پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، حمل و نقل، سیستم مدیریت، شرکت حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

2_1 مقدمه 11
2_1 _1 تعریف ایده: 11
2_1_2 ایده های بدیع یا قدیمی؟ 15
2_2 اهمیت نوآوری و مدیریت نوآوری 16
2_2_1 انواع نوآوری 17
2_2_2 فرآیندهای نوآوری 18
2_3 فرآیند خلق ایده 21
2_4 مدل انتقال خلاقیت 24
2_5 نوآوری و اجماع ایده ها 25
2_6 منابع ایده 27
2_7 مدیریت ایده ها 28
2_7_1 ارزش مدیریت ایده ها در فرآیند نوآوری 30
2_7_2 مروری بر تاریخچه مدیریت ایده ها 31
2_7_2_1 نسل صفر 32
2_7_2_2 نسل یک 32
2_7_2_3 نسل دوم 33
2_7_2_4 نسل سوم 33
2_7_3 فرآیندهای مدیریت ایده ها 34
2_7_4 مدیریت ایده ها در دولت و بخش عمومی 39
2_8 معرفی مدلی برای نوآوری در بخش عمومی 41
2_9 مدیریت ایده ها و فرهنگ سازمانی 46
2_10 خلاصه فصل دوم و جمع بندی: 46
فصل سوم : روش پژوهش 49
3_1 مقدمه 50
3_2 مبانی پژوهش کیفی 50
3_3 استراتژی پژوهش 51
3_4 تدوین پروتکل و انجام مصاحبه 52
3_5 انتخاب مصاحبه شوندگان 53
3_6 دسته بندی داده ها 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 56
4_1 مقدمه 57
4_2 تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه های اولیه 57
4_3 طراحی سیستم مدیریت ایده ها 64
4_3_1 طراحی مدل فرآیند خلق ایده ها 65
4_3_1_1 ایجاد رویدادهایی برای خلق ایده 65
4_3_1_2 کنترل منابع ایده 66
4_3_1_3 کنترل بر فعالیت های خلق ایده 67
4_3_1_4 پایش و فیلتر ایده ها در مرحله خلق 67
4_3_1_5 تاثیر استراتژی بر خلق ایده ها 68
4_3_1_6 پایش و تنظیم فرآیند خلق ایده 69
4_3_2 طراحی مدل فرآیند مدیریت ایده ها 71
4_3_2_1 اخذ ایده ها: 71
4_3_2_2 برچسب گذاری ایده ها 74
4_3_2_3 ذخیره و نگهداری ایده ها 76
4_3_2_4 ساماندهی و دسته بندی ایده ها در استخر ایده 77
4_3_2_5 اشاعه ایده ها 79
4_3_2_6 مسیرگزینی 80
4_3_3 فعالیت های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده ها 82
4_3_3_1 تحلیل و بررسی: 85
4_3_3_2 غربال گری: 85
4_3_3_3 پرورش و توسعه ایده: 85
4_3_3_4 شبکه متخصصین 85
4_3_3_5 ارزیابی و انتخاب 86
4_3_3_6 اجرا 86
4_4 ممیزی و بروز رسانی سیستم طراحی شده 86
4_4_1 مشخصات سازمان هدف 87
4_4_3 انجام مصاحبات ممیزی مدل 89
4_4_4 مدل به روز شده سیستم مدیریت ایده ها 90
4_4_4_1 حذف مرحله فیلتراسیون از فرآیند خلق ایده ها 90
4_4_4_2 انجام فیلتراسیون در مرحله ساماندهی ایده ها 91
4_4_4_3همسو سازی فرآیند خلق ایده با استراتژی و کسب و کار اصلی سازمان ها 91
4_6 خلاصه فصل چهارم 95
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 96
5_1 مقدمه 97
5_2 اعتبارسنجی و روایی پژوهش 97
5_2 تحلیل نتایج پژوهش 98
5_2_1 پاسخ سوال شماره 1 98
5_2_2 پاسخ سوال شماره 2 99
5_2_3 پاسخ سوال شماره 3 102
5_2_4 پاسخ سوال شماره 4 102
5_3 تبیین نظری نتایج 102
5_4 بحث 103
5_5 رهنمودهای حاصل از پژوهش 106
5_6 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 108
5_7 محدودیت های پژوهش 108
فهرست منابع و مآخذ 110
6 فهرست منابع 111
6_1 فهرست منابع فارسی 111
6_ 2 فهرست منابع لاتین 112

