منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، کارآفرینی، صلاحیت شخصی، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

ابزار گردآوری اطلاعات 9
تجزیه و تحلیل داده ها: 9
تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق: 10
فصل دوم 12
مروری بر ادبیات تحقیق 12
مقدمه 13
تعاریف کارآفرینی 13
کار آفرینی سازمانی 15
ضرورت کارآفرینی در سازمان 16
مقایسه ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی کارآفرینان مستقل با ن سازمانی: 17
الف) ویژگی های شخصیتی 17
ب) ویژگی های شخصی و جمعیت شناختی 17
تفاوت های کارکردی کارآفرینی مستقل با کارآفرینی سازمانی 19
موانع و محدودیت ها برای کارآفرینی سازمانی 22
ماهیت سازمان های بزرگ 22
نیاز به سودهای کوتاه مدت 23
فقدان استعداد کارآفرینانه 23
شیوه های نادرست پاداش 23
بررسی ادبیات استراتژی های کارآفرینی در سازمان 25
استراتژی ها از دیدگاه «هانس شول هامر» 26
استراتژی های از دیدگاه «جنینگز» 27
استراتژی ها از دیدگاه «بادن فولر و استاپ فورد» 29
مدل های ارائه شده برای ایجاد کارآفرینی در سازمان 31
مدل کارآفرین سازمانی 31
مدل های ایجاد کارآفرینی شرکتی 34
قابلیت هایی رهبري كارآفرينانه ، صفات و ويژگي ها 38
ضرورت توجه به رهبری کارآفرینانه 40
رهبری کارآفرینانه و كارآفريني 41
نگرش رهبری كارآفرينانه و بسترسازي اقدامات كارآفرينانه 42
ویژگی خلاقيت سازماني در رهبری کارآفرینانه 43
شرایط کاری مناسب در بروز خلاقیت 44
رهبري كارآفرينانه 46
هدف رهبری کارآفرینانه 46
تفاوت رهبری کارآفرینانه با با سایر رهبری ها 47
شخصيت رهبری كارآفرين 47
منظر كارآفرينانه و رهبری کارآفرینانه 48
رهبري كارآفرينانه و خلاقيت سازماني 49
چشم انداز كارآفرينانه و رهبری کارآفرینانه 50
قابلیت های رهبری کارآفرینانه 51
سوابق تحقیق 53
معرفی اجمالی سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه: 55
فصل سوم 57
روش شناسی تحقیق 57
مقدمه 58
روش تحقیق حاضر: 58
مراحل اجرای تحقیق 58
جامعه آماری و حجم نمونه 59
روش نمونه گیری: 59
روش جمع آوری و ابزار اندازه گيري 59
داده های اولیه: 59
داده های ثانویه: 61
تجزیه و تحلیل داده ها: 61
تحليل هاي آمار توصيفي 61
تحليل هاي آمار استنباطي 62
آزمون تک نمونه ای 62
مدل سازی معادلات ساختاری 63
فصل چهارم 64
تجزیه و تحلیل داده ها 64
مقدمه 65
روش تجزیه و تحليل داده ها 66
مشخصات دموگرافیک جامعه: 67
فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت: 67
گروه های سنی پاسخ دهندگان: 68
بررسی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان: 69
تشریح فرآیند تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 70
بخش اول: (متغیر صلاحیت عملکردی ) 71
تجزیه و تحلیل توصیفی مولفه هایِ صلاحیت عملکردی 71
نمودارهای هیستوگرام(مولفه های صلاحیت عملکردی ) 73
آزمون اسمیرنوف کولموگروف(مولفه های صلاحیت عملکردی ) 75
بخش دوم: (متغیر صلاحیت شخصی) 76
تجزیه و تحلیل توصیفی مولفه هایِ صلاحیت شخصی 76
نمودارهای هیستوگرام(مولفه های صلاحیت شخصی) 78
آزمون اسمیرنوف کولموگروف(مولفه های صلاحیت شخصی ) 80
بخش سوم: آزمون تی یک نمونه ای 81
نتایج آزمون تی (قابلیت های عملکردی) 81
تحلیل استنباطی فرضیه دوم: 83
آزمون آنالیز واریانس 85
تجزیه و تحلیل بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری 86
سنجش بارهای عاملی مدل 86
سنجش مدل اعداد معنی داری 87
فصل پنجم 88
نتیجه گیری و پیشنهادات 88
مقدمه 89
خلاصه روش شناسی تحقیق 90
نتایج و یافته های تحقیق: 90
تحلیل توصیفی متغیرها 91
الف) نتایج تحلیل توصیفی مولفه هایِ قابلیت های عملکردی 91
ب) نتایج تحلیل توصیفی مولفه هایِ قابلیت های شخصی 91
ج) برایند کلی حاصل از تحلیل توصیفی: 92
تحلیل استنباطی متغیرها 92
الف) نتایج آزمون تی یک نمونه ای 92
ب) نتایج آزمون آنالیز واریانس 93
بحث و مقایسه یافته ها 93
الف) صلاحیت عملکردی: 94
ب) صلاحیت شخصی: 95
پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق 95
پیشنهاد برای پژوهش های آینده 100
محدودیت های تحقیق 100
الف) محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر 100
ب) محدودیتهای در اختیار پژوهشگر 101
منابع مورد استفاده: 102
پیوست 110

