منابع پایان نامه ارشد با موضوع واقع گرایی، ادبیات عرب، ادبیات عربی، آثار ادبی

دانلود پایان نامه ارشد

1_8_7_ رؤیا در نظر رومانتیسیست ها 23
1_9_ سیر رومانتیسیسم در کشورهای اروپایی 23
1_9_1_ رومانتیسیسم انگلیس 24
1_9_2_ رومانتیسیسم آلمان 27
1_9_2_1_ رومانتیک های اولیه 28
1_9_2_2_ رومانتیک های بزرگ 29
1_9_3_ رومانتیسیسم فرانسه 30
1_10_ افول مکتب رومانتیسیسم فرانسه 31
1_11_ ویژگی های منحصر به فرد رومانتیسیسم فرانسه 32
1_12_ ویژگی های برجسته مکتب رومانتیسیسم فرانسه 33
1_13_ افول مکتب رومانتیسیسم اروپایی 33
خلاصه فصل اول 35
فصل دوم: ویژگی های رومانتیسیسم در عصور مختلف ادبیات عربی…………………………………..37
مقدمه 39
2_1_ ویژگی های رومانتیسیسم و شعر عصر جاهلی 40
2_2_ رومانتیسیسم در دوره شعر اسلامی_ اموی 42
2_3 رومانتیسیسم در ادبیات عصر عباسی 43
2_4_ ویژگی های رومانتیسیسم در شعر عصر اندلس 44
2_5_ رومانتیسیسم در دوره معاصر 48
2_6_ ویژگی های کلی مکتب رومانتیسیسم معاصر عربی 49
2_7_ پیشگامان مکتب رومانتیسیسم عربی 51
2_8_ اسلوب پیشگامان مکتب رومانتیسیسم عربی 52
2_9_ مضامین رومانتیسیسم در ادبیات عربی 53
2_9_1_ طبیعت 53
2_9_2_ عشق 57
2_9_3_ دین 60
2_9_4_ خیال 62
2_9_5_ حزن و اندوه 65
2_9_6_ حنین و احساس غربت 69
2_10_ مکتب ها و جمعیت های ادبی 72
2_10_1_ انجمن دیوان 72
2_10_2_ جماعت آپولو 76
2_11_ ویژگی های جماعت آپولو 77
2_12_ ادبیات مهجر و ویژگی های آن 80
2_13_ انجمن های فعال و مرتبط با ادبیات مهجر 82
2_13_1_ الرابطة القلمیة 83
2_13_2_ العصبة الاندلسیة 83
خلاصه فصل 85
فصل سوم: جلوه های رومانتیسیسم در شعر فاروق جویده………………………………………………..87
مقدمه 89
3_1_ جلوه های رومانتیسیسم فردی 90
3_1_1_ عشق 90
3_1_1_1_عشق به وطن 91
3_1_1_2_ عشق به سایر سرزمین های اسلامی 96
3_1_1_2_1_ لبنان 96
3_1_1_2_2_ فلسطین و سرزمین قدس 98
3_1_1_3_ عشق به محبوب 101
3_1_1_4_ سایر مضامین عشق 104
3_1_2_ حزن و اندوه 108
3_1_3_ دلتنگی و اشتیاق 119
3_1_4_ دین 121
3_1_5_ بازگشت به گذشته و یاد آوری دوران کودکی و زندگی در روستا 128
3_1_6_ رؤیاها 131
3_1_7_ امید به آینده 134
3_2_ رومانتیسیسم اجتماعی 142
نتایج 144
فهرست آیات 145
بیوگرافی اشخاص 146
فهرست منابع 162
الملخص 172
Absract 173

مقدمه
« در میان رخدادهای مختلف، در جامعه بشری مثل حوادث اجتماعی، سیاسی، نظامی و ..