پایان نامه ارشد با موضوع رتبه بندی، درخت تصمیم، مقایسات زوجی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-1- مزاياي صادرات 15
2-2-2- انواع صادرات 16
2-2-3- فرآیند صادرات 21
2-3- نظریه‌های تجارت بین الملل 25
2-3-1- نظریه مرکانتیلیستها 25
2-3-2- نظریه مزیت مطلق 26
2-3-3- نظریه برتری نسبی 27
-3-4- نظریه هکچر و اهلین 27
2-3-5- نظریه سیکل عمر کالا 28
2-3-6- نظریه مزیتهای پیشتاز بودن 28
2-4- مروری بر چند مدل صادرات 29
2-4-1- مدل بالدوف 29
2-4-2- مدل لئويندو 32
2-4-3- مدل ابی و اسلتر 33
2-4-4- مدل استیلز و آمبر 34
2-5- رویکردهای رقابت پذیری 35
2-6- مدل الماس ملی 37
2-6-1- چرایی بکارگیری مدل الماس مزیت رقابتی پورتر 47
2-7- پیشینه پژوهش 49
2-7-1- پیشینه داخلی 49
2-7-2- پیشینه خارجی 59
2-8- مدل مفهومی تحقیق 59
فصل سوم: روش تحقیق 63
3.روش تحقیق 64
3-1- مقدمه 64
3-2- طرح تحقیق 65
3-3- جامعه و نمونه آماری 67
3-3-1- جامعه آماری 67
3-3-2- گروه های نمونه 67
3-3-3- ‌نمونه گیری 68
3-4- ابزار تحقیق 69
3-5- شرحی بر روش AHP 72
3-5-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 72
3-5-2- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي 73
3-5-3- مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي 74
3-5-4- سازگاري در قضاوت‌ها 76
3-6- روش اجرا 77
3-6-1- روش نمره گذاری 81
3-7- تجزیه و تحلیل داده‌ها 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 84
4.تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
4-1- توصیف دموگرافیک نمونه تحقیق 85
4-1-1- متغیر تحصیلات 85
4-1-2- متغیر سابقه کار 86
4-1-3- متغیر سمت سازمانی 87
4-1-4- متغیر حوزه‌ی فعالیت 87
4-1-5- توصیف جمعیت شناختی نمونه برای AHP 88
4-2- شناسایی موانع مهم و اصلی هر کدام از ابعاد مدل 89
4-3- رتبه بندی ابعاد موانع صادرات 98
4-3-1- تعیین ضرایب معیارها 98
4-3-2- رتبه بندی ابعاد نسبت به معیارها 99
4-3-2-1- رتبه بندی نسبت به معیار شدت تأثیر 99
4-3-2-2- رتبه بندی عوامل نسبت به جامعیت تأثیر 100
4-3-2-3-رتبه بندی ابعاد موانع نسبت به قابلیت کنترل 101
4-3-2-4- رتبه بندی ابعاد موانع نسبت به میزان تلاش لازم برای حذف 102
4-3-3- رتبه بندی نهایی ابعاد نسبت به هدف 103
4-4- رتبه بندی مؤلفه های هرکدام از ابعاد موانع 104
4-4-1- رتبه بندی موانع صادرات مرتبط با شرایط عوامل تولید 104
4-4-2- رتبه بندی موانع صادرات مرتبط با شرایط تقاضای داخلی 105
4-4-3- رتبه بندی در عوامل ساختار، استراتژی و رقابت 106
4-2-4- رتبه بندی موانع در بعد صنایع مرتبط و پشتیبان 108
4-4-5- رتبه بندی موانع در بعد اقدامات دولت 109
4-4-6- رتبه بندی موانع در بعد رویداد شانسی 110
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 112
5.نتیجه گیری و پیشنهادات 113
5-1- مقدمه 113
5-2- نتایج پژوهش 113
5-3- نتایج آزمون فرضیه ها 115
5-3-1- فرضیه تأثیر عوامل تولید بر صادرات 115
5-3-2- فرضیه تأثیر استراتژی، ساختار و رقابت بر صادرات 115
5-3-4- فرضیه تأثیر صنایع مرتبط و پشتیبان بر صادرات 116
5-3-5- فرضیه تأثیر اقدامات دولت بر صادرات 116
5-3-6- فرضیه تأثیر رویدادهای شانسی بر صادرات 117
5-2- بحث و نتیجه گیری 117
5-4- پیشنهادهای تحقیق 118
5-4- محدودیت‌های تحقیق 123
ضمیمه(پرسشنامه) 124
فهرست منابع 127

