پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قانون مجازات، حقوق کیفری، حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه ارشد

چكيده
موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ممكن است در شرايط خاص با ترك فعل نيز تحقق پيدا كند؟ از منظر قانون مجازات اسلامي ايران و يافته‏هاي اين تحقيق، اين جرايم هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل قابل ارتكاب است و واجد عناصر اصلي و ضروري براي تحقق يك جرم مي‏باشد.
هدف اصلي اين رساله اثبات اين مطلب است كه ترك فعل همانند فعل مي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شود. مناقشه و تشكيكي كه از سوي بعضي صاحب‏نظران در اين زمينه ابراز شده، قابل پذيرش نيست. اين مسئله با روش تحليلي و توصيفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

كليدواژه‏ها: جرم ترك فعل، جرم فعل ناشي از ترك فعل، عناصر مادي و معنوي و قانوني، امر عدمي، نتيجه مجرمانه، رابطه سببيت.

فهرست
عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- طرح مساله……………………………………………………………………………………………….. 3
1-3- اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5
1-5- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… 5
1-6- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6
1-7- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
1-8- ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم: رفتار مجرمانه
2-1- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده……………………………………………….. 9
2-2- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل …………………………………………………………………. 10
2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل…………………………………………………………………… 11
2-3-1- ترک فعل محض ……………………………………………………………………………………. 11
2-3-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل ………………………………………………………………….. 13
2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل ………………………………………………………………………….. 14

فهرست
عنوان

صفحه

2-3-4- عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه ها …………………………………………………. 16
2-3-4-1- نفی مطلق ………………………………………………………………………………………… 16
2-3-4-2- اثبات مطلق …………………………………………………………………………………….. 20
2-3-4-3- مسوولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی …………………………………………. 21
2-3-4-4- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………. 22
2-3-4-5- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت …………………………………………… 23
2-4- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل …………………………………………………………. 27
2-4-1- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………. 27
2-4-2- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………….. 28
2-5- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی …………………………………. 29
2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………. 29
2-5-2- از نظر رویه قضایی ………………………………………………………………………………. 33
2-6- ترک فعل از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………… 35
2-6-1- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه ……………………………………………………………. 35
2-6-2- ترک فعل از دیدگاه فقهای سنی ……………………………………………………………. 38

فهرست
عنوان

صفحه

فصل سوم: ترک فعل در حقوق ایران
3-1- موضع و شرایط تحقق مسوولیت ترک فعل در حقوق ایران…………………………….. 42
3-2- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل …………………… 50

فصل چهارم: بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه فقهی و حقوقی
4-1- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب ……………………………………………………………… 55
4-2- نظر حقوق دانان ایرانی ……………………………………………………………………………… 58
4-2-1- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. 58
4-2-2- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. 59
4-3- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی……………………………………… 60
4-3-1- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. 60
4-3-2- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. 61
4-3-3- موضع فقه اسلامی ………………………………………………………………………………… 62
4-4- نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ترک فعل ………………………………………. 64
4-5- بررسی مجدد نظر مخالفین ترک فعل …………………………………………………………. 66

فهرست
عنوان

صفحه

4-6- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل ……………………………………………………………….. 68
4-6-1- رکن قانونی …………………………………………………………………………………………… 69
4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ……………………………………………….. 69
4-6-3- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه …………………………………………………. 70
4-6-4- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………. 70
4-6-5 رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ………………………………………… 72

فصل پنجم: تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا
5-1- تعریف قتل در خصوص کیفری ایران و فرانسه و آمریکا ……………………………… 76
5-1-1- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………… 76
5-1-2- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………… 77
5-2- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا …………………………………………….. 79
5-3- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه …… 86
5-3-1- رکن قانونی ………………………………………………………………………………… 86
5-3-2- رکن مادی …………………………………………………………………………………. 88
5-3-3- رکن معنوی ……………………………………………………………………………….. 91
5-4- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه …………………………………………… 95
فهرست
عنوان

صفحه

فصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترک فعل
6-1- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا …………………………………………………………………. 102
6-2- شرایط تحصیل مسوولیت بر تارک فعل …………………………………………………….. 102
6-2-1- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص ………………………………………………….. 105
6-2-2- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی …………………………………………………… 105
6-2-3- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت …………………………………… 105
6-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ……………. 106
6-3-1- جرایم مستلزم حد ……………………………………………………………………………… 106
6-3-2- جرایم مستلزم قصاص ………………………………………………………………………… 107
6-3-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه ………………………………………………………………… 108
6-3-4- جرایم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده ……………………………………. 109
6-4- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ……………………………………….. 109
6-5- نظرات افراطی فقهای اهل سنت ………………………………………………………………. 111
6-6- استفتائات……………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست
عنوان

صفحه

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 123
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………. 128

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه
درباره جرم فعل ناشي از ترك فعل اختلاف زيادي بين فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبني بر اينكه آيا ترك و خودداري مي‏تواند عنصر مادي جرم قرار گيرد يا نه؟ عده‏اي با اين تصور كه ترك و امتناع امر عدمي است و نمي‏تواند سبب امر وجودي قرار گيرد، به اين سؤال پاسخ منفي داده و عده‏اي هم اين جرم را فاقد عنصر قانوني دانسته‏اند.
از سوي ديگر، يكي از بهترين راه‏هاي ايجاد روحيه تعاون و گسترش فرهنگ همكاري در بين آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به ياري همديگر مي‏شتابند، اين است كه به لحاظ قانوني ملزم به كمك و همكاري شوند و در صورت امتناع از اداي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره باستانشناسی، جنوب ایران، استان فارس، حاجی آباد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی