تحقیق درمورد صلح مسلح، حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

و جنگ جهانی)…………………………………………………………… 31
گفتار هشتم: ابزارهای تولید و هدایت جنگ………………………………………………………………….. 32
بخش دوم: تعریف، ماهیت و مفهوم صلح…………………………………………………………………….. 33
گفتار اول: تعریف صلح …………………………………………………………………………………………….. 34
گفتار دوم: صلح در اسلام…………………………………………………………………………………………… 34
گفتار سوم: تحول تاریخی اجتناب از جنگ
و تلاش برای صلح…………………………………………………………………………………………………… 36
بند اول: دوران باستان………………………………………………………………………………………………… 37
بند دوم: قرون وسطی………………………………………………………………………………………………… 37
بند سوم: عصر جدید…………………………………………………………………………………………………. 38
بند چهارم: آغاز قرن نوزدهم میلادی تا
تأسیس جامعه ملل…………………………………………………………………………………………………….. 38
بند پنجم: دوران حیات جامعه ملل………………………………………………………………………………. 39
بند ششم: نظام سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………… 40
بند هفتم: عملکرد سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………. 41
بند هشتم: نظام معاهدات بین المللی و اقدام
برای صلح……………………………………………………………………………………………………………………. 42
گفتار چهارم: انواع صلح………………………………………………………………………………………………… 43
بند اول: صلح سرد………………………………………………………………………………………………………… 43
بند دوم: صلح از طریق وحشت………………………………………………………………………………………. 44
بند سوم: صلح الهی……………………………………………………………………………………………………….. 44
بند چهارم: صلح پایدار…………………………………………………………………………………………………… 44
بند پنجم: صلح مسلح…………………………………………………………………………………………………….. 45
گفتار پنجم: راههای تحقق صلح از دیدگاه نظریه
پردازان………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
گفتار ششم: اقدامات تاریخی برای صلح قبل از
وقوع جنگ…………………………………………………………………………………………………………………… 48
گفتار هفتم: خطرات بین المللی صلح مسلح………………………………………………………………………. 50
گفتار هشتم: تفاوت جنگ سرد و صلح مسلح……………………………………………………………………. 51
فصل دوم: حرکت به سمت صلح بین المللی…………………………………………………………………….. 53
بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین المللی…………………………………………………………………… 54
گفتار اول: گام نخست صلح(استقرارحکومت قانون)…………………………………………………………… 55
گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار………………………………………………………………………….. 56
گفتار سوم: ظهور قدرتها و ایجاد صلح تحمیلی…………………………………………………………………. 58
گفتار چهارم: همزیستی دولتها در جهت صلح……………………………………………………………………… 60
گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک………………………………………………………………….. 62
گفتار ششم: فرهنگ صلح…………………………………………………………………………………………………. 63
بخش دوم: جایگاه صلح و امنیت بین المللی
در زمان صلح مسلح………………………………………………………………………………………………………… 64
گفتار اول: صلح و امنیت بین المللی………………………………………………………………………………….. 65
گفتار دوم: تاریخچه ای مختصر از صلح و امنیت
بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………… 66
گفتار سوم: مفهوم صلح و امنیت بین المللی……………………………………………………………………….. 69
گفتار چهارم: ریشه های صلح و امنیت بین المللی………………………………………………………………. 71
گفتار پنجم: عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت
بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………… 74
فصل سوم: اقدامات عملی در زمان صلح (صلح مسلح)……………………………………………………….. 75
بخش اول: اقدامات بین المللی…………………………………………………………………………………………. 76
گفتار اول: بحران های جهان امروز……………………………………………………………………………………. 76
گفتار دوم: مسائل خطرناک………………………………………………………………………………………………. 78
بند اول: تروریسم بین المللی……………………………………………………………………………………………. 78
بند دوم: تکثیر سلاحهای هسته ای……………………………………………………………………………………. 79
بند سوم: دولتهای درمانده………………………………………………………………………………………………… 79
گفتار سوم: اقدامات بین المللی صورت گرفته……………………………………………………………………. 80
بند اول: ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای……………………………………………………………………. 80
بند دوم: ممنوعیت وسایل وحشیانه و خشونت بار……………………………………………………………….. 82
بند سوم: ممنوعیت شیوههای خائنانه………………………………………………………………………………….. 83
گفتار چهارم: فرهنگ پیشگیری………………………………………………………………………………………….. 83
گفتار پنجم: عملیات صلح ملل متحد………………………………………………………………………………….. 85
بخش دوم: خلع سلاح اقدامات اساسی در
حقوق بین الملل برای اجتناب از صلح مسلح…………………………………………………………………….. 87
گفتار اول: خلع سلاح………………………………………………………………………………………………………. 88
گفتار دوم: اهداف خلع سلاح……………………………………………………………………………………………. 89
گفتار سوم: اشکال خلع سلاح…………………………………………………………………………………………… 89
گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح………………………………………………………………………….. 90
گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح……………………………………………………………………….. 92
گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان
صلح مسلح…………………………………………………………………………………………………………………….. 93
گفتار هفتم: اقدامات سازمان ملل متحد در زمان
صلح مسلح جهانی…………………………………………………………………………………………………………… 95
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 98
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………. 102
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 106
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 109

مقدمه
از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (1924) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (1945) حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.
در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، شیوه های جبران خسارت، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries تحقیق درمورد صلح مسلح، حقوق بین الملل، امنیت بین المللی، مخاصمات مسلحانه