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1_1:مراحل انجام پژوهش 7
شکل 2_1: ماتریس انواع نوآوری ..18
شکل 2_2: زنجیره ارزش نوآوری 20
شکل 2_3 فرآیند خلق ایده فلین. 24
شکل 2_4: مدل انتقال خلاقیت 25
شکل 2_5: ارزش مدیریت ایده ها در فرآیند نوآوری 30
شکل 2_6: فرآیند مدیریت ایده ها در کتاب Book of Ideation 37
شکل 2_7: مدل گالیله 38
شکل 2_8: فرآیند مدیریت ایده های Eureka 39
شکل 2_9: مدل نوآوری در بخش عمومی 41
شکل 2_10: فرآیند اصلاح شده مدیریت ایده ها در وزارت حمل و نقل هلند 43
شکل 2_11: فرآیند مدیریت ایده ها در شرکت حمل و نقل ریلی سویس 44
شکل 4_1: فیلتراسیون ایده 68
شکل4_2: حوزه های اصلی کنترل در فرآیند خلق ایده 68
شکل 4_3: فرآیند خلق ایده 71
شکل 4_4: استخر ایده 77
شکل 4_5: ساماندهی ایده ها 81
شکل 4_6: فعالیت های بخش سوم مدیریت ایده ها 84
شکل 4_7: مدل اصلاح شده و نهایی مدیریت ایده ها 92
شکل 4_8 : فرآیند بررسی ایده ها در شرکت آب و نیرو 94
شکل 5_1: مدل بررسی ایده در نظام پیشنهادها 104
شکل 5_2: چتر مدیریت ایده ها 106

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول3_1: لیست مصاحبه شوندگان به تفکیک سمت سازمانی 53
جدول 4_1: کدگذاری و دسته بندی داده های مصاحبه ها 57
جدول 5_1: انواع ایده 104

1_1 مقدمه
در چند سال اخیر که به شکل حرفه ای به عنوان مشاور در سازمانهای مختلف وظیفه طراحی، اجرا و نگهداشت برنامه های ایده یابی و پیشنهادگیری از کارکنان را برعهده داشته ام، سوال مهمی ذهن من را درگیر ساخته است! چرا برنامه های خلق ایده و پیشنهادگیری با جود اینکه در اکثر سازمانهای دنیا با موفقیت همراه بوده اند متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته اند؟
مدتهاست که در شرق و غرب دنیا سیستمها و برنامه هایی برای ایجاد نوآوری و استفاده از گنجینه افکار عمومی طراحی و اجرا شده است. بسیاری از ما با داستان موفقیت پروفسور آمریکایی آقای دمینگ در پایه گذاری مدیریت کیفیت، کایزن و نظام پیشنهادها در ژاپن آشنا هستیم و اینکه تئوری های او علی رغم موفقیت در شرق نتوانست در خود آمریکا توفیق چندانی کسب کند. غربی ها برای حل این مشکل اقدام به تغییر این سیستم ها بر مبنای ویژگیهای سازمانی و بویژه فرهنگ مختص بخود نمودند و برنامه هایی را با عناوین مدیریت ایده ها و مدیریت نوآوری طراحی کردند.
مطالعه سازمانهای شرقی و غربی در چگونگی بهره گیری از ایده ها و افکار ذینفعانشان و بررسی علل موفقیت آنها فکر من را به این موضوع جلب کرد که استفاده صرف از سیستمها و نظامهای مدیریتی که در کشورها و فرهنگ های دیگر با موفقیت همراه بوده اند، تضمین کننده موفقیت آنها در ایران نمی باشد.

