منبع تحقیق درباره بازاریابی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه ارشد

آمیخته بازاریابی 7
فصل دوم
ادبیات موضوع
2- 1- تعریف استراتژی 9
2-2-1- نظریه پردازان مدیریت استراتژیک 9
2-2-1-1- نظریه فرد دیوید 9
2-2-1-2- نظریه هنری مینتزبرگ 10
2-2-1-3- مایکل پورتر 11
2-2-2- مدلهای برنامه استراتژیک 11
2-2-3- نمونه هایی از اهداف بازاریابی 13
2-2- 4- نمونه هایی از استراتژی های بازاریابی 14
2-2-5- نمونه هایی از اهداف تبلیغات 14
2-2-6 – نمونه هایی از استراتژی های تبلیغاتی 14
2-2-7 – نمونه هایی از برنامه های اجرایی در تبلیغات 14
2-2-8 – نمودار چرخه عمر محصول (PLC) 16
2-2-9- استراتژی های بازاریابی محصول 19
2-2-9-1- استراتژي هاي مرحله ورود به بازار 19
2-2-9-1-1- استراتژي پيش گامي 19
2-2-9-1-2- استراتژي پيرو 19
2-2-9-2- استراتژي هاي مرحله رشد 20
2-2-9-2-1- به منظور حفظ سهم بازار 21
2-2-9-2-2- به منظور افزايش سهم بازار 22
2-2-9-3- استراتژي هاي مرحله بلوغ 23
2-2-9-3-1- حفظ مزيت رقابتي (بقا) 23
2-2-9-3-2- افزايش حجم فروش 23
2-2-9-4- استراتژيهاي مرحله ثبات و افول 24
2-2-10- استراتژی بازارهای انحصاری 27
2-2-10-1- عوامل مؤثر در شکل گیری انحصار 27
2-3- تبلیغات 30
2-3-1- مقدمه 30
2-3-2- تاریخچه تبلیغات بازرگانی 30
2-3- 3- پیشینه تبلیغ در ایران 32
2-3-4- تعریف تبلیغات 32
2-3-5- اهداف تبلیغات تجاری 33
2-3- 6- شبیهسازی منحنی عمر تبلیغات 38
2-3-7- آمیخته بازاریابی 39
2-2-8- ابزار ترفیع و ترویج 39
2-3-8-1- تبلیغات تجاری 40
2-3-8-2- پیشبرد فروش 40
2-3-8-3- روابط عمومی 40
2-3-8-4- فروشندگی شخصی 40
2-3-8-5- بازاریابی مستقیم 40
2-3-9- انواع تبلیغات 40
2-3-10- ابزارهای تبلیغ 41
2-3-10-1- انواع ابزارهای تبلیغ 42
2-3-11- مزایای تبلیغات 43
2-3-12- معایب تبلیغات 44
2-3-13- آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی از دید تولید کنندگان 44
2-3-13- مدلهای بررسی اثربخشی تبلیغات 45
1- تکنیک آیدا 45
2- سلسله مراتب اسنادی 46
3- سلسله مراتب با درگیری پایین 46
4- مدل لاویج و استینر 46
5- مدل داگمار 48
6- مدل احتمال پیچیدگی 49
7- مدل پذیرش ابداع 50
8- مدل آگاهی- آزمون- تقویت- ترغیب 51
9- مدل درک- تجربه- حافظه 51
فنون تبلیغات 53
2-3-14- تکنيک های اجرايی تبليغ 53
2-3- 15- روشهای تبلیغات وتعیین ترکیب فعالیتها 55
2-3-16- علامت تجاری 56
2-3-17- بسته بندی 56
2-3-18- حربه های فروش 57
2-3-19- کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان 58
2-4- پیشینه تحقیق 61
جمع بندی کلی 65
آشنایی با پاکت 66
فصل سوم
روششناسی تحقیق
3-1- مقدمه 69
3-2- روش تحقيق 69
3-2-1- تحقيق کاربردي 69
3-2-2- تحقيق توصيفي 69
3-3- جامعة آماري 70
3-4- نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه 71
3-5- پرسشنامه 72
3-6-ویژگی های فنی ابزارهای گردآوری داده ها 73
3-6-1- روايي پرسشنامه 74
3-6-2- پايايي پرسشنامه 74
3-7- روش گردآوری داده ها 76
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها 76
3-9- تحلیل عاملی تأئیدی 77
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
4-1- مقدمه 79
4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 79
4-2-1- جنسيت 80
4-2-2- سن 81
4-2-3- سطح تحصيلات 82
4-2- 4- سابقه استفاده 83
4-2- 5- شغل 84
4-2- 6- منطقه سکونت 85
4-3- آمار استنباطی 86
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 86
4-3- ارزیابی بخش اندازهگیری مدل 87
4-3-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای متغیر کیفیت 88
4-3-2- تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر توزیع و برندینگ 92
4-3-3- تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی 94
4-3-4- بررسی سوالات تحقیق 96
4-3-5- تحلیل تکمیلی 101
4-4- رابطه بین متغیرهای کیفیت و قیمت با عوامل جمعیت شناختی 108
4-4-1- رابطه کیفیت با عوامل جمعیت شناختی 109
4-4-2- رابطه قیمت با عوامل جمعیت شناختی 110
فصل پنجم
تفسیر و نتیجهگیری
5-1- خلاصه بحث 112
5-2 نوآوری تحقیق 113