، جریان های فکری و حرکت های اندیشه و فرهنگ مؤثرند. در میان حرکت های فرهنگی و فکری، مکاتب ادبی مغرب زمین تأثیر بسزایی در شعر و ادب جهان به طور عموم، و در شعر و ادب عربی به طور خاص داشته است. مکاتب ادبی به عنوان جریان هایی فکری، فنی و اجتماعی شناخته شده اند و اندوخته های سترگ جهان در پیدایش و بالندگی آن به یاری هم برخاسته اند»1. این مکاتب فراتر از یک جهان ادبی هستند؛ بلکه زیر بنای فلسفی آغاز یک جریان فکری، فرهنگی، ادبی، سیاسی و اجتماعی را پدید آورده اند. « هر یک از مکتب های ادبی، به بهترین وجه نمایشگر روح واقعی دوره ای است که در آن پدید آمده است و در آن دوره بسان جنبشی همگانی کار کرده است که روزگار آن را بر نویسندگان اندیشمند و برگزیده آن تحمیل کرده است تا خواسته هایش را پاسخ گویند و موهبت ها و امکانات آن را رهبری کنند و آرمان های آن را تبلور بخشند».2
در میان مکتب های ادبی، مکتب کلاسیسیسم که مدعی برتری عقل و خرد بر احساس و عواطف بود، امکان روی آوردن به نوآوری فکری و اندیشه را بر روی اندیشمندان و ادیبان بسته بود و تقلید و کهنگی مفاهیم در ادبیات شاعران و نویسندگان بیداد می کرد. همین امر ادیبان و شاعران را بر آن داشت تا علیه سنت های پیشین قیام کرده و به نوآوری در اشعار خود که با احساساتشان همگام بود، پرداختند. در میان کشورهای عربی، مصر نقطه عطف این تحولات بود. بسیاری از ادیبان در قالب انجمن ها و گروه های ادبی، به نشر افکار رومانتیسیسم پرداخته و فعالیت های گسترده ای را در این زمینه انجام دادند.
مهم ترین مسئله ای که پژوهشگر را به انجام دادن این تحقیق سوق داده است، این می باشد که با اینکه جویده شاعری است که در قالب واقع گرایی شعر می سراید، آیا به مکتب رومانتیسیسم نیز گرایش دارد یا نه.
یکی از شاعران معاصر عربی که توانسته است مرز میان واقع گرایی و رومانتیسیسم را در اشعار خود مشخص نماید، فاروق جویده، شاعر معاصر مصری است. اشعار جویده حاوی مفاهیم واقع گرایی و رومانتیسیسم می باشد. این پژوهش سعی بر آن دارد تا با مشخص نمودن مضامین رومانتیسیسم در اشعار جویده، به تحلیل و بررسی یکایک آن اشعار بپردازد.
در این پژوهش، زندگی نامه جویده به صورت مختصر و کوتاه در قسمت مقدمه تحقیق بیان شده و فصل خاصی به آن اختصاص داده نشده است. و این به منظور آن است که جمع آوری مطالبی که بتوان در حد یک فصل به این منظور اختصاص داد، ممکن نبود. زیرا وی شاعری است که هنوز در قید حیات بوده و زندگی نامه متعددی درباره وی نوشته نشده است.
سؤال های پژوهش
1_ علل اهتمام شاعر به مکتب رومانتیسیسم چه بوده است؟
2_ با توجه به این که فاروق جویده سراینده اشعاری در زمینه واقع گرایی است، تا چه حد در قصاید شعری خود، تابع مکتب رومانتیسیسم بوده است؟
3_ کدام یک از ویژگی های رومانتیسیسم در شعر وی نمود بیشتری دارد؟
فرضیههای تحقیق
1_ چنین به نظر می رسد که فاروق جویده به دلیل علاقه به بنیان افکنی جهانی آرمانی و فرار از فساد موجود در جامعه، مکتب رومانتیسیسم را عرصه جولانگاه خویش قرار داده است.
2_ شاید بتوان گفت بیشترین مضامین اشعار وی دارای روح واقع گرایی است، با این حال واقع گرایی نتوانسته است جویده را از روی آوردن به رومانتیسیسم باز دارد.
