مقاله رایگان با موضوع نام تجاری، کانال توزیع، انتخاب برند، روش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

3-6-1 تکنيک تحليل سلسله مراتبي 53
3-6-1-1 اولويت‌بندي معيارها با تکنيک AHP فازي 55
3-6-2 تکنيک TOPSIS 58
3-6-2-1 تکنيک TOPSIS فازی 59
3-7 جمع بندی 61
فصل چهارم یافته های تحقیق 62
4-1 مقدمه 63
4-2 شناسائی شاخص‌های نهائی 63
4-3 تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها در مناطق پرفروش 65
4-3-1 تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف 65
4-3-2 مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها 68
4-3-2-1 تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت 68
4-3-2-2 تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت 69
4-3-2-3 تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت 70
4-3-2-4 تعیین اولویت گزینه‌ها براساس وفاداری 71
4-3-2-5 تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول 72
4-3-2-6 تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع 73
4-3-2-7 تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن 74
4-3-2-8 تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج 75
4-3-3 اولویت نهائی شاخص‌ها در مناطق پرفروش 76
4-4 تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها در مناطق کم‌فروش 78
4-4-1 تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف 78
4-4-2 مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها 81
4-4-2-1 تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت 81
4-4-2-2 تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت 81
4-4-2-3 تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت 83
4-4-2-4 تعیین اولویت گزینه‌ها براساس وفاداری 84
4-4-2-5 تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول 85
4-4-2-6 تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع 86
4-4-2-7 تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن 86
4-4-2-8 تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج 87
4-4-3 اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک AHP 89
4-5 انتخاب برند برتر با تکنيک تاپسیس 91
4-5-1 انتخاب برند برتر در بخش‌های کم فروش بازار 91
4-5-2 انتخاب برند برتر در بخش‌های پر فروش بازار 96
فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 98
5-1 مقدمه 99
5-2 نتايج حاصل از یافته‌های تحقیق 99
5-3 جمع بندي 111
5-4 پیشنهادات کاربردی 113
5- 5 پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده 114
5- 6 محدودیتهای پژوهش 115
منابع و مأخذ: 116
ضمائم 123

فهرست جدول
جدول (3 -1) عبارت کلامی و اعداد فازی جهت مقایسه ترجحیات معیارها 53
جدول (3 – 2) عبارات کلامی و اعداد فازی . 53
جدول (4-1) معیارها و زیرمعیارهای تحقیق 64
جدول (4-2) ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی 66
جدول (4-3) تعیین اولویت معیارهای اصلی 67
جدول (4-4) تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت 68
جدول (4- 5) تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت 69
جدول (4- 6) تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت 70
جدول (4-7) تعیین اولویت زیرمعیارهای وفاداری 71
جدول (4-8) تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول 72
جدول (4-9) تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع 73
جدول (4 -10) تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن 74
جدول (4 -11) تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج 75
جدول (4 -12) تعیین اولویت نهائی شاخص‌ها در مناطق پرفروش 77
جدول (4 -13) ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی 78
جدول (4 -14) تعیین اولویت معیارهای اصلی 79
جدول (4 -15) تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت 81
جدول (4-16) تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت 82
جدول (4 -17) تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت 83
جدول (4 -18) تعیین اولویت زیرمعیارهای وفاداری 84
جدول (4 -19) تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول 85
جدول (4 -20) تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع 86
جدول (4 -21) تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن 86
جدول (4 – 22) تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج 88
جدول (4 – 23) تعیین اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک AHP 90
جدول (4 – 24) تشکیل ماتریس تصمیم 92
جدول (4 – 25) ماتريس تصميم‌گيري بي‌مقياس شده به روش برداری 93
جدول (4 – 26) ماتريس بي‌مقياس شده موزون 94
جدول (4 – 27) مقادير CL محاسبه شده 95
جدول (4 – 28) مقادير CL محاسبه شده در بخش‌های پرفروش بازار 96
جدول (5 – 1) رتبه‌بندی زیرمعیارهای ارزیابی و انتخاب برند در بازارهای پرفروش 107
جدول (5 – 2) رتبه‌بندی زیرمعیارهای ارزیابی و انتخاب برند در بازارهای کم فروش 108
جدول (5 – 3) رتبه‌بندی برندهای چسب در بازارهای پرفروش مورد مطالعه 110
جدول (5 – 4) رتبه‌بندی برندهای چسب در بازارهای کم فروش مورد مطالعه 110
جدول (5-5) ترکیب آمیخته های بازاریابی چسب در بازارهای پرفروش و کم فروش 112

فهرست شکل ها
شکل (2- 1) روشهای ارزیابی برند 20
شکل (2-2) مدل ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند (آکر) 23
شکل (2- 3) محیط درون سازمانی و نام و نشان تجاری 34
شکل(3- 1) ساختار سلسله‌مراتبی انتخاب برترین برند چسب 50
شکل (4 – 1) الگوی سلسله‌مراتبی مدل تحقیق 65
شکل (4 – 2) نمایش گرافیکی اولویت معیارهای اصلی 68
شکل (4 – 3) تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت 69
شکل (4-4) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای شهرت 70
شکل (4 – 5) تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت 71
شکل (4 – 6) تعیین اولویت زیرمعیارهای وفاداری 72
شکل (4 – 7) تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول 73
شکل (4 – 8) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع 74
شکل (4 – 9) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن 75
شکل (4 – 10) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای ترویج 76
شکل (4 – 11) تعیین اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک AHP در بخش‌های پرفروش بازار 78
شکل (4 – 12) نمایش گرافیکی اولویت معیارهای اصلی 80
شکل (4 – 13) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای قیمت 81
شکل (4 – 14) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای شهرت 82
شکل (4 – 15) تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت 83
شکل (4 – 16) تعیین اولویت زیرمعیارهای وفاداری 84
شکل (4 – 17) تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول 85
شکل (4 – 18) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع 86
شکل (4 – 19) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن 87
شکل (4 – 20) تعیین اولویت اولویت زیرمعیارهای ترویج 88
شکل (4 – 21) تعیین اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک AHP 91
شکل (4 – 22) وضعیت اولویت هریک از برندهای مورد مطالعه 95
شکل (4 – 23) وضعیت اولویت هریک از برندهای مورد مطالعه 97

فهرست نمودار
نموادر (5 – 1) وزن معیارهای ارزیابی از معیارهای اصلی انتخاب برند چسب در مناطق پرفروش 100
نموادر (5 -2) وزن معیارهای ارزیابی از معیارهای اصلی انتخاب برند چسب در مناطق کم فروش 100
نموادر (5 – 3) وزن زیرمعیارهای قیمت برند در بازارهای پرفروش 101
نموادر (5 – 4) وزن زیرمعیارهای قیمت برند در بازارهای کم فروش 101
نموادر (5-5) وزن زیرمعیارهای شهرت در بازارهای پرفروش چسب شرکت کالامهر 101
نموادر (5 – 6) وزن زیرمعیارهای شهرت در بازارهای کم فروش چسب شرکت کالامهر 102
نمودار (5 – 7) وزن زیرمعیارهای کیفیت در بازارهای پرفروش شرکت کالامهر 102
نمودار (5 – 8) وزن زیرمعیارهای کیفیت در بازارهای کم فروش شرکت کالامهر 102
نمودار (5 – 9) وزن زیرمعیارهای وفاداری در بازارهای پرفروش 103
نمودار (5 – 10) وزن زیرمعیارهای وفاداری در بازارهای کم فروش 103
نموادر (5 -11) وزن زیرمعیارهای کالا یا محصول در بازارهای پرفروش 104
نموادر (5 – 12) وزن زیرمعیارهای کالا یا محصول در بازارهای کم فروش 104
نموادر (5 – 13) وزن زیرمعیارهای کانال توزیع در بازارهای پرفروش 105
نموادر (5 – 14) وزن زیرمعیارهای کانال توزیع در بازارهای کم فروش 105
نموادر (5 – 15) وزن زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن در بازارهای پرفروش 106
نموادر (5 – 16) وزن زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن در بازارهای کم فروش 106
نموادر (5 – 17) وزن زیرمعیارهای ترویج در بازارهای پرفروش 106
نموادر (5 – 18) وزن زیرمعیارهای ترویج در بازارهای کم فروش 107

