
51
بخش سوم- اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک
52
گفتار اول- شرط عدم مسئولیت
52
گفتار دوم- شرط برائت
55
1-مفهوم برائت
55
2-ماهیت برائت
55
3-قلمرو شرط برائت
56
4-مبنای برائت و اعتبار آن
57
4-1- نظریه اعتبار شرط برائت
58
4-2- نظریه عدم اعتبار شرط برائت
58
4-3- نظریه برگزیده
59
5-آثار برائت
60
گفتار سوم- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
61
1-مفهوم بیمة مسئولیت پزشک
61
2- ماهیت بیمه مسئولیت پزشک
62
3-موضوع بیمة مسؤولیت پزشک
62
4-تفاوت بیمه مسئولیت پزشک با شرط عدم مسئولیت
63
فصل سوم: مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد

بخش اول- مباني فقهي مسئوليت قراردادی
67
گفتار اول-قواعد فقهی
67
1- قاعده لا ضرر
68
2- قاعده اتلاف
73
3- قاعده تسبيب
78
3-1-شباهت و تفاوت اتلاف و تسبیب
80
3-2-اجتماع مباشر و سبب
81
گفتار دوم-جمع بين قاعده احسان و مسئوليت پزشک
82
بخش دوم- ضمان طبیب در فقه امامیه
84
گفتار اول- نظریه های مختلف فقهی درزمینه مسئولیت پزشکی
84
1-طبیب جاهل
85
2- طبیب متخصص و ماهر
86
2-1-ديدگاه غير مشهور در مورد طبیب حاذق
86
2-1-1-ادله غیر مشهور بر عدم ضمان طبیب حاذق
88
2-2-نظر مشهورفقهاي اماميه در مورد طبیب حاذق
89
گفتار دوم- مبنای برگزیده شده در فقه
91
1-نقد و ارزيابى ادله مشهور
91
2-مبنای استنتاج شده از نظریات فقهای امامیه
97
بخش سوم-مبنای نظری مسئولیت مدنی پزشک
98
گفتار اول-تبیین تقصیر قراردادی و ضوابط احراز آن
99
1-ماهیت و اوصاف تقصیر قراردادی
98
2-ضوابط احراز تقصیر قراردادی
101
گفتار دوم- بررسی مبانی موجود در‌ مسئولیت مدنی پزشک
102
1-نظریه تقصیر
103
2-نظریه خطر
105
3-بررسی نظریه ها
106
4-مبنای حقوقی مسئولیت پزشک در فرض تحقق معالجه در قالب قرارداد با بیمار
108
گفتارسوم-مبنای مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
111
نتیجه گیری
114
پیشنهاد ها
118
منابع و ماخذ
119
چکیده انگلیسی
127

مقدمه
شرح و بیان مسئله ی پژوهشی
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز،مسئولیت پزشک است که علی رغم این اهمیت،قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است،رابطه میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی است و این قرارداد برای دو طرف آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند اما در این میان، همواره مقصود مورد نظر طرفین محقق نمی گردد و مشکلاتی پیش می آیدو علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی،معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی به بیماران می شود.در واقع مسئوليت پزشکي، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتي است که به بيمار وارد مي آورد و داراي دو جنبه است: از يک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستاي درمان بيمار به کار گيرد، اين تعهد پزشک از نوع تعهد به وسيله است.پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئوليتي ندارد، مگر اينکه مرتکب تقصير شودو از سوی دیگرپزشک متعهد است،تلاش کند تا در جریان معالجه،زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود و در اصطلاح حقوقی مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین ،تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد می کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده است.(یزدانیان،۱۳۷۹،۵۹). اکنون آیا بیمار می تواند خسارت ناشی از تخلف از قرارداد را از پزشکی که با تخلف خویش موجبات زیان وی را فراهم ساخته مطالبه نماید؟ خسارتی که بر اثر اعتماد بر اجرای تعهد بر وی وارد شده،تعیین قلمرو مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اعمال آن نقش بازدارنده در وقوع تخلفات قراردادی دارد. که این امر مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف اجرای تعهد امکان پذیر است،چرا که در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع آیات و روایات، استرآبادی، شهید مطهری، تفسیر قرآن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی پزشک، نظام حقوقی ایران