منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، زنجیره تامین، تصمیم گیری چند معیاره، مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

2-2تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین : 12
3-2اجزا زنجیره تامین: 14
4-2مدیریت زنجیره تامین: 15
5-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین : 17
6-2 مدیریت تامین کنندگان : 18
2-6-1انواع تامین کنندگان : 19
2-6-2عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان : 20
2-6-3ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان: 21
2-6-4سطوح ارزیابی تامین کنندگان : 22
2-6-5 مدیریت استراتژیک تامین کننده : 23
2-6-6منافع حاصل از ارزیابی تامین کنندگان : 24
2-7معیارهای انتخاب تامین کنندگان : 26
2-8سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین: 29
2-9پیشینه تحقیقات انجام شده. 31
2-10جمع بندی پژوهش های انجام شده 46
فصل سوم
3-1مقدمه: 50
3-2نوع تحقیق: 51
3-3روش تحقیق : 52
3-4قلمرو تحقیق: 54
3-4-1قلمرو مکانی: 54
3-4-2قلمرو زمانی تحقیق: 54
3-4-3قلمرو موضوعی تحقیق: 54
3-5روش گردآوری داده ها یا شیوه گردآوری داده ها : 54
3-6ابزارهای گردآوری اطلاعات: 55
3-7جامعه و نمونه پژوهش: 55
3-8روش تجزیه و تحلیل داده ها : 55
3-8-1تعریف تصمیم گیری : 56
3-8-2تصمیم گیری چند معیاره گروهی: 57
3-8-3مدل های تصمیم گیری چند معیاره : 58
3-8-3-1تصمیم گیری چند هدفه(MODM): 58
3-8-5منطق فازی 62
3-8-6تکنیک دیمتل فازی : 64
3-8-6-1حل روش دیمتل فازی: 65
قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی 65
قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: 68
قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل 68
قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci) 68
قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: 68
قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی: 68
قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM 69
3-8-7روش ویکور فازی: 69
3-8-7-1 حل روش ویکور فازی: 70
3-8روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش: 74
3-9مدل مفهومی پژوهش 76
فصل چهارم :
4-1 مقدمه 79
4-2 سوال اول و پاسخ آن 80
4-3 سوال دوم و پاسخ آن 81
4-4 سوال سوم و پاسخ آن 83
4-4-1روش DEMATEL 83
4-4-1-1قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی 84
4-4-1-2قدم دوم: فازی زدایی به روش CFCS 85
4-4-1-3قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط: 88
4-4-1-4 قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: 89
4-4-1-5قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل 90
4-4-1-6قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci) 90
4-4-1-7 قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: 91
4-4-1-8قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی 91
4-4-1-9قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM 92
4-5 سوال چهارم و پاسخ آن 94
4-6 سوال پنجم و پاسخ آن 98
4-6-1روش ویکور فازی 98
4-6-1-1قدم اول : ارزیابی گزینه ها توسط خبرگان : 98
4-6-1-2قدم دوم :تشکیل ماتریس تصمیم : 99
4-6-1-3قدم سوم : بي مقياس نمودن ماتريس تصميم گيري: 100
4-6-1-4قدم چهارم : محاسبه مقادیر و : 102
4-6-1-5 قدم پنجم : محاسبه 102
4-6-1-6 قدم ششم : فازی زدایی مقادیر R، S و Q : 103
4-6-1-8قدم هشتم : گزینه نهایی : 106
فصل پنجم:
5-1مقدمه: 110
5-2نتایج تحقیق: 111
5-3یافته های پژوهش : 111
5-4 موانع و محدودیت ها تحقیق: 115
5-5 پیشنهادات: 116
5-5-1پیشنهادات تحقیق 116
5-5-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 116
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………115

نمودار (1-1)-مراحل انجام تحقیق 9
نمودار (1-2) مدل مفهومی تحقیق 10
نمودار (3-1) مروری بر سیر انجام پژوهش 53
نمودار (3-1) مدل های تصمیم گیری چند هدفه – آریا نژاد و همکاران 1388 59
نمودار (3-2)مدل تصمیم گیری چند شاخصه- امیری ،1392 61
نمودار (3-2) تابع عضویت 64
نمودار (1-3) مراحل انجام تحقیق 76
نمودار (4-1)دیاگرام علی معلولی معیارهای اصلی 92
نمودار(4-2) نمودار معیار اصلی CRM……………………………………………………………………………………………………..92

