منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، آزمون فرضیه، توزیع فراوانی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان موضوع 2
1-3-مسئله اصلی تحقیق 3
1-4-ضرورت انجام تحقیق 4
1-5-اهداف تحقیق 4
1-6-فرضیه‌های تحقیق 4
1-6-1-فرضیه اصلی اول 4
1-6-1-1-فرضیه فرعی اول 4
1-6-1-2-فرضیه فرعی دوم 4
1-6-1-3-فرضیه فرعی سوم 4
1-6-1-4-فرضیه فرعی چهارم 4
1-6-2-فرضیه اصلی دوم 5
1-6-2-1-فرضیه فرعی اول 5
1-6-2-2-فرضیه فرعی دوم 5
1-6-2-3-فرضیه فرعی سوم 5
1-6-3-فرضیه اصلی سوم 5
1-6-3-1-فرضیه فرعی اول 5
1-6-3-2- فرضیه فرعی دوم 5
1-6-3-3- فرضیه فرعی سوم 5
1-6-3-4-فرضیه فرعی چهارم 5
1-6-4- فرضیه اصلی چهارم 5
1-6-4-1- فرضیه فرعی اول 6
1-6-4-2-فرضیه فرعی دوم 6
1-6-5-فرضیه اصلی پنجم 6
1-7-روش تحقیق 6
1-7-1- روش‌های گردآوری اطلاعات 7
1-7-2- قلمرو تحقیق 7
1-7-3-جامعه آماری 7
1-7-4- نمونه آماری 7
1-7-5 -روش نمونه‌گیری 7
1-7-6 -روش‌های مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات 7
1-8-واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی 8
1-8-1-سیستم 8
1-8-2-سیستم‌های اطلاعاتی 8
1-8-3-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 8
1-8-4 –اثربخشی 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق 9
2-1- مقدمه 10
2-2-سیستم 10
2-3-سیستم اطلاعاتی 10
2-4-ضرورت سیستم‌های اطلاعاتی 10
2-5- چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی 11
2-6- مزایای سیستم اطلاعاتی 12
2-7- محیط سیستم‌های اطلاعاتی 12
2-7-1- محیط داخلی 12
2-7-2- محیط خارجی 13
2-8-حسابداری به‌عنوان سیستم اطلاعاتی 13
2-9- سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری (AIS) 14
2-10-سه وظیفه مهم سیستم اطلاعاتی حسابداری در یک بنگاه تجاری 14
2-11-مفهوم اثربخشی 15
2-12-اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 15
2-13-ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری 17
2-13-1- قابل‌اتکا بودن 17
2-13-1-1- بیان صادقانه 17
2-13-1-2-رجحان محتوا بر شکل 17
2-13-1-3- احتیاط 17
2-13-1-4-بی‌طرفی 18
2-13-1-5-کامل بودن 18
2-13-2-مربوط بودن 18
2-13-3-قابل‌مقایسه بودن 19
2-13-4-قابل‌فهم بودن 19
2-13-4-1-توان استفاده‌کنندگان 19
2-13-4-2-ادغام و طبقه‌بندی اطلاعات 20
2-13-5-به‌موقع بودن 20
2-14-کنترل‌های داخلی 20
2-15-ضرورت وجود کنترل‌های داخلی 21
2-16-اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی 21
2-17-مسئولیت پاسخگویی 22
2-18-مسئولیت پاسخ‌گویی و ساختار کنترل داخلی 22
2-19-مقدمه‌ای بر ضرورت انجام تحقیق 23
2-20-بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای 23
2-21-بررسی دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 24
2-22-بررسی تأثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 24
2-23-بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت‌ها 25
2-24-بررسی تأثیر عوامل انسانی براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 25
2-25-بررسي ویژگی‌های کیفی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 26
2-26-بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 26
2-27-بررسی امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با تأکید بر رمزهای ورود 27
2-28-نتیجه‌گیری 29
فصل سوم: روش تحقیق 30
3-1- مقدمه 31
3-2- روش تحقیق 31
3-3-جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 31
3-3-1-جامعه آماری 31
3-3-2- نمونه آماری و حجم نمونه 32
3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 32
3-5- روش گردآوری اطلاعات 33
3-6- پرسش‌نامه 33
3-6-1 پرسش‌نامه «الف» 33
3-6-2 پرسش‌نامه «ب» 33
3-6-3 پرسش‌نامه «ج» 34
3-7- اعتبار (روایی) ابزار اندازه‌گیری 34
3-8- قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازه‌گیری 34
3-9- وضعیت دریافت پرسش‌نامه‌ها 35
3-10-آزمون‌های آماری مورداستفاده 36
3-10-1-ضریب همبستگی 36
3-10-2-ضریب همبستگی اسپیرمن 36
3-10-3-ضریب همبستگی پیرسون 36
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 38
4-1- مقدمه 39
4-2-ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری 39
4-2-1-ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌ها 39
4-3- آزمون فرضیه‌ها 43
4-3-1- آزمون فرضیه اصلی اول 43
4-3-1-1- آزمون فرضیه فرعی اول 43
4-3-1-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 44
4-3-1-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 45
4-3-1-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم 46
4-3-2- آزمون فرضیه اصلی دوم 46
4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول 47
4-3-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم 47
4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 48
4-3-3- آزمون فرضیه اصلی سوم 49
4-3-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول 49
4-3-3-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 50
4-3-3-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 51
4-3-3-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم 52
4-3-4- آزمون فرضیه اصلی چهارم 53
4-3-4-1- آزمون فرضیه فرعی اول 53
4-3-4-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 54
4-3-5- آزمون فرضیه اصلی پنجم 54
4-4- رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 55
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها 57
5-1- مقدمه 58
5-2- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی اول 59
5-3-نتیجه‌گیری فرضیه اصلی دوم 60
5-4- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی سوم 60
5-5- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی چهارم 60
5-6-نتیجه‌گیری فرضیه اصلی پنجم 61
فهرست منابع 63
پیوست شماره (1): معرفی عنوان 68
پیوست شماره (2): پرسش‌نامه (ج) رضایت شغلی 69
پیوست شماره (3): پرسش‌نامه (الف) 70
پیوست شماره (4)- پرسش‌نامه (ب) 72
پیوست شماره (5): جدول راهنمای سؤالات پرسش‌نامه‌های (الف) و (ج ) 76
پیوست شماره (6): جدول راهنمای سؤالات پرسش‌نامه (ب) 77

