دانلود پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل اندازه گیری، تحلیل واریانس، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم 12
2-1) ریشه یابی خادمیت 13
2-2) نظریه خادمیت 15
2-3) مسئولیت اجتماعی و خادمیت 17
2-4) معنویت، هوش معنوی و خادمیت 19
2-5) رفتار اخلاقی و خادمیت 23
2-6) رفتار شهروندي سازماني و خادمیت 26
2-7) رفتار پیش قدمانه در سازمان (کرنت، 2000) 26
2-8) هوش عاطفی و خادمیت 31
2-9) جایگاه خدمت رسانی در اسلام 34
2-10) اصول رفتار خادمانه در تفکر اسلامی 36
2-11) سازمان تبلیغی مذهبی(مینزبرگ، 1989) و هنجاری یا داوطلبانه (اتزیونی، 1975) 38
2-12) جمع بندی پیشینه نظریه های مرتبط با رفتار خادمانه 39
2-13) تحلیل شکل گیری رفتارخادمانه به عنوان یک رفتار فردی در نظریه های رفتاری 40
2-13-1) نظریه نگرش (شافر و تیت، 1986 ) 41
2-13-2) مدل هیجانات – نگرش ها و رفتار (مک شان و گلینو، 2009) 43
2-13-3) نظریه رفتار برنامه ریزی شده (آجزن، 1991) 45
2-13-4) مدل رفتاری تریاندس (1982) 49
2-13-5) رویکرد صفت در مطالعه رفتار (کتل، به نقل از شورلتز، 1391) 50
2-13-6) نظریه شناختی- اجتماعی آلبرت بندورا (1963) 52
2-13-7) نظریه پیشگویی کامبخش (برملد، 1972) 52
2-13-8) نفوذ اجتماعی 53
2-13-9) نظریه نفوذ اجتماعی(بیک و همکاران، 2000) 56
2-13-10) نظریه تسهیل اجتماعی (ساندرز، 1980) 57
2-13-11) نظریه ارزیابی شناختی(آمبروس و کولیک، 1999) 59
2-13-12) نظریه نقش (جاجرمی، 1386) 60
2-13-13) نظریه برابری(رابینز، 1387) 62
2-14) جمع بندی پیشینه نظریه های شکل دهنده رفتار 64
2-15) پیشینه پژوهش 65
فصل سوم 71
3-1) فلسفه تحقیق 72
3-2) رویکرد تحقیق 73
3-3) استراتژی تحقیق 76
3-4) جامعه تحقیق 77
3-5) اندازه و روش نمونه گیری 77
3-6) روش و ابزار گردآوری داده ها 80
3-7) اعتبار ابزار و یافته های کیفی تحقیق 80
3-8) روایی وپایایی ابزار و یافته های کمی تحقیق 87
3-9) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 88
فصل چهارم 91
4-1) توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی افراد مصاحبه شونده 92
4-2) تحلیل مصاحبه ها 93
4-3) بخش اول: ویژگی های رفتار خادمانه 96
4-4) بخش دوم: عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه 112
فصل پنجم 128
5-1) تجزیه و تحلیل های توصیفی 129
5-2) بررسی مدل تحقیق 134
5-3) آزمون تشخیص و پیش بینی روابط بین متغیرهای تحقیق 148
5-4) برازش مدل ساختاری 156
5-5) بررسی فرضیات تحقیق 159
5-6) نقش تحصیلات، تمرین و تجربه خدمتگزاری بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان 164
فصل ششم 170
6-1) سوال اول تحقیق: ویژگی های رفتار خادمانه کارگزاران کدام اند؟ 171
6-2) سوال دوم تحقیق: رفتار خادمانه کارگزاران تحت تأثیر چه عواملی قرار دارد؟ 176
6-3) نتایج آزمون فرضیات تحقیق 180
6-4) پیشنهادات تحقیق 186
6-5) نوآوری تحقیق 191
6-6) محدودیت ها 192
منابع تحقیق 194
منابع فارسی 195
منابع لاتین 198
ضمائم و پیوست ها 206
پیوست (1) پروتکل سوالات اصلی مصاحبه 207
پیوست (2) پرسشنامه تحقیق 208
خروجی نرم افزار 216

فهرست جداول
جدول 3-1 موارد عدم توافق بین دو مرحله کدگذاری توسط محقق 82
جدول 3-2 موارد عدم توافق کدگذاری محقق و همکار 84
جدول 4-1 توصیف آماری افراد مشارکت کننده به عنوان خبرگان بخش کیفی تحقیق را نشان می دهد. 92
جدول 4-2: خلاصه روند استقرایی احصای مضامین از واحدهای معنایی 94
جدول5-1 جدول فراوانی متغیر سن 129
جدول 5-2 جدول فراوانی متغیر تحصیلات 130
جدول 5-3. جدول فراوانی متغیر سابقه اعزام 131
جدول 5-4. جدول فراوانی متغیر تجربه خدمتگزاری 132
جدول 5-5. جدول فراوانی متغیر سمت های اعزام 133
جدول 5-6 : مدل اندازه گیری رفتار خادمانه انسان دوستانه 135
جدول 5-7: ماتریس همبستگی ابعاد رفتارخادمانه انسان دوستانه 136
جدول5-8: مدل اندازه گیری رفتار خادمانه پیش قدمانه 137
جدول 5-9: ماتریس همبستگی ابعاد رفتارخادمانه پیش قدمانه 138
جدول 5-10: مدل اندازه گیری رفتار خادمانه وظیفه گرایانه 139
جدول 5-11 : ماتریس همبستگی ابعاد رفتارخادمانه وظیفه گرایانه 140
جدول 5-12: مدل اندازه گیری رفتار خادمانه خودسازانه 140
جدول5-13: ماتریس همبستگی ابعاد رفتارخادمانه خودگرایانه 141
جدول5-14: مدل اندازه گیری عوامل هیجانی 142
جدول 5-15: ماتریس همبستگی ابعاد عوامل هیجانی 142
جدول 5-16: مدل اندازه گیری عوامل شناختی 143
جدول5-17 : ماتریس همبستگی ابعاد عوامل شناختی 144
جدول 5-18: مدل اندازه گیری زمینه های شخصی 145
جدول 5-19: ماتریس همبستگی ابعاد زمینه های شخصی 145
جدول 5-20: مدل اندازه گیری زمینه های مرتبط با نقش 146
جدول 5-21: ماتریس همبستگی ابعاد زمینه های مرتبط با نقش 147
جدول5-22: ضرایب همبستگی و ضرایب تعیین مدل رگرسيونی رفتار خادمانه انسان دوستانه 148
جدول5-23: نتیجه آزمون تحلیل واریانس مدل رگرسيونی رفتار خادمانه انسان دوستانه 149
جدول5-24: نتیجه آزمون مدل رگرسيونی رفتار خادمانه انسان دوستانه 149
جدول5-25: ضرایب همبستگی و ضرایب تعیین مدل رگرسيونی رفتار خادمانه پیش قدمانه 150
جدول5-26: نتیجه آزمون تحلیل واریانس مدل رگرسيونی رفتار خادمانه پیش قدمانه 151
جدول5-27: نتیجه آزمون مدل رگرسيونی رفتار خادمانه پیش قدمانه 151
جدول5-28: ضرایب همبستگی و ضرایب تعیین مدل رگرسيونی رفتار خادمانه وظیفه گرایانه 152
جدول5-29: نتیجه آزمون تحلیل واریانس مدل رگرسيونی رفتار خادمانه وظیفه گرایانه 153
جدول5-30: نتیجه آزمون مدل رگرسيونی رفتار خادمانه وظیفه گرایانه 153
جدول5-31: ضرایب همبستگی و ضرایب تعیین مدل رگرسيونی رفتار خادمانه خودسازانه 154
جدول5-32: نتیجه آزمون تحلیل واریانس مدل رگرسيونی رفتار خادمانه خودسازانه 154
جدول5-33: نتیجه آزمون مدل رگرسيونی رفتار خادمانه خودسازانه 155
جدول 5-34: ضریب تعیین متغیرهای وابسته مدل های تحقیق 158
جدول5-35: شاخص های برازندگی مدل تحقیق 159
جدول5-36 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه اول 159
جدول 5-37 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه دوم 160
جدول 5-38 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه سوم 160
جدول 5-39 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه چهارم 160
جدول5-40 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه پنجم 161
جدول 5-41 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه ششم 161
جدول 5-42 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه هفتم 162
جدول 5-43 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه هشتم 162
جدول 5-44 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه نهم 163
جدول 5-45 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه دهم 163
جدول5-46 ضریب رگرسیونی و معناداری رابطه ی فرضیه یازدهم 163
جدول 5-47: نتایج آزمون فرضیات تحقیق 164
جدول5-48: نتیجه آزمون تحلیل واریانس میانگین های طبقات مختلف تحصیلی 165
جدول5-49: نتیجه آزمون تحلیل واریانس میانگین های طبقات مختلف اعزام 166
جدول5-50: نتایج آزمون لوین و t نمونه های مستقل جهت مقایسه دو گروه 168

فهرست اشکال
شکل 2-1: دروندادهای رفتارهای خادمانه(هرناندز، 2012) 17
شکل 2-2: نظریه نگرش: شافر و تیت( 1986) 43
شکل 2-3: فرایند شکل گیری رفتار: مک شاین و گلینو( 2009) 44
شکل 2-4 نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن (1991) 46
شكل 2-5 مدل پذيرش فناوری (دیویس، 1993) 48
شکل 2-6 نظريه يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري(ونكتاش و همكاران، 2003) 49
شکل 2-7 مدل رفتاری تریاندس(1982) 50
شكل 2-8 چگونگي شكل‏گيري احساس عدالت يا بی‌عدالتی 63
شكل 2-9 واكنش افراد در قبال احساس عدالت يا بی‌عدالتی 64
شکل 3-1: چرخه رویکرد استقرایی و قیاسی تحقیق 74
شکل4-1 الگوی مفهومی ویژگی های رفتار خادمانه 111
شکل 4-2 الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه 127
شکل5-1: برازش مدل معادلات ساختاری 157
شکل 6-1 مقوله های تشکیل دهنده رفتار انسان‏دوستانه 172
شکل 6-2 مقوله های تشکیل دهنده رفتار پیش‏قدمانه 173
شکل 6-3 مقوله های تشکیل دهنده رفتار وظیفه گرایانه 174
شکل 6-4 مقوله های تشکیل دهنده رفتار خودسازانه 175
شکل 6-5 مقوله های تشکیل دهنده عوامل هیجانی 176
شکل 6-6 مقوله های تشکیل دهنده عوامل شناختی 177
شکل 6-7 مقوله های تشکیل دهنده زمینه شخصی 178
شکل 6-8 مقوله های تشکیل دهنده زمینه مرتبط با نقش 179

