منابع پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، عملکرد شرکت، عملکرد مالی، تصمیم گیری چند معیاره

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-1- تاریخچه بورس 26
2-2-2- تاریخچه بورس ایران 27
2-2-2-1-دوره نخست (1357-1346) 28
2-2-2-2-دوره دوم (1367-1358) 28
2-2-2-3-دوره سوم (1383-1368) 28
2-2-2-4-دوره چهارم (از 1384 تاکنون) 30
2-2-3-نحوه خرید و فروش سهام 31
2-2-3-1-نحوه خرید و فروش در بازار رسمی 31
2-2-3-1-1- ساعت انجام معامله 31
2-2-3-1-2- نحوه انجام معامله 31
2-2-3-1-3- افتتاح حساب يا دريافت كد معاملاتي 31
2-2-3-1-4- تکمیل فرم سفارش خرید يا فروش 31
2-2-3-1-5- ورود سفارش به سامانه معاملاتي 32
2-2-3-1-6- انجام معامله 32
2-2-3-1-7- تسويه و پاياپاي 32
2-2-3-2- نحوه انجام معاملات در تابلوي غيررسمي 33
2-3- بخش سوم: تصمیم گیری چند معیاره 34
2-3-1- مقدمه ای بر مدلهاي تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 34
2-3-2- روشهای MCDM 34
2-3-2-1- مدلهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM) 34
2-3-2-2- مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) 34
2-3-3- ویژگی‌های مشترک مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه 35
2-3-4- تفاوت های مدلهای MADM و MODM 36
2-3-5-دسته بندي مدلهاي MADM 36
2-3-6- فرایند تحلیل سلسله مراتبی 38
2-3-6-1- مشکلات AHP قطعي و لزوم استفاده از اعداد فازي 38
2-3-6-2- روش هاي مختلفِ AHP فازي 39
2-3-7- تکنيک هاي بکار رفته جهت طراحي مدل تحقيق 40
2-3-7-1- فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (آنایز توسعه ای) 40
2-3-7-2- تکنیک تاپسیس 42
2-3-7-3- تکنیک ویکور 43
2-4- بخش چهارم : پیشینه تحقیقات انجام شده 45
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 45
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 47
فصل سوم: روش تحقیق 51
3-1- مقدمه 52
3-2- روش تحقیق 52
3-3- روش اجرای تحقیق 53
3-4- جامعه و نمونه آماری 53
3-5-روش جمع‌آوری داده ها 54
3-6- ابزارهای گردآوری اطلاعات داده‌ها 54
3-7- شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی 55
3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق 55
3-9- متغیرهای تحقیق 56
3-9-1- معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی 56
3-9-1-1- نرخ بازده دارایی ها (ROA) 56
3-9-1-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 56
3-9-1-3- سود هر سهم (EPS) 56
3-9-1-4- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 56
3-9-2- معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی 57
3-9-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 57
3-9-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA) 59
3-9-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA) 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته 60
4-1- مقدمه 61
4-2- استفاده از تكنيك AHP فازي براي تعيين اهميت معيارهاي نهايي 61
4-3- استفاده از تكنيك تاپسیس برای رتبه بندی انبوه سازان بازار بورس ایران 67
4-4- استفاده از تكنيك ویکور برای رتبه بندی انبوه سازان بازار بورس ایران 71
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 76
5-1- مقدمه 77
5-2- نتایج و یافته های تحقیق 77
5-3- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق 78
5-4- موانع و محدودیت های تحقیق 78
5-5- پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی 79
منابع و مآخذ 80
الف)فارسی 80
ب)انگلیسی 80

فهرست جداول
جدول 2-1- مقایسه تکنیک های MODM و MADM 36
جدول 2-2- مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت 40
جدول 4-1- تابع عضویت متغیرهای زبانی 61
جدول 4-2. ماتریس مقایسات زوجی گروهی معیارهای مالی 62
جدول 4-3- عملکرد شرکتهای انبوه ساز بر اساس معیارهای مالی 67
جدول 4-4- ماتریس تصمیم (بی مقیاس شده) عملکرد شرکتهای انبوه ساز بر اساس معیارهای مالی 68
جدول 4-5- ماتریس تصمیم بی مقیاس وزین و راه حلهای ایده آل مثبت (A+) و منفی (A-) 69
جدول 4-6- فاصله اقلیدسی گزینه ها از راه حلهای ایده آل مثبت (d+) و منفی (d-) 70
جدول 4-7- شاخص نزدیکی نسبی 71
جدول 4-8- بالاترین و پایین ترین ارزش توابع معیار 71
جدول 4-9- ماتریس تصمیم (بی مقیاس شده) عملکرد شرکتهای انبوه ساز بر اساس معیارهای مالی 72
جدول 4-10- ماتریس تصمیم بی مقیاس وزین عملکرد شرکتهای انبوه ساز بر اساس معیارهای مالی 73
جدول 4-11- ارزش الگوهای R و S 74
جدول 4- 12- ارزش های نهایی محاسبه شده برای شعب بانک 74
جدول 5-1- اوزان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد 77

