پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

حمد و ستایش خداوند قادر متعال را که نور آسمانها و زمین است و در پرتو نورش انسان از ظلمت جهل و نفسانیت رهایی یافته و با هدایت پیامبرانش مسیر رشد و کمال را طی نموده است.
در اینجا لازم می دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را از راهنمایی ها و مساعدت های صمیمانه استاد فرزانه آقای دکتر سید مهدی نقوی که در تدوین و تکمیل این پژوهش از هیچ کوششی فرو گذار نکردند ، صادقانه ابراز دارم.
همچنین از استاد ارجمند آقای دکتر محمدرضا شادمانفر که امر مشاوره این پژوهش را تقبل فرموده ، و همواره اینجانب را مشمول راهنمایی های خود قرار داده اند ،تشکر و قدرانی می نمایم .

هر چند ناچیز است تقدیمش می کنم به :
سرمایه معنوی زندگی ام ؛
همسر مهربان و دلسوزم
و همچنین
مادر گرامی ام ؛
که با مهر و محبت وصف ناپذیرش شرایط تحصیل را برایم فراهم ساخته
و روح پر فتوح ؛
پدر عزیزم

چکیده
تبیین و بررسی کیفر خواست دادستان در نظام حقوقی ایران با عنایت به جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن، هدف این پایان نامه می باشد . در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است.
نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت صدور ادعا نامه توسط دادستان به عنوان نهاد قضایی ، مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن ، با تقنین مقررات آیین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادسرا و در رأس آن مدعی العموم در فرایند دادرسی کیفری، همچنین نوآوری های قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب کیفرخواست در تدوین تحقیق حاضر مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفته است.
روی هم رفته به لحاظ کمبود منابع در این پژوهش سعی شده بعضاً به صورت تحلیلی و با استفاده از روح قانون و البته نظر به سابقه ی تاریخی مباحث، به ارزیابی موضوعات پرداخته شود.

کلید واژگان : دادسرا – دادستان – کیفرخواست – ادعا نامه

اختصارها

ق.ا.ج.ا.ا
ق.آ.د.ک
ق.آ.د.د.ع.ا.ک

ق.آ.د.د.ع.ا.م

ق.ا.پ.ا.ق.د
ق.ت.د.ع.ا
ق.ا.ق.ت.د.ع
ق.م.ا
ق.ا.م18.ا.ق.ت.د.ع.ا

ق.ت.د.ک(1و2)

ق.ج.آ.د.ک

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون آیین دادرسی کیفری سابق1290
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1365
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381
قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعبه دیوان عالی کشور مصوب 1373
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1393

فهرست مطالب صفحه
مقدمه 1
1. بیان مسأله 2
2. بیان سؤالات تحقیق 2
3. فرضیه های تحقیق 3
4. ضرورت انجام تحقیق 3
5. هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق 4
6. جنبه جدید بودن و نوآوری طرح 4
7. بیان روش تحقیق 5
8. سابقه و پیشینه تحقیق 5
فصل اول) اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری 6
کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………6
بخش اول ، اهمیت اجتماعي و نقش ارزنده قوانين آيين دادرسي كيفري در مبارزه با بزهكاري…….6
بخش دوم ، مراحل دادرسي كيفري 13
مبحث اول ، مرحله کشف 13
مبحث دوم ، مرحله تحقیقات مقدماتی 14
مبحث سوم ، مرحله تعقيب 15
مبحث چهارم ، مرحله دادرسی 16
مبحث پنجم ، مرحله اجرا 16
بخش سوم ، دعواي عمومي 16
مبحث اول ، تعقيب دعواي عمومي 17
گفتار اول ، حق تعقيب و وظيفه تعقيب 17
گفتار دوم ، نقش دادسرا 18
گفتار سوم ، مدعي بودن دادسرا در محاكمات كيفري 19
گفتار چهارم ، تفاوت دادسرا با مدعي خصوصي 20
گفتار پنجم ، دادسرا در سیستم قضایی ایران 21
بنداول ، مقامات دادسرا 24
الف) دادستان……………………………………………………………………………………………………………………25
ب) معاونین دادستان و دادیاران…………………………………………………………………………………………..25
ج) بازپرس……………………………………………………………………………………………………………………….26
بند دوم ، خصوصیات و ویژگیهای دادسرا 26
الف) وجود سلسله مراتب بین قضات دادسرا 27
ب) واحد بودن هئیت متشکله قضات دادسرا 29
ج) استقلال قضات دادسرا 30
د) رد قضات دادسرا 30
فصل دوم) تعقيب دعواي عمومي 31
کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………31
بخش اول ، طرز تعقیب دعوای عمومی………………………………………………………………………………..31
گفتار اول ، شروع به دادرسي 33
گفتار دوم ، كيفر خواست و انواع آن 34
بند اول ، كيفر خواست كتبي 34
بند دوم ، كيفر خواست شفاهي 36
گفتار سوم ، ابلاغ كيفر خواست 37
بخش دوم ، سابقه و نقش سیستم های مختلف دادرسی 37
گفتار اول ، سیستم اتهامی 38
گفتار دوم ، سیستم تفتیشی 38
گفتار سوم ، سیستم مختلط 39
گفتارچهارم ، روش دادرسي اسلامي 41
فصل سوم) اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست 45
بخش اول ، مرحله‌ تحقيقات‌ مقدماتي 45
گفتار اول ، حدود تحقيقات‌ مقدماتي 46
گفتار دوم ، ضرورت‌ تحقيقات‌ مقدماتي 47
گفتار سوم ، نظارت در تحقيقات‌ مقدماتي 48
گفتار چهارم ، حضور در تحقيقات‌ مقدماتي 51
گفتار پنجم ، انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ در بعضي‌ از جرايم 52
بخش دوم ، مرحله تعقیب 54
گفتار اول ، بررسی تحول تعقیب امر کیفری 54
گفتار دوم ، لازمه و چگونگی تعقیب 55
گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده 57
گفتار چهارم ، تعلیق تعقیب 59
گفتار پنجم ، اختیارات دادستان در بایگانی کردن پرونده 63
گفتار ششم ، صدور کیفرخواست 65
بند اول ، مهلت صدور کیفر خواست 67
بند دوم ، اتهامات متعدد و تعدد کیفر خواست 68
بند سوم ، تصحیح کیفر خواست 69
بند چهارم ، استرداد کیفر خواست 69
فصل چهارم) بررسی کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری 72
کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….72
بخش اول ، شرایط شکلی کیفرخواست 72
بخش دوم ، صدور کیفرخواست شفاهی 77
گفتار اول ، چارچوب نظری 77
گفتار دوم ، شرایط شکلی صدور کیفرخواست شفاهی 80
بند اول ، حضور متهم و شاكي 80
بند دوم ، گذشت متهم و شاكي 80
بند سوم ، تکمیل تحقيقات مقدماتي 81
بخش سوم ، تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه 82
بخش چهارم ، تعیین تکلیف دادستان نسبت به اصلاح یا استرداد کیفرخواست 83
بخش پنجم ، عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید 84
گفتار اول، گذشت شاکی 85
بند اول، در جرایم قابل گذشت 85
بند دوم، در جرایم غیر قابل گذشت 86
گفتار دوم، عدم خروج پرونده از دادسرا ..87
گفتار سوم، تغییر نوع مجازات 87
بخش ششم ، صدور کیفرخواستهای جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده 88
بخش هفتم ، الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست …90
نتیجه گیری و پیشنهادات …93
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..97
فهرست منابع و مآخذ ..99

مقدمه
با اجرای شتاب زده قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده 14 همین قانون، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال 1393 در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

1- بیان مسأله
کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.
لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.
در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.
2- بیان سؤالات تحقیق
بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟
2- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
3- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟
3- فرضیه های تحقیق
1- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه ، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار ، تعیین مصداق آن(مرتکب) می باشد.
2- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.
3- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و استرداد آن توسط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره منابع طبیعی، نفت و گاز، قانون اساسی، حکومت اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون جدید