دانلود پایان نامه درباره انتقال سهام، شرکتهای تعاونی، هیات مدیره، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه گيري ……………………………………..77
پيشنهادات ………………………………………79
منابع ………………………………………….80
چكيده انگليسي …………………………………..82

چکیده:
یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتيجه بررسي هاي به عمل آمده دراين پژوهش نشان مي دهد كه سهام سركتهاي تعاوني را بايد يك حق مالي محسوب كرد كه منقول نيز مي باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بين انتقال به عضو شركت و غير عضو شركت و انتقال قهري واختياري سهام تفاوت وجود دارد . به اين صورت كه انتقال اختياري سهام شركتهاي تعاوني به عضو همان شركت مجاز بوده و عضو شركت تعاوني مي تواند سهم يا سهام خود را به عضو ديگر همان شركت منتقل نمايد . انتقال اختياري سهم شركت تعاوني به غير عضو مجاز نیست. انتقال قهري سهام به غير عضو شركت تعاوني زماني پيش مي آيد كه عضو شركت تعاوني فوت كند وهيچ كدام يا بعضي از ورثه وي كه سهام به آنها منتقل مي شود ، عضو همان شركت تعاوني نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .
كلمات کلیدی :
شرکت تعاوني ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه
1-1- بیان مساله
تعاون درايران سابقه اي طولاني دارد. امابراي اولين بار پس از انقلاب به عنوان يكي از بنيانهاي اساسي در قانون اساسي نفوذ پيدا كرده وبه عنوان يك رويكرد حمايتي مطرح شده است . از نظر تدوين كنندگان طرح قانون اساسي ، تعاون با هماهنگي اصول و ارزش هايي كه در دنيا براساس آن پايه ريزي شده است مورد توجه قانون اساسي قرار گرفته است و با موازين اسلامي نيز سازگار ، بلكه هماهنگ است . شيوه اي است براي پايان دادن به تصدي گري دولت و سلطه جويي واستثمار توسط بخش خصوصي كه استعدادهاي نهفته را بيدار نمود ه وابزار كار رادراختيار طبقات مختلف قرار مي دهد تا واسطه هاي غير ضروري را از تجارت حذف نموده وامورشان را خود به دست گيرند.
به علاوه تعاون درايران با تكيه بر اصول عضويت آزاد وداوطلبانه و خود سازماني وكنترل دموكراتيك به همان اندازه كه در برابر سلطه سرمايه بر اقتصاد ، رقابتي مسالمت آميز دارد ، با دولتي شدن خود نيز ناسازگار است ( ساروئي نسب ، 1388 : ش15)
درمورد تاريخچه تعاون درايران به آغاز همكاري رسمي درايران را مي توان به تصويب قانون تجارت درسال 1303 خورشيدي دانست كه موادي ازاين قانون درمورد تعاوني هاي توليد و مصرف پرداخته بود . اما از لحاظ تشكيل وثبت فعاليت تعاوني هاي رسمي مي توان سال 1314را آغاز فعاليتهاي تعاوني درايران دانست .زيرا دراين سال توسط دولت اقدام به تشكيل نخستين شركت همكاري روستايي در منطقه داور آباد گرمسار گرديد .( طالب،1376: 4)
بطور كلي تاريخچه تعاون در جهان را از نظر اقتصادي به دو دوره مي توان تقسيم كرد : دوره اول از آغاز زندگي اجتماعي انسان شروع مي شود واز قرن پانزدهم ميلادي به تدريج تحول مي پذيرد تا اين كه به شكل كنوني در ميآيد . دوره دوم با انقلاب صنعتي وانقلاب فرانسه ، قرن 18ميلادي شروع مي شود كه داراي تعريف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراين دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتي يا علمي مي نامند.
واژه تعاوني1در شكل فعاليتهاي رسمي و براي موسساتي كه بر مبناي اصول وقواعد تعاوني فعاليت مي كنند ، به كار برده مي شود . اين واژه را معادل شركت تعاوني2استعمال مي كنند ،واژه اخير از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ايجاد موسسات اقتصادي مبتني بر اصول تعاون رايج گرديد.(طالب،1391 :6)
شركت تعاوني فلسفه وجودي ديگري غير از شركتهاي تجاري دارد . برخي از اساتيد حقوق ، شركتهاي تعاوني را الزاما” شركت تجاري ندانسته ، بلكه اگر موضوع آنها تجاري نباشد ، شركت تجاري محسوب نميكنند، به نظر آنها شركتهاي تعاوني به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاازطريق خود ياري وكمك متقابل تشكيل مي شوند . ( اسكيني ، 1375:.69 )
در كشور ما مقررات موضوعه راجع به تعاون سابقه بسيارزيادي ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستين قوانيني است كه براي شركتهاي تعاوني ايران وضع مقررات كرده است . اين قانون مواد 190 تا 195 خود را به شركتهاي تعاوني اختصاص داده وفقط دو نوع شركت تعاوني را پيش بيني كرده است . يكي شركت تعاوني توليد و ديگري شركت تعاوني مصرف . امروزه در كشور ما بخش تعاون قسمت زيادي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده ودربرابر بخش دولتي و خصوصي جاي مهمي را به خود اختصاص داده است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 43و 44 خود بخش تعاوني را يكي از پايه هاي سه گانه نظام اقتصادي قرارداده است كه در شهر و روستــا بر طبق ضوابط اساسي تشكيل مي شود . مهمترين قانوني كه فعاليت اين بخش از نظام اقتصادي را تنظيم و تنسيق كرده است قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1370 است . شركت تعاوني از لحاظ اقتصادي مخصوصا” براي زارعان وارباب حرف ومصرف كنندگان اجناس عادي فوايد بسياري دارد ، اما

