پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

2-10-3- طبقه بندی ونکاترامن و ساراسواتی 042
2-10-4- نظريه کارآفرينی کرزنر 043
2-10-5- جایگاه فرصت کارآفرینانه در مدل تیمونز 044
2-10-6- فرصت کارآفرینانه در مدل شین 046
2-10-7- مدل مفهومی اوزگون و بارون 049
2-10-8- مدل واقلی و ژولین، تشخیص یا ساخت فرصت050
2-10-9- تقسیم بندی بهاو از انواع شناخت فرصت 057
2-10—10- مدل فرایندی شناخت فرصت ها از نظر لانگ و مک مولان 060
2-10-11- مدل جامع هیلز و همکاران 060
2-10-12- مدل شين و ونكاتارامان062
2-10-13- فرایندی برای یادگیری و کشف فرصتها، کربت063
2-10-14- مدل روبرت بارون064
2-10-15- مدل شناسایی و تشخیص فرصت پرندیک و هیل066
2-10-16- فرایند تشخیص فرصت پرندیک و هیل:068
2-10-17- مدل فرایند جستجو و کشف فرصتهای کارآفرینانه چلی069
2-10-18- مدل فرصتهای کارآفرینانه سینگ070
2-10-19- مدل استیونسون و همکاران071
2-10-20- انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران 073
2-10-21- الگوی فرایند کارآفرینانه فایول074
2-11- دانشگاه075
2-11-1- مدل مفهومي گوررو و اوربانو075
2-12- محیط078
2-13- فرصتهای آینده 079
2-14- خلاصه فصل دوم 085
3- فصل سوم: روششناسي 086
3-1- مقدمه 087
3-2- نوع و روش تحقیق 087
3-3- جامعه آماری 088
3-4- نمونه آماری(حجم نمونه) روش نمونه گيري 088
3-5- روش های گردآوری اطلاعات 089
3-6- ابزارهای گردآوری اطلاعات 094
3-7- روایی وپایایی ابزار سنجش 096
3-8- روش تجزیه وتحلیل داد ه ها 0100
3-8-1- تحلیل عامل تاییدی 0102
3-8-2- تحلیل عامل تاییدی 0104
3-9- معرفی سازمان مورد مطالعه 0107
3-10- خلاصه فصل سوم 0109
4- فصل چهارم: يافته هاي پژوهش 0110
4-1- مقدمه 0111
4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 0112
4-2-1- جنسیت 0112
4-2-2- سن 0114
4-2-3- علاقه مندی شما به حوزه ی کارآفرینی 0117
4-2-4- مطالعه شما در حوزهی کارآفرینی 0119
4-2-5- در حوزه ی فعالیت کارآفرینی 0120
4-3- آمار استنباطی 0121
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 0121
4-3-2- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل 0123
4-3-2-1- تحلیل عاملی تاییدی متغیر دانشگاه 0124
4-3-2-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر محیط 0126
4-3-2-3- تحلیل عاملی تاییدی متغیر فرصت 0128
4-3-2-4- تحلیل عاملی تاییدی متغیر فرصت های آینده 0130
4-3-2-5- بررسی سوالات تحقیق 0132
4-4- خلاصه فصل چهارم 0155
5- فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري و پیشنهادها 0156
5-1- مقدمه 0157
5-2- نتایج پژوهش 0157
5-3- سوالات پژوهش 0160
5-3-1- سوال اصلی0160
5-3-2- سوالات فرعی0160
5-4- محدودیت های پژوهش 0162
5-5- پیشنهاد ها 0163
5-5-1- پیشنهادهایی برای مدیران سازمان 0163
5-5-2- پیشنهادهای برای پژوهشگران 0164
5-6- خلاصه فصل پنجم 0165
6- منابع 0166
7- ضمائم0170
الف- پرسشنامه پایان نامه 0170

