مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، توسعه ورزش، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

2 – 2 – 8 ) تعریف ورزش قهرمانی 14
2 – 2 – 9 ) تعریف ورزش فوتبال 15
2 – 2 – 10 ) تعاریف استراتژی 15
2 – 2– 10 – 1 ) استراتژی به عنوان طرح 15
2 – 2 – 10 – 2 ) استراتژی به عنوان نیرنگ 15
2 – 2 – 10 – 3 ) استراتژی به عنوان الگو 16
2 – 2 – 10 – 4 ) استراتژی به عنوان موقعیت 16
2 – 2 – 10 – 5 ) استراتژی به عنوان نگرش 16
2 – 2 – 11 ) برنامه ریزی 16
2-2-11-1 ) برنامه ریزی استراتژیک (جامع) 17
2-2-11-2 ) مزیت های برنامه ریزی استراتژیک 19
2-2-12 ) برنامه ریزی عملیاتی 20
2-2-13 ) ماهیت تصمیمهای راهبردی شامل موارد زیر است: 21
2-2-13-1 ) چگونگی شکل گیری راهبرد 21
2-2-13-2 ) طراحی راهبرد به شیوه ی تدوینی 22
2-2-14 ) مکاتب استراتژی 22
2-2-15 ) تعریف مدیریت استراتژیک 24
2-2-15-1 ) مراحل مدیریت استراتژیک 24
2-2-16 ) رویکردهای توسعه ی ورزش: 26
2-2-17 ) فواید دارا بودن توسعه استراتژی ورزشی 27
2-2-18 ) دلایل اهمیت ورزش 28
2-2-19 ) منابع انسانی 29
2-2-20 ) منابع مالی: 30
2-2-21 ) فرهنگ ورزش: 31
2-2-22 ) توسعه ی علمی و پژوهشی 32
2-2-23 ) استعداد یابی 33
2-2-23-1 ) تعریف استعدادیابی 33
2-2-23-2 ) تاریخچه ی استعدادیابی 33
2-2-23-3 ) مزایای استعدادیابی 33
2-2-23-4) روشهای استعدادیابی 34
2-2-23-5 ) مراحل استعدادیابی 36
2-2-23-6 ) معیارهای استعدادیابی 40
2-3 ) بخش دوم : مروری بر تحقیقات گذشته : 40
2-3-1 ) تحقيقات داخل: 40
2-3-1-1 ) بررسی علل عدم موفقیت تیم های فوتبال استان قم در مسابقات قهرمانی کشور 40
2-3-1-2 ) بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه (1998) 41
2-3-1-3 ) توسعه استراتژيكي ورزش جامعه (سال 1384) : 42
2-3-1-4 ) طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کرمان 42
2-3-1-5 ) طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش قهرماني استان سيستان و بلوچستان 42
2-3-1-6 ) طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان گلستان 43
2-3-1-7 ) بررسی وضیعت موجود جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور 43
2-3-1-8 ) تعیین رویکرد مناسب توسعة فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با رویکردهای چند کشور منتخب 43
2-3-1-9 ) طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور 44
2-3-1-10 ) طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش قهرماني استان كردستان 45
2-3-1-11 ) بررسی وضیعت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران 45
2-3-1-12) تدوين استراتژي هاي توسعه ورزش قهرماني استان زنجان 45
2-3-1-13 ) راهبردهاي توسعة نظام ورزش قهرماني ايران (مظفری 1391 شمسی) 46
2-3-2 ) تحقیقات خارج : 47
2-3-2-1) استراتژي توسعه ورزش گيلفورد بورو 47
2-3-2-2) سند توسعه ورزش شوراي برنت ‌(2000) 47
2-3-2-3 ) تحول فوتبال استرالیا 47
2-3-2-4 ) پیشرفت های جدید فوتبال هند 48
2-3-2-5 ) استعدادیابی و توسعه فوتبال هند 49
2-3-2-6) استراتژي ورزش ايزلينگتون 50
2-3-2-7) استراتژي توسعه ورزشي در منطقه نورفولك (2002) 51
2-3-2-8) استراتژي توسعه ورزشي كارفيلي كانتي (2003) 52
2-3-2-9 ) کارآموزهای مدرن در فوتبال حرفه ای انگلستان 53
2-3-2-10 ) توسعة فوتبال و دلایل مهاجرت بازیکنان در آفریقای جنوبی و غنا 54
2-3-2-11 ) توسعه استراتژی های جدید در ورزش ها 55
2-3-2-12 ) توسعه مهارت تصمیم گیری در فوتبال استرالیا 56
2-3-2-13 ) عوامل کاربردی و استراتژیک فوتبال در ایتالیا 57
2-3-2-14) استراتژي توسعه ورزش سوئد در سال (2020) 57
2-4 ) جمع بندی 59
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3- 1 ) مقدمه 61
3-2 ) روش تحقیق 61
3-3 ) جامعه و نمونه آماری 61
3-4 ) روش نمونه گیری 61
3-5 ) روش های گردآوری اطلاعات 62
3-5-1 ) مطالعات کتابخانه ای 62
3-5-2 ) پرسشنامه 62
3-5-3 ) مصاحبه 62
3-6 ) استراتژی پژوهش 63
3-7 ) روش سنجش روایی ابزار 63
3-8 ) روش سنجش پایایی ابزار 63
3-9 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها 63
3-9-1 ) آمار توصيفي : 63
3-9-2 ) آزمون مقايسه ميانگين : 63
3-9-3 ) آزمون فريدمن، کوکران و خی 2 : 63
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 ) مقدمه 65
4-2 ) بررسی اطلاعات شخصی آزمودنی ها (آمارتوصیفی) 65
4-2-1 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سن آزمودنی ها 65
4-2-2 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره تحصیلات آزمودنی ها 66
4-2-3 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سابقه خدمت آزمودنی ها 67
4-2-4 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سابقه ورزش آزمودنی ها 68
4-3 ) تجزیه وتحلیل آزمون مقایسه میانگین ورزش قهرمانی فوتبال 70
4-3-1 ) نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان: 71
4-3-2 ) نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان 71
4-3-3 ) فرصتهای موجود در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان: 72
4-3-4 ) تهدیدهای موجود در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان: 73
4-4 ) تجزیه وتحلیل آزمون فریدمن 73
4-4-1 ) ماتریس نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 73
4-4-2 ) ماتریس نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 75
4-4-3 ) ماتریس فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 77
4-4-4 ) ماتریس تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 79
4-5 ) تجزیه وتحلیل SWOT 80
4-6 ) ماتریس عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان وبلوچستان 81
4-7 ) ماتریس داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال 86
4-8 ) استراتژیهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 87
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 ) مقدمه 90
5-2 ) خلاصه تحقیق 90
5-3-1 ) سوالات اصلی 91
5-3-2 ) سوالهای اختصاصی 91
5-3-4 ) ماتریس نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید 91
5-3-5 ) ماتریس عوامل داخلی وخارجی 92
5-3-6 ) نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 93
5-3-7 ) نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 94
5-3-8 ) فرصت های موجود در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 94
5-3-9 ) تهدیدهای موجود در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 95
5-4 ) بحث و نتیجه گیری 95
5-5 ) چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 97
5-5-1 ) چشم انداز ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 97
5-5-2 ) ماموریت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 97
5-5-3 ) اهداف بلند مدت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 97
5-5-4 ) مهمترین راهبرد های اولویت بندی شده ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 98
5-5-5 ) سیاست های اجرایی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 98
5-6 ) پیشنهادات برخاسته از تحقیق 98
5-7 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 99
منابع و مأخذ 100
ضمائم و پیوست ها 107

