منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، دعاوی زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی 45
2- ماده 690 قانون مجازات اسلامی 46
3- ماده 686 قانون مجازات اسلامی 48
4- ماده 685 قانون مجازات اسلامی 48
5- ماده 680 قانون مجازات اسلامی 48
6- ماده 679 قانون مجازات اسلامی 49
پ) قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات 1375 و آیین نامه اجرایی آن 49
ت) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) 51
ث) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 1354) 52
ج) قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب 1354) 52
چ) تبصره ماده 42 قانون بودجه سال 1371 52
چ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 1379) 53
ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) 53
خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب 1368) 54
د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب 1371) 54
م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 54
ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353 اصلاحی سال 1371) 55
گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 56
الف) معاهدات بین المللی 56
1- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت 57
2- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل) 57
3- کنوانسیون 1974 پاریس 58
4- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی 1969 58
5- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال 2001 58
6- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی 60
7- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال 2007 60
8- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972 61
ب) قطعنامه های بین المللی 62
1-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم 1972 63
2-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (همایش زمین) ریودوژانیرو 64
ج) عرف بین المللی 65
د) رویه قضایی بین المللی 67
ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست 68
1) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست 68
2) اصل پیش گیری 70
3) اصل احتیاط 72
4) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده 73
مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل 74
گفتار اول: زیان زیست محیطی 75
الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران 76
1-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران 76
2- انواع زیان زیست محیطی قابل مطالبه در حقوق ایران 79
1-2) ضرر بالفعل و بالقوه 79
2-2) ضرر مستقیم و غیر مستقیم 79
3- شرایط ضرر زیست محیطی قابل مطالبه 80
1-3) جبران پذیر بودن ضرر 80
2-3) جبران نشده بودن ضرر 81
3-3) مالیت داشتن و ملک بودن موضوع ضرر 81
ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل 81
گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی 83
الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران 83
ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل 86
گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست 87
الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران 87
ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل 88
فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 91
مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل 91
گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 91
الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران 92
1-اشخاص حقوق عمومی 92
1-1)سازمان حفاظت محیط زیست 92
2-1) سازمان جنگل ها و مراتع 93
3-1) شهرداری ها 94
4-1) شرکت سهامی شیلات 95
2) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی 96
3) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی) 99
ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل 102
1-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 104
2-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 109
گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 111
الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی 111
ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل 112
1-اعمال مقامات دولتی 115
2)اعمال اشخاص خصوصی 116
3-اعمال شورشیان 117
مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 117
گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت 118
الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی 118
ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 120
گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 123
الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی 123
1-الف) وجود ضرر 123
2-الف) فعل زیان بار 124
3-الف) رابطه سببیت 125
ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 126
1-ب)اعاده به وضعیت سابق 129
2-ب)پرداخت غرامت 130
3-ب) جلب رضایت 131
مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت 132
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران 132
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 133
الف) دیوان بین المللی دادگستری 134
ب) دیوان دائمی داوری 138
پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها 139
ت) دیوان بین المللی داوری 140
ث) سازمان تجارت جهانی 140
نتیجه گیری 142
پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست 147
فهرست منابع 150

