مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، شیوه های جبران خسارت، مجنی علیه، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-2- خسارت های معنوی وارده بر زبان 52
2-1-3- رابطه مغز و زبان انسان 53
فصل 3: 55
شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق 55
3-1- اصول کلی شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر زبان 57
3-1-1- منابع قانونی جبران خسارت معنوی در صحت آن : 58
3-1-1-1- قانون اساسی : 58
3-1-1-2- قانون مسئولیت مدنی : 58
3-1-1-3- قانون آئین دادرسی کیفری : 59
3-2- مسئولیت مجرم در قبال خسارت های وارده بر زبان 59
3-2-1- انواع مسئولیت های خسارت های وارده بر زبان 60
3-2-1-1- مسئولیت قرارداری خسارت های وارده بر زبان 60
3-2-1-2- مسئولیت غیرقراردادی خسارت های وارده بر زبان 61
3-3- نحوه رسیدگی جهت جبران خسارت های وارده بر زبان در پزشکی قانونی 62
3-4- شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان در فقه و حقوق 63
3-4-1- قصاص 63
3-4-1-1- بررسی شرایط قصاص زبان : 64
3-4-1-2- موانع اجرای قصاص زبان در فقه و حقوق 67
3-4-1-3- امکان و عدم اجرای حکم قطع زبان با وجود حکم قصاص 70
3-4-2- دیه 71
3-4-3- ارش 90
3-4-3-1- شیوه محاسبه ارش خسارت های وارده بر زبان در فقه و پزشکی قانونی 90
3-4-3-2- حد و اندازه ارش 91
3-4-3-3- میزان ارش تعیین شده در خسارت های وارده بر زبان 92
3-5- شیوه جبران خسارت های معنوی وارده بر زبان از نظر فقه و حقوق 96
3-5-1- شرایط مطالبه خسارت های معنوی زبان 99
3-5-2- تطابق جبران خسارت معنوی وارده بر زبان با قانون قصاص 100
3-5-3- تطابق جبران خسارت های معنوی بر زبان با قانون دیات 101
3-5-4- خسارت های معنوی زبان در حقوق تطبیقی و شیوه های جبران آن 101
3-6- مصادیق خسارت های وارده بر زبان و شیوه های جبران آن 102
مراجع و منابع 107

چکيده
زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان دانست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه خسارت به زبان تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی به تمامیت جسمانی افراد ، عامل ، مکلف به جبران آن است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .

واژه‌هاي كليدي: زبان ،خسارت ، شیوه های جبران ، پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

