پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، جذب دانش، اقتصاد دانش، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
فصل اول 1
کليات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه 2
1ـ2ـ بيان مسئله 2
1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش 5
1ـ4ـ اهداف پژوهش 7
1ـ5 ـ سوال هاي اصلي پژوهش 7
1ـ6ـتعريف مفهومي و عملياتي بازاريابي آموزش عالي 8
1ـ6ـ قلمرو پژوهش 10
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعي 10
1ـ6ـ2ـ قلمرو مکاني 10
1ـ6ـ3ـ قلمرو زماني 10
فصل دوم 11
مباتي نظري و پيشينهي پژوهش
2ـ1ـمقدمه 12
2ـ2ـ مفهوم بازاريابي و انواع رويکردهاي آن 13
2ـ2ـ1ـ رويكرد توليد 13
2ـ2ـ2ـ رويكرد محصول 13
2ـ2ـ3ـ رويكرد فروش 14
2ـ2ـ4ـ رويكرد بازاريابي 14
2ـ2ـ5ـ رويکرد بازاريابي اجتماعي 14
2ـ3ـ فرآيند بازاريابي 15
2ـ4ـ برخي از استراتژي هاي بازاريابي 15
2ـ4ـ2ـ استراتژي قيمت 16
2ـ4ـ3ـ استراتژي توزيع 17
2ـ4ـ4ـ استراتژي ترويج 17
2ـ4ـ5ـ استراتژي هاي تعيين موقعيت 19
2ـ4ـ6ـ بازاريابي ترکيبي 20
2ـ4ـ7ـ توصيه هاي هنجاري براي بازاريابان آموزشي 20
2ـ5ـ پيدايش بازاريابي در مؤسسات آموزش عالي 22
2ـ5ـ1ـ اقتصاد دانش بنيان 22
2ـ6ـ نگاهي به اهداف بازاريابي و اهداف آموزش 23
2ـ7ـ بازاريابي آموزش عالي 25
2ـ7ـ1ـ بازار هدف در بازار آموزشي 32
2ـ7ـ2ـ آموزش به عنوان خدمات 34
2ـ7ـ3ـ آموزش بعنوان کالا 36
2ـ7ـ4ـ دانشجويان بعنوان مشتري 39
2ـ7ـ5ـ رفتار مصرف کننده در بازار آموزشي 42
2ـ8ـ ضرورت بازاريابي استراتژيک در بخش دانشگاهي 43
2ـ9ـ بازاريابي استراتژيک در مؤسسات آموزشي 45
2ـ9ـ1ـ تعيين موقعيت مؤسسه در بازار 47
2ـ9ـ2ـ هدف و ارزش بخش‌بندي بازار 47
2ـ9ـ3ـ تعيين موقعيت دانشگاه 50
2ـ10ـ رويکرد 7پي در بازاريابي آموزشي 51
2ـ10ـ1ـ محصول 52
2ـ10ـ2ـ قيمت 53
2ـ10ـ3ـ مکان يابي 53
2ـ10ـ4ـ ترويج 54
2ـ10ـ5ـ افراد 55
2ـ10ـ6ـ فرآيند 56
2ـ10ـ7ـ منابع فيزيکي 56
2ـ11ـ مشتريان مؤسسات آموزش عالي و بازاريابي رابطه اي 57
2ـ12ـ تصوير نام تجاري 61
2ـ12ـ1ـ برندسازي 61
2ـ12ـ2ـ نقش برند در پيشبرد اهداف مؤسسات آموزشعالي 62
2ـ13ـ فرآيند انتخاب کالج و دانشگاه 66
2ـ13ـ1ـ بررسي مشخصه هاي مهم و تأثيرگذار روي انتخاب دانشجويان 67
2ـ14ـ ماهيت آموزش در بازار جهاني 75
2ـ15ـ تجارب بازاريابي آموزش عالي در ساير کشورها 77
2ـ15ـ1ـ نيوزلند 78
2ـ15ـ2ـ ترکيه 79
2ـ15ـ3ـ تجربه استراليا 80
2ـ15ـ4ـ انگليس 81
2ـ16ـ وضعيت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشعالي غيرانتفاعي در ايران 82
2ـ16ـ1ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران 83
2ـ17ـ کاربرد مفاهيم بازاريابي در آموزشعالي: فرصت ها و تهديدها 90
2ـ18ـ پيشينه ي تحقيق 95
فصل سوم 100
روش شناسي پژوهش 100
3ـ1ـ مقدمه 101
3ـ2ـ طرح پژوهش 101
3ـ3ـ روش پژوهش 104
3ـ3ـ1ـ نظريه داده بنياد 104
3ـ4ـ گام هاي انجام پژوهش در مرحله کيفي 106
3ـ4ـ1ـ طراحي سؤالات مصاحبه 106
3ـ4ـ2ـ نمونه‏گيري و گزينش افراد مورد مصاحبه 107
3ـ4ـ3ـ تحليل داده‌هاي كيفي (رويه کد گذاري) 109
3ـ4ـ4ـ روش برازش روايي کيفي 112
3ـ5ـ گام هاي انجام پژوهش در مرحله کمّي 112
3ـ5ـ1ـ جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري 112
3ـ5ـ2ـ ابزار جمع آوري اطّلاعات کمّي 113
3ـ5ـ3ـ روش تحليل داده‏هاي كمّي 116
فصل چهارم 117
تجزيه و تحليل دادهها 117
4ـ1ـ مقدمه 118
4ـ2ـ داده هاي کيفي 118
4ـ3ـ يافته‏هاي پارادايم کدگذاري محوري و تبيين مؤلفه‏هاي مدل کيفي پژوهش 123
4ـ3ـ1ـ شرايط علّي 123
4ـ3ـ2ـ مقولهي محوري 129
4ـ3ـ3ـ راهبردها: 132
4ـ3ـ4ـ عوامل زمينهاي( بستر) 134
4ـ3ـ5ـ شرايط مداخله گر 136
4ـ3ـ6ـ پيامدها 139
4ـ4ـ يافته‌هاي كدگذاري انتخابي و ارائه الگوي كيفي پژوهش 140
4ـ5ـ قضاياي مستخرج از قسمت کيفي پژوهش 143
4ـ6ـ فرضيه‌هاي مستخرج از بخش کيفي پژوهش 144
4ـ2ـ تجزيه و تحليل داده هاي کمّي 147
4ـ2ـ2ـ آزمون برازندگي: 152
4ـ2ـ4ـ معادلات ساختاري 183
4ـ2ـ5ـ خلاصه يافته ها: 190
4ـ2ـ6ـ نتايج فرضيات اصلي و فرعي (مفهومي) پژوهش 194
فصل پنجم 205
خلاصه، نتيجه گيري و ارائه ي پيشنهادات
5ـ1ـ مقدمه 206
5ـ2ـ خلاصه اي از نتايج پژوهش 206
5ـ2ـ1ـ خلاصه نتايج کيفي 206
5ـ2ـ2ـ خلاصه نتايج کمّي 208
5ـ3ـ يافته هاي کمّي مربوط به مدل کلان پژوهش 208
5ـ3ـ1ـ نتايج مدل معادله ساختاري(مدل کلان پژوهش) 208
5ـ4ـ بحث در مورد يافته‏هاي پژوهش 210
5ـ4ـ1ـ پرسش‏هاي پژوهش 210
5ـ5ـ نتيجه گيري 217
5ـ6ـ محدوديت‏هاي پژوهش 218
5ـ7ـ پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي 219
5ـ8ـ پيشنهادهايي براي مديران دانشگاهي و سياستگذاران آموزش عالي کشور در خصوص موضوع پژوهش 219

فهرست جداول
جدول 1. فرآيند بازاريابي 15
جدول2. مشخصات افراد شرکت کننده در مرحله کيفي پژوهش 109
جدول 3. سؤالات، مؤلفه‏ها و ميزان پايايي عوامل تشکيل دهندهي پرسشنامه 114
جدول4. آلفاي کرونباخ متغيرهاي تشکيل دهندهي پرسشنامه 116
جدول 5. نتايج کدگذاري باز و محوري و تناظر مقوله‏هاي کلي و مقوله‏هاي فرعي 119
جدول 6. نتايج کدگذاري باز و محوري: مقولههاي فرعي، ويژگي‏ها و ابعاد آنها 120
جدول7. شرايط علّي در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي 123
جدول8. مقوله ي محوري 129
جدول9. راهبردهاي سطح خرد و کلان 132
جدول10. عوامل زمينهاي در طراحي الگوي بازاريابي آموزش عالي 134
جدول11. شرايطه مداخله گر عوامل محيطي 136
جدول12. پيامدهاي طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي 139
جدول13. توزيع فراواني سن شرکتکنندگان 147
جدول14. توزيع فراواني شغل شرکتکنندگان 148
جدول14. توزيع فراواني تحصيلات شرکت کنندگان 149
جدول15.توزيع فراواني سابقه کار اساتید 150
جدول16. توزيع فراواني جنسيت شرکتکنندگان 151
جدول17. شاخص برازش مطلق 152
جدول18. شاخص برازش تطبيقي 153
جدول19. شاخص برازش تعديل يافته 153
جدول20. شاخص هاي برازش مدل 156
جدول21. شاخص هاي برازش مدل 159
جدول22. شاخص هاي برازش مدل 162
جدول23. شاخص هاي برازش مدل 164
جدول24. شاخص هاي برازش مدل 168
جدول25. شاخص هاي برازش مدل 171
جدول26. شاخص هاي برازش مدل 174
جدول27. شاخص هاي برازش مدل 177
جدول28. شاخص هاي برازش مدل 180
جدول29. شاخص هاي برازش مدل 183
جدول30. شاخص هاي برازش مدل 187
جدول31. شاخص هاي برازش مدل 190
جدول32. نتايج فرضيات 193
جدول33. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 194
جدول34. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 195
جدول35. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 196
جدول36. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 196
جدول37. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 197
جدول38. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 198
جدول39. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 199
جدول40. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 200
جدول41. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري 201

فهرست اشکال
شکل 1. مراحل انجام پژوهش حاضر بر اساس رويکرد پژوهش آميخته 103
شکل2.مدل پارادايمي اشتراوس 111
شکل3. الگوي مستخرج از قسمت کيفي پژوهش 143
شکل4. مدل مفهومي کمّي روابط بين عوامل مؤثر بر بازاريابي آموزشعالي در ايران 146
شکل5. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير علّي عوامل برون سيستمي در حالت تخمين استاندارد 154
شکل6. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير علّي عوامل برون سيستمي در حالت معناداري 155
شکل7. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير علّي عوامل سيستمي در حالت تخمين استاندارد 157
شکل8. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير علّي عوامل سيستمي در حالت معناداري 158
شکل9. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي عوامل زمينهاي در حالت تخمين استاندارد 160
شکل10. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي عوامل زمينه اي در حالت معناداري 161
شکل11. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم متغير زمينهاي خصوصي سازي آموزشعالي در حالت تخمين استاندارد 163
شکل12. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير زمينه اي خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي در حالت معناداري 164
شکل13. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح خرد در حالت تخمين استاندارد 166
شکل14. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح خرد در حالت معناداري 167
شکل15. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح کلان در حالت تخمين استاندارد 169
شکل16. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح کلان در حالت معناداري 170
شکل17. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي فردي در حالت تخمين استاندارد 172
شکل18. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي فردي در حالت ضرايب معناداري 173
شکل19. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي سازماني در حالت تخمين استاندارد 175
شکل20. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي سازماني در حالت ضرايب معناداري 176
شکل21. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي اجتماعي در حالت تخمين استاندارد 178
شکل22. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي اجتماعي در حالت ضرايب معناداري 179
