منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، عقد اجاره، انتقال مالکیت، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

ستفاده از فضای مجازی ……………………………………………………….25
1- قراردادهای خدمات سروری ……………………………………………………………………………25
2- قراردادهای میزبانی وب (Web Hosting contracts) ……………………………26
2-1. سرور اشتراکی (Shared Hosting) …………………………………………….27
2-2. سرور اختصاصی (Delicated Server) ……………………………………….27
2-3. سرور مجازی (Virtual Private Server) ………………………………….28
2-4. کولوکیشن (Colocation) ………………………………………………………………29
2-5. بازفروشی میزبانی (Reseller Hosting) ………………………………………29
3- قراردادهای نام دامنه (Domain name) ………………………………………………….30
3-1. تعریف نام دامنه ……………………………………………………………………………….. 30
3-2. انواع قراردادهای نام دامنه ……………………………………………………………….. 31
3-2-1. قراردادهای واگذاری (تخصیص) نام دامنه(Domain name assignment agreements)……………………………………………………………….. 31
3-2-2. قرادادهای مجوز نام دامنه (Domain name licence agreements )………………………………………………………………………………………….32
گفتار سوم: طرفین قراردادهای استفاده از فضای مجازی ……………………………………………32
1- ارائه کننده فضای مجازی یا میزبان……………………………………………………………….33
2- استفاده کننده فضای مجازی یا کاربر…………………………………………………………….37
فصل دوم: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی ……………………………………..40
مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در قالب یکی از عقود معین 41
گفتار اول: مزایای بیع در مقایسه با قرارداد میزبانی …………………………………………………….42
1- تعریف عقد بیع ………………………………………………………………………………………………..42
2- اوصاف عقد بیع ………………………………………………………………………………………………..42
2-1. تملیکی بودن بیع………………………………………………………………………………42
2-2. معوض بودن بیع ………………………………………………………………………………..43
2-3. عین بودن مبیع …………………………………………………………………………………45
3- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب ………………………………………………………………46
گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………………..48
1- تعریف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….48
2- اوصاف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….49
2-1. تملیکی بودن اجاره ……………………………………………………………………………49
2-2. معوض بودن اجاره ……………………………………………………………………………..49
2-3. موقت بودن اجاره ……………………………………………………………………………….50
3- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب ……………………………………………………………………..51
گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………..55
1-تعریف حق انتفاع ……………………………………………………………………………………………….55
2- شرایط عمومی حق انتفاع ………………………………………………………………………………. 56
3-تفاوت حق انتفاع با اجاره………………………………………………………………………………….. 57
4-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب …………………………………………………………… 58
مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین ……………58
گفتار اول: نامعین بودن قرارداد ………………………………………………………………………………….59
گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد ……………………………………………………………………………….60
گفتار سوم: لزوم قرارداد ……………………………………………………………………………………………….62
گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ………………………………………………………………………… 63
گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ………………………………………………………………………………64
گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد………………………………………………………………………………….66
گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص …………………………………………… 67
گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد…………………………………………………………………………….. 68
فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن…………………………………………………………..72
مبحث اول: مفاد قرارداد ……………………………………………………………………………………………………..73
گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………………..73
1- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………73
2- انواع قرارداد خدماتی …………………………………………………………………………………….76
2 -1.انواع اسناد ……………………………………………………………………………………….77
2-2.تعداد لایه …………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ……………………………………………………………….. 79
1- طرفین قرارداد ……………………………………………………………………………………………. 81
2- خدمات (service) ……………………………………………………………………………………..82
3- پرداخت ………………………………………………………………………………………………………. 82
4- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) ………………………..83
5- خدمات پشتیبانی (support services) ………………………………………………. 84
6- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) ………………………………………………………………………………………………….. 84
7- امنیت (security) ………………………………………………………………………………….. 85
8- محتوی کاربر (client content) ……………………………………………………………..86
9- خاتمه(Termination) …………………………………………………………………………….86
10- دسترسی کاربران (client Access) ……………………………………………………..86
11- محرمانگی (confidentiality) ………………………………………………………………87
12- مرجع رسیدگی ………………………………………………………………………………………..87
13-قانون حاکم (Governing low) …………………………………………………………….88
14-فورس ماژور (Force majeure) …………………………………………………………….92
15- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)…………………………….92
16- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) ………………………………………………….92
17- قراردادکل (Agreement Entire) …………………………………………………….93
18-سایر موارد ………………………………………………………………………………………………….93
مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی ………………………………………………………95
گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ………………………………96
1-تسلیم خدمات ……………………………………………………………………………………………………….96
2- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) ………………………………………………………..98
3-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی ……………………………..100
گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی ………………………….103
1- پرداخت عوض قراردادی…………………………………………………………………………………….103
2- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح ……………………………………………………………107
3-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی……………………………109
نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………110
فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………..115
ضمایم……………………………………………………………………………………………………………………………………119

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
شکل 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………79

نشانه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ماهیت حقوقی، قانون مدنی، سند رسمی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، قانون مدنی، فناوری اطلاعات، حقوق خصوصی