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول2-1 : تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج ایران 27
جدول 3-1: جدول آلفای کرونباخ 35
جدول 3-2: اطلاعات پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده 35
جدول 4-1: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی اول 44
جدول 4-2: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی دوم 44
جدول 4-3- نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی سوم 45
جدول 4-4: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی چهارم 46
جدول 4-5: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی اول 47
جدول 4-6: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی دوم 48
جدول 4-7: نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی سوم 49
جدول 4-8 نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی اول 50
جدول 4-9: نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی دوم 51
جدول 4-10 نتایج آزمون پیرسون آزمون فرضیه فرعی سوم 51
جدول 4-11: نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی چهارم 52
جدول 4-12 نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی اول 53
جدول 4-13 نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی دوم 54
جدول 4-14: نتایج آزمون پیرسون فرضیه اصلی پنجم 55
جدول 4-15: متغیرهای مستقل اصلی مؤثر در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 55
جدول 4-16: متغیرهای مستقل فرعی مؤثر در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی 56

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب جنسیت 39
نمودار 4-2: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب میزان تحصیلات 40
نمودار 4-3: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب رشته تحصیلی 40
نمودار 4- 4: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری برحسب پست سازمانی 41
نمودار 4-5: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی 41
نمودار 4-6: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر 42
نمودار 4-7: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب آشنایی با نرم‌افزارهای مالی 42
نمودار 4-8: توزیع فراوانی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب میزان یکپارچگی سیستم‌ها 43

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در این فصل کلیاتی در موردتحقیق بیان‌شده است. توضیحاتی در مورد مسئله اصلی تحقیق، تشریح موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن مطرح‌شده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با تحقیق حاضر سؤالات و فرضیات و روش تحقیق بیان گردیده است و در پایان فصل توضیحاتی در مورد واژگان کلیدی تحقیق ارائه‌شده است.
1-2- تشریح و بیان موضوع
امروزه فن‌آوری اطلاعات و بهره‌گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می‌رود. بهره‌گیری از این فن‌آوری در عرصه‌های گوناگون زندگی مؤثر بوده است؛ تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و … کلیه مبادلات و تعاملات حرفه‌ای خویش را بر پایه این فن‌آوری تغییر داده‌اند. توسعه و گسترش سازمان‌ها، تنوع، تعدد و پیچیدگی فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی این‌گونه سازمان‌ها شرایطی را ایجاد نموده است؛ که بخش عمده‌ای از سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به استفاده از سیستم‌های داده‌پردازی الکترونیک به‌منظور جمع‌آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی، عملیاتی و عملکردی گردیده‌اند. در این میان، بخش عمده‌ای از داده‌های مالی و عملکردی از طریق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری1 پردازش و گزارش می‌گردد.
با توجه به‌سرعت بالا در پردازش، دقت فوق‌العاده، سرعت‌بالای دسترسی به اطلاعات، به‌روز بودن، امکان مبادله الکترونیک اطلاعات قیمت ارزان و رو به کاهش اطلاعات که از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم‌ها است. نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در دنیای امروز را ملموس نموده است.
علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فرآوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است (شاهینی،1388).
1-3-مسئله اصلی تحقیق
امروزه بخش عمده‌ای از کارکرد مدیران پیرامون تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و انتخاب راه‌کارهای بهینه
به‌منظور حداکثر رساندن عایدی، بازده و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد مدیریت است. اتخاذ تصمیمات مطلوب مستلزم پشتیبانی مدل تصمیم مدیریت توسط اطلاعات قابل‌اتکا، به‌موقع و عینی است به هر میزان که به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و عینیت این اطلاعات بیشتر باشد به همان میزان بیشتر می‌توان نسبت به توفیق مدیریت امید داشت. بر این اساس می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از منابع سازمان صرف تهیه، پردازش و گزارش اطلاعات مالی و مدیریتی و استفاده آن جهت بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیریت می‌شود با توجه به این امر که اطلاعات حسابداری، مبنای بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های سازمانی است، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری زیربنای اصلی و ابزار مؤثری جهت تهیه و ارائه اطلاعات موردنیاز استفاده‌کنندگان جهت قضاوت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به شمار می‌رود بر این اساس به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نموده و موجب بهبود عملکرد اقتصادی سازمان گردد (شاهینی،1388).
علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد فرهنگ اسلامی، فرهنگ سازمانی، امام خمینی، انقلاب اسلامی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، سیستم اطلاعاتی، سیستان و بلوچستان، جامعه آماری