فهرست جداول
عنوان شماره
جدول 2-1: مقایسه ویژگی های شخصیتی بین کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی 18
جدول 2-2: تفاوت های کارکردی کارآفرین سازمانی با کارآفرین مستقل 21
جدول 2-3: موانع و راه حل های پیشنهادی برای کارآفرینی سازمانی 24
جدول 2-4: ویژگی های مشهود اعمال کارآفرینی در سازمان 31
جدول 4-5: ساختار کارآفرینی شرکتی 36
جدول 2-6: خلاصهی برخی از نتایج تحقیق های رهبری کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه 54
جدول 4-1 : فرآیند تجزیه و تحلیل آماری داده ها در فصل چهارم 66
جدول 4-2 : فراوانی مطلق و نسبی وضعیت جنسیتی مخاطبین تحقیق 67
جدول 4-3 : فراوانی مطلق و نسبی وضعیت گروه های سنی مخاطبین تحقیق 68
جدول 4-4 : فراوانی مطلق و نسبی مقاطع تحصیلی گروه مخاطبین تحقیق 69
جدول 4-6 : فرآیند تحلیل توصیفی مولفه ها و متغیرهای پژوهش 70
جدول 4-7 : تحلیل توصیفی مولفه هایِ متغیر صلاحیت عملکردی 71
جدول 4-8 : تحلیل توصیفی صلاحیت عملکردی کلی 72
جدول 4-9 : نتایج آزمون اسمیرنوف-کولموگروف (مولفه های صلاحیت عملکردی) 75
جدول 4-10 : تحلیل توصیفی مولفه هایِ متغیر صلاحیت شخصی 76
جدول 4-11 : تحلیل توصیفی صلاحیت شخصی کلی 77
جدول 4-11 : نتایج آزمون اسمیرنوف-کولموگروف (مولفه های صلاحیت شخصی) 80
در جدول 4-12: نتایج آزمون تی یک نمونه ای قابلیت های عملکردی مدیران 82
در جدول 4-13: نتایج آزمون تی یک نمونه ای قابلیت های شخصی مدیران 84
در جدول 4-14: نتایج آزمون آنالیز واریانش قابلیت های رهبری کارآفرینانه 85

فهرست اشکال
عنوان شماره
شکل (2-1) مدل تعاملی کارآفرینِ سازمانی: منبع: کوراتکو و دیگران (1993) 33
شکل (2-2) تاثیر دیدگاه مشترک در موفقیت: منبع: کوراتکو و هاجتس (1989) 34
شکل 2-1 : ابعاد اصلی قابلیت های رهبری کارآفرینانه 51
نمودار 4-2 : فراوانی مطلق وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان 67
نمودار 4-2 : فراوانی مطلق وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان 68
نمودار 4-3 : فراوانی مطلق سطوح تحصیلاتی پاسخ دهندگان 69
شکل 4-1 : نمودارهای هیستوگرام (مولفه های صلاحیت عملکردی ) 73
شکل 4-2 : نمودارهای هیستوگرام (صلاحیت عملکردی کلی ) 74
شکل 4-3 : نمودارهای هیستوگرام (مولفه های صلاحیت شخصی ) 78
شکل 4-4 : نمودارهای هیستوگرام (صلاحیت شخصی کلی ) 79
شکل 4-5 : مدل اجرا شده پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی 86
شکل 4-6 : مدل ترسیم شده پژوهش همراه با ضرایب معناداری Z 87

چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی و سنجش قابلیت های رهبری کارآفرینانه در بین مدیران سازمان اتوبوسرانی کرج بوده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی ، از نوع بررسی به صورت میدانی، از نظر گردآوری داده ها به صورت پیمایشی و از لحاظ تحلیل داده ها از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران سازمان اتوبوسرانی شهر کرج به تعداد 25 تشکیل داده که با توجه به محدود بودن حجم جامعه از روش تمام شماری به منظور تعیین نمونه پژوهش بهره جسته شد و تمامی مدیران سازمان مذکور در پژوهش حاضر شرکت داده شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهره جسته شد که در آن با بررسی مبانی نظری به تعیین ابعاد و مولفه های مهم در حیطه قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه پرداخته و در آن از گزینه های پاسخ دهی مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی ابزار با دریافت نظرات متخصصین و اساتید محترم دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با مقدار ضریب بالای 0.7 مورد تایید قرار گرفته شد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح استنباطی از آزمون های تی یک نمونه ای، آزمون آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS و به منظور تعیین برازش مدل نیز از نرم افزار smart.pls.3 در محاسبه تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج نشان داد که می توان قابلیت های رهبری کارآفرینی را در دو بعد اصلی صلاحیت عملکردی و شایستگی های شخصی و در 14 مولفه تقسیم بندی نمود.

