مقاله درباره عدم تقارن اطلاعات، اطلاعات نامتقارن، ارزش اطلاعات، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

1-4- فرضيات و سوالات اساسي تحقيق 8
1-5- اهداف تحقيق 8
1-6- تعاريف و مفاهيم 11
فصل دوم: ادبيات موضوع، و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه 41
2-2- نقش سنتي بانکها در اقتصاد 42
2-3- اوراق بهادارسازي 43
2-3-1- تأمين مالي ساختار يافته 45
2-4- نگاهی به تاريخچه اوراق بهادارسازي 46
2-5- سير تکاملي بازار محصولات اوراق بهادارسازي شده 47
2-6- اوراق بهادارسازي و واسطهگري مالي 48
2-7- اوراق بهادارسازي و فروش وامها 50
2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وامهاي رهني (MBS) 51
2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتي و غيردولتي 53
2-9- ويژگيهاي اساسي جريان نقدي رهنها 54
2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54
2-9-2- مدلسازي پيشپرداخت 54
2-9-3- مدلسازي نکول 55
2-10- ارکان ساختاربندي اوراق بهادارسازي 56
2-10-1- باني 57
2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58
2-10-3- موسسات رتبهبندي 59
2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59
2-10-5- سرمايهگذاران 60
2-10-6- موسسه خدماتي 60
2-11- فروش قانونی 61
2-12- به دور از ورشکستگي قرار داشتن 61
2-13- انگيزه براي اوراق بهادارسازي 62
2-13-1- براي باني (وام دهنده) 63
2-13-1-1- متنوعسازي ريسک منابع تأمين وجوه 64
2-13-1-2- دستيابي به نقدينگي 64
2-13-1-3- کاهش بخشيدن به نیازهای سرمایهای نظارتی 65
2-13-1-4- تقويت دامنه محصولات 66
2-13-1-5- فرصتهاي سرمايهگذاري 66
2-13-1-6- برونترازنامهاي بودن ﺗﺄمين مالي 66
2-13-2- براي سرمايهگذار 67
2-13-2-1- بازدهي بالاتر 67
2-13-2-2- نقدينگي بيشتر 67
2-13-2-3- انعطافپذيري در ساختاربندي 67
2-13-2-4- متنوعسازي پورتفوليو 68
2-13-3- براي قرض گيرنده 68
2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68
2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیرهنویسی 69
2-14- معايب اوراق بهادارسازي 72
2-14-1- ريسکهاي درگير در رهنها و محصولات MBS 72
2-14-1-1- ريسک تمرکز 73
2-14-1-2- ريسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73
2-14-1-3- ريسک اعتباري 74
2-14-1-4- ريسک نکول 74
2-14-1-5- ريسک نقدينگي 75
2-14-1-6- ريسک بازار 75
2-14-1-7- ريسک نرخ بهره 75
2-15- بيان مسئله 76
2-16- پيشينه داخلي و خارجي 80
فصل سوم: چارچوب نظري و روش تحقيق
3-1- مقدمه 93
3-2- مخاطره اخلاقي و تخصيص کاراي منابع 96
3-3- تئوري قراردادها 97
3-4- رابطه کارفرما-کارگزار 99
3-5- تئوري عامليت (يا نمايندگي) 102
3-6- مسئله تقسيم ريسک 104
3-7- انتخاب تحت شرايط نااطميناني 105
3-8- اطلاعات نامتقارن 107
3-8-1- انتخاب معکوس 107
3-8-2- مخاطره اخلاقي 108
3-9- مسئله کارفرما-کارگزار 109
3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآيند اوراق بهادارسازي 111
3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112
3-10-1-1- قاعده تقسيم ريسک بهينه در شرايطي که تنها پيشآمد x مشاهده ميشود 114
3-10-1-1-1- جواب بهينه اول (F.B) 116
3-10-1-1-2- جواب بهينه دوم (S.B) 123
3-10-1-2- رويکرد مرتبه اول (FOA) 125
3-10-1-3- بدهبستان ريسک-انگيزه 132
3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133
3-10-1-5- جمعآوري اطلاعات اضافي 141
3-10-1-5-1- قاعده تقسيم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافي 145
3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149
3-10-1-6- تلاش چندبعدي 152
3-11- استنباط بيزين ناپارامتريک 152
3-10-1- مدلهاي مشخصه نهفته 157
3-11-1-1- يک توزيع بر روي ماتريسهاي باينري نامتناهي 160
3-11-1-1- يک مدل مشخصه متناهي 161
3-11-1-1-1- کلاسهاي همارزي 163
3-11-1-2- حد بينهايت مدل مشخصه 166
3-11-1-3- فرآيند IBP 167
3-12- مدلسازي دادهها 169
3-12-1- ساختار رستوران 170
3-12-1-1- ويژگيهاي توزيع IBP تحت ساختار رستوران 173
3-12-2- ساختار چسباندن-شکستها 175
3-12-2-1- استنباط تغيير براي فرآيند IBP 176
فصل چهارم: توصيف و تجزيه و تحليل يافتهها
4-1- مقدمه 182
4-2- الگوريتم استنباط 183
4-2-1- نمادگذاری 183
4-3- بيز تغيير 184
4-3-1- رويکرد بيز تغيير ميدان ميانگين 185
4-4- بيان مسئله 187
4-5- سادهسازی چارچوب مسئله بهينهسازي KL 189
4-5-1- راه حل بهينهسازي انرژي آزاد 191
4-6- استنباط تغيير 194
4-6-1- رويکرد تغيير متناهي 196
4-6-1-1- کران پايين بر روي راستنمايي حاشيهاي 197
4-6-1-2- به روز رساني پارامترها 199
4-7- نتايج شبيهسازي 200
4-7-1- ساختن دادهها 201
4-8- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS 206
4-8-1- مشخصههاي برنامه انگيزه بهينه 214
4-8-2- شرايط کافي 216
4-8-2-1- ويژگي نسبت راستنمايي يکنواخت (MLRP) 217
4-8-2-2- ويژگي تحدب تابع توزيع (CDFP) 220
4-8-3- نتيجهگيري 221
4-8-4- برنامه جبران کارگزار 222
4-9- استنباط بیزین 223
4-10- مدلسازی دادهها 228
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها
5-1- مقدمه 237
5-2- مروري بر خطوط کلي پژوهش 238
5-3- سوالات اساسی تحقیق 243
5-4- بحث و نتیجهگیری کلی 243
5-5- پیشنهادها 243

فهرست جداول
جدول 1.3. مقادير مختلفي که متغيرهاي نهفته در مدلهاي متغير نهفته مختلف… 159
جدول 1.4. پارامترهاي توزيع بتا براي π_k 203
جدول 2.4. ماکزيمم کران پايين براي 5 نقطه شروع تصادفی 203
جدول3.4. ماتریس باینری مشخصه نهفته Z 204
جدول4.4. ماتريس ميانگين پسين وزنها… 205

فهرست اشکال
شکل 1.2. بازيگران اصلي در فرآيند اوراق بهادارسازي وامهاي رهني 57
شکل 2.3. زمانبندي فرآيند تنظیم قرارداد تحت مخاطره اخلاقي 112
شکل 3.3. غالب تصادفي مرتبه اول 138
شکل 4.3. ماتريس مشخصه Z. 159
شکل 5.3. يک مدل گرافيکي که وابستگي ميان متغيرها را نشان میدهد 162
شکل 6.3. ماتريسهاي باينري و فرم مرتب شده از چپ 164
شکل 7.3. بسياري از رستورانها در لندن کافههاي عصرانه عرضه میکنند 169
شکل 8.3. يک ماتريس باينري که توسط فرآيند IBP با α=10 توليد شده است 172
شکل 1.4. مدل گرافيکي براي مسئله ميانگين جامعه. 189
شکل 2.4. خطاي بين کران پايين و لگاريتم راستنمايي 191

