مقاله با موضوع توزیع فراوانی، پیشگیری از جرم، عوامل خانوادگی، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

فهـرست مطالـب

مقدمه 1
الف: بیان مسئله 1
ب: سوال های اصلی 2
ج: سوال فرعی 2
د: فرضیه های تحقیق 2
ه: سابقه و پیشینه تحقیق 2
و: ضرورت انجام تحقیق 4
ز: اهداف و کاربرد ها 5
ح: روش تحقیق 5
ط: مشکلات و موانع تحقیق 5
ی: ساماندهی تحقیق 6
فصـل اول : کلیـات 7
مبحث اول :مفاهیم 8
گفتار اول : معانی لغوی 8
الف: علل 8
ب: عوامل 8
ج: سرقت 9
د: پیشگیری 9
گفتار دوم: معانی اصطلاحی : 9
الف-علل 9
ب: عوامل 12
ج: سرقت 12
1-از منظر فقه 12
2-از منظر قانون 13
د: پیشگیری 13
1-پیشگیری بر اساس مدل پزشکی 14
2-پیشگیری اجتماعی 15
3-پیشگیری وضعی 15
َََََََََََمبحث دوم: نگاهی اجمالی به شهرمقدس قم 16
مبحث سوم: پیشینه تاریخی 17
گفتار اول: سرقت در نگاه تاریخ 18
گفتار دوم : تاريخچه تعریف جرم سرقت در قوانين ايران 26
گفتار سوم : انواع سرقت 29
الف : سرقت بر اساس تقسیم بندی توسط اداره آگاهی 29
ب : سرقت بر اساس اعتبار عامل : 31
ج :سرقت به اعتبار راههای ورود سارق: 31
گفتار چهارم : طبقه بندي سارقين 32
الف :طبقه بندي سني و جنسي سارقين : 32
ب : دسته بندي سارقين از نظر شيوه و شگرد كار : 33
1-انواع شگردهای سرقت از منزل 34
2-انواع شگردهای سرقت خودرو : 36
3-انواع شگردهای سرقت داخل خودرو 37
4-انواع شگرهای سرقت از طریق جیب بری یا کیف زنی 38
مبحث چهارم : رابطه سرقت با سایر جرائم 38
گفتار اول : رابطه سرقت با اعتیاد: 38
گفتار دوم : رابطه سرقت و طلاق: 39
گفتار سوم : رابطه سرقت و جعل 40
گفتار چهارم : رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل: 40
فصل دوم : علل و عوامل سرقت : 42
مبحث اول :علل وقوع سرقت بر اساس نوع آن: 43
گفتار اول : علل وقوع سرقت منزل: 43
گفتار دوم : علل وقوع سرقت خودرو: 44
گفتار سوم :علل وقوع سرقت داخل خودرو: 44
گفتار چهارم :علل وقوع سرقت اماکن عمومی : 44
گفتار پنجم : علل وقوع سرقت جیب بری و کیف زنی : 45
گفتار ششم : علل وقوع سرقت رایانه ای : 45
مبحث دوم : علل اجتماعي – اقتصادي سرقت 45
گفتار اول : فقر مادي: 46
گفتار دوم : فقر فرهنگي : 46
مبحث سوم :علل و انگيزه‌هاي رواني – عاطفي سرقت 46
گفتار اول : فقر عاطفي: 47
گفتار دوم : ناكامي : 47
گفتار سوم: حسادت 48
گفتار چهارم : تجربه‌هاي دوران كودكي : 48
گفتار پنجم : پرخاشگري : 48
گفتار ششم :خودنمايي : 48
مبحث چهارم: علل و عوامل خانوادگی 49
گفتار اول: از هم گسیختگی خانواده 49
الف: تعارض و جدایی والدین 49
ب: غیبت والدین 51
گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده 53
گفتارسوم: عدم پایبندی به مسائل مذهبی 56
گفتارچهارم: روش های تربیتی نامناسب والدین 57
الف: افراط در محبت 57
ب:آزادی و محدودیت بیش از حد 58
ج: تبعیض 61
فصل سـوم: 62
ارزیابی میدانی علل و عوامل ارتکاب سرقت 62
مبحث اول: روش تحقیق 63
گفتار اول: شناسایی روش 63
گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه 65
گفتار سوم: سنجش اعتبار 66
گفتار چهارم: نمونه گیری 67
گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها 68
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها 68
مبحث دوم: ارائه داده های آماری 69
گفتار اول: بررسی علل فردی – اجتماعی 69
گفتار ششم : بررسی وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 78
گفتار سوم بررسی انواع سرقت و شگردهای آن 80
گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه مجرمانه در سارقین 84
فصل چهارم : 90
راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم 90
مبحث اول :راههای مبارزه و مقابله با سرقت 91
مبحث دوم : مثلث سرقت و نقش آن در پيشگيري از وقوع سرقت 92
مبحث سوم : تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین 94
مبحث چهارم : براي كشف سرقت چه بايد كرد 95
مبحث پنجم : اثر مهاجرت درجرايم (سرقت) 96
گفتاراول : پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت: 98
فهرست منابع 102

فهرست جداول
جدول 3-1 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 69
جدول 3-2 توزیع فراوانی جنس پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 70
جدول 3-3 توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 71
جدول 3-4 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت جسمانی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 72
جدول 3-5 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اختلافات خانوادگی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 73
جدول 3-6 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت گرایش به مواد مخدر پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 74
جدول 3-7 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت سوابق کیفری پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 75
جدول 3-8 : میانگین توزیع و فراوانی سطح تحصیلات بین پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 76
جدول 3-9 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت معیشت(کسب در آمد) پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 78
جدول 3-10 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 79
جدول 3-11 : میانگین توزیع فراوانی نوع سرقت پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 80
جدول 3-12 : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 82
جدول 3-13 : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 83
جدول 3-15 : میانگین توزیع و فراوانی میزان االتزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 85
نمودار 3-15 : میانگین توزیع و فراوانی میزان االتزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 85
جدول 3-16 : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 86
جدول 3-17 : میانگین توزیع فراوانی نقش دادگاهها در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 87
جدول 3-18 : میانگین توزیع فراوانی نقش پلیس در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 88