3_ به نظر می رسد عشق، بیش از دیگر مؤلفه ها توجه شاعر را به خود جلب کرده است.
اهداف تحقیق
1_ بررسی مضامین رومانتیسیسم در اشعار فاروق جویده.
2_ معرفی فاروق جویده به عنوان شاعر رومانتیسیسم در ادبیات عربی و تأثیر پذیرفته از این مکتب.
پیشینه ی تحقیق
فاروق جویده شاعری است که پژوهش هایی در زمینه شعر وی انجام یافته است. از جمله این پژوهش ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1_ “تجلّیّات التَّناص القرآنی و الدِّینی فی شعر فاروق جویدة”، سعید زرمحمدی، بهمن جهانگیری، همایش ملی بینامتنیت، مجموعه مقالات، جلد3، پاییز93.
نویسندگان این مقاله میزان تأثیرپذیری جویده از دین مبین اسلام و قرآن را مورد بررسی قرار داده اند. زیرا جویده در بسیاری از اشعار خود، به گونه های مختلف از آیات قرآن بهره جسته است.
2_ “الالتزام الاسلامی فی أدب فاروق جویدة”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشجو: سعید زرمحمدی، راهنما: سید عدنان اشکوری، دانشگاه خوارزمی، سال 1393.
نگارنده این پژوهش، جویده را به عنوان شاعری مسلمان و متعهد به مبانی اسلامی معرفی نموده است. نگارنده برای نیل به این هدف، به بررسی دو نمایشنامه الوزیرالعاشق و الخدیوی پرداخته و میزان تعهد اسلامی در اشعار جویده را بررسی کرده است.
3_ “تعهد ادبی و عناصر هویت ساز در اشعار فاروق جویده”، پایان نامه دکتری، دانشجو: مجید صمدی، دانشگاه بوعلی سینا، سال1393ش.
پژوهشگر این پایان نامه به میزان مشارکت جویده در مضامین سیاسی، اجتماعی، ملی- هویتی و دینی پرداخته است.
4_ “مضامین اجتماعی- سیاسی در شعر فاروق جویده”، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشجو: طاهره آهیخته، راهنما: مینا پیرزاد نیا، دانشگاه ایلام، سال 1392.
در این پژوهش، پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی را در اشعار فاروق جویده مورد بررسی قرار داده است.
5_ “فاروق جویدة بین الرومانسیة و الواقعیة”، علی نظری، سمیه أونق، دراسات النقد و الترجمه فی اللغة العربیة و آدابها، سال اول، شماره 4، زمستان1391.
نویسندگان این پژوهش به طور خلاصه و موردی به بیان نمونه های اشعاری در زمینه رومانتیسیسم و واقع گرایی پرداخته اند.
موضوع رومانتیسیسم، موضوعی است که توجه پژوهشگران زیادی را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است. از این رو تحقیقات زیادی در زمینه تجلی رومانتیسیسم در شعر شاعران عربی به انجام رسیده است. ولی از آن جایی که تاکنون پژوهشی در زمینه رومانتیسیسم در شعر فاروق جویده به صورت پایان نامه صورت نگرفته است، پژوهش حاضر موضوع جدیدی به شمار می رود.
روش و مراحل انجام تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه بر پایه روش توصیفی- تحلیلی بوده بر اساس نقد ادبی و مکاتب ادبی و با توجه به نقد معنایی، به بررسی بپردازد. در گردآوری اطلاعات این پژوهش از کتاب ها، سایت ها و مقالات معتبر استفاده شده است.
این پژوهش سعی بر آن دارد تا با استفاده از منابع معتبر و دقیق، به بررسی سیر رومانتیسیسم در ادبیات اروپا، ادبیات عربی و در نهایت اشعار فاروق جویده بپردازد. برای رسیدن به این هدف، نخست به بیان و تعریف رومانتیسیسم غربی، نحوه شکل گیری آن در ادبیات غرب، مضامین این جریان فکری نوظهور در ادبیات از جمله عشق، طبیعت، خیال، دین، آرزوها و نقش آن در کشور های غربی اشاره می گردد. این عناوین، عناصر تشکیل دهنده فصل نخست این پژوهش محسوب می شوند.