فهرست شکل ها
شکل 2-1- طبقه بندي مدلهاي MADM از نظر جبراني و غير جبراني 37
شکل 2-2- مقایسه دو عدد مثلثی فازی 41
شکل 4-1- تابع عضویت متغیرهای زبانی برای مقایسات زوجی 61

چکیده
تفکیک، شناسایی و رتبه بندي بنگاه هاي با عملکرد مالی بالا نه تنها براي سرمایه گذاران بلکه براي بستانکاران، اعتبار دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار می رود، از اینرو تفکیک بنگاه ها بعنوان یکی از مسائل ضروري در بورس اوراق بهادار مطرح است. این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی1 برای ارزیابی عملکرد شرکتهای انبوه ساز در بورس اوراق بهادار ارائه داده است. با توجه به بررسی ادبیات موضوع، شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار مشخص گردیدند. سپس، با کسب نظر خبرگان در قالب ماتریس های مقایسات زوجی بر اساس طیف ساعتی فازی، وزن هر یک از معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی2 محاسبه گردید. در ادامه از دو تکنیک تحلیلی پرکاربرد تصمیم گیری چند معیاره یعنی تاپسیس و ویکور برای رتبه بندی عملکرد 16 شرکت انبوه ساز استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازده داراییها، قیمت به سود هر سهم، سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده بازار و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب دارای بالاترین اهمیت در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس شناخته شدند.بعلاوه از نظر عملکرد، شرکتهای زمین ساخت آزما،محراب عمران تهران، صدرا نور،سارینا و آذرشن به ترتیب به عنوان شرکتهای دارای بهترین عملکرد شناخته شده اند.
کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، شرکتهای انبوه ساز، بورس اوراق بهادار، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، ویکور، تاپسیس.

