منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، ریسک مالی، مدیریت ریسک، مدل پیشنهادی

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-1مقالات مرتبط با بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی 22
2-3-2مرور مقالات مدیریت ریسک زنجیره تأمین 27
2-4مدل برنامه ریزی احتمالی 41
2-4-1برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای………….. 42
2-5جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….44
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین و روش بهینه سازی آن 46
3-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-2مدل ریاضی احتمالی چند هدفه 46
3-2-1تابع هدف ……………… 51
3-2-2تشریح محدودیت ها 53
3-3روش بهینه سازی برای حل مدل پیشنهادی 62
3-4مقایسه مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین با مدل آبانگاه، ناراهاریستی وهمکارانش و مدل آزرون و همکاران ………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-5جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
فصل چهارم: نجزیه و تحلیل داده ها
4-حل مدل پیشنهادی طراحی شبکه زنجیره تأمین 72
4-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-2مطالعه موردی 72
4-1نتایج حل مطالعه موردی 80
4-1-1رابطه حقوق صاحبان سهام و ریسک 82
4-1-2رابطه ریسک و جریانات نقدی 83
4-1-3رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن و فروش کارخانه 84
4-1-4رابطه ریسک و فروش کارخانه 86
4-1-5رابطه ریسک و افزایش ظرفیت ……… 87
4-1-6رابطه ریسک و متغیر نصب و راه اندازی کارخانه 88
4-2جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
5-2نتیجه گیری پژوهش 92
5-3پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………93
5-3-1پیشنهادات حاصل از تحقیق 93
5-3-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………..94
منابع و مأخذ………………………. 94

فهرست جداول
عنوان
صفحه

جدول ‏21: مقالات بررسی شده در زمینه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی بین سال‌های 2008 تا 2013 26
جدول ‏41:میزان پارامترهای تصادفی 73
جدول ‏42:تقاضای محصول برای 5 دوره در مطالعه موردی این تحقیق 75
جدول ‏43:تقاضای ماده خام برای 5 دوره در مطالعه موردی این تحقیق 77
ظرفیت واحدهای سنگ بری: جدول ‏44: ظرفیت واحدهای سنگ بری 77
جدول ‏45: میزان توسعه ظرفیت معدن 78
جدول ‏46:درآمد حاصل از فروش انبار 79
جدول ‏412:مجموعه جوابهای پارتو 81
جدول ‏49:رابطه جریانات نقدی و ریسک 83
جدول ‏410:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن 85
جدول ‏411:رابطه ریسک و فروش کارخانه 86
جدول ‏412:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت کارخانه 87
جدول ‏413: رابطه ریسک و متغیر نصب و راه اندازی کارخانه 89

فهرست نمودارها
عنوان
فهرست

‏ نمودار41:رابطه ریسک و جریانات نقدی 82
‏ نمودار 42:رابطه ریسک وحقوق صاحبان سهام 84
نمودار ‏43: رابطه ریسک و حقوق صاحبان سهام 82

کلیات تحقیق:
مقدمه
با جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، تلاش سازمان‌ها برای بقا در این بازارها افزایش یافته و این موضوع سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تأمین شده است. یک زنجیره تأمین شامل کلیه واحدهایی است که در برآوردن نیاز یک مشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند. دیدگاه زنجیره تأمین بر این واقعیت بنا نهاده شده است که رقابت به جای شرکت‌ها، می‌بایستی بین زنجیره های تأمین وجود داشته باشد. از سوی دیگر، سیر تحولات پر شتاب جهانی، سازمان‌ها را بر آن داشته تا براي غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند. تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار داشته باشند. در این راستا شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در هر یک از اجزاي زنجیره و انتخاب استراتژي مناسب در کارایی زنجیره تامین اهمیت بسیار مهمی دارد. علاوه بر این از دیگر ویژگی‌های اساسی زنجیره تأمین، مسائل مالی است بنابراین ویژگی‌هایی همچون نرخ بهره و مالیات، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و دیگر معیارهای مالی با ورود به مدل، موجب ریسک مالی می‌شوند. با توجه به مسائل مذکور، هدف اصلی از انجام این پژوهش طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشد.
بیان مسئله
کلیه واحدهایی که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد، اطلاعاتی و مالی به منظور ساخت و فروش یک محصول به هم مرتبط می‌شوند، شبکه ای از روابط و فرآیندها به نام زنجیره تأمین را به وجود می‌آورند. یکی از سخت‌ترین اجزاء برنامه ریزی شرکت‌های تولیدی، طراحی کارآمد زنجیره تأمین آن‌هاست. زنجیره تأمین در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارد و نحوه‌ی طراحی آن نقش مهمی در کاهش ریسک دارد. از این رو تلاش‌های بسیاری برای مدل سازی و بهینه سازی طراحی زنجیره تأمین انجام شده است. (عسگری و زنجیرانی ، 1383:32)
همواره بهینه سازی بر مبنای هزینه بیشترین کاربرد را برای طراحی زنجیره تأمین داشته است اما از معایب اصلی فرآیند طراحی زنجیره تأمین بر مبنای هزینه یا سود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
کاهش هزینه یا افزایش سود به عنوان تنها هدفی است که بر بهینگی زنجیره تأمین تأثیر گذار است.
بیشتر فرآیندهای زنجیره تأمین چند هدفی بر مبنای هزینه یا سود، تنها تقاضا در آن‌ها به عنوان منبع ریسک در نظر گرفته شده است. )آزرون 1و دیگران، 2008:13).
در نتیجه با توجه به اینکه هر مرحله از زنجيره تأمین‌ از قبيل سفارش‌های خريد، تأمین مواد اولیه، توليد، انبارداری، حمل‌ونقل با سطوح مختلف ريسك مالی در ارتباط است و شناسایی فعالیت‌هایی که می‌تواند خساراتی را به سیستم تحمیل نموده و یا پرسنل را با خطر مواجه سازند و بقاي سازمان را تهدید نمایند، امري حیاتی می‌باشد، در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که : ” چگونه می‌توان فرایند طراحی زنجیره تأمین سنتی را با لحاظ کردن ریسک مالی، مجددأ برنامه ریزی نمود؟”
هدف هاي تحقيق :
هدف اصلي:
دستیابی به الگویی جهت طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی
اهداف فرعي:
توسعه و بسط مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط
استفاده از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک
اهميت و ضرورت تحقيق :
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری
پیکر بندی مناسب زنجیره تأمین از مزایای رقابتی مداوم و برجسته برای هر شرکتی به حساب می‌آید و سازمان‌ها را در تقابل با سایر مشکلات و مسائل پیش رو کمک می‌کند.
طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی موجب بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌گردد و تاکنون در مقالات و تحقیقات موجود به آن پرداخته نشده است.
طبیعت پویا و پیچیده زنجیره تأمین موجب درجه عدم قطعیت بالا در تصمیم گیری‌های
برنامه ریزی زنجیره تأمین می‌شود و تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد کل شبکه زنجیره تأمین می‌گذارد. (چپرا2 ومیندل3، 267:2003)
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیري در زنجیره تأمین، در کنار جریان کالا و اطلاعات، جریان مالی است . ویژگی‌هایی مانند محدودیت سرمایه گذاری و هزینه که به منجر با ایجاد ریسک مالی می‌گردد.
ریسک مالی موجب تغییرات حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی می‌گردد که بر فرآیند سرمایه گذاری در زنجیره از جمله نصب و راه اندازی تسهیلات، افزایش ظرفیت معدن و فروش تسهیلات اثر می‌گذارد .
سؤال‌های تحقيق:
سؤال اصلي:
چگونه می‌توانیم با در نظر گرفتن هزینه های راه اندازی، حمل‌ونقل، تولید، شیوه تأمین مالی و ریسک مالی، مدلی طراحی کنیم که سازمان‌ها را در طراحی مجدد زنجیره تأمین یاری نمایند؟