فصل اول
کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل محقق در تلاش است با تشریح بیان مساله تحقیق و بیان اینکه چه معضل و مشکلی در شرکت وجود دارد، به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق بپردازد. هچنین محقق با بیان اهداف تحقیق خود در راستای معضلات شرکت، و پس از مشخص کردن قلمرو موضوع تحقیق خود، با توجه به ماهیت تحقیق و سوالات و فرضیات پژوهش خود به شرح مختصری از روش تحقیق مورد نظر، می پردازد.
1-2 بیان مسأله
نامهای تجاری از نظر توان و ارزشی که در بازار دارند هم متفاوت هستند. از یک سمت نامهای تجاری وجود دارند که مشتریان در بازار به هیچ وجه با آنها قرابت ندارند، از سوی دیگر نامهای تجاری هستند که خریداران نسبت بدانها شناخت کافی دارند. با توجه به اینکه میدانیم شناخت مشتریان نسبت به نام تجاری از راه آزمون یادآوری یا شناخت بدست می آید. در مقابل این، نامهای تجاری با درجه مقبولیت بسیار زیاد قرار می گیرند. نامهایی که مشتریان برای خرید انها مقاومتی از خود نشان نمی دهند. علاوه بر اینها، نامهای تجاری وجود دارند که برتری نسبت بدانها زیاد است. اینها همان نامهای تجاری هستند که مشتریان هنگام خرید انتخاب می کنند و در نهایت نامهای تجاری وجود دارند که وفاداری نسبت بدانها زیاد است.
انتخاب يك نام تجاري مناسب براي محصول جديد مي تواند در موفقيت اين محصول و به دست‌ آوردن سهم بيشتر بازار تاثير بگذارد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪه وﻓﺎدار ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ درذﻫـﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ، ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ (آکر، 1991).
ارزش وﻳـﮋه ﻧـﺎم و ﻧـﺸﺎن ﺗﺠـﺎري ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ارزش اﻓﺰودهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﻧـﺎم و ﻧـﺸﺎن ﺗﺠـﺎري، اﻳﺠـﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻳﻜﻲ ازدﻻﻳـﻞ اﺻـﻠﻲ اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮمﻧﻘـﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آن در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳـﺖ،ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﺑﺎزار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ داراﻳـﻲ ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣــﻲﮔــﺮددﻛــﻪ ﮔــﺮدش وﺟــﻮهﻛــﺴﺐ وﻛــﺎر را اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ (سیمون و سولیوان، 1993) .
کالا چیزی است که در یک کارخانه تولید می شود: یک نام تجاری آن چیزی است که مشتری آن را می خرد. یک کالا ممکن است از سوی یک رقیب تقلید شود: اما یک نام تجاری چیزی منحصر به فرد است. یک کالا خیلی زود از رده خارج می شود: ولی یک نام تجاری موفق پایدار می ماند (کینگ، استفن). خلق یک نام تجاری به نبوغ، ایمان و پشتکار نیاز دارد (اوگیلوی، دیوید). انجمن بازاریابان امریکا برند را چنین تعریف می کنند: یک برند یک نام تجاری، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود. بهترین نام تجاری تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگیها، مزایا و خدمات خاصی را به خریداران میرساند. بهترین نامهای تجاری حاوی تضمین کیفیت هستند. اما یک نام تجاری می تواند موارد پیچیدهتری هم داشته باشد. یک نام تجاری می تواند تا شش معنی مختلف از قبیل (ویژگیها، مزایا، فواید، فرهنگ، شخصیت و استفاده کننده) را در بر داشته باشد.
با ملاحظه سابقه فعالیت محقق در واحد بازرگانی شرکت شرکت پرهیز کالا مهر، و با توجه به عملکرد بازار فروش شرکت، محقق با توجه به میزان فروش در شهرهای مختلف کشور دریافت که میزان فروش در برخی شهرها پایین تر از برخی شهرهای دیگر است این درحالی است که شهرهای مذکور بعضا از پتانسیل خوبی جهت خرید برخوردارند و از آنجاییکه شرکت در تمامی شهرهای تحت پوشش بازار خود یکسان عمل نموده است و نیز در پی دریافت این مهم که اولویت بندی مشتریان و نگاه آنان به بحث خدمات و برند شرکت و نیز رقبا در این بحث می تواند تاثیرگذار می باشد، محقق در پی آن شد تا ضمن بررسی اولویتهای مشتریان در دو بازار پرفروش و کم فروش شرکت، دریابد که کدام برندهای حاضر در بازار از اولویت های بیشتری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، رگرسیون، آزمون همبستگی پیرسون Next Entries مقاله رایگان با موضوع انتخاب برند، بازاریابی، نام و نشان تجاری، نشان تجاری