منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، مدل ساختاری، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………….16
2-3 اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………18
2-4 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….22
2-4-1 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………22
2-4-2 پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………….24
2-6 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………25
2-5-1 کیفیت سیستم هوش تجاری و نحوه استفاده از اطلاعات………………………………………………………32
2-5-2 کیفیت سیستم هوش تجاری و کیفیت اطلاعات…………………………………………………………………..38
2-5-3 کیفیت سیستم هوش تجاری و ارزش تسهیم اطلاعات………………………………………………………….41
2-5-4 کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات………………………………………………………………………44
2-5-5 ارزش تسهیم اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات……………………………………………………………..47
2-5-6 نحوه استفاده از اطلاعات بر استقرار سیستم هوش تجاری در بانک………………………………………..49
2-6 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………51
2-7 تحلیل مدل…………………………………………………………………………………………………………………………51
2-8 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………55
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….55
3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….55
3-4 روش نمونهگیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….56
3-5 روش گردآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………….57
3-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………….58
3-6-1 نحوه امتیازبندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….59
3-6-2 روایی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-6-3 پایایی…………………………………………………………………………………………………………………62
3-7 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………….63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………66
4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….67
4-2-1 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………….68
4-2-1-1 جنسیت……………………………………………………………………………………………..69
4-2-1-2 سن……………………………………………………………………………………………………70
4-2-1-3 تحصیلات…………………………………………………………………………………………..71
4-2-1-4 سابقه کاری…………………………………………………………………………………………72
4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….73
4-3 بررسی نرمال بودن دادهها……………………………………………………………………………………………………..74
4-4 محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………..78
4-3-1 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیههای پژوهش………………………………………..79
4-3-1 تحليل عاملي تائيدي…………………………………………………………………………………………….80
4-3-1-5 مدل ساختاری پژوهش…………………………………………………………………………81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….86
5-2 تفسیر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………86
5-3 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش)……………………………………………………………………………………88
5-4 پیشنهادهایی برای سایر پژوهشها………………………………………………………………………………………….91
5-5 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..91
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
پیوست اول………………………………………………………………………………………………………………………………..96
پیوست دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..101

فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول1-1 تعيين متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………..9
جدول 3-2 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفه ها……………………………………………………….58
جدول 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت……………………………………………………………………….67
جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن………………………………………………………………………………68
جدول 4-3 تفکیک نمونه اماری بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………..69
جدول 4-4 تفکیک نمونه اماری بر حسب سابقه کاری……………………………………………………………………70
جدول 4-5 شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش……………………………………………..73
جدول4-6 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………74
جدول4-7 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف متغیر های پژوهش………………………………………………………..76
جدول 4-8 نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی…………………………………………………………………79
جدول 4-9 نتایج آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………….80
جدول 4-27 نامگذاری کدهای مدل کلی پژوهش…………………………………………………………………………..82
جدول 4-28 شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………..72
جدول 4-29 شاخصهای برازش مدل اصلاحی پژوهش…………………………………………………………………74
جدول 4-30 برآوردهای مدل نهایی پژوهش………………………………………………………………………………….84

فهرست شکلها
عنوان شماره صفحه
شکل 4-1 مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد………………………………………………………………..80
شکل 4-2 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد……………………………………………………………………….81
شکل 4-3 مدل اصلاحی تحقیق با ضریب غیراستاندارد…………………………………………………………………..82
شکل 4-4 مدل اصلاحی تحقیق با ضریب استاندارد………………………………………………………………………..83

نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 4-1 تفکیک نمونه آماری بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………67
نمودار 4-2- تفکیک نمونه آماری بر اساس سن……………………………………………………………………………..68
نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر اساس تحصیلات…………………………………………………………………….69
نمودار 4-4 تفکیک مشتریان بر اساس سابقه کار…………………………………………………………………………….70

چکیده:
مدیران شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی برای استقرار هوش تجاری اعلام نیاز میکنند، چراکه از طرق مختلف با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد هخامنشیان، روابط عمومی، مردم شناسی، باستان شناسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، فناوری اطلاعات