فصل اول

کليات تحقيق

1-1- مقدمه
براي مدتهاست که اقتصاددانان مالي درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهاي مالي، از جمله مخاطره اخلاقي، اظهار نگراني نمودهاند. حوادث اخير، مانند بحران نکول رهن درجه دوم1، مشخص
ميکنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد اين دسته مسائل هستند. در واقع بازارهاي رهن از ساختاري برخوردار هستند که چالشهاي جديدي را براي تجزيه و تحليلها پيرامون مشکل مخاطره اخلاقي، چه درزمینه تئوري و چه درزمینه تجربي، مطرح ميکنند. به علاوه اينکه، بازارهاي رهن به عنوان يکي از بزرگترين بازارهاي مالي دنيا فعاليت ميکنند و براي کارايي اقتصاد حقيقي، عنصري حياتي محسوب ميشوند. از اين رو، فهم و مطالعه عميقتر پيرامون ظهور و دلالتهاي مخاطره اخلاقي براي بازارهاي رهن از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. در اين رساله، مشکل مخاطره اخلاقي در فرآیند اوراق بهادارسازي داراييها2 (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن3 (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
اوراق بهادارسازي داراييها، يکي از مهمترين نوآوريها در بازارهاي مالي ميباشد. در يک اوراق بهادارسازي نمونه، تعداد زيادي از داراييهاي مالي (عمدتاً غیر نقدینه) که قابليت توليد جريان نقدي دارند، با يکديگر تجمیع4 و دستهبندي5 ميشوند. با پشتوانه مطالبات6 به شکل جريانهاي نقدي وصول شده از تجمیع داراييها، اوراق بهادار نقدينهاي (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمايهگذاران در بازار ثانويه7، فروخته ميشوند.
بجز سرمايهگذاران، اوراق بهادارسازي در سادهترين فرم، دو بازيگر اصلي ديگر نيز دارد. باني8 نخستين بار داراييها (مثل وام) را ايجاد ميکند9 که در جريان فرآيند اوراق بهادارسازي در نهايت به اوراق بهادار تبديل (منظور تبدیل کیفی) ميشوند. بازيگر دوم در فرآيند اوراق بهادارسازي، نهاد واسط10 (SPV) است که همان منتشرکننده11 اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع داراییها ميباشد و به دور از ورشکستگي12 قرار دارد. در واقع باني يک پورتفوليوي بزرگ از داراييها را تجمیع کرده و به يک منتشرکننده (SPV) واگذار ميکند.
مهم است توجه به اين نکته که در فرآيند اوراق بهادارسازي، واگذاري داراييهاي تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانوني13 است. بر اساس استانداردهاي حسابداري، فروش قانوني با انتقال مالکيت داراييها از بانی به خريدار (منتشرکننده)، همراه است. در اينصورت باني ميتواند اين
داراييهاي غيرنقدينه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدينگي ترازنامه خود را افزايش دهد. در نتيجه منتشرکننده و باني به طور قانوني از يکديگر جدا ميشوند. بنابراين اگر باني ورشکسته شود، اين داراييها که اکنون در مالکيت منتشرکننده قرار دارند، بين طلبکاران14 باني توزيع نميشوند. همه اين موارد ويژگي برونترازنامهاي بودن15 فرآيند اوراق بهادارسازي را نشان ميدهند.
يکي از انواع داراييهاي پايه16 (وثیقه) براي اين اوراق، وامهاي رهني17 است که موضوع مورد نظر در اين رساله ميباشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصولها از وامهاي رهني، اوراق بهادار با پشتوانه وامهاي رهني (MBS) ميگويند. این وامهاي رهني توسط باني (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذيرهنويسي شده18 و به متقاضيان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا ميگردند و با پشتوانه وصولهاي نقدي از قرض گيرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهاي رهن ثانویه به سرمایهگذاران فروخته ميشوند.
جريانهاي نقدي حاصل از تجمیع داراييهاي پايه اين اوراق بهادار – منهاي حقالزحمه خدمات انجام شده براي بستهبندي19 آنها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طريق منتشرکننده به سرمايهگذاران، پرداخت ميشود. در فرآيند اوراق بهادارسازي، تمامي اين مراحل همزمان اتفاق ميافتند.

1-2- بيان ﻣﺴﺄله
اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهاي اوراق بهادار20، بهبود بخشيدن به نقدينگي بازار21، شفافيت22 بخشیدن به بازار و تخصصي کردن فعاليتها23، به طور متأثری کمک میکند. با اين حال، اوراق بهادارسازي هزينههاي سازماني24 مهمي را ايجاد ميکند که به تفکيک مالکيت و کنترل داراييها، مربوط ميشود و در اين رساله بر اين مهم تمرکز شده است.
در گذشته، يک باني (بانک) ميبايست تمامي وامهايي را که ايجاد ميکرد در مالکيت خود نگه داشته و مديريت و پذيرهنويسي نمايد. در مقابل، اوراق بهادارسازي براي باني يک منبع کليدي تأمين مالي بلندمدت فراهم ميکند که به موجب آن مديريت ترازنامه بهبود بخشيده ميشود. در فرآيند اوراق بهادارسازي با تفکيک داراييها (وامهاي رهني) از ترازنامه و استفاده از آنها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده براي سرمايهگذاران، کيفيت اين اوراق بهادار از وضعيت ريسک اعتباري باني مستقل میشود. همچنین باني با پيشآمدهاي اعتباري وامهايي که ايجاد و پذيرهنويسي کرده، نیز دیگر زندگي نميکند. بنابراين عملکرد اوراق بهادار ايجاد شده مستقیماً به عملکرد قرضگيرندگان وامها در تولید جريانهاي نقدي مرتبط ميشود؛ اما نکته اينجاست كه عملكرد دارايي پايه و بنابراين عملکرد اوراق بهادار توليد و منتشر شده با پشتوانه آنها را ميزان تلاش صورت گرفته توسط باني هنگام اعطاي وامها تعيين ميكند. روشن است که تلاش براي اعمال استانداردهاي پذيرهنويسي25 در فرآيند اعطاي وام، هزينهبر است. چنانچه باني استانداردهاي پذيرهنويسي را اعمال نمايد و اطلاعات هر چه بيشتر و
دقيقتري درباره هر متقاضي رهن ريسکي26 جمعآوري نمايد، تنها قرض گيرندگان با کيفيت اعتباري بالا را در بازار رهن اولیه تأمين مالي خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهاي پذيرهنويسي را کاهش دهد و
هيچگونه اطلاعاتي جمعآوري ننمايد و به هر متقاضي رهني وام اعطا نمايد، از يک طرف هزينههاي مربوط به پذيرهنويسي را کاهش ميدهد که به نفع خويش است، اما از طرف ديگر به ريسکهاي نکول بالاتري براي رهنهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، بازاریابی، تحلیل شبکه، مدیریت ارتباط Next Entries مقاله درباره بازارهای مالی، عدم تقارن اطلاعات، نهادهای مالی، ارزیابی ریسک