دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دعاوی خانوادگی

دانلود پایان نامه ارشد

اهمیت تحقیق
سوالات
سازماندهی تحقیق
فصل اول- خانواده و اهمیت آن وایین دادرسی خا نواده
مبحث اول- تعریف خانواده وحقوق خا نواده
گفتار1- تعریف خانواده
گفتار2- حقوق خانواده
مبحث دوم- اهمیت خانواده
گفتار1- اهمیت خانواده در حقوق اساسی
گفتار2- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی
مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده
گفتار1- تعریف آیین دادرسی
گفتار2- مفهوم آیین دادرسی
گفتار 3-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران
نتیجه گیری

فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی
مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی
گفتار1- دادگاه خانواده
گفتار2 – شوراهای حل اختلاف
گفتار3 – مراجع ثبتی
مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی
گفتار1-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین
گفتار2- داوری در حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی
مبحث سوم – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده
گفتار1- مفهوم صلاحیت و اقسام آن
گفتار 2- صلاحیت دادگاه خانواده
2– 1- صلاحیت محلی و نسبی
2-2- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی
گفتار 3- صلاحیت قضات دادگاه خانواده
1- اجتها د یا مجتهد
2-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب
2- مشاور قضایی
نتیجه فصل دوم
فصل سوم
آیین دادرسی خاص (خانواده)
مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده
گفتار1- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی
گفتار2- درخواست یا دادخواست
مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی
گفتاراول- هزینه دادرسی
گفتاردوم- تامین خواسته
گفتار سوم-ابلاغ
گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست
مبحث 3- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی
نتیجه فصل سوم
فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق
مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح
گفتار1- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده
گفتار2- گواهینامه های سلامت زوجین
گفتار3- مهریه
گفتار4- دعاوی مرتبط با جهیزیه
گفتار5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی
گفتار 6 – دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط
مبحث دوم- تشریفات طلاق
گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش
گفتار2- اعتبار گواهی امکان سازش
گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی
گفتار4- مقرری ماهانه
گفتار5- گواهی اسکان زوجه
نتیجه فصل چها رم
فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده
مبحث اول- حکم و قرار
گفتار1- شرایط صدور دستور موقت
گفتار2- تامین خواسته
گفتار3- گزارش اصلاحی
گفتار4- اذن و اجازه

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن
گفتاراول- اقسام احکام دادگاه
الف-حکم حضوری
ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده
گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت
مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده
گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده
گفتاردوم – اجرای حکم طلاق
گفتارسوم- اجرای حکم تمکین
گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د
گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی
گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج
گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه
گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور
گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین
گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه
مبحث چهارم
نتیجه گیری
فهر ست منا بع
الف :منا بع به زبان فا رسی
ب:منا بع زبان انگلسیی

فهرست منابع و ماخذ

1- اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی و شکایات خانوادگی، قم- اهل بیت چاپ1388
2- اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریاتی مشورتی از سال 1342 تا 1355
3- امامی، سید حسن، حقوق مدنی انتشارات ابوریحان بهار 1364
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش چاپ ششم تهران 72
5- زراعت، عباس، آیین دادرسی دادگاههای محمدی و انقلاب در امور مدنی چاپ اول انتشارات میزان 80
6- صفایی، سید حسین- امای اسدالله- حقوق خانواده، دانشگاه تهران چاپ هشتم تهران 80
7- ناصر- کاتوزیان- حقوق خانواده- شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 75
8- مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، انتشارات پایدار، بهمن 85
9- اسدی، لیدا سادات- شکری فریده- آیین دادرسی مدنی ویپه امور و دعاوی خانوادگی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) چاپ اول 1391
10- بداغی- فاطمه- آیین دادرسی در دادگاههای خانواده نشر بنیاد حقوقی میزان بهار 88
11- خمینی- روح الله- تحریر الوسیله- انتشارات اسلامیه
13- سید مهدی، میر داداشی- نگرش نو به عیوب موجب فسخ نکاح، آسیب شناسی فقهی قوانین چاپ اول معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قم
14- ساسان نژاد- امیر هوشنگ، راهنمای طرح دعاوی خانوادگی، انتشارات فردوسی چاپ اول 1382
15- ساروفانی، باقر، دایرة المعارف و علوم اجتماعی- تهران انتشارات سروش چاپ نخست 1370
16- روزنامه رسمی شماره 17740 مورخ 26/0/84
17- مطهری- مرتضی- یاداشت راستای مطهری- انتشارات صدرا چاپ اول
18- اعرابی- فرشته- بررسی تاثیر تحولات اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی بر حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدیر 1383
19- صدرزاده افشار، سید محسن- آیین دادرسی مدنی، بازرگانی، جهاد دانشگاهی چاپ چهارم 1374
20- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی
21- رای و حد ت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/64
22- معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای خاننواده جلد
23- هدایت نیا- فرج الله- ارزیابی قوانین خانواده- بخش اول- فصلنامه کتاب زنان شورای فرهنگی
24- روزنامه رسمی شماره 18049 مورخ 4/12/85 مصوب 23/10/85 مجمع تشخیص مصلحت
25- قرآن- آیه 231 سوره بقره و آیه 2 سوره طلاق
26- طباطبای. سید کاظم، عروة الوثقی- موسسه نشر الا سلامی چاپ اول
27- معین- محمد- فرهنگ فارسی معین تهران- انتشارات بهزاد

چکیده
آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.
واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی
وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه
حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.
قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .
بیان موضوع و طرح مساله
رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،
نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات
درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:
دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص
ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.
2- رسیدگی به اختلافات در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فقهای امامیه، فقه و قانون، قانون مدنی، شرایط صحت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی، دعاوی خانوادگی، دادرسی مدنی، نهاد اجتماعی