فهرست نمودارها
نمودار 3-1 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 70
نمودار 3-2 توزیع فراوانی جنس پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 71
نمودار 1-3 توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 71
نمودار 3-4 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت جسمانی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 72
نمودار 3-5 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اختلافات خانوادگی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 73
نمودار 3-6 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت گرایش به مواد مخدر پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 74
نمودار 3-7 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت سوابق کیفری پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 75
نمودار 3-8 : میانگین توزیع و فراوانی سطح تحصیلات بین پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 77
نمودار 3-9 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت معیشت(کسب در آمد) پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 78
نمودار3-10 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 79
نمودار 3-11 : میانگین توزیع فراوانی نوع سرقت پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 81
نمودار 3-12 : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 82
نمودار 3-13 : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 83
جدول 3-14 : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 84
نمودار 3-14 : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 84
نمودار 3-16 : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 86
نمودار 3-17 : میانگین توزیع فراوانی نقش دادگاهها در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 88
نمودار 3-18 : میانگین توزیع فراوانی نقش پلیس در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 89

مقدمه
الف: بیان مسئله
امروزه با گسترش اجتماعات و پيشرفته شدن جوامع و روابط ميان انسان‌ها و اجتماعات نيز به شكل فزاينده‌اي پيچيده و گسترده شده است. در چنين شرايطي انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود هميشه و در همه حال در جهت آسايش، رفاه و پيشرفت مادي و اجتماعي خود تلاش مي‌كنند. اين تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت مي‌پذيرد گروهي براي دستيابي به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ي قوانين و رعايت حقوق ديگران حركت مي‌كنند در اين ميان گروهي نيز براي رسيدن به اهداف خود از هيچگونه تلاشي دريغ نمي‌كنند و حتي از شكستن هنجارها و قوانين و زير پاگذاشتن حقوق ديگران نمي‌گذرند و اين اقدامات را به عنوان راهكار و روش رسيدن به هدف خود برمي‌گزينند كه اين گونه رفتارها در طول تاريخ موجب به وجود آمدن قوانين اجتماعي و سيستم مجازات و … گرديده است.
در اين پایان نامه سعي مي‌كنيم كه يكي از جرائم عليه اموال و مالكيت انسانها را که سرقت می باشد معرفي و از آنجا كه اين جرم با گذشت زمان و پيشرفته‌تر شدن وسايل ارتباطي دچار تغيير و دگرگوني شده و به جرأت مي‌توان گفت كه روز به روز شيوه‌ها و روشهاي جديدي از سوي مرتكبين اين جرم ارائه و به مرحله‌ي اجرا در مي‌آيد بررسی کرده و مي‌كوشيم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راههای پیشگیری از آن را مورد بررسي قرار دهيم اميد است كه تلاشهاي صورت گرفته بتواند براي خوانندگان مثمر ثمر و مفيد واقع گردد.

ب: سوال های اصلی
1. آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟
2. چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟
ج: سوال فرعی
کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟
د: فرضیه های تحقیق
1. به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .
2. ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.
3. به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.
ه: سابقه و پیشینه تحقیق
در زمینه علل و عوامل سرقت مکتوباتی به شرح ذیل وجود دارد:
1- عوامل موثر بر وقوع سرقتهای به عنف شهرستان کرج – نویسنده : توحید عبدی – نشریه : پژوهش های مدیریت انتظامی – بهار 1387
2- عوامل موثر بر سرقت نوجوانان شهر کرمانشاه – نویسنده : محسن تبریزی،پروین ستار – نشریه : جامعه شناسی کاربردی – پاییز 1388
3- بررسی انگیزها و علل انجام سرقت علمی در ایران – نویسنده : سهیلا داروییان – مهدی فقیهی – نشریه : رسالت مدیریت دولتی- بهار 1390
4-ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران – نویسنده : سعید گرشاسبی – نشریه : رفاه اجتماعی – بهار 1390
5-سرقت زنان و عوامل خانوادگی ، فرهنگی ، اقتصادی –نویسنده : فرزانه واصفیان – نشریه : روانشناسی -اجتماعی – بهار 1390
6-بررسی عوامل موثر بر سرقت – نویسنده : مهدی رحیمی – نشریه : مطالعات امنیت اجتماعی- پاییز 1389
7-مهاجرین و سرقتهای مسلحانه – نویسنده : عبدالحسین خلعتبری – نشریه : فصلنامه دانش انتظامی – بهار 1386
8-عوامل موثر بر سرقتهای مسلحانه کشف نشده در استان کرمان – نویسنده : جلال شیر زاد -نشریه : فصلنامه دانش انتظامی – پاییز 1390
9-بررسی علل تکرار سرقت در میان سارقان سابقه دار استان تهران – نویسنده : مرتضی نجفی –مجله : دانش انتظامی – بهار 1383
10-بررسی علل گرایش به سرقت وسایل نقلیه در تهران بزرگ – مجله دانش

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، جرائم زیست محیطی، عوامل اجتماعی، نظریه های جرم شناسی Next Entries مقاله با موضوع روش تحقیق، جرم شناسی، علوم اجتماعی، آسیب اجتماعی