دانلود پایان نامه با موضوع بازاریابی، استان مازندران، اطلاعات بازار، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

است تا صحه ای بر نتایج به دست آمده از مدل در روش اول باشد.
در گام نهایی ، با پیاده سازی نتایج به دست آمده از مدل روی نقشه جغرافیایی استان مازندران با کمک نرم افزارهای Mapinfo و Googlearth ، طرح بهینه اجرای پروژه باند پهن شبکه موبايل در استان مازندران استخراج خواهد شد.
1-7-1- روش گردآوری اطلاعات
براي گردآوری دادهها و اطلاعات در این پژوهش از چند روش و منبع استفاده شده است :
الف- برای گردآوری اطلاعات ادبیات نظری پژوهش از روش کتابخانهای و منابع دنیای مجازی بهره گرفته شده است.
ب- برای جمعآوری دادههای بازاریابی از منابع موجود آماری در استان و همکاری کارشناسان و روسای ادارات مخابرات شهرستانها استفاده شده است. رجوع به سازمانهایی از قبیل شهرداريها، شهرکهای صنعتی و مسکن و شهرسازی بخش دیگری از منبع آماری این پژوهش محسوب میشود.
1-7-2- ابزار گردآوری اطلاعات
در گردآوری اطلاعات نیز از دو ابزار بهره گرفته شده است: 1- از سیستم زنده شبکه موبایل برای استخراج دادههای ترافیکی و 2- از فرمهای برگرفته از جلسات طوفان مغزی جهت جمع آوری اطلاعات بازاریابی جغرافیایی.
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو نرم افزار اکسل و ایویوز 7 استفاده شده است. از نرم افزار اکسل برای دستهبندی و محاسبه برخی شاخصهای آمار توصیفی و از نرم افزار ایویوز 7 برای برآورد مدل و برازش مدل انتخابی. لازم به ذکر است به علت متنی بودن برخی دادههای شبکه، از نرمافزار EDITOR XML برای تبدیل دادههای ترافیکی قابل استفاده در نرم افزار EXCELL استفاده ميگردد.
1-8 – دلایل انتخاب جامعه مورد مطالعه
انتخاب استان مازندران به عنوان جامعه مورد مطالعه بنا به چند دلیل صورت گرفته است:
اشتغال پژوهشگر به عنوان طراح شبکه موبایل در شرکت مخابرات استان مازندران.
پرهزینه بودن سرمایهگذاری اجرای پروژه شبکه نوین در استان مازندران با توجه به ویژگیهای جغرافیایی استان و نحوه پوشش شبکه.
پیچیدگیهای فنی و ترافیکی استان مازندران به عنوان یک استان مسافر پذیر.
برنامهریزی شرکت ارتباطات سیار برای پیاده سازی شبکه نوین در آیندهی نزدیک.
1 – 9 – قلمرو پژوهش
1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش مولفههای حوزه بازاریابی جغرافیایی میباشد که با توجه به گستردگی موضوع و محدود بودن امکان پژوهش، بیشتر بر تاثیر آن بر انتخاب نقاط با احتمال جذب مشتری بیشتر و پر مصرف در نتیجه پیشبینی درآمد حاصله به ازای مشترکین آتی تاکید گردید، همچنین تاثیری که می تواند بر نحوهپیاده سازی شبکه جدید داشته باشد.
1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش
از نظر مکانی سعی گردید مطالعه و پژوهش در کل جغرافیای استان( شهرها، مناطق حومه ای، روستایی، تجاری، صنعتی، دانشگاهی و راه های اصلی و ترانزیتی) صورت گیرد.
1-9-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش محدود به بازه زمانی زمستان 1392 لغایت تابستان 1393 می باشد.
1-10- محدودیت های پژوهش
اجرای این پژوهش به علت نو بودن موضوع از چند جنبه دارای محدودیت بوده است :
کمبود منابع خارجی و فقدان منابع داخلی و به زبان فارسی .
نبود بانک اطلاعات مدون GIS و محدودیت در کسب و استخراج برخی اطلاعات بازاریابی جغرافیایی استان.
پرهزینه بودن و زمان بر بودن جمعآوری اطلاعات جغرافیایی موجود.
بنابراین در مرحله مطالعه و جمعآوری اطلاعات، پژوهشگر با محدودیت و مذایق جدی مواجه گردید، لیکن با همه مشکلات و کمبودها، سعی گردید با جمعآوری تمامی دادههای موجود، کاستیها حداقل گردد و مجموعهای از اطلاعات قابل استفاده فراهم گردد.
1-11- مدل پژوهش
با توجه به دو روش معرفی شده برای انجام پژوهش حاضر در بند 1-7 ، مدل اقتصاد سنجی برای روش اول و مدل مفهومی برای روش دوم به صورت زیر تعریف شده است:
مدل اقتصادسنجی:
رابطه 1-1 مدل اقتصاد سنجي
LY_i=〖a1〗_i+〖a2〗_i TSHS_i+〖a3〗_i SAVAD_i+〖a4〗_i LPOP_i+〖a5〗_i TU_i+〖a6〗_i D_i+U_i

که درآن : LY لگاریتم میزان ترافیک دیتای موبایل ، TSHS تعداد شهرک های صنعتی ، SAVAD نرخ باسوادی ، LPOP لگاریتم جمعیت ، TU تعداد دانشگاه ها و D شهرهای توریستی و غیرتوریستی در استان مازندران می باشد.
a ها پارامترها و ضرایب متغیرهای توضیحی مدل بوده و i بیانگر منطقه/ شهر میباشد. تاثیر سایر عواملی که در این مدل درنظر گرفته نشدهاند با U نشان داده شده است.