فهرست شکلها
شکل ‏21: چهار معیار ضروری فرصت؛ بارینگر و آیرلند،2006 21
شکل ‏22:انواع فرصت؛ آردیچولی و همکاران، 2003 25
شکل ‏23: مدل و مجموعه های برای تشخیص فرصت و تئوری پیشرفت؛ آردیچولی ، 2003 29
شکل ‏24: آکباساران2، 2001 33
شکل ‏25: طبقه بندی آلسوس و همکاران، 2004 42
شکل ‏26: مدل تیمونز، 1999 46
شکل ‏27: فرصت های کارآفرینانه؛ شین ، 2003 48
شکل ‏28: شین، 2003 49
شکل ‏29: مدل کشف فرصت؛ اوزگان و بارون، 2007 50
شکل ‏210: فرایند پنج مرحله ای تشخیص فرصت بر اساس مدل خلاقانه تشخیص فرصت ؛ واقلی و ؤولین، 2008 53
شکل ‏211: فرایند تشخیص فرصت بهاو،2004 58
شکل ‏212: مدل فرایندی لانگ و مک مولان برای شناخت فرصت، 1984 60
شکل ‏213: لامپکین و همکاران، 2004 61
شکل ‏214: تعداد فرصت های تشخیص داده شده؛ کربت، 2007 64
شکل ‏215: مدل تشخیص فرصت روبرت بارون، 2007 65
شکل ‏216: مشاهده گرایشات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک و هیل، 2008 68
شکل ‏217: حل سوالات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک وهیل، 2008 69
شکل ‏218: مدل فرایند تولید فرصت کارآفرینانه، چلی، 2005 70
شکل ‏219: فرصت کارافرینانه سینگ ، 2000 71
شکل ‏220: نقش کارامدی و علاقه مندی تصور شده در به نمایش درآوردن فرصت های محیطی؛ استیونسون و همکاران2003 72
شکل ‏221: انواع فرصت ها از دیدگاه ؛ انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران، 2004 74
شکل ‏223: مدل دانشگاه کارآفرين؛ :گوررو و اوربانو، 2010 77
شکل ‏224: مدل تشخیص فرصت های کارافرینانهی دانشگاهی 84
شکل ‏41: نمودارميله اي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان 113
شکل ‏42: توزيع فراواني مربوط به سن 115
شکل ‏43: نمودارميله اي مربوط به فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان 117
شکل ‏44: نمودارميله اي مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان 118
شکل ‏45: نمودارميله اي مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان 120
شکل ‏46: نمودارميله اي مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان 121
شکل ‏47: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (تخمین استاندارد) 124
شکل ‏48: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (معناداری ضرایب) 125
شکل ‏49: مدل تحلیل عاملی تاییدی محیط (تخمین استاندارد) 126
شکل ‏410: مدل تحلیل عاملی تاییدی شایستگی های محیط (معناداری ضرایب) 127
شکل ‏411: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (تخمین استاندارد) 128
شکل ‏412: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (معناداری ضرایب) 129
شکل ‏413: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (تخمین استاندارد) 130
شکل ‏414: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (معناداری ضرایب) 131
شکل ‏415: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) 145
شکل ‏416: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) 146
شکل ‏417: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) 152
شکل ‏418: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) 152

فهرست جدولها
جدول ‏21: طبقه بندی مدل های کشف فرصت؛ چندلر و همکاران 2004 40
جدول ‏31: پرسشنامه ی تایید خبرگان 90
جدول ‏32: بررسی کفایت عوامل پرسشنامه 98
جدول ‏33: ارزیابی پایابی پرسشنامه 100
جدول ‏41: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت 112
جدول ‏42: توزيع فراواني مربوط به سن 113
جدول ‏43: توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 116
جدول ‏44: توزيع فراواني مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان 117
جدول ‏45: توزيع فراواني مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان 119
جدول ‏46: توزيع فراواني مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان 120
جدول ‏47: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق 122
جدول ‏48: خلاصه نتایج آماری مربوط به دانشگاه 133
جدول ‏49: نتایج آزمون تی تک نمونه ای دانشگاه کارافرین 134
جدول ‏410: خلاصه نتایج آماری مربوط به سنجش محیط 136
جدول ‏411: نتایج آزمون تی تک نمونه ای سنجش محیط 137
جدول ‏412: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت 138
جدول ‏413: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت 139
جدول ‏414: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت های آینده 140
جدول ‏415: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت های آینده 141
جدول ‏416: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت) 146
جدول ‏417: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت های آینده) 147
جدول ‏418: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: دانشگاه کارآفرین) 148
جدول ‏419: شاخص های برازش مدل 151
جدول ‏420: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: محیط) 153

