دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق ایران، هیات مدیره، جرم انگاری، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

بخش اول : مبانی نظری جرم خیانت در امانت در اموال شرکت 18
فصل اول : کلیات 18
مبحث اول : مفاهیم و مبانی نظری 18
گفتار اول : تعاریف 18
بند اول : جرم و تعاریف آن در حقوق ایران و فرانسه 18
الف : تعریف لغوی 19
ب : تعریف اصطلاحی 19
ج : بیان مفهوم جرم و اقسام آن در حقوق ایران و فرانسه 20
بند دوم : خیانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه 22
الف : تعریف لغوی 22
ب : تعریف اصطلاحی 22
بند سوم : امانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه 22
الف : تعریف لغوی 22
ب : تعریف اصطلاحی معنای اصطلاحی امانت درتعاریف زیربکاررفته است: 23
بند چهارم : مال و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه 24
الف : تعریف لغوی 24
ب : تعریف اصطلاحی 24
مبحث دوم : جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه 26
گفتار اول : خیانت در امانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه 26
گفتار دوم :تاریخچه جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه 27
فصل دوم : مبانی و منشاء جرم انگاری خیانت در امانت و بررسی آن در حقوق ایران و فرانسه 29
مبحث اول : خیانت در امانت و جرم انگاری آن 29
گفتار اول :انگیزه جرم انگاری ،جرم خیانت در امانت و تحقق آن در حقوق ایران و فرانسه 30
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه 32
بند اول: عنصر قانونی 32
بند دوم : عنصر مادی 33
بند سوم : عنصر معنوی 34
مبحث دوم :منشاء رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ایران و فرانسه . 34
گفتار اول : انواع رابطه حقوقی امانی 34
بند اول : رابطه امانی قانونی 34
بند دوم : رابطه عرفی امانی 35
بند سوم :رابطه امانی قراردادی 35
گفتار دوم : شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانی ،قراردادی ،قانونی وعرفی 36
بند اول : انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی 38
الف : تحلیل نظریه انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه 38
ب : تحلیل نظریه عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه 38
بند دوم : خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه 39
الف : موضوع جرم خیانت در امانت وتحلیل تحول درآن در حقوق جزای فرانسه 39
ب : تعلق به غیر داشتن 39
ج : سپرده شدن 40
بند سوم : نقش مدیران شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت 40
الف : موکل تلقی شدن مدیران شرکت 41
بخش دوم :احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه 43
فصل اول : تحقق و احراز جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه 43
مبحث اول : احراز وقوع جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه و تطبیق آن با عناصر جرم 43
گفتار اول : عناصر مادی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل 43
بند اول : استعمال نمودن در حقوق ایران و یا مصرف معین آنها در حقوق فرانسه 43
الف : سپرده شدن اموال شرکت به هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال آن شرط تحقق خیانت در امانت 43
ب : احراز سوء نیت هیات مدیره و مدیر عامل در استعمال نمودن 45
ج : سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن 46
بند دوم : تصاحب کردن 46
الف : تعلق مال به غیر شرط تحقق خیانت در امانت و احراز سوء نیت در این موضوع 47
ب :افعال و ترک فعل های مختلف در تصاحب کردن توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه 47
بند سوم : اتلاف کردن 49
الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تلف کردن و احراز جرم خیانت در امانت . 50
بند چهارم : مفقود کردن 50
الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در مفقود نمودن اموال شرکت 50
گفتار دوم : عناصر روانی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل 51
بند اول : عمد و اراده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره 51
بند دوم : قصد اضرار به اموال شرکت 52
مبحث دوم : مصداق های جرم خیانت در امانت و قابلیت احراز آن در اموال شرکت توسط مدیر عامل و هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه 53
گفتار اول : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مصداق جرم خیانت در امانت 53
بند اول : سوء استفاده و تعریف آن 53
الف :تعریف لغوی 53
ب : تعریف اصطلاحی 53
ج : تعریف سوء استفاده از منظر حقوقدانان 54
بند دوم : سفید امضاء و تعاریف مرتبط با آن 55
الف : تعریف سفید امضاء 55
الف .1 : تعریف امضاء 55
مهرامضاء :الف .2 56
الف.3 : اثر انگشت 56
الف.4 : وقوع جرم با امضاء یا مهر امضاء و مبانی جرم انگاری سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء در حقوق ایران و فرانسه 57
گفتار دوم : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت در اموال شرکت مصداق خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه 59
بند اول : شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم ,مجرم و بزه دیده (خیانت در امانت ,مدیر عامل و اعضای هیات مدیره , شرکت و اموال آن ) 59
بند دوم : مستقیم بودن خسارت ناشی از سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضاء . 61
بند سوم : سوء نیت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در سوء استفاده از سفید مهر و سفیدامضاء در مورد اموال شرکت مصداق بارزسوء استفاده از اختیارات 63
گفتار سوم : استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت در حقوق ایران و فرانسه 64
بند اول : شرایط تحقق جرم در استفاده از اموال یا اعتبارات  شرکت 65
الف : معلوم و معین کردن اموال و یا اعتبارات 65
ب : اثبات استفاده از اموال یا اعتبارات 65
