منبع پایان نامه درباره درد مزمن، گروه کنترل، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) و کارآزمایی بالینی آن بر روی کودکان 7 تا 12 ساله، بوده است. بر این اساس، تحقیق حاضر در دو مرحله انجام شد: در مرحله ی اول، برای طراحی پروتکل، منابع مرتبط با درمان پذیرش و تعهد و درمان های روان شناختی کودکان، مورد وارسی قرار گرفتند. از سوی دیگر گرته اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان، به همراه مشورت با اعضای انجمن علوم رفتاری و بافتاری، مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب در مرحله نخست، پروتکل یادشده، بر اساس گام های هشتگانه با تکالیف والدین و کودکان شکل گرفت. سپس در مرحله ی دوم، این پروتکل مورد کارآزمایی بالینی قرار گرفت. هدف مرحله ی دوم، تعیین تاثیر راهنمای یاد شده بر میزان انعطاف پذیری، کیفیت زندگی و عملکرد آزمودنی های گروه آزمایش بود. بدین منظور، ابتدا با توجه به معیارهای درد مزمن، تعدادی از کودکان مبتلا به درد مزمن، از بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی کودکان تهران، به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. سپس از میان کودکان انتخاب شده،20 کودک که با توجه به نظر والدینشان آمادگی شرکت در این پژوهش را داشتند و از ملاک های شمول برخوردار بودند، انتخاب شدند و در گروه آزمایش (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر)، قرار گرفتند. پرسش نامه های کیفیت زندگی کودکان، پرسش نامه ی ناتوانی عملکرد و پرسش نامه ی عدم انعطاف پذیری روان شناختی در درد، در مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون، در هر دو گروه، به اجرا گذاشته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری را در هر سه متغیر انعطاف پذیری، کیفیت زندگی و عملکرد، نشان دادند.
کلید واژه
درد مزمن کودکان، انعطاف پذیری، عملکرد، کیفیت زندگی، ارزش مندی، پذیرش، تعهد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 12
1-4 اهداف پژوهش 16
1-5 سوال های پژوهش 16
1-6 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 17
فصل دوم : مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش

2-1 مقدمه 23
2-2 ماهیت درد کودکان 23
2-3 دیدگاه پیاژه در رابطه با تجربه ی درد کودکان 27
2-4 شیوه های ابراز درد در کودکان 29
2-5 فیزیولوژی درد در کودکان 31
2-6 شیوع دردهای مزمن در کودکان 32
2-7 طبقه بندی دردهای مزمن کودکان 35
2-8 سبب شناسی درد مزمن در کودکان 36
2-9 عوامل تاثیر گذار بر تجربه ی درد کودکان 38
2-9-1 نقش والدین 39
2-9-1-1 نقش همدلی والدین و یادگیری اجتماعی 41
2-9-1-2 نقش پریشانی والدین 43
2-9-1-3 نقش فاجعه سازی والدین 44
2-9-2 نقش ویژگی های کودکان 46
2-9-2-1 نقش خودارزشمندی کودکان 46
2-9-2-2 نقش فاجعه سازی کودکان 47
2-9-2-3 نقش راهکارهای مقابله ای کودکان 48
2-9-2-4 نقش پریشانی هیجانی کودکان 51
2-9-2-5 نقش تفاوت های جنسی و سنی کودکان 52
2-10 اثرات تجربه درد کودکان 54
2-10-1 تاثیر بر والدین 54
2-10-2 تاثیر بر کودکان 55
2-10-2 -1 تاثیر بر رشد بعدی کودکان 56
2-10-2 -2 تاثیر بر الگوی پردازش اطلاعات کودکان 57
2-10-2 -3 تاثیربرعملکرد کودکان 59
2-11 سنجش درد کودکان 60
2-11-1-1 خود گزارش دهی 60
2-11-1-2 سنجش های بیولوژیکی 62
2-11-1-3 رفتار 63
2-11-2 مسائل مورد توجه در سنجش درد کودکان 66
2-11-3 رویکردهای سنجش درد مزمن کودکان 69
2-12 درمان درد مزمن کودکان 71
2-12-1 درمان های دارویی 72
2-12-1-1 پله به پله (نردبانی) 72
2-12-1-2 ساعتی 74
2-12-1-3 از راه مناسب (به طریق مقتضی) 75
2-12-1-4 با کودک 75
2-12-2 درمان های غیر دارویی 76
2-12-2-1 درمان های شناختی 76
2-12-2-2 درمان های جسمانی 78
2-12-2-3 درمان های رفتاری 78
2-12-2-4 درمان CBT و موج سوم درمان ها 79
2-12-2-4-1 درمان ACT 82
2-12-2-4-1-1 مبانی نظری درمانACT 82
2-12-2-4-1-2 اثربخشی درمان ACT 80
