پایان نامه با کلمات کلیدی کاربری اراضی، پوشش اراضی، تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………..18
2-4-3- نوسانات جوی و اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-4-4- نقصان در تنوع زیستی و کشاورزی……………………………………………………………………………………………………..19
2-5- پایش تغییرات کاربری اراضی……………………………………………………………………………………….20
2-6- مشخصات ماهواره‌های لند ست و سنجنده های آن………………………………………………………21
2-7- پیشینه موضوع در تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………..22
2-8 پیشینه موضوع در تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..25
فصل سوم: محدوده مورد مطالعه
3-1- محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………30
3-2-ویژگی جنگلهای استان ایلام………………………………………………………………………………………32
فصل چهارم: مواد و روش‌ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..34
4-2- جمع‌آوری و آماده‌سازی نقشه‌ها………………………………………………………………………………….34
4-3- تصویر ماهواره‌ای ETM+ برای سال 1988……………………………………………………………………34
4-4- تصویر ماهواره‌ای ETM+ برای سال 2001……………………………………………………………………..35
4-5- تصویر ماهواره‌ای ETM+ برای سال 2007……………………………………………………………………36
4-6- تصویر ماهواره‌ای Land sat 8 برای سال 2014…………………………………………………………..36
4-7 خصوصیات تصاویر ماهواره‌ای مورداستفاده…………………………………………………………………..37
4-8- پردازش تصاویر ماهواره‌ای…………………………………………………………………………………………..38
4-8-1- تصحیحات هندسی…………………………………………………………………………………………………………………………..38
4-8-2- زمین مرجع نمودن……………………………………………………………………………………………………………………………39
4-8-3- تصحیحات رادیو متریک……………………………………………………………………………………………………………………40
4-9- شاخص‌های محاسبه‌شده در تصاویر ………………………………………………………………………………………………………40
4-9-1- تعریف شاخص پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………….41
4-9-1-1- شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده(NDVI)………………………………………………………………………………………41
4-9-2- کسر شاخص گیاهی ساده(RVI)…………………………………………………………………………………………………………42
4-9-3- شاخص گیاهی تفاضلی(DVI)……………………………………………………………………………………………………………42
4-9-4- شاخص گیاهی تفاضلی سبز(GDVI)………………………………………………………………………………………………….42
4-10- تجزیه مؤلفه اصلی(PCA)……………………………………………………………………………………43
4-11- طبقه‌بندی تصاویر………………………………………………………………………………………………44
4-11-1- تعریف کلاسهای موجود در منطقه……………………………………………………………………………………………………46
4-11-2- انتخاب داده…………………………………………………………………………………………………………………………………..47
4-11-3- محاسبه تفکیک‌پذیری کلاسهای موجود………………………………………………………………………………………..47
4-11-4- انتخاب بهترین ترکیب باندی برای طبقه‌بندی…………………………………………………………………………………47
4-11-5- طبقه‌بندی حداکثر احتمال……………………………………………………………………………………………………………48
4-12- مرحله پس پردازش (استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی)……………………………………50
4-12-1- ادغام کلاسها………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-12-2- ارزیابی دقت طبقه‌بندی………………………………………………………………………………………………………………51
4-12-2-1- دقت کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-12-2-1-1- خطای کمیشن…………………………………………………………………………………………………………………….51
4-12-2-2- دقت تولید……………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-12-2-3- صحت کلی……………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-12-2-4- ضریب کاپا…………………………………………………………………………………………………………………………….53
4-12-2-5- استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی…………………………………………………………………………………..54

فصل پنجم:یافته‌ها و نتایج تحقیق
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..56
5-2- استخراج کاربری –پوشش اراضی و کشف تغییرات …………………………………………………56
5-2-1- شاخص‌های گیاهی تفاضلی نرمال شده(NDVI)…………………………………………………………………………….56
5-2-1-1- مقادیر و ضرایب سه شاخص محاسبه شدهRVI،GDVI،DVI………………………………………………………..59
5-3-1- تجزیه مولفه اصلی (PCA)…………………………………………………………………………………………………………..61
5-4-1- طبقه بندی نظارت نشده Iso Data……………………………………………………………………………………………63
5-5-1- طبقه بندی نظارت شده به روش حداکثر احتمال………………………………………………………………………….63
5-5-2- ارزیابی دقت طبقه بندی……………………………………………………………………………………………………………66
5-5-3- تفکیک پذیری نمونه های آموزشی برداشت شده برای تصویر ماهواره ای لندست 8……………………69
5-3- تحلیل تغییرات………………………………………………………………………………………………….70
5-3-1- تغییرات صورت گرفته برای دوره 13 ساله 1988 تا 2001…………………………………………………………….70
5-3-2- تغییرات صورت گرفته برای دوره 7 ساله 2007 تا 2014……………………………………………………………..71
فصل ششم: نتیجه گیری و تحلیل فرضیه ها
6-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….73
6-2- نتایج حاصل از استخراج و کشف تغییرات کاربری اراضی………………………………….73
6-3- نتایج حاصل از تحلیل شاخص پوشش گیاهی…………………………………………………..74
6-4- تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………………………74
6-4-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………74
6-4-2- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………74
6-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………..75
6-6- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………….76
منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………….77
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………78

1-1 – مقدمه:
داده‌های ماهواره‌ای به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند سطح پوشش وسیع، قابلیت تکرار، به هنگام شدن مداوم، هزینه کمتر و امکان دسترسی به مناطق صعب‌العبور نقش مؤثری را در مطالعات مربوط به مناطق جنگلی کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه جهان بازی می‌کند (درویش‌صفت و زارع،1988؛ تیریل1، 1994؛ بونان2، 1997). پوشش جنگلی نقش مهمی در چرخه‌های هیدرولوژیکی، سیستم‌های دمایی و هم‌چنین چرخه‌های بیوشیمیایی موجود در جهان بازی می‌کند (ناصری و همکاران،1988؛ دفریش و تاوشند31999؛ فرانکلین4،2001). در چهار دهه گذشته تغییرات کاربری اراضی در ایران با سرعت فزاینده در بعضی جهات نامطلوب به وقوع پیوسته است و این باعث تشدید روند تخریب اراضی شده است.. در چند سال اخیر و در سالهای جاری جنگل‌های ایلام براثر مشکلات مختلف دارای خشکیدگی شده است. تحقیق حاضر نیز در تلاش است تا با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور و تصاویر ماهواره‌ای و همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست به بررسی وضعیت کاربری اراضی این جنگل‌ها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خلیل جبران، ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کاربری اراضی، منابع طبیعی، تغییرات کاربری اراضی، فرسایش خاک