بند دوم : شروع به جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره 65
فصل دوم : خیانت در امانت در اموال شرکت و تحلیل و بررسی مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب آن 66
مبحث اول : مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در جرم خیانت در امانت 66
گفتار اول : خیانت در امانت و تحقق مسئوولیت کیفری 66
بند اول : مسئوولیت و تعریف آن 66
بند دوم : مسئوولیت کیفری 66
الف : مفهوم مسئوولیت کیفری 67
ب : ارکان مسئوولیت کیفری 67
ب.1 : اهلیت جزایی 68
ب.2: تقصیر 68
بند سوم : تحلیل و بررسی وضعیت مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه 68
گفتار دوم :مجازات خیانت در امانت در قوانین گذشته و حال در حقوق ایران و فرانسه 69
بند اول : مجازات اصلی 69
بند دوم : مجازات تبعی و تکمیلی 70
بند سوم : تاثیر گذشت شاکی در تعقیب بزهکار 70
گفتار سوم : خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و چگونگی مجازات آن در حقوق ایران 71
بند اول : نقد و بررسی خیانت در امانت بی مجازات در خصوص مدیران شرکتهای تعاونی در حقوق ایران 71
الف : تحلیل و بررسی ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی 72
بند دوم: خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت در حقوق فرانسه و تعیین مجازات با کیفیت مشدده 74
– نتیجه گیری 74
– پیشنهادات 75
منابع و ماخذ 76

مقدمه
در قانون ایران و فرانسه سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت و بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته اند .گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتها مرتکب جرم خیانت در امانت در اموال شرکت میشوند .موضوعی که در اینجا باید مد نظر قرار بگیرد این است که صرف ورود ضرر موجب تحقق جرم خیانت در امانت میشود و علاوه بر این برای تحقق این جرم توسط این افراد هم باید سوء نیت وجود داشته باشد و در عمل خود عمد داشته باشند و البته لازم به ذکر است که گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مقداری از اموال شرکت البته در حد متعارف را در مقابل مطالبه حق الزحمه نگه میدارند که این مصداق خیانت در امانت محسوب نمیشود و این دعوا ،دعوای حقوقی است .در قانون تجارت هردو کشور غالبا به مجازات وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اشاره شده و در جهت چگونگی احراز این جرم باید به قانون جزااشاره کرد .البته به این جرم درقانون شرکتهای تعاونی بیشتر اشاره شده است .ضمنا قابل ذکر است که اموال شرکت باید قانونا به دست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سپرده شده باشد . تصرف اموال شرکت بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم باشد نمی توان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلاً تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء را نمی توان مشمول خیانت در امانت قرار داد.با توجه به اهمیت این موارد محقق ، در این تحقیق به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته و مباحث را اینگونه آغاز کرده است .
1 : بیان مساله
اگـر بـا ديدى وسيع تر به مفهوم امانت بنگريم، درمى يابيم كه حتى افـراد لاابالى و بى ايمانى كه بويى از حسن خلق نبرده انـد، به نوعى شيفته و جذب امانت و امـانـت داران مـى شـوند. دليل آن اين است كه امانت دربردارنده امـنـيـت و امـان است. كلمه اى كه شنيدن نام آن، نوعى آرامش خـاطـر و آسـايـش خـيـال را براى انسان به ارمغان مى آورد و در پـنـاهش امنيت روح و روان او را تضمين مى كند و از هرگونه خوف و ترس در امان مى دارد. اين رفتار ضد اخلاقي چه در حقوق ایران و چه در حقوق کشور فرانسه در زمره جرايم عليه اموال و مالكيت محسوب مي شود و شباهت آن با برخي جرايم ديگر در مقام تطبيق عنوان مجرمانه گاه قضات و كارشناسان حقوقي را با اختلاف نظر مواجه مي‌نمايد. شاهد اين مدعا نيز صدور آراء وحدت رويه قضايي متعدد از هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نظريات مشورتي فراوان از ناحيه اداره حقوقي دادگستري و مانند آن در حقوق کشورمان و حتی در حقوق کشور فرانسه است (پیرگانی،۱۳۹۴، ص۶۴)خیانت در امانت از لغات مربوط به حقوق جزا است. مطابق ماده مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد (طاهری،۱۳۹۵ ،ص۶۶)یعنی به واقع خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی كه از طرف مالك یا متصرف قانونی به كسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.( میر محمد صادقی،۱۳۹۴) بصورت کلی می توان گفت برای تحقق جرم خیانت در امانت 3 شرط لازم است:
الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی
ب: موجودیت مال سپرده شده
ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن
امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود.(امانی،۱۳۹۴،ص۴۴)
از طرفی قابل ذکر است که در حقوق فرانسه جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. (حبیب زاده،۱۳۹۱، ص۳۴) گاها این جرم در مراجع حقوقی نیز اتفاق میافتد و بطور مثال مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب این جرم در مورد اموال شرکت میشوند و از آنها به نفع خود استفاده و بهره برداری می کنند . در حقوق فرانسه و رویه قضایی آن مصادیق و مواردی به عنوان خیانت در امانت در قوانین فرانسه تعیین شده است که در ارتباط با این موضوع می توان به مواردی مانند تحویل اشیاء برای فروش و تصرف به نفع خود اشاره کرد یعنی اشیاء و مال تحت عنوان اموال شرکت تحت اختیار این افراد قرار بگیرد و آنها در مورد این اموال مرتکب جرم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دادرسی کیفری، قانون مجازات، حقوق فرانسه، هیات مدیره Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هیات مدیره، حقوق ایران، قانون مجازات، جرم انگاری