فصل اول : معرفي طرح و کليات تحقيق

بيان موضوع و ابعاد و قلمرو مورد مطالعه، مسئله تحقيق،
فرضيهها و تعاريف اساسي

مقدمه
اين مطالعه براي طراحی مدل تشخیص فرصتهای دانشگاهی و برازش آن مدل در دانشگاه شاهد به انجام رسیده است. در اين فصل موضوع تحقيق و مسئلهاي که بررسي خواهد شد بيان گرديده است و ابعاد، و دامنه آن معرفي ميشود. پرسشهاي تحقيق و چگونگي يافتن پاسخ آنها به همراه اهميت و ضرورت اين پژوهش نيز طرح گردیده است. هدف اين فصل تعريف اهداف تحقيق، پديده اصلي آن و حوزة تحقيق و مطالعه است.
شرح و بیان مساله
اهمیت روزافزون بهینه شدن سازمان ها در دنیای جدید کسب و کار، سازمانها را واداشته است تمام توان خود را برا ی تشخیص فرصتهای که میتوانند استفاده نمایند بکار گیرند. در دنیای که هرروز با شیوه های جدیدی برای رسیدن به این مهم مواجه هستیم به ناچار باید از تمام توان سازمان برای تشخیص این فرصت ها استفاده نمود، تشخیص فرصتهای کارآفرینانه هر سازمان از جمله اقدامات اساسی آن سازمان محسوب میشود که سازمان را به سمت تعالی سوق میدهد. کارآفرینی فرایندی است که در سازمان، در هر نوع و اندازه ای اتفاق بیفتد; و این فرایند عبارت است از: ” ایجاد ارزش با ترکیب بی نظیر منابع برای کشف فرصت” `
کارآفرینی در بخش دولتی راه حل استراتژیک برای رفع مشکلاتی از قبیل تخصیص نامناسب، فقدان اولویت بندی نامناسب و عدم شناخت رفتار شهروندان میباشد، در کشور ایران، دولتی بودن اکثریت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی از یک طرف، و عدم امکان خصوصی سازی در سطح وسیع از طرف دیگر، مسئله تحول و سنجش وضع موجود سازمانها و تعیین عوامل موثر بر کارآفرینی را اجتناب ناپذیر میکند، زیرا به نظر می رسد که تنها راه درمان بوروکراسی و افزایش کارایی و بهبود سازمانهای دولتی کارآفرینی است(جهانگیری،90).
از طرفی شناسايي و انتخاب فرصتهاي درست براي سازمانها يكي از مهمترين تواناييهاي سازمانها مي باشد. درنتيجه شرح كشف و توسعه فرصتها يك بخش كليدي تحقيقات كارآفريني محسوب ميشود. مدلهاي گوناگون شناخت يا توسعه در سالهاي اخیر ارائه گرديدهاند. اين مدلها براساس فرضيات مختلف وگاهي اوقات متضاد برگرفته شده از رشتههاي گوناگون ميباشد.در حالي كه اين تلاشها كمك زيادي به درك ما از شناسايي فرصت نمودهاند، اما آنها در ارائه درك جامع از فرايند به دو دليل اصلي ناتوان بودهاند. اولا هر كدام از اين ديدگاهها اساسا تمركز بر فقط يكی از جنبههاي گوناگون فرايند مينمايند. براي مثال، سیگریست1(1999) نگاه به فرايند شناخت، كه در شناسايي فرصت وجود دارد ميپردازد. هیلز و همکاران2(1997) به مطالعه محتواي شبكه اجتماعي موضوع ميپردازرند، در حالي كه شین3 (1999) بر دانش قبلي و تجربه لازم براي شناخت موفق تمركز دارد. با اين وجود، تمركز بر فاكتورهاي معين منجر به مطالعه عميق فاكتورهاي فردي و اختصاصي با هزينه ناديده گرفتن فاكتورهاي مهم ديگر در همان مطالعه ميگردد. همچنين توافقي بين محققان كارآفريني برای مفاهيم اصلي استفاده شده براي تعريف و عملياتي كردن فرايند مورد پرسش وجود ندارد. بطور خلاصه ما هنوز از توسعه يك تئوري جامعه شناسايي و توسعه فرصت دور هستيم. مفهوم شناسايي فرصت تاحد زيادي پيچيده ميباشد و مطالعات موجود در اين موضوع نوار وسيعي بين مديريت، تئوري سازمان، بازاريابي و كارآفريني میباشد.
بنابراین برای آنکه بتوان در هر صنعت و سازمانی به درستی فرصتهای بالقوه و بالفعل را تشخیص داد نیاز است از مدلی استفاده شود که در حد امکان تمام جوانب آن سازمان را در نظر بگیرد. با توجه به گذار دانشگاهها از آموزش محور به پژوهش محور و از پژوهش محور به دانشگاههای کارآفرین و همچنین حرکت دانشگاهها به سمت خودکفا شدن اهمیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی بیشتر و بیشتر شده است. در این پژوهش برآنیم با مطالعه و تلفیق مدل های موجود تشخیص فرصت های کارآفرینی و همچنین استفاده از نظر خبرگان مدلی را طراحی نمائیم که با استفاده از آن بتوان فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه را به درستی تشخیص داد تا با بهرهبرداری از این فرصتها به حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین کمکی کرده باشیم. این مدل شامل چه موجودیت های خواهد بود و هرکدام از این موجودیت ها شامل چه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع EY325*131769-، EY315*109807.5-، EY335*149338.2-BOND1-BOBN2-BOND3-BOND4-BOND5-EU115*1000-EU125*1900-EU135*0-EU215*700-EU225*1300-EU235*2200-EU315*900-EU325*1000-EU335*0-EY115*13000-EY125*15500-EY135*19000-EY215*10000-EY221*11700-EY235*12600-EY315*7500، EY235*184476.6- Next Entries پایان نامه رایگان درمورد کارآفرینی، کسب و کار، فرصت های کارآفرینانه، عرضه و تقاضا