5-3- پیشنهادها 114
5-4- محدودیتها 115
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 116
منابع و ماخذ 117
منابع 118
ضمیمه 122
فرم نظر سنجی محصولات 123
جدول 2-1 شمای کلی تقسیمبندی استراتژیهای بازاریابی محصول 18
جدول 2-2 مراحل دوره عمر کالا و مشخصات 26
جدول2-3 مراحل دوره عمر کالا و واکنشهای متفاوت 27
جدول2-4 ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن 60
جدول 3-1تركيب سئوالات پرسشنامه 73
جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ 75
جدول 4 -1- توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان 80
جدول 4 -2- توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان 81
جدول 4 -3- توزيع فراواني مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 82
جدول 4-4- توزيع فراواني مربوط به سابقه استفاده پاسخ دهندگان 83
جدول 4 -5- توزيع فراواني مربوط به شغل پاسخ دهندگان 84
جدول 4 -6- توزيع فراواني مربوط به منطقه سکونت پاسخ دهندگان 85
جدول4-7 – آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق 87
جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید مشتریان 97
جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید مشتریان 98
جدول 4- 10- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید خبرگان 99
جدول 4- 11- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید خبرگان 100
جدول 4-12- آزمون A N O VA اثر جنسیت 102
جدول 4-13- آزمون A N O VA اثر سن 103
جدول 4-14- آزمون A N O VA اثر شغل 104
جدول 4-15-آزمون A N O VA اثر تحصیلات 105
جدول 4-16- آزمون A N O VA اثر سابقه استفاده 106
جدول 4-17-آزمون A N O VA اثر منطقه سکونت 107
جدول 4-18- خروجی ضریب همبستگی بین کیفیت با عوامل جمعیت شناختی 109
جدول 4-19- خروجی ضریب همبستگی بین قیمت با عوامل جمعیت شناختی 110

شکل 2-1 نمودار چرخه عمر محصول 17
شکل2-2 الگوی M5 34
شکل2-3 استراتژی انتخاب رسانه، گام به گام 37
شکل2-4 مراحل مدل آیدا 45
شکل 2-5 مراحل مدل سلسله مراتب اسنادی 46
شکل 2-6 مراحل مدل سلسله مراتب با درگیری پایین 46
شکل 2-7مراحل مدل لاویج و استینر 47
شکل2-8 مراحل مدل داگمار 48
شکل 2-9 مراحل مدل ELM 50
شکل2-10 مراحل مدل پذیرش ابداع 51
شکل 2-11 مراحل مدل ATR N 51
شکل 2-12 مدل درک، تجربه، حافظه 52
شکل4-1- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اهمیت کیفیت (تخمین استاندارد) 88
شکل 4-2- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای اهمیت کیفیت (معناداری ضرایب) 89
شکل 4-3- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (تخمین استاندارد) 90
شکل 4-4- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (معناداری ضرایب) 91
شکل 4-5- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (تخمین استاندارد) 92
شکل 4-6 – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (معناداری ضرایب) 93
شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (تخمین استاندارد) 94
شکل 4-8 – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (معناداری ضرایب) 95
نمودار 4- 1- نمودارميله اي مربوط به فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 80
نمودار 4-2- نمودارميله اي مربوط به فراواني سن پاسخ دهندگان 81
نمودار 4 -3- نمودارميله اي مربوط به فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 83
نمودار4-4- نمودار ميله اي مربوط به فراواني سابقه استفاده پاسخ دهندگان 83
نمودار4-5- نمودار ميله اي مربوط به فراواني شغل پاسخ دهندگان 84

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
ورود به جامعه صنعتی بازار که شکلگیری آن به تدریج پس از انقلاب صنعتی در کشورهای غربی آغاز شد و در نیمه قرن بیستم با وضوح بیشتری در کشورهای پیشرفته صنعتی به چشم میخورد، دگرگونیهای گسترده ای را در زمینههای گوناگون پدید آورده است. شکل تکامل یافته جامعه صنعتی بازار، جامعه مصرف کننده است. این جامعه امکان برگزیدن کالا و فرآوردههای مورد پسند خریداران را برای آنان فراهم میکند.
