پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده، جامعه آماری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

اری توزیع کردیم. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و عوامل اولویت بندی گردیدند. همچنین برای شناسایی عواملی که تأثیر بیشتری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارند، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافتهها، نتیجه گیری و نوآوری پژوهش:
در طی این تحقیق 23 عامل شناسایی شدند (6 عامل داخلی پیش برنده، 5 عامل محیطی پیش برنده، 7 عامل داخلی بازدارنده و 5 عامل محیطی بازدارنده). بالاترین اولویت در بین عوامل پیش برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین، عامل حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، و پایین ترین اولویت، مربوط به عامل نگرش افراد نسبت به کارآفرینی می باشند. بالاترین اولویت در بین عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین، عامل کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه، و پایین ترین اولویت، مربوط به عامل ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه می باشند. یک آزمون فریدمن نیز بر روی عوامل کلی پیش برنده داخلی، پیش برنده محیطی، بازدارنده داخلی و بازدارنده محیطی انجام شد که مشخص شد عوامل بازدارنده داخلی نسبت به عوامل دیگر اهمیت بیشتری دارد و بدین منظور باید توجه بیشتری به آن داشت. عوامل پیش برنده داخلی، بازدارنده محیطی و پیش برنده محیطی، عوامل دیگری هستند که از نظر اهمیت در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
نوآوری تحقیق این بوده است که بر خلاف تحقیقات پیشین، در این تحقیق هم به بعد داخلی و هم به بعد محیطی دانشگاه توجه شده است و عوامل موجود در این دو بعد به عوامل پیش برنده و بازدارنده تفکیک شده است.
کلید واژه: دانشگاه کارآفرین، عوامل پیش برنده، عوامل بازدارنده.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ………………………………………………………………………………………………………..ه
فهرست جدول ها……………………………………………………………………………………………………ی
فهرست نمودارها……………………………………………………………………………………………………..ل
فهرست شکل ها………………………………………………………………………………………………………م
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..1
1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….2
1-2. بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………..2
1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…………………………………………………………………………5
1-3-1. ضرورت تحقیق نظری……………………………………………………………………………….5
1-3-2. ضرورت تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………6
1-4. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1. هدف اصلی از انجام تحقیق………………………………………………………………………..7
1-4-2. اهداف فرعی از انجام تحقیق……………………………………………………………………….7
1-5. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….8
1-6. تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………8
1-7. چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………10
1-7-1. مروری بر دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………………..10
1-7-2. ديدگاه ها و نگرش ها در ارتباط با دانشگاه کارآفرين……………………………………..12
1-7-3. عوامل پیش برنده و بازدارنده……………………………………………………………………..13
1-8. مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………..15
1-9. جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………..16
1-10. نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری………………………………………………………….16
1-11. ابزارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….17
1-12. شيوه انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………17
1-13. شيوه تحليل داده ها………………………………………………………………………………………..18
1-14. قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..18
1-14-1. قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………18
1-14-2. قلمرو زمانی انجام پژوهش……………………………………………………………………..18
1-14-3. قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………..18
1-15. نوآوری پژوهش …………………………………………………………………………………………..19
فصل دوم: مطالعات نظری……………………………………………………………………………………………20
2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………21
2-2. مروری بر دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………………………22
2-3. ديدگاه ها و نگرش ها در ارتباط با دانشگاه کارآفرين…………………………………………….25
2-4. الگوها، چارچوب ها و مدل هاي دانشگاه کارآفرين………………………………………………32
2-4-1. مدل کلارک……………………………………………………………………………………………35
2-4-2. مدل اسپورن……………………………………………………………………………………………36
2-4-3. مدل اتزکويتز و همکاران…………………………………………………………………………..38
2-4-4. مدل کربي………………………………………………………………………………………………40
2-4-5. مدل گوررو و همکاران…………………………………………………………………………….41
2-4-6. چارچوب او شي و همکاران………………………………………………………………………54
2-4-7. چارچوب گيب و سايرين………………………………………………………………………….58
2-4-8. چارچوب فيلپات و سايرين………………………………………………………………………..60
2-4-9. چارچوب نیلس و ورلي…………………………………………………………………………….63
2-4-10. مدل مفهومي گوررو و اوربانو…………………………………………………………………..65
2-4-11. چارچوب سيستمي سلام زاده و سايرين……………………………………………………..72
2-4-12. چارچوب صوره و همکاران…………………………………………………………………….75
2-4-13. مدل مفهومی پویا سلام زاده و همکاران……………………………………………………..78
2-5. عوامل پیش برنده و بازدارنده…………………………………………………………………………….81
2-6. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….89
2-6-1 پیشینه تحقیق در خارج کشور…………………………………………………………………….89
2-6-2 پیشینه تحقیق در داخل کشور……………………………………………………………………101
2-7. جدول مقایسه ای سابقه تحقیق………………………………………………………………………..110
2-8.. جمع بندی …………………………………………………………………………………………………119
فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی)………………………………………………………………..123
3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………124
3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..124
3-3. روش تحلیل…………………………………………………………………………………………………126
3-4. جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری……………………………………………………127
3-4-1. جامعه آماری………………………………………………………………………………………..128
3-4-2. حجم نمونه………………………………………………………………………………………….128
3-4-3. روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………129
3-5. روش هاي جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………..130
3-6. روايي و پايايي تحقيق…………………………………………………………………………………….133
3-7. مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………..135
3-8. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………136
3-8-1 تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………….137
3-8-1-1 تحلیل عاملی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تخصیص بهینه، انعطاف پذیری، تامین کننده، رتبه بندی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، آزمون فریدمن، تحلیل عاملی، تحلیل عامل