پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

2
بیان مسأله 2
پرسش پژوهش 3
ضرورت پژوهش 3
هدف پژوهش 4
سابقه پژوهش 5
روش تحقیق 8
سامان دهی تحقیق 8
فصل دوم: تبیین مفاهیم و سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی 10
مبحث اول: مفهوم مجازات های تکمیلی و ماهیت آنها 11
گفتاراول: تعریف مجازات تکمیلی 11
گفتاردوم: تبیین ماهیت مجازات های تکمیلی 24
مبحث دوم: سابقه ی تقنینی مجازات هاى تكميلى 25
گفتاراول: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پیش از انقلاب 25
گفتاردوم: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پس از انقلاب 28
فصل سوم: موقعیت مجازات های تکمیلی در واکنش های جزایی 33
مبحث اول: واکنش های کیفری 34
گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری 34
بنداول: تعریف واکنش های کیفری 35
بند دوم: انواع واکنش های کیفری 37
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری 43
بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی 44
بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص 45
بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با سایر واکنش های کیفری 46
مبحث دوم: واکنش های غیرکیفری 50
گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های غیرکیفری 50
بنداول: مفهوم واکنش های غیرکیفری 50
بنددوم: انواع واکنش های غیرکیفری 51
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های غیر کیفری 55
فصل چهارم: نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات 59
مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری 60
گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی و تربیتی 60
بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی 61
بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی ازاقدامات تأمینی وتربیتی 63
گفتار دوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با تأدیب 68
بنداول: مفهوم تأدیب 69
بنددوم: ماهیت تأدیبی برخی از مجازات های تکمیلی 73
مبحث دوم: انواع واکنش های تعزیری به اعتبار موجبات آنها 75
گفتاراول: تعزیرات شرعی 75
بنداول: مفهوم تعزیرات شرعی 75
بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات شرعی 80
گفتاردوم: تعزیرات حکومتی 82
بنداول: مفهوم تعزیرات حکومتی 82
بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات حکومتی 86
نتیجه گیری 88
منابع 95
چكيده و صفحه عنوان به انگليسي

فصل اول

مقدمه

1.بیان مسأله
مجازات هاى تكميلى نخستين بار با عنوان «كيفرهاى تكميلى» در ماده ى 19 اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب 7/4/1328، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى»، به صورت مصاديق كيفرهاى تبعى و تكميلى بيان شده بود.
در ماده 23 قانون مجازات مصوب 1392، نیز اقداماتی تحت عنوان مجازات های تکمیلی پیش بینی شده است.
نکته ی قابل تأمل در خصوص اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، قرار دادن عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات از سوی قانونگذار می باشد؛ به گونه ای که برخی حقوقدانان با توجه به این عملکرد، آنها را در ردیف مجازات ها قرار داده و قائل به ماهیت کیفری این دسته از اقدامات می باشند.
قرار دادن اقدامات مذکور در ماده 23 قانون مجازات مصوب1392 در زمره ی واکنش های کیفری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد من جمله اینکه، با توجه به ثابت و مشخص بودن مجازات در مقابل ارتکاب جرایم حدی و جنایات، امکان اعمال واکنش کیفری مضاعف در کنار حدود و قصاص، چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.
هم چنین با توجه به ماهیت تعزیری اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، با قرار دادن اینگونه اقدامات درکنار مجازات اصلی تعزیری، مجموع مجازات تعزیری اعمال شده بر مرتکب، عمدتاً بیش از مجازات های حدی می گردد، فلذا این اقدام خلاف قاعده ی دون الحد در تعزیرات می باشد.
بنابراین به نظر می رسد می بایست اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392 را که با عنوان «مجازات های تکمیلی» مشخص شده اند، به عنوان اقداماتی غیرکیفری در مقابل ارتکاب جرم محسوب کرد.
لذا باید گفت مقصود قانونگذار از مجازات های تکمیلی، لزوماً نوعی واکنش کیفری علیه جرم نمی باشد، بلکه مراد از آن واکنشی مستقل، در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه، صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری این اقدامات است.

2.پرسش پژوهش
در این پژوهش پرسش اصلی و نهایی این می باشد که، «ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به موجبات مختلف این مجازات ها چیست؟»
اما پاسخگویی به این سؤال مستلزم بررسی و شناخت مسائل زیر می باشد، براین اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت این دسته از اقدامات در این پژوهش پاسخ داده می شوند از قرار ذیل است:
مجازات های تکمیلی کیفر است یا در زمره ی اقدامات تأمینی و یا تأدیب است؟
اگر مجازات های تکمیلی را در زمره ی واکنش های کیفری بدانیم، در کدام دسته از طبقه بندی مجازات ها قرار می گیرند؟ (حدود،تعزیرات و…)
اگر مجازات های تکمیلی را تعزیری بنامیم، جزء کدام دسته از تعزیرات می باشند؟ (تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی)