فهرست نمودارها
نمودار2-1 سلسله مراتب ابعاد هوش هیجانی (قلی پور، 1386، 323) 32
نمودار2-2: مدل قابلیت‌های هوش هیجانی(سرات، 2009) 33
نمودار5-1. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس سن 130
نمودار5-2. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس تحصیلات 131
نمودار 5-3. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس سابقه اعزام 132
نمودار 5-4. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس تجربه تمرین 133
نمودار 5-5. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس سمت های مختلف اعزام 134

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه
خدمت‏رسانی به افراد به گونه های مختلف و در حوزه های گوناگون مورد تأکید قرار گرفته است. در حوزه تجارت و صنعت بحث مشتری مداری مطرح است، در سازمان های دولتی به تکریم ارباب رجوع اولویت داده می شود، در حوزه گردشگری بحث پیشوازی از گردشگر و در سازمان های مذهبی بحث حرمت زائر درخور توجه بیشتری بوده است. همچنین هدف از خدمت رسانی نیز به نحو متفاوتی در هریک از سازمان های مذکور نمود داشته است. تحصیل منافع مادی و برخورداری از جایگاه قدرت و حکمرانی به ترتیب در دو حوزه اول و در مقابل منافع معنوی و غیرمادی و برخورداری از جایگاه ارزشی به عنوان محرّک هایی شناخته شده اند که ماهیت خدمت رسانی در سازمان های مذهبی را از دیگر انواع سازمان های خدمت مدار متمایز می سازد. بر این اساس رفتار خادمانه کارکنان در سازمان های مذهبی بر فلسفه خدمت‏رسانی به زائرین استوار است و خادمان، کسانی هستند که خدمت‏رسانی به زائرین و بر آوردن نیازهای آنها را در اولویت نخست قرار می دهند. از این رو شناخت ویژگی های خدمتگزاری در این سازمان ها و اینکه چه چیزی برشکل گیری آن اثر گذار است، دامنه مطالعات حوزه علوم اجتماعی را وسعت می بخشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا ویژگی های رفتار خادمانه و عوامل اثرگذار بر آن را شناسایی و تبیین کند. پژوهش حاضر در قالب شش فصل ارائه گردیده است، درفصل اول به بیان کلیات تحقیق یعنی تببین موضوع و مساله تحقیق و همچنین ارائه سوال و فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته شدهاست. فصل دوم، به ریشه یابی خادمیت و مروری بر ادبیات مرتبط با موضوع رفتار خادمانه، نظریه های تبیین کننده رفتار و پیشینه تحقیق می پردازد. در فصل سوم، روششناسی تحقیق مطرح شده است و جایگاه پارادایمی، استراتژی تحقیق، نحوه تحلیلدادهها و مبانی بررسی اعتبار نتایج مورد بحث قرارگرفته است. فصل چهارم این تحقیق به تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی و ارائه نتایج بخش کیفی تحقیق پرداخته شده است . فصل پنجم نیز یافته بخش کمی تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در فصل ششم نتایج حاصل از این مطالعه مورد بحث قرارگرفته و پیشنهادهای مرتبط با آن، نوآوری و محدودیت های تحقیق ارائه گردیده است.
بیان مسئله تحقیق
رفتار خادمانه از جمله مفاهیم ادبیات رفتار سازمانی است که بر رفتار در مشاغل مدیریتی در سازمان معطوف است. سازمان ها از مشاغل مختلف و متنوع دیگری نیز تشکیل شده اند که هر کدام به نوعی سازمان را در مسیر اهداف از پیش تعیین شده خود حرکت می دهند. در هر شغل، افراد نقش هایی را برعهده دارند که اقتضائات و انتظارات وظیفه ای ویژه خود را در بر می گیرد. ماهیت مشاغل و نقش ها و نوع نگاه و نگرشی که به این مشاغل و سازمان آنها می شود، انتظارات رفتاری و مسئولیت پذیری خاصی را بر آن مشاغل و نقش ها تحمیل می کند. اگر بتوان رفتار خادمانه را در زمره انتظارات رفتاری نقش های مدیریتی سازمان گنجاند، منطقی به نظر می رسد که در سطحی دیگر بتوان این

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه متغیر مجازی، اثرات ثابت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عوامل هیجانی، عوامل شناختی، سازمان های دولتی، رفتارهای شهروندی