1-1- مقدمه
پویایی در محیط‌های کسب و کار که به دلیل بروز عواملی چون رشد، سقوط اقتصادی، فزونی شدت رقابت، جهانی سازی، ادغام‌ها، ترکیب‌ها و نوآوری‌های تکنولوژیکی بوجود آمده است، قابلیت مدیران رده‌بالا را در درک به موقع و پاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده است. ناتوانی در درک به موقع تغییرات و پاسخگویی سریع به آن‌ها به افول شرکت‌ها منجر می‌شود. درهم‌تنیدگی و افزایش نیروها و عوامل تعیین‌کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، همچنین تغییر بی‌وقفه و مداوم سلایق مشتریان و بالارفتن سطوح انتظارات آن‌ها، شرکت‌های خدماتی را با مخاطرات و چالش‌های عمیقی روبرو نموده است(حسنقلی‌پور و همکاران، 1391، ص 26).
شرکت‌ها برای موفقیت در بازارها و مطابقت در محیط چالشی آن به استراتژی‌های مناسبی نیاز دارند تا از مزیت رقابتی پایدار و در نهایت عملکرد بهتر نسبت به رقبا برخوردار گردند. (ابوالفضلی، 1391، ص 2). پیشرفت سریع فناوري و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزآیندهاي به اقتصاد بخشیده است. رقابت روزافزون بنگاه هاي اقتصادي دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است.
تصمیم گیري در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. توسعه سرمایه گذاري از یک سو موجب جذب سرمایه هاي غیر کارا و هدایت آنها به بخش هاي مولد اقتصادي شده و از سوي دیگر، با توجه به جهت گیري سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاري ها در صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا خطر کمتري برخوردار است و این امر در نهایت، سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. باید گفت تصمیم گیري در زمینه خرید سهام پیچیده است.
بورس با هدایت پس اندازها و سرمایه هاي خرد مردم، موجب توسعه، ایجاد شغل، رونق فضاي تولید و افزایش سطح رفاه عمومی می شود. یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادي ایجاد پس انداز و هدایت آن به سمت سرمایه گذاري و تولید است. در ایران در سال هاي گذشته به دلایل مختلف از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف بوده است و تنها در سال هاي اخیر با سیاست هاي اعمال شده شاهد رشد وتوسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.
با توجه به اینکه هدف این پژوهش « کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام » است، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله و سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری، اهداف و فرضیه‌های تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و در نهایت به قلمرو تحقیق پرداخته شد.
1-2- بیان مسأله
به طور کلی امروزه به دنبال رقابتی شدن اقتصاد و افزایش آگاهی های عمومی از مسائل مالی و سرمایه گذاری، بازار سرمایه نگاه ها را بیشتر معطوف خود کرده است. از طرف دیگر اغلب شرکت ها به دنبال جلب رضایت سرمایه گذاران هستند و به همین منظور سعی می کنند که کالا و خدمات با کیفیت بالا و بهای تمام شده پایین تولید کنند. از این رو ارزیابی عملکرد شرکت ها با شاخص های مالی مناسب و گوناگون و همچنین اولویت بندی آنها برای سرمایه گذاران مطلوبیت ویژه ای دارد (عباسی و همکاران، 1390، ص 41).
ارزیابی عملکرد مالی با توجه به توسعه بازارها سرمایه از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران است، سرمایه گذاران نیز همواره تمایل دارند از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند، به همین منظور نسبت های مالی مهمترین شاخصی است که عملکرد وضعیت مالی شرکت ها را نشان می دهد (یحیی زاده فر و همکاران، 1289ص 113). در علم اقتصاد، اکثر صاحب نظران تشکیل سرمایه را مهمترین عالم پیشرفت در هر کشوری می دانند، یکی از بهترین راه های جذب سرمایه و توسعه اقتصادی بازار بورس است. بورس اوراق بهادرا به عنوان یکی از ارکان های اصلی و اساسی بازار سرمایه در تامین مالی است که می تواند جایگاه مستحکمی در راستای رونق اقتصادی کشور دارا باشد و با گسترش حجم معاملات در سازمان بورس و جذب وجوه نقد باعث افزایش منابع سرمایه گذاری گردد (مومنی و نجفی، 1383)
در این راستا مدیران همواره به دنبال بهترین تصمیم گیری و حداکثر کردن سود برای شرکت هستند و سرمایه گذاران نیز همواره به دنبال انجام پر بازده ترین سرمایه گذاری هستند تا نفع بیشتری عایدشان شود. بدین منظور در پی تفکیک شرکت های موفق و ناموفق و همچنین رتبه بندی آنها هستند با توجه به کارایی ضعیف روش های رتبه بندی ارائه مدلی قابل اتکا برای این هدف بسیار سودمند و قابل اهمیت می باشد (دانش شکیب و فضلی، 1388، ص 110) بحث ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیرباز به عنوان یک مسئله مهم مطرح بوده است امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکت ها، اندازه گیری عملکرد آنها است. اینکه شرکت تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده است (محمودی، 1390).
درارزيابي عملكرد مالي،رايج ترين نسبت هاي مالي كه مورد استفاده قرار ميگيرد عبارتنداز :شاخص هاي مالي سنتي كه معمولا با سودآوري ارتباط دارند.معيارهاي مالي سنتي كه به عنوان معيارهاي عملكرد مالي حساب محور (AFP)شناخته مي شوند اساساً براي ارزيابي موقعيت عملكرد مالي شركت به كار گرفته مي شوند. اين معيارها اطلاعات مالي كميتي مفيدي را هم براي سرمايه گذران و هم براي تحليل گيران تامين مي كنند به گونه اي كه آن ها بتوانند فعاليت شركت را ارزيابي كنند(گازيلو، سالوادوره،2003).
نسبت هاي مالي به كاربر اجازه مي دهند تا داده هاي مربوط را خلاصه سازي كرده و به منظور تامين اطلاعات معنا دار در جهت تصميم گيري تحليل كنند(سينگ و اشميگال2002).
استفاده از اطلاعات مالی به دلیل عینی بودن و قابل اتکا بودن برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و صنایع ممکن است از دیگر شاخص های کمی و کیفی مناسب تر باشد. بنابراین هدف این پژوهش ارائه و پیشنهاد مدل تصمیم گیری چند معیاره برای سنجش و مقایسه عملکرد مالی شرکت های صنعت انبوه سازی فعال در بورس تهران می باشد. این شرکت ها با توجه به نسبت های مالی تعیین شده در مدل مورد نظر، مقایسه و بررسی می شوند و سپس با کمک این اطلاعات مالی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پوشش گیاهی، غیر سیستماتیک، پردازش تصویر، میان یابی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد، بورس اوراق بهادار، عملکرد مالی شرکت ها