پایان نامه ارشد رایگان درمورد حل اختلاف، طرح و ساخت

دانلود پایان نامه ارشد

ت پژوهش 3
مقدمه 4
1-1 تعريف مسأله 8
1-2 اهميت موضوع 9
1-3 سوالات تحقيق 10
1-4 اهداف تحقيق 10
1-5 پيشينه تحقيق 11
1-6 روش و ابزار گردآوري اطلاعات 13
1-7 روش تجزيه و تحليل داده ها 13
1-8 جامعه آماري مورد پژوهش 14
1-9 قلمرو زماني و مکاني و موضوعي تحقيق 14
1-10 مراحل تحقيق در يک نگاه 15
فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع16
مقدمه 17
2-1 بخش اول: مفاهيم و کليات 18
2-1-1 تعريف پروژه18
2-1-2 پروژه هاي ساخت18
2-1-3 قراردادهاي ساخت19 .
2-1-4 اجزاء اصلي قرارداد22
2-1-5 عوامل درگير در يک پروژه23 .
2-1-5-1 کارفرما23
2-1-5-2 پيمانکار 24
2-1-5-3 مشاور 27
2-1-6 قراردادهاي پيمانکاري 28 2-1-6-1 قراردادهاي طراحي مهندسي (E) 28
2-1-6-2 قراردادهاي تأمين تجهيزات( P) 28
2-1-6-3 قراردادهاي EPC 29
2-2 بخش دوم: دعاوي30
2-2-1دعاوي موجه و غير موجه31 .
2-2-2 انواع دعاوي32
2-2-2-1 دعاوي قراردادي32
2-2-2-2 دعاوي ضمن قرارداد32 .
2-2-2-3 دعاوي ارزش گذاري جديد33
2-2-2-4 دعاوي مساعدتي33
2-2-3 ادعا هاي متداول در قراردادها34
2-2-3-1 ادعاهاي مربوط به محدوده و شرايط کار34
2-2-3-2 ادعاهاي زماني35 .
2-2-3-3 ادعاهاي هزينه اي36 .
2-2-3-4 ادعاهاي کيفي36
2-2-4 ادعا هاي متداول پيمانکاران در قراردادهاي ساخت37 .
2-3 بخش سوم: تأخير و دعاوي زمان43
2-3-1 تأخير از منظر پيمانکاران44 ..
2-3-2 تأخير در پروژه هاي ساخت و نصب در برخي کشور ها و مقايسه با ايران45
2-3-3 علل تأخير در پروژه هاي عمراني ملي50
2-3-4 عوامل مؤثر تأخير در يک پروژه . 51
2-3-5 عوامل مؤثر ايجاد تأخير در بخش مهندسي پروژه هاي EPC 52
2-3-5-1 عوامل داخلي 52
2-3-5-2 عوامل خارجي 54
2-4 بخش چهارم: هزينه و دعاوي هزينه 55
2-4-1 انواع هزينه 55
2-4-1-1 هزينه هاي مستقيم 55
2-4-1-2 هزينه هاي غير مستقيم 55
2-4-2 ادعاي هزينه اي متداول 56
2-4-2-1 ادعاي هزينه بالاسري عمومي 56 2-4-2-2 ادعاي هزينه بالاسري کار 57
2-4-2-3 دعاوي سود از بين رفته 57
2-4-2-4 دعاوي ايجاد وقفه در فعاليت و کارآيي تلف شده 58
2-4-2-5 دعاوي هزينه هاي تسريع 59
2-4-2-6 دعاوي تغييرات 60
2-4-2-7 دعاوي پيمانکار در قبال پرداخت دير هنگام کارفرما 61
2-4-2-8 دعاوي پيمانکار همکار 61
2-5 بخش پنجم: مديريت دعاوي 63
2-5-1 مديريت ادعا از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه 63
2-5-2 روند مديريت ادعا 65
2-5-3 مديريت ادعا در قراردادهاي طرح و ساخت 68
2-6 بخش ششم: ماهيت اختلاف و راه هاي حل و فصل 69
2-6-1 تحليل نموداري حل اختلاف 70
2-6-2 تحليل نموداري حل اختلاف به شيوه دادگاهي 71
2-6-3 تحليل نموداري حل اختلاف به شيوه برون دادگاهي 72
2-6-4 فرق دعوا و اختلاف 73
2-6-5 راه هاي حل اختلاف 74
2-7 بخش هفتم: راهکارهاي پيشنهادي براي پيشگيري 79
فصل سوم: روش تحقيق 85
مقدمه 86
3-1 مراحل تحقيق در يک نگاه 87
3-2 روند تحقيق 88
3-2-1مرحله اول 88
3-3مرحله دوم تحقيق: طراحي پرسشنامه 90
3-3-1 فاکتور احتمال وقوع 90
3-3-2 فاکتور ميزان تأثير 91
3-3-3 اعتبار و روايي پرسشنامه 92
3-4 مرحله سوم: جمع آوري نظرات 93
3-4-1 جامعه آماري مورد مطالعه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ضریب همبستگی، رضایت شغل، کارشناسی ارشد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد درجه توافق