منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت از زندگی، روانشناسی، عاطفه منفی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….17
2-2-1-1-4-صمیمیت جنسی :………………………………………………………………………………………………………17
2-2-1-1-5-صمیمیت جسمانی (غیر جنسی):…………………………………………………………………………………..18
2-2-1-1-6-صمیمیت معنوی:……………………………………………………………………………………………………….18
2-2-1-1-7-صمیمیت زیبا شناختی :……………………………………………………………………………………………….19
2-2-1-1-8-صمیمیت تفریحی و اجتماعی :………………………………………………………………………………………19
2-2-1-1-9-صمیمیت در گذراندن وقت یا صمیمیت زمانی :………………………………………………………………19
2-2-1-1-10-صمیمیت ارتباطی: ……………………………………………………………………………………………………20
2-2-1-2-جنسیت و صمیمیت:…………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1-3-تعريف خانواده :………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-1-3-1-خانواده در فرهنگ ايراني :…………………………………………………………………………………………….22
2-2-1-3-2-جايگاه خانواده در قرآن كريم:……………………………………………………………………………………….24
2-2-1-3-3-كاركرد خانواده ايراني:………………………………………………………………………………………………….25
2-2-1-3-4-انواع خانواده :……………………………………………………………………………………………………………27
2-2-1-3-4-1خانواده هاي گسترده :………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-3-4-2-خانواده هسته اي:…………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-3-5-خانواده سنتي ومدرن در ايران:……………………………………………………………………………………….28
2-3 -تعریف شادی:…………………………………………………………………………………………………………………………30
2-3-1-عناصر و عوامل شادی و نشاط از دیدگاه روانشناسی و اسلام:……………………………………………………31
2-3-2-شادی و نشاط در زندگی اسلامی:…………………………………………………………………………………………35
2-3-3-جایگاه شادی در سبک زندگی اسلامی:………………………………………………………………………………….36
2-3-4-ایجاد نشاط در دل برادران مؤمن:………………………………………………………………………………………….36
2-3-5-شادی های پسندیده:…………………………………………………………………………………………………………….37
2-3-6-شادی های ناپسند:……………………………………………………………………………………………………………….40
2-3-7-راه های کسب شادی و نشاط:……………………………………………………………………………………………….41
2-4-چند رسانه های آموزشی :………………………………………………………………………………………………………..44
2-4-1-کاربرد چند رسانه ای ها در آموزش:……………………………………………………………………………………..46 
2-4-2-نظریه های یادگیری و مواد آموزشی چندرسانه ای  :………………………………………………………………..46
2-4-3-نقش چند رسانه ای ها در آموزش مفاهیم :  ……………………………………………………….47
2-4-4- یادگیری چند رسا نه ای : ……………………………………………………………………….47
2-4-5-مزایای چند رسانه ای ها  : …………………………………………………………………………………………………..49
2-4-6- تاثیرسیستم های چند رسانه ای برآموزش و یادگیری :…………………………………………………………….49
 2-4-7-پنج گام در نظریه شناختی یادگیری چندرسانه ای: …………………………………………………………………50
2-5-پژوهش های انجام گرفته………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-1- پیشینه داخلی:…………………………………………………………………………………………………………………….50
2-5-2-پیشینه خارجی:……………………………………………………………………………………………………………………52
فصل سوم: مواد وروش ها
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2- روش پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………54
3-3- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………54
3-4- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………55
3-5- نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………..55
3-6- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………55
3-7- ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..55
3-8- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..55
3-9-شیوه تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….56
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………57

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1دیاگرام طرح…………………………………………………………………………………………………………………54

چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی آموزش چند رسانه ای صمیمیت در خانواده بر افزایش نشاط وشادکامی معلمان زن دوره ایتدایی ناحیه دو یزد می باشد .روش پژوهش شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایش وگواه می باشد.جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو یزد ،که تعداد 320 نفردرسال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تدریس می باشند .با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ،نمونه ای با حجم 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب ودر دو گروه آزمایش ( 15 نفر )وکنترل ( 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد می باشد ، این پرسشنامه دارای 29 ماده است ومیزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است. آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی (این آزمون در سال 1989توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی( بک1976،)ساخته شده است). بررسی ها در ایران و خارج بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است.گروه آزمایش 5جلسه برنامه آموزش چند رسانه ای صمیمیت در خانواده را دریافت کردند.ولی گروه گواه هیچ برنامه ای دریافت نکردند. ودر پایان با محاسبه ی میانگین وانحراف معیار متغیرها ی مورد مطالعه ، با استفاده از کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت ونتایج پژوهش نشان می دهدکه آموزش از طریق چند رسانه ای صمیمیت در خانواده باعث افزایش نشاط وشادکامی معلمان می شود .
واژگان کلیدی
چند رسانه ای1 – صمیمیت2 – خانواده3- نشاط و شادکامی4- معلمان5- دوره ی اول ابتدایی6
1-Multimedia
2-Intimacy
3-The family
4-Vitality and happiness
5-Teachers
6-First period

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
دریکی دو دهه اخیر رویکرد روانشناسی مثبت موردتوجه روانشناسان بسیاری قرارگرفته (سلیگمن1 و سکزها لای2 2001)یکی از مباحثی که در مهروموم‌های اخیر در رویکرد روانشناسی مثبت موردتوجه قرارگرفته است مبحث شادی است واژه شادی مفهومی روان‌شناختی است که دارای تعاریف و ابعاد مختلفی هست در واژه‌نامه‌ها ،شادی با واژه‌هایی همچون خوشحالی ،شادکامی ،خوشی و نشاط هم‌معنا دانسته شده است (معین ،1371)در سطح عموم مردم شادی ،بودن در حالت خوشحالی و سرور با دیگر هیجانات مثبت ،رضایت از زندگی و فقدان افسردگی و دیگر عواطف منفی است .در مباحث روان‌شناختی شادی به‌عنوان یکی از هیجانات مثبت طبقه‌بندی‌شده است که انسان‌ها در فعالیت‌های روزمره خود از تجربه می‌کنند .روانشناسان همچون آرگایل3 (2001)نیز شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت ،عدم وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی می‌دانند .سرور یکی از سه جزء شادی یا شادکامی است . همان‌گونه که در تعریف آرگایل مشخص‌شده است دو بعد دیگر شادی رضایت از زندگی و فقدان عاطفه منفی است،سرور جنبه هیجانی شادی و رضایت از زندگی جنبه شناختی آن هست .افراد متأهل از افراد مجرد ،مطلقه جداشده یا هرگز ازدواج‌نکرده

1-Seligman 2- Skz·ha Lai 3-Argyle

شادترند(مایرز1،2000)کسانی که از همه کمتر شادند افرادی هستند که در دام ازدواج ناشاد گرفتارند .برای پیوند بین ازدواج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی، مدیریت ایده ها Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت از زندگی، سلامت روان، تعامل بین فردی، روابط زناشویی