1_2 بیان مسئله پژوهش
امروزه اکثر سازمانها مواجه با يک نياز اضطراري هستند و آن بکارگيري ايده ها و فرصت هاي جديد براي مقابله با فشارهاي رقابتي و نيازهاي مدوام در حال تغيير ذينفعان و مشتريان است. رکود اقتصادي فعلي نيز بسيار بر شدت نياز به نوآوري در صنايع مختلف افزوده است. اما چگونه و از کجا مي توان به اين ايده ها دست يافت؟
اين سوال ما را بسوي استفاده از فکر و انديشه کارکنان و ايده هاي خلاقانه ايشان جهت حل مسائل و مشکلات سازمان سوق مي دهد و از آنجا که مدیريت صحيح اين ايده ها و انديشه ها باعث مسير دهي به افکارکارکنان شده و دستيابي به راهکارهاي اجرايي را ساده تر مي سازد، لذا وجود سيستمي جهت خلق، جمع آوري، کنترل، بررسي و اجراي اين ايده ها لازم است.
در نتيجه لازم است سيستمي وجود داشته باشد تا از طريق آن، کارکنان براي ارائه ايده در زمينه هاي قابل بهبود، هم انديشي و مشارکت کنند و بين ايده هاي آنان پيوند برقرار شود تا ايشان بتوانند ضمن الهام گرفتن از ايده هاي يکديگر، با بکار بردن تکنيک‌هاي هم فکري، هم انديشي و خلاقيت، ايده هاي خود را به راهکارهاي اجرايي جهت توسعه فرهنگ کارآفريني تبديل کنند.
در سازمانها و شرکت هاي معتبر جهان و بويژه در اروپا، با راه اندازي سيستم مديريت ايده ها براي کارکنان خلاق در هر لحظه اين امکان را فراهم مي آورند تا ايده هاي خلاقانه ايشان در اسرع زمان، ثبت، کنترل، بررسي و اجرا گردد. از جمله اين شرکت ها مي توان به شرکت حمل و نقل ريلي سوئيس با بيش از 28 هزار پرسنل (Spada, 2012) و کمپاني انفورماتيک ولو که با بيش از 5000 کارمند در 35 کشور جهان خدمات IT ارائه مي دهد (Stenmark, 2001) اشاره کرد.
در ايران و بخصوص در بخش دولتي نيز تلاشهايي در راستاي بکارگيري ايده هاي کارکنان در قالب نظام پيشنهادها، گروه هاي کيفيت و بهره وري و حلقه هاي حل مسئله شده است. اما تا کنون سيستم منسجمي بر اساس ويژگي هاي بومي جهت ساماندهي به ايده هاي کارکنان طراحي نشده است. لذا در این پژوهش سعی شد تا چاچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها جهت استفاده در بخش دولتی طراحی و ارائه گردد.