مدل مفهومی:
نمودار 1- 1 مدل مفهومي

1-12- فرآیند پژوهش
فرایند اجرای پژوهش شامل چند مرحله می باشد:
مرحله اول: ساخت پروفایل مشتریان منطقهاي بر اساس ترکیبی از دادههای جغرافیایی و جمعیتی ( اطلاعات شهری، مراکز توریستی تفریحی ، مراکز دانشگاهی، مناطق تجاری و …).
مرحله دوم: دستهبندی اطلاعات مناطق بر اساس مراکز دانشگاهی، شهرکهای صنعتی، جادههای ترانزیتی، جادههای اصلی و فرعی و غيرو.
مرحله سوم: استخراج میزان ترافیک دیتای مشترکین فعلی در مناطق دسته بندی شده.
مرحله چهارم : برآورد مدل و شناسایی عوامل موثر بر میزان ترافیک دیتا.
مرحله پنجم: پیادهسازی اطلاعات بازاریابی جغرافیایی روی نقشه ( نرمافزارهای Mapifo و Google.earth ).
مرحله ششم: تعیین اولویتهای اجرای پروژه بر اساس میزان پذیرش تکنولوژی توسط مشتری.
1-13- مزایای پژوهش
استفاده سازمان از نتایج حاصله بهمنظور اجرای بهتر شبکه باند پهن و صرفهجویی در هزینهها.
استفاده از دادهها و اطلاعات جمعآوری شده بازاریابی جغرافیایی در سایر پروژههای تعریف شده در سازمان، از جمله اجرای طرح شبکه فیبرخانگی(FTTH).
کاربردی و عملیاتی نمودن مفهوم جدیدی از بازاریابی و بررسی اثرآن در سازمان.
شناخت بهتر مفاهیم و مصادیق علمی در فضاهای اداری و کاری و تاکید بر اهمیت کارهای علمی و تحقیقاتی.
1-14 – انتظارات کاربردی از نتایج پژوهش
انتظارات کاربردی از نتایج پژوهش در دو مورد قابل ملاحظه می باشد:
شناسایی اهمیت و ضرورت به کارگیری سیستم GIS برای اپراتورهای مخابراتی به خصوص اپراتورهای موبایل.
به کارگیری نتایج برای طراحی ، پیاده سازی و اجرای پروژه MBB. و پروژههاي مشابه.
1-15- چهارچوب نظری
همانطور که در فصل دوم مفصلتر خواهد آمد چهارچوب نظری این مطالعه بیانگر آن خواهد بود که استفاده از مفاهیم مختلف و جدید در حوزه بازاریابی و بهکارگیری آنها در مواردی که پیش از این امکانش فراهم نبوده و یا پیشبینی آن دشوار مینمود، میتواند نقشی اساسی در جهتگیری سازمان و برتری سازمان در فضای شدیدا رقابتی ایفا نماید.
بازاریابی جغرافیایی یکی از این مفاهیم است که در تجربه جدیدی مبنی بر بهکارگیری آن در ایجاد و پیادهسازی زیرساخت شبکهای گسترده در مخابرات و بطور خاص دراین تحقیق، در حوزه ارتباطات سیار که نیازمند حجم عظیمی از سرمایه سازمان می باشد، چه نقش ارزشمندی میتواند داشته باشد. لذا میتوان پیبرد که مدیریت بازاریابی و مدیران بازاریابی توانمند در سازمان چگونه با بکارگیری و جهتدهی ظرفیتها و تخصصهای مختلف و برنامهریزی برای هر کدام سعی در دسترسی سریعتر به اهداف سازمانی با کمترین هزینه و پیشبینی بیشترین درآمد تاثیرگذار بوده و میتوانند مشاوره ذیقیمتی به مدیران، برنامهریزان وطراحان سازمان ارائه نمایند.
1-16- تعریف واژگان
بازاریابی جغرافیایی: بازاریابی جغرافیایی یک تکنیک بازاریابی عملیاتی است که بر اساس ارائه و تجزیه تحلیل اطلاعات جغرافیایی میباشد. هدف از چنین تکنیکی، مطالعه مناطق فعالیت سازمان به وسیله تلاقی دادههای جغرافیايی محلی و دادههای رفتاری، اجتماعی و جمعیتی میباشد. (ساچا برنارد. 2005)2
GIS: سیستم اطلاعات جغرافیایی، نرم افزارها یا سیستمهای کامپیوتری هستند که برای مدیریت اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمعآوری، ذخیره، تجزیهوتحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارند. ابزارهای مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به شرکت ها کمک کرده تا بتوانند بازار هدف فعالیتهای خود را بهتر تعیین کرده و هم چنین پیشبینیهای دقیقتری راجع به برنامههای بازاریابی هدفمند و موثر ارائه نمایند.) مرتضي رجوعي.1388 )
MBB: باند پهن موبایل به نسل جدید تلفنهای همراه اطلاق میگردد که با بکاربردن تکنولوژی نوین در صنعت الکترونیک و مخابرات قادر به فراهم نمودن پهنای باند بسیار وسیعتر میباشند. بر بستر نسل سوم و بهویژه نسل چهارم موبایل مشترکین قادر به ارسال و دریافت اطلاعات با حجم بالا و استفاده از سرویسهای بیشتری از جمله Video Interactive, Video Streaming, Mobile T.V خواهند بود.