مقدمه
در زندگی اجتماعی وجود قانون و نظام قضایی که بر مبنای آن به حل و فصل دعاوی و احقاق و اجرای عدالت پرداخته شود ضروری است . زیرا بدون آن پیدایش اختلافات تهدیدی جدی نسبت به امنیت و روابط اجتماعی بوده ، موجب نزاع و درگیری می گردد . ایراد عمدی یا حتی سهوی خسارات بر اشخاص یکی ازمسائلی است که همواره مبنای اختلاف و درگیری در جامعه بوده و هست . از گذشته ی دور جبران خسارت هایی که در نتیجه ی جرم بر بزهدیدگان وارد می شده همواره مورد توجه قرار داشته است و بر این مبنا جبران خسارت های مالی که جنبه ی مادی دارد بطور صریح در قوانین کشور پذیرفته شده و تمام نظام های حقوقی این گونه خسارت ها را قابل جبران می دانند . اما در جبران خسارت های معنوی که به خصوص بر روح و و روان و شخصیت و احساسات اشخاص وارد می شود به دلیل دارا بودن ماهیت غیر مالی و دشواری سنجش و تقویم آن با معیار های های و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی هایی ، اختلاف نظر وجود دارد . در نظام حقوقی ما نیز نسبت به امکان جبران این خسارت ها ابهام جدی وجود دارد . زیرا با اینکه در برخی قوانین بر ضرورت جبران این خسارت ها تصریح شده ولی پاره ای اظهارنظر ها از سوی مراجع قانونی و سکوت قانون در بسیاری از موارد ، موجب نوعی تردید در اعتبار این مسئله شده است .
مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه تعرض تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی مضاعف به تمامیت جسمانی افراد عامل مکلف به جبران آن است بدیهی است هر گونه خسارت وارده به مجنی علیه و ضایعه بدنی الزاماً ایجاد حق مطالبه خسارت برای مجنی علیه نخواهد کرد و دادگاه باید توجه به اوضاع و احوال و نوع فعالیت و کاری که زیاندیده انجام داده است نسبت به آن ها رای لازم را صادر کنند . این صدمات در مواردی منجر به سلب قدرت کارکردن مجنی علیه می شود .
سازمان پزشکی قانونی کشور نماد استفاده از دانش پزشکی جهت کشف حقیقت و استواری عدالت است انجام این مسئولیت خطیر نیازمند بازنگری مداوم ساز و کار ارایه ی خدمات کارشناسی بر پایه ی یافته های و دستاورد های نوین دانش تخصصی و تجهیزات با رعایت موازین حقوقی ، قانونی و شرعی باشد.
زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار معانی و مقاصد درونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوع است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است .
زبان هم وسیله شناخت یعنی ابزار فکر و هم وسیله ارتباط یعنی ابزار زندگی اجتماعی است . انسان موجودی اجتماعی است که نیازمند برقراری ارتباط با افراد جامعه است و به همین دلیل ، از زبان به عنوان مهمترین ابزار برقراری این ارتباط استفاده می کند . زبان ، فرد را قادر می سازد تا افراد خود را به دیگران منتقل نماید .

الف: بیان مسئله
زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان داتست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .
شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیرباز بحث هایی را بوجود آورده است از جمله مقابله به مثل ، اولین عکس العملی است که انسان به طور طبیعی در مقابل تهدید های گوناگون ، خود انجام می دهد قصاص به قدمت حیات بشری است ، که در طول زمان و در بین اقوام و ملل مختلف یکسان نبوده است ، چنانچه در طول زمان و در دوره های مختلف ، بعضی ملل در مقابل کشته شدن یک فرد اقدام به نابودی کل افراد قبیله مقابل می کردند و این جنگ ها سالها ادامه داشت . در گذشته علاوه بر مقابله مثل غرامت هم دریافت می کردند که خود نوعی جبران خسارت های وارده می شد .
مساله این است که به چه صورت می توان خسارت های واره بر زبان را جبران کرد و شیوه های آن کدام است و آیا می توان این خسارت های را با تراضی ترفین حل و فصل کرد . انشاء الله در این پایان نامه قصد آن داریم تا به سوالات موجود در این خصوص را پاسخ بدهیم .
ب: سوالات تحقیق
الف: زبان از نظر پزشکی و فقه و حقوق به چه معناست ؟
ب: خسارت های وارده بر زبان چیست ؟
ج : آیا خسارت های وارده بر زبان با جبران آن یکسان است ؟
د: آیا خسارت های وارده بر زبان مورد تائید فقه باید باشد یا خیر ؟
هـ: مبانی فقهی دیه چشایی از منظر قانون جزای ایران چگونه است ؟
ی: آیا نظام کیفری ایران بستر های لازم را جهت جبران خسارات ناشی از جرایم وارده بر زبان دارد ؟
و: در حال حاضر جبران خسارت های وارده بر زبان چگونه انجام می گیرد ؟
پ: فرضیه های تحقیق
الف) خسارت های وارده بر زبان اعم از خسارت های مادی و معنوی می باشد که در حال حاضر خسارت های مادی به طور قانونی قابل جبران است ولی خسارت های معنوی در بعضی موارد قابل جبران نیست .
ب) به نظر می رسد امکان رعایت قصاص در موارد مثل زبان امکان پذیر نباشد .
ج) به نظر می رسد نظام کیفری ایران بستر های لازم برای جبران خسارت های مادی فراهم آورده است ولی در خسارت های معنوی این طور نیست .
د) به نظر می رسد در حال حاضر جبران خسارت های مادی و معنوی بر زبان از طریق قانون و بوسیله پزشکی قانونی صورت می گیرد . وهمچنین این جبران بر اساس اصول عام جبران خسارت به قوانین موجود مبحث دیات و قصاص می باشد .
ت: ویژگی‌های پروژه
این پایان نامه با طرح مباحث کلی در بخش اول در مورد تعریف زبان – خسارت – جنایت – نقص عضو و … سعی در تجمیع مباحث و مطالب مطرح شده در کتب معتبر فقهی و علمی را دارد . در ادامه با طرح مباحثی با موضوع شیوه های جبران خسارت از دیدگاه های مختلف و همچنین طرح مباحث کاربردی با موضوعات روز سعی در حل مسائل و مشکلات حقوقی را خواهیم داشت .