Cooperative-1
cooperative society-2

از لحاظ حقوقي شركت هاي تعاوني شكل ونوع مخصوصي ندارند وممكن است شركت هاي تعاوني را به صورت هريك از شركتهاي تجاري تشكيل داده ، فقط قانون براي آنكه شركت تعاوني شناخته شود واز مزاياي مربوط به شركتهاي تعاوني استفاده نمايد رعايت بعضي از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان نمي توانند به طور انفرادي كليه مسائل مربوط به بهره برداري از ملك خود ومخصوصا”انجام خدمات اصلاحات ارضي و تقسيم املاك بين زارعان شركت هاي تعاوني درايران اهميت زيادي پيدا نموده اند زيرا عمومي را حل كنند و شركت تعاوني تنها سازماني است كه مي تواند امور كلي دهات را دردست بگيرد ومنافع زارعان را حفظ كند. درساير كشورها نيز توجه مخصوصي به شركت تعاوني مبذول مي گردد. در كليه كشورهاي سرمايه داري نيز در قرن اخير شركتهاي تعاوني توسعه زيادي پيدا نموده و اهميت به سزايي دارند .(ستوده تهرانی،1392 :370و371)

1-1جنبه جدیدبودن و نوآوري در تحقيق
درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت بکر باقی مانده است.
1-2اهداف مشخص تحقيق
هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.
1-3- سؤالات تحقیق
1- ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
2- انتقال سهام شركت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
3- چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاوني نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
4- آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
1-4- فرضيه‏هاي تحقیق
1- در ايران در هيچ يک از قوانين ماهيت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
2- انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممكن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
3- به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
4- درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.

1-5- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.
تعاونـــی:واژه تعاوني در شكل فعاليتهاي رسمي و براي موسساتي كه بر مبناي اصول وقواعد تعاوني فعاليت مي كنند ، به كار برده مي شود.
شرکت تعاونی:شركت تعاوني به منظور رفع نيازمنديهاي اعضا و با اهداف ايجاد اشتغال، قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند ،پيشگيري از تمركز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي ،جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مديريت و سرمايه و منابع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود ،پيشگيري از انحصار ، احتكار ،تورم ،و اضرار به غير ، توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم به وجود مي آيد.
عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.
1-6- روش تحقیق
در این پژوهش روش تحقیق توصيفي – تحليلي وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت میباشد.

فصل اول
کلیات

1-1 -مفهوم وانواع شركت
دراين بخش به مفهوم وانواع شركت مي پردازيم .
1-1 -1مفهوم شرکت
شرکت دارای مفهوم لغوی واصطلاحی است.
1-1-1-2مفهوم لغوی شرکت
درفرهنگ معین در مورد مفهوم شرکت امده است :
1 – (مص ل .) شریک شدن . 2 – (اِمص .) شراکت ، انبازی . 3 – شراکت بین چند نفر که هر یک به میزان سرمایة خود سهم دارد.( معین ،1375 :2039 )
درلغت نامه دهخدا درتعریف شرکت آمده است:
شرکت . [ ش ِ ک َ ] (ع مص ) شریک شدن . انباز گشتن . همدست شدن در کاری . (اِمص ، اِ) انبازی و شراکت (دهخدا،1385 : 332)
در فرهنگ لغت عمید درتعریف لغوی شرکت آمده است:
۱. شریک شدن؛ انباز گشتن؛ هم‌دست شدن با یکدیگر در کاری،نهادی قانونی با فعالیتهای مخصوص بازرگانی (عمید، 1362 : 1130)
1-1-1-3مفهوم اصطلاحي شركت
مفهوم شرکت را می توان از سه منظر بررسی کرد.فقه ،حقوق کلاسیک وحقوق مدرن.از نگاه فقهی ،شرکت یک عقد است که به اراده دو یا چند نفر نیاز دارد.عقد شرکت نمی تواند شخصیت حقوقی ایجاد کندوصرفا موجب اشاعه یک مال بین جند مالک می شود.فلسفه تشکیل شرکت مدنی ،تحصیل سود نیست بلکه اداره مال مشاع است.رابطه هرمالک با مال مشاع به طور مستقیم است وهر کدام از آنها در هر جزءاز مال مشاع حق مستقیم دارند.
اما در حقوق ،هدف از تشکیل یک شرکت به دست آوردن سود وکسب سرمایه بیشتر است .از این رو،عقد شرکت در حقوق جنیه تجاری دارد.برخلاف شرکت فقهی ،رابطه مالکان سهم با شرکت رابطه مستقیم نیست ،چرا که شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد وصاحبان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قتل عمد، ارتکاب جرم، حقوق ایران، ایالات متحده Next Entries دانلود پایان نامه درباره شرکت سهامی، صاحبان سهام، عام و خاص، تجارت دریایی