منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، استان یزد، ادبیات تحقیق، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری: 5
1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و دادهها: 5
1-10- قلمرو تحقیق: 5
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 5
1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق: 5
1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق: 5
1-11- تعاریف عملیاتی واژهها: 5
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 8
2-1- تعاريف و مفاهيم بودجه 8
2-2- فلسفه وجودي بودجه 8
2-3- سیر تکوین بودجه و بودجهريزي 9
2-4- سیر تکاملی بودجهریزی دولتی 9
2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی 10
2-6- اهميت بودجه: 10
2-7- اصول بودجه 11
2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه 11
2-7-2- اصل تعادل بودجه 12
2-7-3- اصل وحدت بودجه 12
2-7-4- اصل كامليت يا جامعيت بودجه 12
2-7-5- اصل شامليت يا تفصيل بودجه 12
2-7-6- اصل تخصيص و عدم تخصيص بودجه 13
2-7-7- اصل انعطافپذيري 13
2-7-8- اصل تحديدي بودن هزينهها 14
2-7-9- اصل تخميني بودن درآمدها 14
2-7-10- اصل تنظيم بودجه بر مبناي عمليات 14
2-7-11- اصل تقدم درآمد بر مخارج 14
2-7-12- اصل تفكيك هزينه‌هاي مستمر از غير مستمر 15
2-8- موارد استفاده ‌از بودجه 15
2-8-1- بودجه‌ به ‌عنوان ‌ابزار راهبردی‌(استراتژیک) 15
2-8-2- بودجه به ‌عنوان ‌ابزار ‌مدیریت‌ مالی 15
2-8-3- بودجه ‌به ‌عنوان ‌ابزار ‌برنامه‌ریزی 15
2-8-4- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزار کنترل 16
2-9- مراحل بودجهریزی 16
2-10- سه هدف عمده بودجه عبارتند از: 17
2-11- مزاياي بودجهریزی 17
2-12- ويژگيهاي يك سيستم بودجهريزي مناسب 18
2-13- عوامل عمده ناكام كننده سيستم بودجهريزي 19
2-14- روشهاي تنظيم بودجه 19
2-14-1- روش سال ما قبل آخر: 19
2-14-2- روش حد متوسطهها: 20
2-14-3- روش پيشبيني مستقيم: 20
2-14-4- روش سنجيده منظم: 20
2-15- انواع روشهای بودجهریزی 20
2-15-1- بودجهریزی خطی(سنتی یا متداول) 21
2-15-2- بودجهریزی متمرکز 23
2-15-3- بودجهريزي افزايشي(تفاضلی) 24
2-15-3-1- مــزایا و مـعایب بودجهریزی افزایشــی 25
2-15-3-2- ویژگیهای بودجهریزی افزایشی 25
2-15-3-3- اجزای تشکیل دهنده بودجهریزی افزایشی 26
2-15-4- بودجه برنامهاي 26
2-15-5- نظام بودجهبندي طرح و برنامه (PPBS ) 28
2-15-6- بودجهبندي برمبناي صفر (ZBB ) 30
2-15-7- بودجهریزي بر مبناي هدف (MBO) 32
2-15-8- بودجه عملياتي 33
2-15-8-1- مزاياي بودجهريزي عملياتي 34
2-15-8-2- مقايسه بودجه برنامهاي و بودجه عملياتي 35
2-15-8-3- روشهاي برآورد هزينه در بودجه عملياتي 36
2-15-8-4- مراحل بودجهريزي عملياتي 38
2-15-8-5- مدلها و تکنیکهای بودجهریزی عملیاتی 38
2-16- بررسی فرآیند بودجه و بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی 39
2-16-1- مرحله اول: تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه (بودجه پيشنهادي) 39
2-16-2-مرحله دوم: تصويب بودجه (بودجه مصوب) 40
2-16-3- مرحله سوم: اجراي بودجه (بودجه تخصيصي) 40
2-16-4- مرحله چهارم: نظارت و كنترل بودجه (تفريغ بودجه) 40
2-16-5- کاستیها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجهریزی سازمان تامین اجتماعی: 42
2-16-5-1- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان 43
2-16-5-2- فقدان سیاستها و اهداف مشخص در بودجه 43
2-16-5-3- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت 44
2-16-5-4- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیرگذار بر بودجه 44
2-16-5-5- مناسب نبودن روش انتخابی بودجهریزی: 45
2-17- پیشینه تحقیق: 45
خلاصه فصل : 47
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه 51
3-1- روش تحقیق: 51
3-2- روشهای گردآوری اطلاعات و دادهها 51
3-3- روایی پرسشنامه 53
3-4- پایایی پرسشنامه 53
3-4- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه 53
3-5- روشهای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه 57
4-1- متغیرهای جمعیت شناختی 57
4-2- آزمون سوالات پژوهش 59
4-2-1- آزمون سوال اول: 59
4-2-2- آزمون سوال دوم 68
فصل پنجم : تحلیل و نتیجهگیری