ث : سابقه و مشکلات تحقیق
فقر منابع فارسی و حقوقی بوده که تاکنون کار منسجم و کلی در این عرصه از نویسندگان ، دانشکده های حقوق و الهیات و صاحب نظران نشده است . ولی در ارتباط با موضوع در منابع عربی و برخی پایان نامه های مرتبط به صورت محدود و برخی مقالات تحت عناوین ، دیه زبان ، قصاص ، ارش ، خسارات مازاد بر دیه ، خسارات مادی و معنوی ، مسئولیت ناشی از تقصیر ، تاملی بر مسئولیت مدنی در اصل 171 ، و چند مقاله پراکنده دیگر در این راستا به طور کاملا محدود کار تحقیقی انجام شده است . وجه تشابه آثار بیان شده این است که به صورت غیر مستقیم و پراکنده اشاراتی به بعضی مباحث و فصول پژوهش داشته اند . ولی وجه تمایز این تحقیق نسبت به آثار مذکور ، تشریح و بیان ابعاد مختلف موضوع توام با تحلیل و انسجام مطالب می باشد که به نظر می رسد تا اندازه زیادی بهره وران را از مراجعه به منابع پراکنده حقوقی و فقهی مستغنی نماید.
در کتاب های مختلفی اشاره به دیات و قصاص این نوع خسارت آورده شده است . مانند :
اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه اثر ارزشمند محمد بن جمال الدین مکی العاملی
تحریرالوسیله اثر ارزشمند امام خمینی ( ره)
جواهر الکلام اثر ارزشمند شیخ الفقهاء محمد حسین نجفی
الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه اثر ارزشمند شیخ زین الدین الجبعی عاملی معروف به شهید ثانی
وسائل الشیعه اثر ارزشمند محمد بن الحسن الحر العاملی
من لا یحضرالفقیه اثر ارزشمند شیخ صدوق
التهذیب شیخ طوسی

ج: روش تحقیق
با مطالعه ی کتابخانه ای ، تفصیل موضوع خسارت های وارده بر زبان از منظر پزشکی قانونی و فقه و حقوق مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت . همچنین خسارات اعم از مادی و معنوی و خسارت های مورد تائید شرع و قوانین موضوعه ، مورد بحث است همچنین بیان دیدگاه های فقه و حقوقی به خصوص پرداخت خسارات ها ، مورد بررسی و تحلیل است و نهایتاً موارد کاربردی که مبتلا به جامعه است و مورد بهره برداری موسسات حقوق و وکلا و دانشگاهیان و مردم می باشد ، مطرح خواهد شد .
به طور کلی روش کار در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل مطالب گردآوری می باشد و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای است .

چ: انگیزه و اهداف
زبان به لحاظ اهمیت آن به عنوان عضوی از بدن انسان برای کارکرد های مختلفی استفاده می شود لذا ، از بین رفتن و یا نقص این عضو باعث مشکلات عدیده ای برای مجنی علیه خواهد شد . همچنین با توجه به اهمیت این موضوع ، فقه اسلامی برای این عضو احکامی را وضع نموده است .
با توجه به این اهمیت و همچنین نبود حتی یک تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره جبران خسارت، شیوه های جبران خسارت، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، شیوه های جبران خسارت، ترجمه فارسی، ضرب و جرح