مقدمه
الف: بیان موضوع
از ديدگاه حقوق بخصوص حقوق بين الملل، حق بر محيط زيست سالم به مانند ساير مفاهيم اخلاقي محصول تجربه حيات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي انسان ها در جامعه ي بشري است.چرا كه صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهي و امكان مطالبه حق از سوي صاحب حق ميباشد. ليكن اين حق توسط همين جوامع انساني بسته به چگونگي ارزش گذاري، بهره برداري و كيفيت سلطه انسان بر طبيعت پيرامون آن گاه مورد تعدي و تفريط قرار ميگيرد.در اين بين شناسايي مسوليت دولت ها و دعاوي كه ممكن است در اين راستا عليه دولت ها مطرح شود از اهميت به سزايي برخوردار است. چرا كه با وجود چنين گسترش وسيعي كه در دامنه اختيارات و امكانات دولت ها در جامعه امروزي پديدار شده است، قرار دادن بخش عظيمي از بار مسوليت حقوقي در قبال عدم حفاظت از محيط زيست بر دوش فردي حقيقي از اعضاي جامعه، انتظاري است دور از ذهن.از سوي ديگر جبران چنين ضرري ممكن است با اعسار محكوم عليه شخصي، متعسر بل متعذر گردد.
ب: پرسش های پژوهش
سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟
سوالات فرعی:
1- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟
2- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست
3- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟
پ: فرضیه پژوهش
بر مبناي نظريه تضمين حق، دولت ها در قبال آسيب هاي زيست محيطي كه بوسيله ي اجزاي ايشان وارد مي آيد از نظر مدني مسئول جبران خسارت زيان ديده هستند و از جنبه ي كيفري نيز سازمان متخلف يا فرد خاطي به تناسب مورد قابل مجازات كيفري ميباشند.
نتيجه حقوقي پذيرش فرضيه فوق نيز اثبات امكان طرح دعاوي مطالبه خسارت و الزام به جبران آن از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي حقوق عمومي و يا خصوصي عليه دولت ها و همچنين تعقيب كيفري شخص حقيقي و يا حقوقي وابسته به دولت بواسطه ي ارتكاب تخلفات زيست محيطي ميباشد.
دراین میان در نظام حقوقی فعلی نظریه تقصیر در مسئولیت دولت مورد قبول قانون گذار قرارگرفته است که حمایت لازم را از محیط زیست بدست نمیدهد و لزوم پیشرفت و توسعه ی منابع قانونی حقوق داخلی بسمت معیار های بین المللی محسوس میباشد.
ت: ضرورت انجام پژوهش
حمایت حداکثری از سرمایه مشترک بشریت بی اراده ی راسخ دولت ها و به تنهایی توسط افراد امکان پذیر نیست. وجود ضمانت اجرای حقوقی علیه دولت هایی که با اعمال خود به محیط زیست آسیب وارد میکنند و تبیین سازوکار روشن و الزام آور قضایی موثرترین گام در راستای نیل به مهم است. فلذا ضرورت انجام این پژوهش حقوقی جهت فراهم آوردن مقدمات این امر غیرقابل انکار است.
ث: اهداف پژوهش
اگرچه دولت جمهوري اسلامي ايران به عضويت چندين كنوانسيون مهم بين المللي در زمينه جلوگيري از تخريب محيط زيست در آمده است، ليكن براي تحقق مفاد اين معاهدات، تبيين سازوكار هاي مختلف نظارتي حقوقي و پيش بيني آن طي يك طرح جامع ملي در راستاي شكل گيري يك نظام حقوقي سخت گيرانه در زمينه مقابله با تخريب محيط زيست از سوي برخي اشخاص حقوقي دولتي و وابسته به دولت، لازم و ضروري است. فلذا هدف اصلي از انجام اين پايان نامه تبيين حدود مسئوليت دولت ها و اشخاص حقوقي وابسته به دولت و بررسي امكان طرح دعاوي حقوقي و كيفري عليه اين ارگان ها ميباشد. اميد است اين تحقيق بتواند در راستاي وضع مقرراتي جامع و قاطع عليه تجاوز به حق بر محيط زيست سالم از سوي برخي از اين ارگان ها راهگشاي مقنن باشد.
ج: پیشینه پژوهش
در خصوص سابقه تحقیق راجع به این موضوع باید گفت عناوینی همچون مسولیت بین المللی آلوده کنندگان آبها و حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی و مسولیت بین المللی دولت ها در قبال آلودگی های نفتی دریاها مورد پژوهش در قالب پایان نامه و کتب ارزشمندی همچون مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران به قلم دکتر عزیزالله فهیمی در زمینه ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها و اندیشه های حقوق محیط زیست به قلم دکتر عزیزالله فهیمی و دکتر علی مشهدی و حقوق بین الملل محیط زیست به قلم دکتر مصطفی تقی زاده انصاری و حقوق محیط زیست بین الملل به قلم دکتر حسن مرادی مورد بررسی قرار گرفته اند، لیکن وجه تمایز اثر حاضر با مکتوبات پیشینیان سعی در ارائه ی اسلوبی کلی است در خصوص طرح دعوا علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی یعنی وابستگان به دولت از دیدگاه آیین دادرسی به جهت شناخت خواهان و خوانده ذی سمت و همچنین خواسته ی قابل طرح و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی زیست محیطی علیه دولت در سطح داخلی و بین المللی میباشد.
چ: روش پژوهش
با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با ظرفیت های قانونی و سازوکارهای عملی حمایت قضایی از محیط زیست میباشد، مباحث به شیوه ی توصیفی همراه با تحلیل ظرفیت های قابل استفاده در قانون داخلی و کنوانسون های بین المللی طرح میگردد و نحوه جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای میباشد.

ح: سامانه پژوهش
با توجه به لزوم رعایت سیر منطقی در ارئه مطالب به نحوی که ذهن مخاطب در هر مرحله بطور قابل قبول با موضوعات مطرحه در پایان نامه درگیر شود، در فصل نخست این پژوهش به بررسی مفاهیم و تعاریف کلی در رابطه با موضوع حقوق محیط زیست پرداختیم و سپس در همین فصل با بررسی پیشینه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، زمینه ذهنی خواننده را جهت بحث پیرامون ماهیت حقوقی دعاوی زیست محیطی که امکان طرح آن به طرفیت دولت ها وجود دارد معطوف خواهیم ساخت.پس از آن در فصل دوم به بررسی مبانی و منابع وارکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه و حقوق ایران و حقوق بین الملل میپردازیم. متعاقباٌ فصل سوم پایان نامه مهم ترین عنوان را به خود اختصاص میدهد تا بطور خاص بحث پیرامون اصحاب دعوای زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل و همچنین مراجع قضایی صالح به رسیدگی به این دعاوی را شکل دهد. در نهایت به منظور نیل به حمایت حداکثری از محیط زیست با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی موضوعات مندرج در این سه فصل، طرحی با عنوان طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل ارائه میگرد.

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف زیست

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع تربیت بدنی، توسعه ورزش، منابع انسانی، ژیمناستیک Next Entries منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، حقوق بین الملل، اجتماعی و فرهنگی