خلاصه
در این فصل مروری بر کلیات پژوهش شده است. در ابتدا ضمن بیان مسئله پژوهش و ضرورت انجام، به نحوه گردآوری اطلاعات بازاریابی جغرافیایی و میزان ترافیک دیتای موبایل و همچنین روش شناسی و چگونگی برآورد مدل اشاره شده است. فرضیات پژوهش بر اساس تنوع اطلاعات بازاریابی جغرافیایی تعیین شد. استفاده از مدل اقتصاد سنجی برای شناسایی عوامل موثر بر اجرای شبکه باند پهن به همراه استخراج داده های میدانی از نقاط قوت پژوهش حاضر محسوب می شود. محدودیت پژوهش هم از منظر ادبیات موضوع و هم از منظر روش شناسی از نکات چالشی موضوع مورد بحث می باشد. در پایان به برخی از واژه های مرتبط با موضوع اشاره شده است.

2-1- مقدمه
در ادوار گذشته به دلیل وجود شرایط خاص سیاسی، اجتماعي ، فرهنگی، پیچیده نبودن رویکردهاي اقتصادی، تولید کم اطلاعات، عدم نیاز و به هر دلیل دیگر، اطلاعات و اطلاع رسانی جنبه همگانی نداشته و در سطوح مختلف جوامع بشری نیاز به اطلاعات، عاملی سودمند در زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد به حساب نمیآمد، اما اکنون نیاز به اطلاعات و دسترسی به آن در هر زمان و مکان برای رشد و توسعه اهمیت بسیار زیادی دارد. اینک با توجه به تولید حجم بسیار وسیع اطلاعات در زمینههای مختلف، وجود یک فرآیند پویای اطلاع رسانی در هر جامعه رکن اساسی توسعه به حساب میآید. به همین خاطر عصر حاضر را عصر اطلاعات نام نهادهاند، در این عصر، انبوه فزایندهای از اطلاعات فنی و تخصصی در رشتههای مختلف علوم و معرفت بشری تولید میشود و جامعهای پویا و بهرهمند از پیشرفت خواهد بود که این حجم وسیع اطلاعات همچون سیستم گردش خون به تک تک سلولهای جامعه رسیده و گردش اطلاعات به موقع و مداوم صورت پذیرد.(شعبانعلي فمي و همکاران.1391)
اهمیت پاسخگویی به این نیاز پایان ناپذیر، منجر به معرفی اختراعاتی به جامعه بشری گردید، که تلفن همراه را میتوان به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین موفقیت صنعت نوین الکترونیک دانست که توانست در طی زمانی کوتاه موجب تغییرات وسیعی در اکوسیستم اجتماعی شود.
2 – 2 – سیر تاریخی نسلهای تلفن همراه
نسل صفر موبایل فقط جنبه استفاده نظامی داشته و از قابلیت محدودی برخوردار بوده است. در اوایل دهه هشتاد میلادی نسل اول تلفن همراه بعنوان یک کالای تجاری به بازار معرفی و سرویس مکالمه با کيفيت صدا و امنيت پايين و قابلیت جابجایی محدود بر اساس آن ارائه گردید بطوریکه در این دوره این وسیله به عنوان یک ابزار بسیار پیشرفته و لوکس در اختیار معدودی از تاجران و ثروتمندان بوده است.
با استقبال گسترده از سوي مشتریان موبایل، این تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده و در فاصله کوتاهی در دهه نود نسلهای 2، 2.5، 2.75 با استاندارد جهاني به بازار ارائه گردید. سرویسهای متنوعی (از جمله شاخصترین آنها SMS و اینترنت حین حرکت) که در نسل دوم ارائه گردید مورد پذیرش سریع و گسترده مشتریان قرار گرفت، بطوریکه این کالا با فروش فوقالعاده جای خود را در سبد کلای طیف متنوعی از مشتربان باز نمود. همچنین قدرت و سرعت حرکت مشتري تقریبا بدون محدودیت گردیده و همزمان رومینگ بینالمللی برقرار شد.
با ارائه نسل 3 تلفن همراه در سال 1999 با کمک تکنولوژی فوق پیشرفته روز دنیا، انقلاب جدیدی در این صنعت رخ داده است، بطوریکه امروزه با معرفی نسلهای جدیدتر 4 و 5 ( بصورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، دوره ابتدایی Next Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، دوره ابتدایی، میراث فرهنگی