جدول (1-2) معیارهای انتخاب تامین کنندگان 26
جدول (2-2)شاخص های ارزیابی تامین کننده استم و گلهر 32
جدول (2-3)شاخص های ارزیابی تامین کننده الرام 32
جدول (2-4)شاخص های ارزیابی تامین کننده بچ 33
جدول (2-5)شاخص های ارزیابی تامین کننده وبر و همکاران 33
جدول (2-6)شاخص های ارزیابی تامین کننده ویلس و هاتسون 34
جدول (2-7)شاخص های ارزیابی تامین کننده هاروادج 35
جدول (2-8)شاخص های ارزیابی تامین کننده هوها و کریشنا 35
جدول (2-9)شاخص های ارزیابی تامین کننده مرلی 36
جدول (2-10)شاخص های ارزیابی تامین کننده شرکت پژو 36
جدول (2-11)شاخص های ارزیابی تامین کننده سیمسون 37
جدول (2-12)شاخص های ارزیابی تامین کننده بند فیلد 38
جدول (2-13)تحقیقات انجام شده درباره شاخص های ارزیابی تامین کنندگان 46
جدول (3-1) ارزش معادل متغییر های زبانی براساس پژوهش لین و وو lin ,wu 65
جدول (3-2) 66
:جدول (3-3) معیارهای اصلی و فرعی موثر بر توان مالی 77
جدول (4-1)غربالگری معیارهای اصلی 81
جدول (4-2)غربالگری معیارهای فرعی(زیر معیارها) 82
جدول (4-3) تاثیر متقابل معیارها 84
جدول( 44 ) ماتریس تصمیم معیارهای اصلی 85
جدول(4-5) ماتریس نرمال شده 86
جدول (4-6) ماتریس مقادیر چپ و راست نرمال شده 87
جدول(4-7) ماتریس مقادیر کریسپ نرمال شده کل 87
جدول (4-8) ماتریس کریسپ نهایی 88
جدول (4-9) ماتریس تصمیم متوسط 89
جدول (4-10) ماتریس متوسط نرمال شده 89
جدول (4-11) ماتریس رابطه کل 90
جدول (4-13) محاسبه ri + ci و ri – ci 91
جدول (4-14) ماتریس رابطه کل با توجه به مقدار آستانه 93
جدول (4-15) جدول تعیین علت و معلول بودن زیرمعیارها 94
جدول (4-16) مجموع مقادیر علی و معلولی 96
جدول (4-17) ماتریس تصمیم ارزیابی گزینه ها 99
جدول(4-18) ماتریس بی مقیاس شده 101
جدول (4-19) مقادیر R، S ، Q 103
جدول (4-20) مقادیر قطعی R، S ، Q 104
جدول (4-21) مقادیر قطعی R، S ، Q 105
جدول (5-1) اولویت بندی معیارهای اصلی 111
جدول (5-2)اولویت بندی معیارهای فرعی 112
جدول (5-3) مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده 113
جدول (5-4)اولویت بندی تامین کنندگان 114

كليه حقوق مادي مترتب برنتايج مطالعات ،ابتكارات ونوآوري هاي ناشي از تحقيق
موضوع پايان نامه متعلق به موسسه آموزش عالي رجاء مي باشد.

اينجانب………………………….. دانشجوي رشته ………………… مقطع تحصيلي ……………………
بدين وسيله اصالت كليه مطالب موجود در مباحث مطروحه در پايان نامه تحصيلي خود
با عنوان …………………………………………………………………………………………………………راتاييد
كرده ، اعلام مي نمايم كه تمامي محتواي آن حاصل مطالعه ، پژوهش و تدوين خود بوده
و به هيچ وجه رونويسي از پايان نامه و يا هيچ اثر يا منبع ديگري ، اعم از داخلي و خارجي
نبوده و تعهد مينمايم در صورت اثبات عدم اصالت آن و يا احراز عدم صحت مفاد و يا لوازم
اين تعهد نامه در هر مرحله از مراحل منتهي به فارغ التحصيلي و يا پس از آن و يا تحصيل در
مقاطع ديگر و يا اشتغال و … دانشگاه حق دارد ضمن رد پايان نامه نسبت به لغو و ابطال مدرك
تحصيلي مربوطه اقدام نمايد .
مضافاً اينكه كليه مسئوليتها و پيامدهاي قانوني و يا خسارت وارده از هر حيث متوجه اينجانب
مي باشد.
نام و نام خانوادگي دانشجو :
امضاء و تاريخ