در فصل دوم این پژوهش، نحوه شکل گیری این جریان ادبی در ادبیات عربی که با ذکر مضامین مرتبط با مکتب همراه است، ارائه می شود.
فصل سوم که آخرین فصل و اصلی ترین قسمت این پژوهش می باشد، شامل بررسی مضامین رومانتیسیسم در آثار فاروق جویده است. در این فصل سعی بر آن شده است تا این مضامین را از اشعار جویده جدا کرده و بررسی هر یک از آن ها پرداخته شود. از آن جایی که اشعار جویده ترکیبی از واقع گرایی و رومانتیسیسم می باشد، ذکر ابیاتی از واقع گرایی که مرتبط با رومانتیسیسم است، در این قسمت آورده شده است.
زندگی نامه فاروق جویده
فاروق جویده شاعری است که ادبیات و اشعارش، بیانگر شرایط زندگیش و مردمانش می باشد. وی در سال 1945میلادی در کفر شیخ مصر دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی را در بدمنهور گذراند. سپس در دانشکده ادبیات قبول شده و تحصیلات آکادمیک خود را در رشته روزنامه نگاری آغاز کرد و در سال 1968از آن جا فارغ التحصیل شد. 3 وی از همان سال به عنوان عضو هیأت تحریریه بخش اقتصادی روزنامه الأهرام وارد عرصه روزنامه نگاری شد و پس از آن نیز به عنوان عضو در اتحادیه روزنامه نگاران، مجمع نویسندگان، کارگروه شعر در مجمع عالی فرهنگی حضور داشته و در بسیاری از جشنواره های شعری بین المللی، نقش فعال ایفا نموده و کنفرانس های زیادی دردانشگاه های مختلف کشورهای عربی ارائه نموده است. هم اکنون وی رئیس بخش فرهنگی روزنامه الأهرام مصر می باشد.4
وی یکی از 45 شاعری است که سازمان یونسکو، آنان را در سال 2001 میلادی به عنوان اعضای مؤسسه آکادمی بین المللی شعر، مستقر در شهر ورونای ایتالیا انتخاب نمود. هم چنین وی در سال2002میلادی، لوح تقدیر جهانی ادبیات را دریافت کرد.5
آثار فاروق جویده
فاروق جویده شاعری است که در زمینه های مختلف آثار گوناگونی به رشته تحریر درآورده است. به طور کلی این آثار را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: آثار ادبی و آثار غیر ادبی.
آثار ادبی: آثار ادبی جویده شامل چند قسمت می باشد:
دیوان های شعری که به ترتیب سال چاپ عبارتند از: اوراق من حدیقة أکتوبر (1974م)، حبیبتي لا ترحلي (1975م)، یبقی الحب (1977م)، في عینیک عنواني (1979م)، دائماً أنت بقلبي (1981م)، لأني أحبک(1982م)، شيء سیبقیَ بیننا (1983م)، طاوعني قلبي فی النسیان (1986م)، لن أبیع العمر (1989م)، زمان القهر علمني (1990م)، کانت لنا أوطان (1991م)، آخر لیالي الحلم (1993م)، ألف وجه للقمر (1996م)، لو أننا لم نتفرق (1998م)، أعاتب فیک عمري (2000م)، في لیلة عشق (2003م)، عزف منفرد (2003م)و للأشواق عودة (2007م).
نمایش نامه های شعری:
جویده در زمینه نمایش نامه های شعری، سه مجموعه از خود برجای گذاشته است که عبارتند از: الوزیرالعاشق (1981م)، دماء علی ستارالکعبة (1987م) و الخدیوي (1994م).
خاطرات منثور: که عبارتند از: قالت (1990م)، عمر من ورق (1997م)و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره قرآن کریم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سیر تاریخی، قرون وسطی، سیر تکاملی، قرن نوزدهم