سؤال فرعی:
چگونه می‌توان مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تأمین را بسط و توسعه داد؟
چگونه می‌توان از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک استفاده کرد؟
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقيق :
زنجیره تأمین :
یک زنجیره تأمین شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد، اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند (عسگری و فراهانی، 1382: 25).
ریسک مالی :
احتمال عدم دسترسی به بودجه معین در زمان مشخص (آزرون، 2008: 131).
روش شناسی تحقیق :
از نظر هدف:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.

از نظر روش :
این تحقیق از نوع تجربی است. منظور از تجربی مدل سازی است. تعریف متغیرهای تصمیم و شناسایی محدودیت‌ها از جمله فعالیت‌های اصلی در این روش است و مدل طراحی شده از نوع برنامه ریزی

عدد صحیح مختلط می‌باشد.
جامعه و نمونه آماري :
در این تحقیق به دنبال دستیابی به مدلی جهت طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشیم و برای تست مدل از یک مطالعه‌ی موردی در شرکت هلدینگ استفاده می‌شود.
روش تحلیل داده‌ها :
در این تحقیق از نرم افزارهای ریاضی نظیر lingo برای حل مدل و استخراج پاسخ‌ها، و از نرم افزار اکسل برای آماده سازی داده‌ها به منظور ورود به مدل در مرحله حل استفاده شده است.
قلمرو تحقيق :
الف) قلمرو موضوعي:
تحقیق در عملیات، مدیریت تولید، مدیریت مالی
ب) قلمرو مکاني:
شرکت هلدینگ سنگ زاگرس می‌باشد.

ج) قلمرو زماني:
قلمرو زمانی تحقیق، از فروردین سال 1387 تا اسفند سال 1391 میباشد.
چارچوب کلی پژوهش :
ساختار این پژوهش به این صورت می‌باشد که در فصل دوم پس از ذکر مفاهیم اولیه، کاربرد و انواع زنجیره تأمین، به مرور مطالعات اخیر در حوزه بهینه سازی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداخته
می شودو پس از آن خلا تحقیقاتی و ضرورت تحقیق بیان می‌گردد. در فصل سوم مدل ریاضی توسعه یافته ای با لحاظ کردن ریسک مالی بر اساس خلا تحقیقاتی پیشنهاد می‌گردد. در فصل چهارم حل مدل و نتایج مربوط به آن با یک مثال عددی توضیح داده می‌شود و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.

ادبیات تحقیق
مقدمه
این فصل شامل دو قسمت می‌باشد. ابتدا تعاریف پایه شامل عبارات و مفاهیم اساسی زنجیره تأمین و همچنین ریسک‌های موجود در طراحی شبکه‌ی زنجیره تأمین تشریح می‌شود. سپس با آشنایی کافی با اصطلاحات رایج در این حوزه، به بررسی انواع مقالات منتشره در حوزه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین می‌پردازیم و پس از مرور مقالات منتشره، جایگاه پژوهش پیشنهادی مطرح می‌شود.
تعاریف پایه
زنجیره تأمین
زنجیره تأمین دارای تعاریف متفاوتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره واقع گرایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، مدیریت ریسک، عدم قطعیت، مکان یابی