3.ضرورت پژوهش
در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار شرایط اعمال مجازات های تکمیلی و مصادیق این مجازات ها را بیان کرده است.
مطابق قانون مجازات مصوب 1392، قانونگذار «اقدامات تکمیلی» را با عنوان «مجازات» قلمداد کرده است و امکان اعمال مجازات های تکمیلی زمانیکه متهم محکوم به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی6 تا درجه 1 شده است را مجاز شمرده است.
با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی 23 و شناسایی ماهیت این مجازات ها و وجود قواعدی در حقوق جزا هم چون قاعده ی ثابت بودن حدود و قاعده ی دون الحد در تعزیرات و… باید دید موجبی برای این دسته از مجازات ها با توجه به ماهیت آنها در قانون وجود دارد.
لذا اهمیت بحث در خصوص شناسایی ماهیت این دسته از مجازات ها با توجه به موجبات مجازات های تکمیلی در قانون می باشد.
بنابراین نگارنده در پژوهش حاضر در صدد بیان طبیعت و ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها در قانون است.

4.هدف پژوهش
در این پژوهش هدف اصلی شناسایی ماهیت مجازات های تکمیلی، به معنای روشن شدن این موضوع که اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، واکنشی کیفری هستند یا غیرکیفری، هم چنین با قرار دادن مجازات های تکمیلی در زمره ی هریک از این واکنش ها می بایست این نکته روشن گردد که در صورت کیفری دانستن اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، این دسته از اقدامات در ردیف کدام یک از واکنش های کیفری قرار می گیرند، و در صورت غیرکیفری دانستن این اقدامات، مجازات های تکمیلی تحت شمول کدام دسته از اقدامات غیرکیفری قرار می گیرند.

5.سابقه پژوهش
قانونگذار درماده ی23 قانون مجازات اسلامی 1392، با تغییراتی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370، شرایط اعمال مجازات های تکمیلی و مصادیق این مجازات ها را بیان کرده است.
در این پژوهش به استثنای چند منبع محدود، منبع خاصی با موضوع اختصاصی مجازات های تکمیلی، که به صورت جامع و کامل در زمینه این دسته از مجازات ها بحث و بررسی شده باشد یافت نگردید، لذا از میان منابع موجود تنها بخش هایی با توجه به مباحث مطرح شده در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله منابع مورد استفاده :
1. ساکی، محمد رضا، ( 1393)، حقوق جزای عمومی، مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
در این کتاب در خصوص مجازات های تکمیلی تنها به بیان مفهوم این مجازات ها و توضیحی مختصر در زمینه مجازات تکمیلی اجباری و مجازات تکمیلی اختیاری بسنده کرده است، اما در خصوص ماهیت مجازات های تکمیلی سخنی به میان نیاورده است.
2. زراعت، عباس، (1392)، حقوق جزای عمومی 3،مجازات ها و اقدامات تأمینی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، جلد دوم
در این کتاب ضمن بیان مفهوم مجازات های تکمیلی، بدون بیان استدلالی قانع کننده تنها در یک سطر این مجازات ها را در ردیف مجازات های تعزیری بیان کرده است، اما در این کتاب مشخص نگردیده است که مجازات های تکمیلی جزء کدام دسته از مجازات های تعزیری است. (تعزیرمنصوص شرعی، تعزیر حکومتی و…)
3.،ساولانی، اسماعیل، (1392)حقوق جزای عمومی، منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392
در این کتاب ضمن تعریف مجازات های تکمیلی، تقسیم بندی این مجازات ها را محدود به مجازات تکمیلی اجباری و مجازات تکمیلی اختیاری کرده است و توضیحاتی در این زمینه بیان نموده است و دیگر تقسیم بندی های مجازات های تکمیلی و ماهیت این مجازات ها را بیان نکرده است.
4. اردبیلی، محمد علی، (1393)، حقوق جزای عمومی، جلدسوم
در این کتاب فقط تعریف مجازات های تکمیلی و توضیحاتی مختصر در خصوص ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است اما در خصوص ماهیت و موجبات این مجازات ها که مباحث اصلی و اساسی پایان نامه حاضر است توضیحی ارائه نشده است.
5. گرجی، ابوالقاسم، (1381)، حدود – تعزیرات و قصاص
نگارنده از این کتاب در راستای دریافت مفهوم حدود و تعزیرات در جهت تعیین ماهیت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
6.پورقهرمانی، بابک، (1388)، نگرشی بر مجازات های تتمیمی (تکمیلی)
در این مقاله ضمن تعریف مجازات های تکمیلی در خصوص مجازات تکمیلی اجباری و مجازات تکمیلی اختیاری توضیحاتی ارائه شده است، اما در زمینه دیگرمباحث مهم مجازات های تکمیلی هم چون ماهیت این مجازات ها سخنی به میان آورده نشده است.
7،اسدیان، ترحم،(1381-83)، نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره590 مورخ 15/11/72 هیأت عمومی دیوانعالی کشور،
در رأی وحدت رویه ی شماره590 مورخ15/11/72، به نوعی مابین مجازات های تکمیلی و مجازات های بازدارنده اختلاط صورت گرفته است، که در این مقاله این اختلاط مورد انتقاد قرار گرفته است، اما در نهایت در این مقاله تنها به انطباق مجازات تکمیلی و بازدارنده بر یکدیگر ایراد گرفته شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، متصدی حمل، قانون مدنی، جبران خسارت Next Entries پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی