پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، علوم انسانی، رشته حقوق، فرایند کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

***تعهد نامه***

اینجانب کورش رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرشناسی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی تعهد مینماییم که محتواي اين پايان نامه نتيجه تلاش و تحقيقات خود بوده و از جايي كپي برداري نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات مستمر اینجانب و راهنمايي و مشاوره اساتيد بوده است.

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی دانشجو
20/ 12 / 1393

دانشگاه‌ کردستان
دانشكده علوم انسانی و اجتماعی
گروه حقوق

پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرمشناسی

عنوان:‌
مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام

پژوهشگر:
کورش رحیمی

در تاريخ 19/ 12 / 1393 توسط كميته‌ تخصصي وهیات داوران ‌ زير مورد بررسي‌ قرار گرفت و با نمره هیجده و پنج صدم و درجه …………… به تصويب رسيد.
هیات داوراننام و نام خانوادگیمرتبه علمی امضاء
1ـ استاد راهنما دكتر شهرام محمدی استاديار
2ـ استاد مشاور دكتر مرتضی جوانمردی صاحب استاديار
3ـ استاد داور خارجی دكتر جمال محمدی دانشیار
4ـ استاد داور داخلی دكتر مهدی حاتمی استاديار

مهر و امضاء مدیرگروه مهر و امضاء معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

و

همه کسانی که دوستشان دارم

تقديـر و تشکـر :
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به
– محضرارزشمندپدرومادرعزيزمبهخاطرهمهیتلاشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگیام انجام دادهاند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموختهاند.
– به استادان فرزانه و فرهیختهایکه در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند.
– به آنانکه در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
– به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقهی راهم بود.
– الها به من کمک کن تا بتوانم ادای دين کنم و به خواستهی آنان جامهی عمل بپوشانم .
– پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .
– خدایاتوفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.

چکیده
در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقامجویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار میگرفت، خود یا خانواده و یا طایفه وی به انتقامگیری از مجرم و خانواده و حتی طایفهاش میپرداختند. با تشکیل دولتها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدانهای شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت میگرفت. اعدام در ملأعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت میگرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازاتهای خشن و دهشتناک و آن هم در ملأعام صورت گرفت، در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازاتهای خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بیفایده میشد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملأعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته میشود.در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام بین علما و صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت میدانند و معتقدند اجرای مجازات در ملأعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه میشود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی میدانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملأعام میسر نیست. علاوه بر این اجرای مجازات در ملأعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملأعام کاهش میدهد.این امر در سطح بین المللی واکنشهای گستردهای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمیدانند.

کلید واژگان: ملأعام، علنی، نظام حقوقی ایران، تشهیر، اجرای مجازات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………1
بیان مسئله و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………….5
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..9
روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..10
ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….10
1: مفاهیم و تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………..11
1-1تبیینمفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-1-1 مفاهیماصلی……………………………………………………………………………………………………………12
1-1-1-1ملأعام………………………………………………………………………………………………………………..12
1-1-1-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 12
1-1-1-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 13
1-1-1-2 تعریففقهیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………14
1-1-1-3 ملاکومعیارملأعام…………………………………………………………………………………………….. 15
1-1-1-3-1 حضورمردم…………………………………………………………………………………………….16
1-1-1-3-2 خصوصیتمکانی…………………………………………………………………………………… 17
1-1-1-4تعریفمجازات…………………………………………………………………………………………………….18
1-1-2 مفاهیممرتبط…………………………………………………………………………………………………………..19
1-1-2-1 علن…………………………………………………………………………………………………………………. 19
1-1-2-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 20
1-1-2-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 20
1-1-2-2 تشهیر………………………………………………………………………………………………………………21
1-1-2-2-1 لغوی……………………………………………………………………………………………………….21
1-1-2-2-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 21
1-2 پیشینهتاریخیمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………… 22
1-2-1 قانونحمورابی………………………………………………………………………………………………… 22
1-2-2 توراتوانجیل…………………………………………………………………………………………………….. 23
1-2-3 دورهباستان( یونانورم)……………………………………………………………………………………. 24
1-2-4 آموزههایاسلامیپیراموناجرایمجازاتدرملأعام……………………………………. 24
1-2-5 اجرایمجازاتدرملأعامدرطولتاریخایران………………………………………………………….. 27
1-2-5-1 دورهیهخامنشیان……………………………………………………………………………………. 27
1-2-5-2 دورهیساسانیان………………………………………………………………………………………… 28
1-2-5-3 دورهیصفویان…………………………………………………………………………………………………..29
1-2-5-4 بعدازصفویهتاانقلابمشروطه……………………………………………………………………………31
1-2-5-5 پسازمشروطیّتتاانقلاباسلامی سال1357…………………………………………………………32
1-2-5-6 دورهیاستقرارنظامجمهوریاسلامیایران……………………………………………………………..32
1-2-6 سایرکشورها……………………………………………………………………………………………………………..33
1-2-6-1 انگلیس…………………………………………………………………………………………………………… 33
1-2-6-2

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های امام صادق، معرفت نفس Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، بازدارندگی، آداب اجتماعی، حق مالکیت