دانلود پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، روش تحقیق، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :
مادرم
و
روح پاک پدرم

سپاسگزاری
با سپاس از الطاف الهی که در انجام این تحقیق راهگشای من بوده است، بر خود لازم میدانم از همکاری و مساعدت اساتید عزیز تشکر و قدردانی نمایم. از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر یار محمد قاسمی که در کلیه مراحل این تحقیق همواره من را از راهنماییهای بیدریغ خود بهرهمند ساختند، کمال تشکر را دارم و از استاد ارجمندم، جناب آقای دکتر پاکزاد آزادخانی که مشاوره این پایان نامه را تقبل کردند و با راهنماییهای دلسوزانه خود من را در تکمیل این تحقیق یاری کردند، تشکر میکنم، همچنین از برادران مهربانم به خاطر مسولیتپذیری و شوقانگیزیشان سپاس بیپایان دارم.

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی گردشگری، انگیزهها و عوامل مرتبط با آن در شهر قصرشیرین است. تئوری محوری آن بر اساس تئوریهای چاک. وای. گی، لس لامزدن، وبلن و پیرس تنظیم شدهاست. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج کشور سفرکردهاند تشکیل میدهد که تعداد آن 4756 خانوار میباشد. از این رو نمونهای با حجم 357 نفر با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از جامعه مورد نظرانتخاب شد. روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین عوامل زمینهای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (چشم و هم چشمی و رسانههای جمعی) با انتخاب نوع گردشگری رابطه معنادار وجود دارد و اما بین متغیر اجتماعی قومیت با انتخاب نوع گردشگری رابطه معنادار وجود ندارد. در نتیجه میتوان گفت انگیزههای گردشگری همچنان توزیع اجتماعی متفاوتی را نشان میدهد و بیش از آنکه منشأ نیاز داشته باشد، مبتنی بر میل شخصی است.
کلید واژهها: گردشگری، انگیزههای گردشگری، عوامل زمینهای، عوامل اجتماعی، قصرشیرین.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1- بیان مسأله
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- اهداف اصلی
1-3-2- اهداف فرعی
1-4- سوالات تحقیق
1-5- فرضیات تحقیق
1-5-1- فرضیات اصلی تحقیق
1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
2-1- مفهوم شناسی
2-1-1- گردشگری
2-1-2-گردشگر
2-1-3- انگیزه و علایق سفر
2-2- سوابق تجربی
2-3- مبانی نظری
2-3-1- طبقهبندی انگیزههای گردشگری
2-3-2- شیوه طبقهبندی گردشگری
2-3-3- اشکال عمده گردشگری
2-3-4- مروری بر گردشگری و انگیزههای آن
2-3-5- عوامل انگیزشی در گردشگری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-6- رویکردها درباره انگیزه سفر
2-3-7- عوامل فردی اجتماعی و گردشگری
2-4- چهارچوب نظری
2-4-1- مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روششناسی تحقیق
مقدمه
3-1- متدولوژی و روش تحقیق
3-1-1- روش تحقیق
3- 1- 2- متغیرهای پژوهش
3- 1- 3- جامعه آماری
3- 1- 3-1- روش نمونهگیری
3- 1- 3-2- حجم نمونه و روش محاسبه
3- 1- 5- ابزار گردآوری دادهها
3- 1- 4- رواییو پایایی ابزار اندازهگیری
3- 1- 5- ابزار تجزيه و تحليل
3-2- مطالعات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر قصرشیرین
3-2-1- خصوصیات جغرافیایی
3-2-2- بررسی ویژگیهای اجتماعی شهر قصرشیرین
3-2-2-1- زبان
3-2-2-2- پوشاک
3-2-2-3- خوراک
3-2-2-4- موسیقی
3-2-2- 5- مراسم عروسی
3-2-2-6- مراسم سوگواری
3-2-2-7- سوغات
3-2-2-8- شیرینی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-2-9- صنایع دستی
3-2- 3- بررسی ویژگیهای اقتصادی شهر قصرشیرین
3-2- 3-1- صنایع و معادن
3-2-3-2-کشاورزی و دام داری
3-2-4- تاریخچه شهر قصرشیرین
3-2-4-1- قصر شیرین پیش از اسلام
3-2-4-2- قصرشیرین پس از اسلام
3-2-4-3- قصر شیرین در دوران معاصر
3-2-5- بررسی جاذبههای شهر قصرشیرین
3-2-5-1- جاذبه زیارتی
3-2-5-2- جاذبههای تاریخی
3-2- 6- مطبوعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
مقدمه
4-1- آمار توصیفی
4-2- آزمون فرضیات
فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- اهم یافتهها
5-2- تفسیر یافتهها
5-3- نتیجهگیری
5-4- مشکلات و محدودیتهای تحقیق
5-5- پیشنهادات
5-5-1- پیشنهادات کاربردی
5-5-2- پیشنهادات علمی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): دیدگاههای نظریه پردزان در مورد انواع انگیزههای گردشگری
جدول (3-1): نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای اجزاء مختلف پرسشنامه
جدول (4-1): توزیع فراوانی سن پاسخگویان
جدول (4-2): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت
جدول (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه
جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن تاریخی
جدول (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن مذهبی
جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر
جدول (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه آموزی
جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از محیطهای جدید و تازه
جدول (4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علاقه به خرید کردن
جدول (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمهها
جدول (4-13): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی
جدول (4-14): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان
جدول (4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت
جدول (4-16): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی
جدول (4-17): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی
جدول (4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر تجربههای اقوام، خویشان و همسایگان در انتخاب نوع گردشگری

