مقاله رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، شبکه عصبی، بانکداری الکترونیکی، رضایت مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………3
1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….4
1-4- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………………………………………………………….4
1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………5
1-6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6
1-6-1- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………6
1-6-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………..6
1-6-3- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………6
1-7- تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………..6
فصل دوم: چاچوب نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….10
بخش اول: مبانی نظری بانکداری الکترونیک
2-2- بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………………..11
2-2-1- شاخه های بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………….12
2-2-1-1- بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………….12
2-2-1-2- بانکداری مبتنی برتلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن……………………………….12
2-2-1-3- بانکداری تلفنی………………………………………………………………………………………..13
2-2-1-4- بانکداری مبتنی بر نمابر…………………………………………………………………………….13
2-2-1-5- بانکداری مبتنی بر دستگاههای خودپرداز…………………………………………………….13
2-2-1-6- بانکداری مبتنی برپایانه های فروش……………………………………………………………14
2-2-1-7- بانکداری مبتنی بر شعبه های الکترونیکی……………………………………………………14
2-2-2- خطای رایج در بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………..15
2-2-3- مزایای بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………16
2-2-4- معایب بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………17
2-2-4-1- خطرهای امنیتی………………………………………………………………………………………17
2-2-4-2- ناآشنایی با فناوری………………………………………………………………………………….17
2-2-5- پیش نیازهای بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………18
بخش دوم: مروری بر رضایت مشتری
2-3- مشتری…………………………………………………………………………………………………………19
2-3-1- انواع مشتری……………………………………………………………………………………………..19
2-3-2- ارزش مشتری…………………………………………………………………………………………..20
2-3-3- رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………..21
2-3-3-1- اهميت دستيابی به رضايت مندی مشتری…………………………………………………21
2-3-3-2- مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری……………………………………………………..21
2-3-4- کیفیت خدمت…………………………………………………………………………………………23
2-3-4-1- فرق کیفیت خدمت با رضایت مشتری……………………………………………………23
2-3-5- روش های اندازه گیری میزان رضایت مشتری…………………………………………….25
2-3-6- مدل های اندازه گیری رضایت مشتری……………………………………………………….26
2-3-6-1- مدل کانو……………………………………………………………………………………………26
2-3-6-1-1- کاربردهای مدل کانو……………………………………………………………………….27
2-3-6-1-2- مزایای مدل کانو…………………………………………………………………………….27
2-3-6-2- مدل فورنل………………………………………………………………………………………..28
2-3-6-3- مدل اسکمپر……………………………………………………………………………………..28
2-3-6-4- مدل سروکوال…………………………………………………………………………………..29
بخش سوم: مروری بر شبکه های عصبی مصنوعی
2-4- شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………..30
2-4-1- تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………30
2-4-2- مفهوم شبکه…………………………………………………………………………………………31
2-4-3- یک شبکه عصبی مصنوعی…………………………………………………………………….32
2-4-4- مدل ریاضی یک سلول عصبی……………………………………………………………….33
2-4-5- ساختار کلی شبکه عصبی مصنوعی………………………………………………………..34
2-4-6- انواع شبکه های عصبی بر مبنای نوع اتصالها…………………………………………..36
2-4-7- مراحل طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………..38
2-4-8- پرسپترون چندلایه…………………………………………………………………………………41
2-4-9- آموزش شبکه به روش پس انتشارخطا……………………………………………………..43
2-4-10- الگوریتم پس انتشار خطا……………………………………………………………………..44
2-4-11- روند شبیه سازی مسائل……………………………………………………………………….48
2-4-12- کاربردهای شبکه عصبی در مدیریت………………………………………………………51
2-4-13- مزایا و محدودیتهای استفاده از شبکه عصبی……………………………………………54
2-4-13-1- مزایا………………………………………………………………………………………………54
2-4-13-2- محدودیت ها………………………………………………………………………………….56
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….57
2-5-1- پیشینه تحقیق در ایران……………………………………………………………………………57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خارج از کشور……………………………………………………………..61
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………..65
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….65
3-3- جامعه آماری مورد بررسی………………………………………………………………………….65
3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..65
3-3-2- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………66
3-3-3- شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………66
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………..67
3-4-1- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….67
3-5- تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش و قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش……67
3-5-1- اعتبار یا روایی ابزار پژوهش………………………………………………………………….67
3-5-1-1- اعتبار محتوای پژوهش……………………………………………………………………..68
3-5-2- قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش……………………………………………………………..68
3-6- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..69
3-6-1- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………69
3-6-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………….69
3-7- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………69
3-7-1- مدل شبکه عصبی……………………………………………………………………………….69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………..74
4-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………75
4-2-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………..75
4-2-1-1- وضعیت جنسیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پوشش گیاهی، هیدرولوژی، کاربری اراضی، مورفولوژی Next Entries مقاله رایگان با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، شبکه عصبی، رضایت مشتری