از اینجا بود که پیوند میان تبلیغات و بازاریابی و بازارسازی آغاز شد و اینک نیاز متقابل صنعت تبلیغات و تولید و بازرگانی در کشورها به امری بدیهی و گریزناپذیر تبدیل شده است.به عبارت دیگر، فعالیتهای تبلیغاتی و هزینههای مرتبط با آن برای تسهیل فروش و به امید افزایش آن انجام میشود.این فعالیتها در واقع نوعی سرمایهگذاری است که کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی به برگشت هزینه آن امیدوارند. تبلیغات مؤثر ابزاری برای شهرت و اعتبار است و به مدیران کمک میکند تا سریعتر به اهداف خود برسند و یک پل ارتباطی بین خود و مشتری ایجاد نمایند.
تبلیغات در واقع زیر مجموعهای از مبحث تبلیغ و ترویج فروش است که در p4 یعنی محصول، قیمت و مکان در بحث بازاریابی قرار میگیرند. به عنوان یک استراتژی ترویجی، تبلیغات یکی از مهم ترین ابزارهای آگاه سازی مشتری از وجود یک کالا و تأثیرگذاری بر ذهنیت یک مشتری بالقوه جهت انتخاب یک محصول به شمار میرود.برخی معتقدند که تبلیغات اتفاقی است که از اقتصاد آزاد منتج شده است یا پدیده مضری است که مصرفکنندگان به دلیل آزادی بیان مجبور به تحمل آن هستند. ولیکن واقعیت کاملاً متفاوت است. تبلیغات یک نیروی حیاتی بسیار مهم است، چرا که 1) تبلیغات یک وسیله عمده در رقابت بین شرکت هاست.2) تبلیغات نخستین وسیلهای است که بنگاهها از طریق آن محصولات جدید خود را به اطلاع مصرف کنندگان میرسانند.3) تبلیغات حامی اعظم رسانهها در سایر کشورها هستند.4) تبلیغات یک صنعت عظیم است(Tellis, 2004).
هدف هر تبلیغ تغییر دادن میزان آگاهی، نوع برداشت و ترجیحات مصرف کننده یا مخاطب می باشد و استراتژی تبلیغ چگونگی دستیابی به این هدف را بیان میکند.استراتژی تبلیغات از تحقیقات دقیق در مورد انواع مخاطبین و بویژه مخاطبین هدف، منافع و ارزشهای محصول یا موضوع مورد نظر، مناسب بودن نوع رسانه و ویژگیهای پیام تبلیغاتی پدید میآید.استراتژی تبلیغات باعث میشود تا تبلیغات مسیر خود را بدرستی طی کند.
1- تشریح و بیان موضوع
انسان موجودی است که برای زیستن و ماندگاری نیازمند رویارویی با محیط است و برای رفع نیازهای خود در گذر از تاریخ به روشهای گوناگونی با محدودیتها در چالش بوده است. توجه به نیاز مشتریان و شناسایی نوع رفتار مصرف کننده و شیوه فروش کالاها و گسترش بازارهای موجود، علم نوپایی را بنام بازاریابی به گستره دانش بشری معرفی کرده است. بازاریابی بر خلاف دید برخی از مردم فقط به معنی کوششهای بریده و کوتاه مدت برای فروش کالاهای فروش نرفته یا پس مانده نیست. بازاریابی یک فعالیت انسانی و اجتماعی است که از مرحله شناسایی نیاز مصرف کنندگان تا هنگام توزیع و رساندن کالای تولید شده به دست مصرف کننده نهایی ادامه مییابد. در این راستا علم بازاریابی نقش مهم و شایستهای را به عهده میگیرد. بازاریابی عبارت است از فعالیتهای نیروی انسانی که از راه تبادل فرآیندها به سمت تامین نیازها و خواستهها هدایت شود. هدف تولیدکنندگان افزایش فروش و در نتیجه رسیدن به سود بیشتر است که این خود موجب میشود تا تولید کننده بتواند در بخشهایی از بازار ابتکار عمل را بدست گرفته سهم بازار خود را نگه دارد. هدف مصرف کننده یا خریدار رسیدن به خشنودی از مبادله است. بنابراین یک ارتباط دوسویه بین این دو گروه مهم تولیدکننده و مصرف کننده برقرار بوده و این ارتباط قابل بررسی و تفکر میباشد.
بنابراین پژوهشگران بازاریابی برای برآورده نمودن نیازهای مصرف کنندگان بایستی رفتارمصرف کننده و واکنشهای آنها را در قبال عوامل اثر گذار بر فرآیند خرید به خوبی تمیز داده و در این راستا برنامهریزی نمایند.
تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی میتواند نقش بسیار مهمی در سیاستها و استراتژیهای بازاریابی شرکت از قبیل ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به شرکت ایفا کند(روستا وهمکاران،1387).
با توجه به اینکه صنعت موادغذایی سهم قابل توجهی از درآمد خانوادهها را در ایران به خود اختصاص میدهد و در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ادب فارسی، ادبیات فارسی، ظاهر و باطن، عدل و داد Next Entries منبع تحقیق درباره بازاریابی، مصرف کنندگان، آمیخته بازاریابی، عناصر آمیخته بازاریابی