2-12-2-4-1-3 درمان ACT کودکان مبتلا به درد مزمن 94
2-12-2-4-1-3-1 مداخلات بالینی 95
2-12-2-4-1-3-2 هدایت مداخلات بافتاری 97
2-13 پشتوانه ی پژوهشی تحقیق 99
فصل سوم : فرآیند روش شناختی پژوهش
3-1 مقدمه 107
3-2 نوع تحقیق . 107
3-3 جامعه آماری 108
3-4 نمونه ی پژوهش و شیوه ی انتخاب آن ..108
3-5 ابزارهای پژوهش 110
3-6 شیوه ی انجام پژوهش 116
3-7 شیوه تحلیل داده ها 117
فصل چهارم : نتایج پژوهش
4-1 نتایج پژوهش .118
4-1-1 نتایج مربوط به مرحله ی اول تحقیق 118
4-1-1-1 طراحی کتاب کار درمانگر 120
4-1-1-2 طراحی کتاب کارکودک 166
4-1-1-3 طراحی کتاب کار والدین 186
4-1-2 نتایج مربوط به مرحله دوم تحقیق .198
4-1-2-1 نتایج توصیفی 198
4-1-2-1-1 نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها .198
4-1-2-1-2 نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش .203
4-1-2-2 بررسی سوال دوم پژوهش 206
4-1-2-2-1 نتایج مربوط به متغیر انعطاف پذیری 207
4-1-2-2-2 نتایج مربوط به متغیر کیفیت زندگی 208
4-1-2-2-3 نتایج مربوط به متغیر ناتوانی عملکرد 209
4-1-2-3 نتایج تکمیلی مربوط به متغیرهای تحقیق 210
4-1-2-3 -1 رضایت از درمان 210
4-1-2-3 -2 نتایج متغیرهای پژوهش در مرحله ی پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش 211
4-1-2-3 -2-1 انعطاف پذیری 211
4-1-2-3 -2-2 کیفیت زندگی 212
4-1-2-3 -2 -3 ناتوانی عملکرد 213
4-1-2-3 -3 نتایج مربوط به متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و گروه کنترل 214
4-1-2-3 -3-1 نتایج مربوط به متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش 214
4-1-2-3 -3-2 نتایج مربوط به متغیرهای پژوهش در گروه کنترل 217
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 220
5-2 طراحی مقدماتی پروتکل درمان کودکان مبتلا به درد مزمن ( CHACT ) 220
5-2-1 مقدمه 220
5-2-2 خلاصه نتایج 222
5-2-3 بحث نتایج 222
5-3 کارآزمایی بالینی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان ( CHACT ) 228
5-3-1 مقدمه 228
5-3-2 خلاصه نتایج 229
5-3-3 بحث نتایج 229
5-4 محدودیت های تحقیق 235
5-4-1 محدودیت های مربوط به طراحی پروتکل CHACT 235
5-4-2 محدودیت های مربوط به کارآزمایی بالینی 235
5-5 پیشنهادات پژوهش 236
5-5-1 پیشنهادات مربوط به طراحی پروتکل CHACT 236
5-5-2 پیشنهادات مربوط به کارآزمایی بالینی 236
منابع 238
پیوست 247
چکیده انگلیسی 264

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 2-1 دیدگاه پیاژه در رابطه با رشد مفهوم بیماری و درد در کودکان 28
جدول 2-2 طبقه بندی دردهای مزمن و عود کننده ی کودکان و نوجوانان 35
جدول 2-3 رویکردهای سنجش درد مزمن کودکان 70
جدول 4-1شاخصهای توصیفی ویژگی های آزمودنی ها در دو گروه کنترل و آزمایش 199
جدول4-2 شاخصهای توصیفی ویژگی های آزمودنی ها در کل نمونه 201
جدول 4-3 شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش گروه آزمایش وکنترل در پیش و پس آزمون 204
جدول 4-4 شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش کل نمونه در پیش آزمون و پس آزمون 205
جدول 4-5 مقایسه انعطاف پذیری آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل 207
جدول 4-6 مقایسه کیفیت زندگی آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل 208
جدول 4-7 مقایسه ناتوانی عملکرد آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل 209
جدول 4-8 شاخصهای توصیفی میزان رضایت از درمان در کودکان و والدین گروه آزمایش 210
جدول4-9 مقایسه عدم انعطاف پذیری در پیش آزمون، در دو گروه کنترل و آزمایش 211
جدول4-10 مقایسه کیفیت زندگی در پیش آزمون، در دو گروه کنترل و آزمایش 212
جدول4-11 مقایسه ناتوانی عملکرد در پیش آزمون، در دو گروه کنترل و آزمایش 213
جدول4-12مقایسه میانگین نمرات پیش با پس آزمون متغیرعدم انعطاف پذیری گروه آزمایش 214
