پایان نامه درباره روش‌شناسی، دشت مهران، خاورمیانه

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………….. 16
2-8- رویارویی نئاندرتالها و انسان مدرن ………………………………………………………………………………………………. 16
2-9- خاورمیانه: برخورد میان نئاندرتال و انسان مدرن …………………………………………………………………………… 18
2-10- یک یا دو جمعیت در خاور میانه؟ ……………………………………………………………………………………………….. 22
2-11- سرانجام نئاندرتالها ……………………………………………………………………………………………………………………… 26

فصل سوم: فناوری لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………………… 28
3-1- تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-2- مفهوم لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
3-2-1- مفهوم حجمی لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………… 39
3-2-2- فلیپ ونپیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
3-2-3- مقایسه مفهوم حجمی دیسکی و لوالوا ……………………………………………………………………………………… 45
3-3- روش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-3-1- اریک بوئدا …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-3-2- فلیپ ونپیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
3-3-2-1- متدهای تراشه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-3-2-2- متدهای تیزه ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
3-3-2-3- متدهای تیغه ………………………………………………………………………………………………………………………… 52
3-4- روشهای مطالعهی لوالوا ……………………………………………………………………………………………………………… 53
3-4-1- رویکرد سنتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
3-4-2- اریک بوئدا ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-4-3- فیلیپ ونپیر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 57

فصل چهارم: روش‌شناسی لوالوا …………………………………………………………………………………………………………….. 60
4-1- معیارهای انتخاب …………………………………………………………………………………………………………………………… 61
4-2- بازسازی سنگ‌مادر …………………………………………………………………………………………………………………………. 64
4-3- سکوی ضربهی برداشته‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… 64

فصل پنجم: پیشینهی مطالعات پارینه‌سنگی میانی در ایران ………………………………………………………………… 66
5-1- تمتمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
5-2- مراغه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
5-3- تخت سلیمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
5-4- بیستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-5- خونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
5-6- ورواسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
5-7- قبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
5-8- کل داوود …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
5-9- کنجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
5-10- گرارجنه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
5-11- قمری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
5-12- غار خر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
5-13- دواشکفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
5-14- مرتاریک ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
5-15- چمسوران …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
5-16- باشت و گچساران ………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
5-17- دشت مهران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
5-18- کوهدشت لرستان …………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-19- هلیلان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
5-20- هرسین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
5-21- گچ کاور …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-22- ورکَینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
5-23-چهارمحال بختیاری ………………………………………………………………………………………………………………………… 86
5-24- کیارام 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
5-25- قلعه بزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
5-26- نرگه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
5-27- مغانک و اچونک …………………………………………………………………………………………………………………………… 90
5-28- مسیله …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
5-29- بوئین زهرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
5-30- میرک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
5-31- کوه‌های کرکس ……………………………………………………………………………………………………………………………… 92
5-32- کرمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
5-33- فارس: زاگرس جنوبی ……………………………………………………………………………………………………………………. 94
5-33-1- جهرم

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بهرام گور Next Entries پایان نامه درباره منابع غذایی، پیش‌فرض‌ها، خاورمیانه