دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، تجارت الکترونیک، قرارداد الکترونیکی، متصدی حمل

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا

فهرست مطالب:

چکیده 1
فصل اول: مـقدمـه 7
مقدمه 8
بیان مسأله 9
اهمیت و ضرورت پژوهش 10
پرسش های پژوهش 10
فرضیات پژوهش 10
مشکلات و موانع پژوهش 11
اهداف پژوهش 11
پیشینه پژوهش 12
روش پژوهش 13
سازماندهی تحقیق 14
فصل دوم: ادبیات تحقیق 15
مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف 16
گفتار اول: تجارت سنتی 16
گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک 18
بند نخست: تجارت 18
بند دوم: حقوق تجارت 18
بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم 19
بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک 21
بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات 24
بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک 25
بند ششم: بازار الکترونیکی 26
مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی 28
گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک 28
گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی 29
بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی 29
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی 30
گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی 34
بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی 35
بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد 35
بند سوم: سیستم های دارای نص خاص 36
بند چهارم: سیستم های فاقد نص 37
گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی 46
بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی 47
گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت 50
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل 55
گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل 55
بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل 57
فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی 60
مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام 61
گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام 61
گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام 63
بند نخست: در حقوق ایران 64
بند دوم: در مقررات بین المللی 67
مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول 70
گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام 70
گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام 71
بند نخست: در حقوق ایران 71
بند دوم: در مقررات بین المللی 71
مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی 73
گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی 73
گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی 75
گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟ 78
گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی 80
مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی 82
گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 83
بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد 83
بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد 84
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین 84
بند اول: نظریه اعلام قبول 85
بند دوم: نظریه ارسال قبول 85
بند سوم: نظریه وصول قبول 85
بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول 85
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86
بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86
بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89
فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا 91
مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن 92
گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا 92
گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل 95
گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل 98
گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل 99
بند نخست: تعریف مسئولیت 99
بند دوم: انواع مسئولیت مدنی 100
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی 104
بند نخست: تعهد به وسیله 105
بند دوم: تعهد به نتیجه 108
گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109
گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110
گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل 110
مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن 111
گفتار اول:کنوانسیون CmR 111
بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR 112
بند دوم: محدودیت های کنوانسیون 113
بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل 113
گفتار دوم: حمل و نقل سراسری 118
بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121
بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت 123
مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه 125
گفتار اول: قرارداد حمل و نقل 125
بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل 126
بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل 127
بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل 127
بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل 128
گفتار دوم: بارنامـه 129
بند اول: تعریف بارنامه 130
بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل 134
بند سوم: صدور بارنامه 138
بند چهارم: مندرجات بارنامه 139
بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه 139
فصل پنجم: نتیجه گیری 142
نتیجه گیری 143
مشکلات 145
پیشنهادات 145
منابع و ماخذ 146

مقدمه:
خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.
پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد.1 قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیدههای نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.2
به رسمیت شناختن فنّاوریهای نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداختهای الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمیکند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز میتوان برای چالشهای مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.3
طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوریهای پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظامهای حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کردهاند که در ادامه، در جهت ذکر این مقررهها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.
در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.
بیان مسأله
بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر ميبريم و تغيير و تحول دائمي با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعيت انکارناپذير و اساسي حيات اجتماعي بدل شده‌ است. آنچه که زمينه چنين تغيير و تحولات ژرف و شگرفي را پديد آورده و اين برهه از تاريخ را واجد برجستگي و اهميت فوقالعادهاي ساخته، دستاوردهاي تکنولوژيک جديد و متأخر بشري است. انقلاب ارتباطي- اطلاعاتي سده بيست و يک را بايد بسيار فراتر از صرف الکترونيکيکردن رابطه انسانها دانست. تکنولوژيهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي، با فراهمآوردن امکان پيدايي «جامعه شبکهاي» که افراد و جوامع را در قالبهاي تازه، هويتهاي تازه بخشيده، نه تنها قواعد و قوانين حاکم بر ارتباط و تعامل ميان انسانها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، ديگران و جهان تغيير داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.
با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اصول مدیریت، شرکت سهامی، رویه قضایی، عقود معین Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، تجارت الکترونیک، قرارداد الکترونیکی، فضای مجازی