کلید واژه: قابلیت های رهبری کارآفرینانه- کارآفرینی در سازمان-صلاحیت عملکردی- شایستگی های شخصی

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
امروزه کارآفرینی یکی از موضوعات بسیار مهم بویژه در حیطه اقتصادی بوده که سالانه میزان زیادی از تحولات و شکوفایی اقتصادی به آنان اطلاق می گردد. اما برخی از محققین به آن اشاره دارند، ناکامی بسیاری از این فعالیت ها و یا کسب و کارهای جدید بوده است. در همین راستا بنر1 1998 بیان می دارد که هرچند ایجاد کسب و کارهای جدید بسیار رشد شگرفی بویژه در ایالات متحده داشته است و هر سال به تعداد آن ها افزوده می گردد ولی، اطلاعات به ثبت رسیده موید آن است که بسیاری از این کسب و کارهای جدید که اغلب موارد کارآفرینان آن را مدیریت می نمایند به شکست منجر گردیده است. به عنوان مثال، دان و براداستریت2  گزارش نموده است که تعداد کسب و کار شکست خورده از 71931 در سال 1996 به 83384 در سال 1997 افزایش یافته است، این افزایش میزان 15.9 درصدی را به خود اختصاص داده است(بنر، 1998).
مور (1999) در همین راستا بیان می دارد که شکی نیست که می توان از بروز بسیاری از این شکت ها پیشگری نمود. دلایل امیدوار کننده بسیاری در تبیین علل بروز این شکست ها بیان گردیده اما یک یک فاکتور بسیار مهم در موفقیت بلند مدت در یک سرمایه گذاری جدید، قابلیت ها و توانایی رهبری شخصی بنیانگذار یک فعالیت کارآفرینانه است(مور3، 1999).
آن چه که در این میان حائز اهمیت می باشد استفاده از خصوسیات و قابلیت های مهم رهبری کارآفرینان در این زمینه می باشد. به عقیده اسورز و لیدون (2014) نیز شایستگی های رهبری کارآفرینانه نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم در موفقیت کسب و کارهای کارآفرینانه خواهد بود و در صورت برخورداری یک مدیر از این ویژگی ها و صفات می تواند از یک مدیر عادی به یک مدیر موفق تبدیل گردد(اسورز و لیدون ،2014). بر همین اساس در این پژوهش به شناسایی و ارائه قابلیت های رهبری کارآفرینانه در سازمان ها پرداخته شده است و علاوه بر این مهم، پس از شناسایی فاکتورهای مورد بررسی، این معیارها به صورت موردی در سازمان اتوبوسرانی و در بین مدیران این سازمان مورد بررسی قرار گرفته شده است. که در این فصل به منظور تشریح موضوع مورد نظر، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیات پژوهش پرداخته شده است.
بیان مساله
کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. در این میان، یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد(احمدپور، 1383).
امروزه کارآفرینان به عنوان عاملان یا تسهیل گران تغییر در دنیای کسب و کار شناخته شده اند: کسانی که فرصت هایی را که دیگران نمی یابند و یا به عنوان مشکل می شناسند، تشخیص می دهند. با این وجود کارآفرینان به عنوان نوآوران، ایجادکنندگان چشم انداز مشترک، با مساله ی توسعه ی شایستگی های رهبری به منظور رشد کسب و کار و تبدیل شدن آنها به مدیران حرفه ای ( در رهبری کارآفرینانه ) روبرو شده ا ند(جورج و تارابیشی4،2009). از آنجا که امروزه دنیای کسب و کار، غیر قابل پیش بینی و بسیار پیچیده شده است به کارگیری رویکردهای سنتی و یا حتی به نسبت جدید رهبری و راهبردی نمی‌توانند برای بلندمدت، اثربخش باشند. در چنین شرایطی راهبرد رهبری کاملا جدیدی برای هدایت کسب و کار مورد نیاز است که مک گریث و مک میلان (2002) آن را

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد استان خراسان، طرح و ساخت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، کارآفرینی، اتوبوسرانی، کسب و کار