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-19): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری
جدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری
جدول (4-21): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری
جدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری
جدول (4-23): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری
جدول (4-24): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): توزیع فراوانی سن پاسخگویان
نمودار (4-2): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
نمودار (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
نمودار(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت
نمودار (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه
نمودار (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن تاریخی
نمودار (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن مذهبی
نمودار (4-8): توزیع فراوانی آشنایی پاسخگویان بر حسب با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر
نمودار (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از تجربه آموزی
نمودار (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از محیط های جدید و تازه
نمودار (4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر جسب علاقه به خرید کردن
نمودار (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمهها
نمودار (4-13): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی
نمودار (4-14): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان
نمودار (4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت
نمودار (4-16): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی
نمودار (4-17): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی
نمودار (4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه های اقوام، خویشان و همسایگان
نمودار (4-19): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری
نمودار (4-20): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-21): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری
نمودار (4-22): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری
نمودار (4-23): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری
نمودار (4-24): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر (3-1): نقشه استان کرمانشاه
تصویر (3-2): مراسم عروسی
تصویر (3-3): کاخ خسرو قصرشیرین
تصویر (3-4): آتشکده چهار قاپی
تصویر (3-5): سیستمهای آبرسانی ساسانی قصرشیرین
تصویر (3-6): کاروانسرای عباسی قصرشیرین

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
با این مقدمه مطلب را آغاز میکنیم و امید است در این رهگذر، محقق توانسته باشد در بررسی و شناسایی انگیزه سفر و عوامل زمینهای واجتماعی تاثیرگذار بر گردشگری شهر قصرشیرین دین خود را تاحدی ادا نماید؛ و با ارائه راهکارهایی بتواند دستاندرکاران گردشگری شهرستان قصرشیرین را در برنامهریزی خود برای توسعه گردشگری این شهرستان یاری دهد. در این پژوهش ابتدا درصدد بر آمدیم تا با ارائه مفاهیم کلیدی و تعاریف کلیدی توجه خواننده را به هدف اصلی محقق که شناسایی انگیزه سفر در مردمان قصرشیرین است جلب کنیم. در ادامه در راستای انجام پژوهش اصولی و با کیفیت از میان این مردم به طور تصادفی گروهی را انتخاب کردیم و پرسشنامههای مربوط به موضوع پژوهش را در اختیار آنها قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عقد نکاح، قانون مدنی، رسول خدا (ص)، قیاس اولویت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازار هدف، توسعه گردشگری، مقایسه اجتماعی، صنعت گردشگری