1_3 اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش
صاحبنظران مديريت درباره استفاده از خلاقيت، نوآوري، ايده ها، پيشنهادها و راهکارهاي اصلاحي کارکنان و ساير ذينفعان سازمان مطالعات مفصلي انجام داده اند. البته اين موضوع در ايران در پژوهشهاي اندکي مورد مطالعه قرار گرفته است.
از دهه 1990 شاهد افزايش چشمگير توجه به خلاقيت و نوآوري و همچنين کتاب و مقالات، دوره هاي آموزشي و سايتهاي اينترنتي متنوع در اين رابطه بوديم. در واقع چندين عامل مهم چنين روندي را شکل داده است. از نظر فلوريدا جهاني شدن، برجسته شدن نقش دانش، افزايش تاکيد بر تحول و توسعه هايي که در محيط اطراف افراد اتفاق مي افتد ازجمله اين عامل ها مي باشد.(Florida, 2002) اما مسئله خلاقيت يک جز مهم توسعه فرهنگ سازماني نيز بوده است. خلاقيت به پندار نو گرايي و همچنين تعهد به بقا در يک محيط نا امن و مدام در حال تغيير مربوط مي شود. آن را مي توان به ارتباط بين سازمانها و کارکنانشان پیوند داد چرا که هر چقدر اين تغييرات سريعتر ايجاد مي شود و دانش ها با سرعت بيشتري متحول مي شوند، اوضاع پيچيده تر از قبل شده و کارکنان از اهميت بيشتري برخوردار مي گردند و این دغدغه را برای سازمان ها ایجاد می کند که آيا او (کارمند) خلاقيتي از خود ارائه خواهد داد!؟
از خلاقيت به عنوان يک پديده پيچيده ياد مي شود و ايساکسن و پوچيو(1993) دامنه خلاقيت را به چهار قسمت 1-شخص 2- فرآيند 3- محصول و 4- محيط تقسيم کرده اند. امبي (1983) بعد محصول را بارز ديده و آن را اين چنين بيان مي کند:” يک محصول و يا خدمت تا جايي خلاقانه است که مشاهده گران با صلاحيت بطور مستقل آن را قبول داشته باشند. مشاهده گران صلاحيت دار افراد آشنا به آن حوزه اي هستند که محصول يا خدمت در آن کاربرد دارد بنابراين خلاقيت مي تواند به عنوان کيفيت محصول عنوان شود.
در بحث ادبيات مربوط به خلاقيت اجماع مشخصي در بين پژوهشگران روي معني آن وجود دارد که بر محور تازگي و کاربردي بودن متمرکز است بطوريکه مام فورد(2003) عنوان مي کند ” ظاهرا ما پژوهشگران خلاقيت به يک توافق کلي راجع به خلاقيت دست يافته ايم و آن توليد محصولات نو و سودمند است.”
اما چيزي که در اين پژوهش مورد نظر ماست به مديريت خلاقيت مربوط مي شود، تلاشي در راستاي ارتقاي خلاقيت در سازمان است که از دیدگاه گاسپرز(2002) مي تواند به زير سيستم هايي چون اقليم خلاق، تفکر خلاقانه و مديريت ايده ها تقسيم شود. (Mark, 2009)
عملکرد مديريت ايده ها را نيز مي توان به سه بخش استخراج ايده1، فرود ايده2 و پيگيري ايده3 تقسيم کرد. اولين بخش مربوط به تمايل کارمند براي تسهيم ايده خود با سازمان مربوط مي شود و اين تنها زماني اتفاق مي افتد که محيط فرهنگي اطراف ايده دهنده مناسب باشد. مرحله دوم هم بيانگر جا انداختن ايده در سازمان است و در اين شرايط عامل هاي فرهنگي بايد پشتيباني کننده ايده دهنده باشند و مرحله آخر هم مربوط به پروراندن ايده وتبديل آن به يک پيشنهاد پروژه می باشد که نيازمند زير ساخت هاي مناسب در سازمان است. (Dijk, 2002)
در واقع مديريت ايده ها به فرايند دريافت و جمع آوري ايده ها و سازماندهي و عملي ساختن آنها در سازمان اطلاق مي شود. مديريت ايده فضايي را فراهم مي کند که در آن، ايده ها جمع آوري شوند، مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرند و سپس برترين ها انتخاب شده، در صورت لزوم توسط تيم هاي بهبود تصحيح و عيب يابي گردند و به اجرا در آيند. در سخن کوتاه ، مديريت ايده به سازمان اطمينان مي دهد که هيچ ايده اي مفقود نمي شود و از حافظه سازمان پاک نمي شود و تمام ايده ها، در راستاي ايجاد بهبود و نوآوري در سازمان بکار گرفته

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره Risk، Credit، Loans، Mortgage Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، سیستم مدیریت، خدمات عمومی، فعالیت ذهنی