دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، حقوق عمومی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان :
مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استاد راهنما :
علی اکبر گرجی ازندریانی

نگارش :
سوسن بهتویی
تابستان94

سپاسگزاري

نگارنده بر خود می داند تا بدینوسیله از زحمات بی دریغ، تلاش های بی وقفه و راهنمایی های ارزشمند استاد فرزانه جناب آقای دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی در راستای انجام این پروژه تشکرو قدردانی نماید.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه 2
1-تبین موضوع 2
2-تحدید قلمرو تحقیق 2
1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3) پرسش های تحقیق 3
1-3-1-پرسش اصلی 3
1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3
1-4) فرضیات تحقیق 3
1-4-1- فرضیه اصلی 3
1-4-2- فرضیه های فرعی 3
1-5) پیشینه تحقیق 4
1-5-1) پیشینه داخلی 4
1-5-2) پیشینه خارجی 4
1-6) نقد منابع 4
1-7) نوآوری 4
1-8) روش گرد آوری 4
1-9) روش تحقیق 4
1-10) مشکلات و موانع تحقیق 4
1-11) سازماندهی تحقیق 4
بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 6
فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری 8
گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون 10
مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری 11
قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان 11
قسمت دوم- شعب تجدید نظر 12
قسمت سوم-هیأت عمومی 12
قسمت چهارم-هیأت های تخصصی 13
قسمت پنجم-واحد اجرای احکام 14
بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری 15
بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری 15
گقتاردوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری 16
مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی 16
قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات 17
قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی 17
قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی 17
گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 18
مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 19
مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری 20
مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 21
قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی 21
قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد 22
بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی 23
الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع 23
ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی 25
1-از منظر قانون اساسی 25
2-از منظر قانون عادی 25
بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت 25
بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 26
الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه 26
ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه 27
ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان 28
د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 28
ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان 28
و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی 28
ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند 28
ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست 28
ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است 29
گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی 29
مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی 30
قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران 31
قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31
فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 35
گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه 35
مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری 36
قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری 37
قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری 39
گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور 42
مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی 42
مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی 43
گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری 43
مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی 45
مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی 45
مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی 46
قسمت نخست- اکثریت مطلق 46
قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی 46
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون 47
قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی 47
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات 47
بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری 47
بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات 48
گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات 48
مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه 50
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون 51
مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات 52
گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع 53
گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات 55
بخش دوم: قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 56
فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری 57
گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری 57
مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری 58
مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری 58
گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان 58
مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری 59
مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه 60
قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره 61
قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت 62
قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود 62
گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی 63
مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی 64
مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی 65
مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی 66
گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی 66
گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه 67
مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه 68
گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه 69
مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 69
قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی 71
قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء 71
مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی 73
قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد 73
قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان 75
مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء 76
قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه 76
قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل 77
گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء 78
مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض 78
مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه 79
قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی 80
قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی 82
مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء 84
قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء 86
قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور 87
گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه 89
فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه 92
گفتار اول : مفهوم دولت 93
مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری 94
قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه 95
قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه 96
مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی 98
گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 98
گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی 99
مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف 100
مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی 101
گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان 102
گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی 102
گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی 103
گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی 105
گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه 105
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:
باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:
آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

مقدمه
1-تبین موضوع:
دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.
دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی، دعاوی خانوادگی، نکاح و طلاق، قانون حمایت خانواده Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، حقوق عمومی، قانون اساسی