پایان نامه ارشد درباره سقط جنین، حقوق ایران، مسئولیت کیفری، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….3
اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3
سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3
ه)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4
و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5
ز)ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5
بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک…………………………………………………………………………………6
گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………6
مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..6
بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..6
بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..6
گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..7
الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….7
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..8
گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8
مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8
مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10
مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11
الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12
مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15
بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16
بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17
بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18
بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19
مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19
مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20
بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23
گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23
بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27
گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30
بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31
بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31
دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34
مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35
بند اول نظرمشهور فقهای امامیه …….…………………..…..………..……………………………… 36
الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36
ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36
ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37
بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37
الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37
ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37
ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38
د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38
و)روایات………….………………………………………………………………………………………38
مبحث دوم ضمان طبیب در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39
مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41
فصل دوم
جرایم و تخلفات انتظامی پزشک
بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44
گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44
بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44
بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44
بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44
مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45
الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45
ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45
ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46
و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46
مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47
الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47
ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48
بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49
بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51
بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53
ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54
مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55
بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55
بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55
ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56
بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56
بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56
بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56
گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58
مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59
بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61
بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62
مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63
الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63
ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63
ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63
مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64
گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65
مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66
بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66
بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68
مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69
الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69
ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70
مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71
مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71
بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71
بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73
مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73
مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74
الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74
ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75
مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77
گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78
مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78
مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78
الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79
ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79
مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80
مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81
مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83
مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83
مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84
بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84
بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85
بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86
بند دوم : حقوق مصر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد محدودیت ها، محصولات کشاورزی، سازمان جهانی تجارت، کشورهای توسعه یافته Next Entries پایان نامه ارشد درباره ضمان پزشک، قانون مجازات، تعیین مجازات، جرم انگاری