مقدمه 76
5-1- تفسیر نتایج بر اساس آزمون سوالات تحقیق 76
5-1-1- سوال اول: شاخصهاي (عوامل) اصلي ارزيابي الگوي مناسب بودجهريزي چيست؟ 76
5-1-2- سوال دوم : الگوي مناسب بودجهريزي براي سازمان تامين اجتماعي چيست؟ 78
5-2- نتیجهگیری 78
5-3- پیشنهادها 79
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از پژوهش 79
5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده: 81
5-4- خلاصه فصل: 81
فهرست جداول
جدول 2-1- الگوهای بودجهریزی 48
جدول 2-2- مولفههای ارزیابی در الگوهای بودجهریزی 49
جدول 4-1- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 57
جدول4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان 57
جدول 4-3- فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 58
جدول4-5- نظرسنجي خبرگان 59
جدول4-6- اعداد فازی و عبارت کلامی 59
جدول4-7- میانگین نمرات فازی هریک از گزینههای مورد مطالعه 60
جدول4-8- فاصله گزینه A1 از هر یک از عبارات کلامی 62
جدول4-9- عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی گزینههای تحقیق 62
جدول4-10- امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری) 63
جدول4-11- ماتریس بی‌مقیاس فازی 64
جدول4-12- بی مقیاسکردن ماتریس 65
جدول4-13- رتبه‌بندی گزینه‌ها 67
جدول4-15- اعداد فازي و عبارت کلامي 68
جدول 4-16- عناوین معیارها 69
جدول4-17- امتيازات فازي ارزيابي گزينه‌ها(ماتريس تصميم‌گيري( 69
جدول4-18- جدول بیمقیاس تصمیمگیری( نرمالیزه شده) 71
جدول 4-19- مقادیر S، R و Q 72
جدول4-20- رتبه گزینهها بر اساس R،S و Q 73
جدول 4-21- رتبهبندی نهایی گزینهها 74
جدول5-1- شاخصهاي (عوامل) اصلي ارزيابي الگوهاي مناسب بودجهريزي 76
جدول3-1- پرسشنامه رتبهبندی عوامل ارزیابی در الگوهای بودجهریزی 88
فهرست نمودارها
نمودار4-1- نسبت به متغیرهای کلامی 611
نمودار 4-2- رتبه بندی گزینهها 677

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی می باشد, زیرا سازمانها تمام فعالیتهای مالی, اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینهها برای اجرای برنامههای متعدد و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام میدهند. بنابراین بودجه آئینه تمام نمای همه برنامهها و فعالیتهای سازمان بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمانها ایفا میکند.
در طول تاريخ، بشر براي مبارزه با فقر و تنگدستي و عوارض اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن، راه پر فراز و نشيبي را طي نموده است. حاصل تلاشها و کوششهاي انجام شده به اشکال مختلف از جمله تاسيس نظام تامين اجتماعي میباشد، که نقش موثري در استقرار عدالت اجتماعي بر عهده دارد. اصول و ضوابط حاکم بر اين نهاد، ريشه در حس انساندوستي و همياري انسانها دارد و از انديشه تعاون و کمک به همنوع سرچشمه گرفته است. در سيستم اقتصاد جهاني سرشار از رقابت کنوني، نظام تامين اجتماعي نه تنها به عنوان يک مقوله اخلاقي بلکه به منزله يک مبحث اقتصادي نيز شناخته شده است.
از سوی دیگر طی سالهای اخیر، سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از حیات آن، بعنوان یک صندوق بیمهای، به نقطه سربه سری منابع و مصارف خود نزدیک شده است که از الزامات مواجهه با این مشکل، برنامهریزی و تخصیص بهینه منابع و مصارف وايجاد يك الگوي مناسب بودجهريزي ميباشد.
بنا به اهمیت این موضوع درسازمان تامین اجتماعی، این تحقیق در راستای تبیین الگوی مناسب بودجهریزی میباشد. معاونت درمان تامین اجتماعی استان یزد ( شامل: بیمارستان شهدای کارگر و 10 واحد درمانی) به عنوان مطالعه موردی در نظرگرفته شده است. وکارشناسان بودجه و مالی این معاونت، بعنوان جامعه آماری و نمونه آماری انتخاب شدند.
1-1- بیان مسئله :
بودجهبندي يکي از ابزارهاي مهم و حساس براي برنامهريزي مالي و چگونگي استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود میباشد و چگونگي ساختار بودجهاي، گستره مربوط به توانايي مديران در تصميمگيري و قبول وظايف را تحت تاثير قرار ميدهد. بنابراین مسائل مربوط به آن شامل بررسي موانع و مشکلات موجود، بازنگري جامع تهيه و تصويب و اجراي بودجه، کنترلهاي مربوطه به صورت يک نظام پيوسته و منسجم، از اهميت ويژهاي برخورداراست (خرمي، شيرازي، اميني، خوزاني، 1389).
استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری یا برنامهریزی، به منظور تنظیم سیاستهای مالی برای مقاصد اقتصادی صورت میگیرد تا به وسیله آن درآمدها و هزینه های بودجهای، چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند ( قهرماني، 1392). بنابراین ساختار بودجه باید به گونه ای باشد که همراه با شفافیت اطلاعات , مصالح اجتماعی را نیز تامین کند (بشیری نژاد، 1381 )
خوشبختانه طی سالهای اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعددي از جمله گستردگی حجم فعالیتهای سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف و نبودن یک روش واحد بودجهریزی، نیاز به یک الگوی مناسب بودجهریزی در سطح سازمان تامین اجتماعی ضروری به نظر میرسد. بنابراین بودجهریزی بعنوان یکی از اولویتهای اساسی سازمان مطرح شده است. بنابراین پژوهشهایی در زمینه تعیین الگوهای مناسب در این سازمان انجام شده است. اما در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با شناسایی عوامل ارزیابی الگوهای بودجهریزی، با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بودجه و مالی مدیریت درمان استان یزد، الگوی بودجهریزی مناسبی را جهت سازمان تامین اجتماعی معرفی نماید.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بودجه، ضرورتي است كه محدوديت منابع، ايجاد كرده است. نخستين پيام هر سند بودجه اين است: سازماني که درصدد است تا منابع محدود خود را بين نيازهاي نا محدود، به شكل مناسبي توزيع نمايد، باید بودجهریزی نماید. كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده دربخش سازمانها ميباشد كه بدون توجه به جايگاه مالي، هيچ سازمانی نميتواند در ايجاد نوعي اولویتبندی بین نیازهای خود، غفلت نماید. اگرگزينشهاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند، سياستهاي سازمان به اثربخشترين شكل تعيين خواهند شد (جمعي ازنويسندگان، 1388″اولين كنفرانس بين المللي بودجهريزي عملياتي، تهران، ايران ).
استفاده از برنامه در هر سازماني که مدعي رشد و توسعه و کارکردي مطلوب ميباشد، ضرورتي انکارناپذير است. در واقع هر سازماني با برنامهريزي به پيشبيني آينده دست ميزند. بودجهريزي نيز در شکل پيشرفته خود در واقع نوعي برنامهريزي است که وضعيت مالي سازمان در آن براي مدت يک سال شمسي پيشبيني ميگردد و از طريق آن سازمان درصدد بر ميآيد تا با امکانات محدود خود طوري برنامهريزي نمايد که بتواند به هدفهاي مورد نظر خود برسد ( بابائي، 1379، ص 10).
اخذ درآمدها و انجام هزينهها در نظام اقتصاد جامعه به منظور برقراري تعادل اقتصادي در جامعه است و بودجه به عنوان ابزاري جهت برقراري اين تعادلها نقش حساس دارد (فرزيب، 1381، ص 7).
مطالعه سیاستهای اصلی و فعالیتهای بودجهبندی را در مقابل بودجهبندی برای کارایی قابل تحمل و بحثهای مکانیسمهای جدید برای تخصیص دادن بسیار موثر منابع مربوط به بودجه و کنترل را نشان میدهد که نیازمند رسیدن به دستورات جدید گسترش یافته بخش عمومی برای فراهم ساختن ارتقا قابل تحمل و استراتژیک میباشد (مارياويوتا، سيمپزو، ماريارادو، 2010).
اهميت و جايگاه برنامهريزي، نقش بنيادي در دستيابي به اهداف دارد. کيفيت برنامهريزي تابع کيفيت اطلاعات جامع و بهنگام در دستيابي برنامهريزان به اين اطلاعات و همچنين تجربه مرتبط با آنها ميباشد از آنجا که بودجه بندي يکي از ابزارهاي مهم و حساس براي برنامهريزي مالي و چگونگي استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود بوده و چگونگي ساختار بودجهاي، گستره مربوط به توانايي مديران در تصميمگيري و قبول وظايف را تحت تاثير قرار ميدهد، مسائل مربوط به آن شامل بررسي موانع و مشکلات موجود، بازنگري جامع و هماهنگي که مشتمل بر مراحل مربوط به تعاريف و تلقيها تا تهيه و تصويب و سرانجام اجراي بودجه، کنترلهاي مورد نظر به صورت يک نظام پيوسته و منسجم ميباشد که از اهميت ويژهاي برخوردار است(خرمي، شيرازي، اميني، خوزاني،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری Next Entries منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، تاپسیس فازی، سازمان تامین اجتماعی، استان یزد