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4 – 1) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سن 66
جدول (4 – 2) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات 67
جدول (4 – 3) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت 68
جدول (4 – 4): توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه ورزش 69
جدول (4 – 5) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت 70
جدول (4 – 6) معنی داری آزمون فریدمن در نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال 74
جدول (4 – 7) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن (نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال) 74
جدول (4 – 8).معنی داری آزمون فریدمن در نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال 75
جدول (4 – 9) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن (نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال ) 76
جدول (4 – 10).معنی داری آزمون فریدمن در زمینه فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال 78
جدول (4 – 11) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن ( فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال) 79
جدول (4 – 12).معنی داری آزمون فریدمن در زمینه تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال 80
جدول (4 – 13) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن ( تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال) 81
جدول (4 – 14) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 85
جدول (4 – 15) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 87
جدول (4 – 16) ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان 90

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (4 – 1) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سن 66
نمودار (4 – 2) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب تحصیلات 67
نمودار (4 – 3) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سابقه خدمت 68
نمودار (4 – 4) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سابقه ورزش 69
نمودار (4 – 5) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب جنسیت 70

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (2-1): چگونگی تأثیر تحقیق و توسعه بر تولید ناخالص ملی 32
شکل ( 2- 2 ) : فرآیند استعدادیابی الگوی اول 37
شکل ( 2- 3 ) : فرآیند استعدادیابی الگوی دوم 38
شکل ( 2-4 ) : فرآیند استعدادیابی الگوی سوم 39
شکل (4 – 6 ) ماتریس داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال 88

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان بود. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی،از نظر گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر شیوه اجرا مطالعه موردي مي باشد. جامعه آماری این پژوهش 4545 نفر از رؤسای تربیت بدنی و هیاتهای فوتبال، کارشناسان، خبرگان و اعضای تیمهای استان سیستان و بلوچستان بودند که در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال نقش داشته اند و نمونه آماری 351 نفر که با استفاده از جدول مورگان و به طور طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.
ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط 5 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (945= α ) تایید شده. پرسشنامه مشتمل بر 48 سؤال رتبه بندی شده در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون خی دو، آزمون فریدمن و تجزیه تحلیلSWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال استان، محرز شد که اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان می بایست از استراتژی تهاجمی SO (رشد و ساخت) در مورد ورزش قهرمانی فوتبال استفاده نمایند و در نهایت بر اساس تحلیل های استراتژیک به تدوین برنامه استراتژیک اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان در ورزش قهرمانی فوتبال اقدام شد و بیانیه چشم انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت، استراتژی و برنامه های عملیاتی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان تدوین گردید.
یافته های پژوهش نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان با جمعیت حدود 4 میلیون نفری در سال 1392 شمسی؛ تعداد کل ورزشکاران سازمان یافته آن در ورزش قهرمانی فوتبال 4500 نفر و فاقد حتی یک تیم در رقابتهای سطح بالای کشور در این بخش است که این وضعیت نامطلوب نشان دهنده عدم استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در این استان می باشد؛ لذا می توان با تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال راهکارهای اجرایی بر پایه تحلیل اطلاعات به دست آمده را جهت توسعه ورزش قهرمانی فوتبال به مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان ارائه نمود تا برنامه ریزی و سازماندهی لازم بعمل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نقش برجسته Next Entries مقاله رایگان با موضوع توسعه ورزش، ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، برنامه ریزی راهبردی