1-1مقدمه:
فعالیت خرید یکی از مهمترین فعالیت های زنجیره تامین است. امروزه همزمان با افزایش روش های مختلف خرید ،تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان مناسب برای خرید ،مهم تر و در نتیجه مشکل تر شده است. علاوه بر آن ساختار جدید سازمان ها موجب شده است که برای انتخاب تامین کنندگان افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .(عطایی ،1389)
انسان حتی در کوچک ترین تصمیم شخصی در پی آن است که بین نیازها و اهدافش تعادلی برقرار کند و این ضرورت ،او را به استفاده از تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک راه حل، نیازمند می کند. در گذشته مسائل تجاری اغلب با یک هدف و آن هم بیشینه کردن سود تبیین می شدند اما امروزه در تجارت این شاخص نمی تواند به تنهایی راه گشای پیشرفت باشد هنر تصمیم گیرندگان امروزی استفاده از اهداف چندگانه و متضادی مانند کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن کیفیت خدمات است .این گونه مسائل گذشته و سنتی هستند باید اهداف مورد نظر را با شاخص های متعدد مقایسه کرده و یا آن ها را رتبه بندی کرد این گونه مسائل در چند دهه اخیر به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفته اند. (عطایی ،1389)
تصمیم گیری چند معیاره در بسیاری از زمینه های مدیریتی کاربرد دارد که یکی ار آنها انتخاب تامین کننده است از سال 1990 به بعد مدیریت زنجیره تامین و فرآیند انتخاب تامین کننده در موضوع مدیریت خرید به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفت.(عطایی ،1389)
اما آنچه که موجب اهمیت مسئله انتخاب تامین کنندگان می شود این است که بیش از 50 درصد هزینه کالاهای فروخته شده در جهان مربوط به مواد خام خریداری شده می باشد.(منانی،1392)
در انتخاب تامین کنندگان معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد که مهم ترین آنها عبارتند از: (عطایی ،1389)
قدرت و توانایی مالی
امکانات و ساختارهای مدیریتی
خصوصیات فنی
توانایی پشتیبانی
سیستم و فرآیندهای کیفی
2-1 بیان مساله:
پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای امروز به گونه ای است که بسیار کم اتفاق می افتد سازمان یا موسسه ای به تنهایی و بدون کمک گرفتن همکاری با دیگر سازمان ها بتواند محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه دهد معمولا سازمان های متعددی در تولید یک محصول یا ارائه خدمت نقش دارند. (رائی،1391)
استراتژی سنتی خرید، استفاده از تعداد زیادی تامین کننده کالا و خدمات را توصیه کرده است در حالی که طبق دیدگاه جدید افزایش تامین کننده باعث تحمیل هزینه های اضافی و کاهش کیفیت و تاخیر در زمان تحویل و عدم برقراری ارتباط و روابط نزدیک و بسیاری دیگر از مسائل شده است. (منانی،1392)
ماده اولیه و اصلی مورد استفاده در صنایع شوینده سولفات سدیم است که توسط دو شرکت داخلی املاح معدن ایران و سولفاتیک تولید و عرضه می شود و این به معنای انحصاری شدن فروش این ماده توسط این دو شرکت است این دو شرکت با همکاری یکدیگر قیمت کالا را تعیین می کنند و شرکت شوینده را به دنبال خود می کشانند علاوه بر آن درشرايط کنوني تحويل سولفات سديم داخلي توسط شرکتهاي توليدکننده براساس سهميه بندي اعلامي از سوي شوراي توليدکنندگان پودرشوينده بوده و به هيچ وجه با توجه به تغيير درصد مصرف در صنعت شوينده به دليل تغيير استاندارد پودرشوينده تکافوي نياز صنعت شوينده را نمي نمايد ولزوما توليدکنندگان اين صنعت لازم است نسبت به واردات کسري آن اقدام نمايند.(فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره42 سال10 )
علاوه بر آن واردات این ماده نیز با مشکلاتی همراه است .چین بزرگترین عرضه کننده این مواد به ایران محسوب می شود که ایران همواره با هجوم و فشار قیمت مواد اولیه از سوی این کشور روبه رو است اعمال تعرفه ترجیحی براي واردات سولفات سديم به دليل تخصيص ارز دولتي وترجيحي در سنوات گذشته به منظور حمايت ازصنايع داخلي از جمله مشکلات دیگر در این صنعت است.( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )
با توجه به مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه در صنایع شوینده ،حضور تامین کنندگان قدرتمند داخلی ضروری است وبا توجه به اهمیت معیارهای مالی در ارزیابی تامین کنندگان افزایش توان مالی تامین کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است در این تحقیق بر آنیم تا عواملی که باعث افزایش توان مالی تامین کنندگان می شود را شناسایی کرده تا گامی در جهت بهبودفعالیت تامین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده، انحراف معیار، جمعیت شناختی، عوامل کلیدی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره تامین، افزایش توان مالی، تامین کننده، مدیریت زنجیره تامین