جدول4-13 مقایسه میانگین نمرات پیش با پس آزمون متغیر کیفیت زندگی گروه آزمایش 215
جدول4-14 مقایسه میانگین نمرات پیش با پس آزمون متغیر ناتوانی عملکرد گروه آزمایش 216
جدول4-15 مقایسه میانگین نمرات پیش با پس آزمون متغیر عدم انعطاف پذیری گروه کنترل 217
جدول4-16 مقایسه میانگین نمرات پیش با پس آزمون متغیر کیفیت زندگی گروه کنترل 218
جدول4-17 مقایسه میانگین نمرات پیش با پس آزمون متغیر ناتوانی عملکرد گروه کنترل 219

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل 2-1 واکنش به درد 24
شکل 2-2 ارتباط واکنش های والدین با ناتوانی عملکرد کودک 44
شکل 2-3 بازنمایی نموداری تاثیرات گسترده ی درد مزمن کودکان 55
شکل 2-4 شیوه ی تزریق نردبانی داروهای ضد درد در کودکان 74

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
کودکان ممکن است به دلیل اختلالات حاد و مزمن (برای مثال سردرد، دندان درد، شکستگی استخوان و کمر درد)، درد را تجربه کنند. این دردها پیامدهای عاطفی و اجتماعی مختلفی را بر کودکان و خانواده هایشان بر جای می گذارند. واکنش های جسمانی و روان شناختی نسبت به درد، نه تنها سلامت کودک را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه هم چنین استعداد ابتلا به دردهای مزمن را در دوره ی بزرگسالی موجب می گردد (لیوسی 1، 2006). درد مزمن کودکان، نه تنها با کیفیت زندگی، عملکرد روان شناختی و حضور آنها در مدرسه تداخل می کند بلکه بر زندگی روزمره و کار والدین هم تاثیر گذار است (دیو 2، 2011). درد کودکان منجر به رنج والدین و احساس نیازآنها برای کمک به کودکشان می شود. این واکنش های والدین، احتمالا تاثیر مهمی بر عملکرد روزمره ی کودکان برجا می گذارد (مک کرکن 3، 2006).
پذیرش درد، به عنوان فاکتور مهمی در بازیابی عملکرد فرد با وجود تجربه ی درد مزمن، شناخته شده است (ویکسل4وهمکاران، 2009) واخیرا، رویکردهای منبعث از درمانCBT، به جای تمرکز بر کاهش نشانه ها یا کنترل آنها، بر پذیرش درد یا سایر رخدادهای منفی مثل ترس، اضطراب و خستگی تمرکز دارند(ویکسل و همکاران، 2007). با توجه به اینکه درمان های روان شناختی می توانند جنبه هایی غیر از کاهش درد در کودکان را تحت تاثیر قرار دهد، درمان ACT، به عنوان شکل گسترش یافته ی CBT کلاسیک، برای دستیابی به این پیامدها، چندین استراتژی دارد. این الگوی درمانی، با توجه به تاکیدی که بر پذیرش نشانه های درد و فعالیت در جهت اهداف ارزشمند از طریق تکنیک هایی مثل مواجهه، گسلش شناختی و غیره ….دارد، به جای کاهش درد، بر افزایش عملکرد مطابق با ارزشمندی ها تمرکز دارد (پالرمو5 ، 2009) .روی هم رفته، مسائل مربوط به درد مزمن کودکان (مثل شیوع، همه گیر شناسی، سبب شناسی، ارزیابی و درمان)، از این جهت حائز اهمیت هستند که محققین و متخصصین را قادر می سازند تا به دنبال توسعه ی راهکارهای موثر برای بهبود درد مزمن کودکان باشند (کینگ 6و همکاران، 2011).
1-2 بیان مساله
در سال های اخیر درد های طولانی مدت کودکان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مطالعات همه گیر شناسی شیوع بالایی از این مشکل را در میان کودکان گزارش کرده است و چندین مطالعه به شرح و بررسی تاثیرات توانکاه سندرم های درد طولانی مدت در کودکان و نوجوانان پرداخته اند(ویکسل 7و همکاران، 2009) تجربه ی درد ممکن است شدت، مدت، نوع و سبب شناسی مختلفی را به همراه داشته باشد )دو و نوپ8، 2011). همانند آنچه که در مورد بزرگسالان مبتلا به درد مزمن صادق است در کودکان نیز، درد مزمن ممکن است، خود به خود یا بعد از بیماری، عفونت، آسیب و جراحی ایجاد گردد یا اینکه دلایل ناشناخته ای داشته باشد. برخلاف اطلاعات زیادی که در رابطه با سبب شناسی درد مزمن بزرگسالان وجود دارد. مطالعات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، دانشگاه تهران، روش تحقیق کیفی، دانشگاه فردوسی Next Entries منبع پایان نامه درباره درد مزمن، روان شناختی، درمان مبتنی بر پذیرش، پذیرش و تعهد