شکل23. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير شرايط واسطه (مداخلات محيطي) در حالت تخمين استاندارد 181
شکل24. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير شرايط واسطه (مداخلات محيطي)در حالت ضرايب معناداري 182
شکل25. مدل ساختاري کل فرضيات پژوهش(نظر اساتید) در حالت تخمين استاندارد 185
شکل26. مدل ساختاري کل فرضيات پژوهش(نظر اساتید) در حالت ضرايب معناداري 186
شکل27. مدل ساختاري کل فرضيات پژوهش(نظر دانشجويان) در حالت تخمين استاندارد 188
شکل28. مدل ساختاري کل فرضيات پژوهش(نظر دانشجويان) در حالت ضرايب معناداري 189
شکل29. الگوي نهايي پس از آزمون در بخش کمّي 216

فهرست نمودارها
نمودار1. توزيع فراواني سن شرکت کنندگان 147
نمودار2. توزيع فراواني شغل شرکتکنندگان 148
نمودار3. توزيع فراواني تحصيلات شرکتکنندگان 149
نمودار4. توزيع فراواني سابقه کار اساتید 150
نمودار5. توزيع فراواني جنسيت شرکتکنندگان 151

فصل اول
کليات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه
در طول دورههاي مديدي، دانشگاهها به عنوان مؤسساتي تلقي مي شدند که آموزش را تنها به افرادي که شرايط ورود به دانشگاه را داشتند، ارائه ميکردند، بدين معني که برنامههاي بازاريابيشان به چند اقدام محدود و تلاشهاي ارتباطي آنها معمولاٌ يک سويه بود. امروزه ايجاد تغييرات متعدد در فضاي جهاني، تأثيرات قابل ملاحظهاي بر مؤسسات آموزشعالي داشته، به نحوي که آنها را به تجديد نظر در استراتژيهاي کلّيشان سوق داده و فعاليتهاي بازاريابيشان را به سمت دانشجو محوري و توجه به نيازهاي ارتباطي و اطلاعاتي دانشجويان به عنوان مشتريان اصلي دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي، کشانده است (سيمونز و سوارز1، 2010).
تغيير روش و رويکرد بازاريابي و توجه دانشگاه به بازارهاي جانبي، از يک سو باعث شده که دانشگاهها تغييرات سازماني را متحمل شوند و از طرف ديگر، توجه دانشگاه به گروههاي هدف، برقرار ارتباطات چندجانبه و بازاگراتر شدن دانشگاهها را موجب شده است. اين امر باعث شده است که دانشگاهها براي جذب دانشجو وارد عرصه رقابت شوند. با افزايش رقابت بين دانشگاهها براي جذب دانشجو، به كارگيري اصول بازاريابي براي كسب موفقيت و دستيابي به اهداف سازماني ضرورت پيدا كرده است(ويس، وان هريدن، جوردن، نورث2، 2009). بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوي بازاريابي آموزشعالي انجام شده است. که جهت رسيدن به اين هدف، پژوهش حاضر در پنج فصل سازماندهي شده که در فصل حاضر مواردي از قبيل بيان مسأله، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف و سوالات پژوهش، تعاريف مفهومي و عملياتي، و قلمرو پژوهش مورد مداقه قرار ميگيرند.
1ـ2ـ بيان مسئله
در چند سال گذشته، بودجه و حمايت مالي دولت در قبال دانشگاهها كاهش يافته دانشگاهها به ناچار براي تأمين قسمتي از بودجه مورد نياز خود اقدام به افزايش ظرفيت جذب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع of، and، the، Ethics Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، جذب دانش، انتظارات دانشجو، کسب و کار