فهرست جدول ها
جدول‏21-اجزای مدل الماس ملی پورتر 39
جدول‏22- عوامل مؤثر بر توسعه صادرات 44
جدول ‏23- ابعاد و مؤلفه های موانع صادرات 53
جدول ‏31- نوع شناسی تحقیق 57
جدول ‏32- شاخص تصادفي 67
جدول ‏33- مقایسات زوجی معیارهای تصمیم 68
جدول ‏34- مقایسات زوجی براساس شدت تأثیر 68
جدول ‏35- مقایسات زوجی براساس جامعیت تأثیر 68
جدول ‏36- مقایسات براساس قابلیت کنترل 69
جدول ‏37- مقایسات زوجی براساس تلاش لازم برای حذف 69
جدول ‏38- ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم 70
جدول ‏41- توزیع پاسخگویان براساس میزان تحصیلات 75
جدول ‏42- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کار 75
جدول ‏43- توزیع پاسخگویان براساس سمت سازمانی 76
جدول ‏44- توزیع پاسخگویان براساس حوزه اصلی فعالیت 76
جدول ‏45- خصوصیات جمعیت شناختی نمونه AHP 77
جدول ‏46- ابعاد و مؤلفه های موانع صادرات 78
جدول ‏47- نتایج آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد عوامل تولید 81
جدول ‏48- نتیجه آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد استراتژی، ساختار و رقابت 82
جدول ‏49- نتیجه آزمون رگرسیون برای موانع مربوط به تقاضای داخلی و صنایه پشتیبان 83
جدول ‏410- نتیجه آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد نقش دولت و رویداد شانسی 84
جدول ‏411- موانع مهم و اصلی در هر کدام از ابعاد مدل 85
جدول ‏51- جمعبندی نتایج رتبه بندی موانع 102

فهرست شکل ها
شکل‏21- فرآیند صادرات 20
شکل‏22- فرایند مبادله کالا 22
شکل‏23- مدل بالدوف 27
شکل‏24- مدل لئویندو 29
شکل‏25- مدل ابی و اسلتر 30
شکل‏26- مدل الماس ملی پورتر 39
شکل‏27- مدل درختی تصمیم 52
شکل ‏31- مدل سلسله مراتب تصمیم 64
شکل ‏41- درخت تصمیم ابعاد موانع صادرات 86
شکل ‏42- رتبه بندی معیارهای انتخاب موانع 87
شکل ‏43- رتبه بندی ابعاد نسبت به شدت تأثیر 88
شکل ‏44- رتبه بندی ابعاد نسبت به جامعیت تأثیر 89
شکل ‏45- رتبه بندی ابعاد موانع نسبت به قابلیت کنترل 90
شکل ‏46- رتبه بندی ابعاد نسبت به میزان تلاش لازم برای رفع مانع 90
شکل ‏47- رتبه بندی نهایی ابعاد 91
شکل ‏48- درخت تصمیم مؤلفه های عوامل تولید 92
شکل ‏49- رتبه بندی مؤلفه های بعد عوامل تولید 93
شکل ‏410- درخت تصمیم مؤلفه های بعد تقاضای داخلی 93
شکل ‏411- رتبه بندی مؤلفه های بعد تقاضای داخلی 94
شکل ‏412- درخت تصمیم مؤلفه های بعد شاختار، استراتژی و رقابت 94
شکل ‏413- رتبه بندی مؤلفه های بعد استراتژی، ساختار و رقابت 95
شکل ‏414- درخت تصمیم مؤلفه های بعد صنایع مرتبط و پشتیبان 96
شکل ‏415- رتبه بندی مؤلفه های بعد صنایع مرتبط و پشتیبان 96
شکل ‏416- درخت تصمیم مؤلفه های بعد اقدامات دولت 97
شکل ‏417- نتایج رتبه بندی مؤلفه های بعد اقدامات دولت 98
شکل ‏418- درخت تصمیم موانع مرتبط با رویدادهای شانسی 98
شکل ‏419- رتبه بندی موانع مرتبط با رویدادهای شانسی 99

چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیر گذار بر صادرات صنایع شوینده، بهداشتی در ایران انجام شده است. مدل اصلی تحقیق مبتنی بر مدل الماس ملی پورتر تدوین شده است. بر اساس این مدل، عوامل اثرگذار بر صادرات را می توان در 6 بعد مورد بررسی قرار داد. هر کدام از از این ابعاد مؤلفه هایی را شامل می‌شوند که در صورت تحقق یا بهبود آنها توان صادراتی یک کشور یا یک صنعت افزایش می‌یابد. براساس مبانی نظری و مرور تحقیقات پیشین و نیز اطلاعات بدست آمده از زمینه مورد مطالعه، در مجموع 47 مؤلفه در ابعاد 6 گانه مورد شناسایی قرار گرفته است. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. حجم جامعه آماری (N=147) می باشد و حجم نمونه آماری (n=106) بدست آمده است و نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته است. نتایج پرسشنامه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته و مطلوبیت هر کدام از مؤلفه ها بعنوان یک عامل مهم و اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 18 عامل مهم و اصلی شناسایی شده است که در 6 بعد جای می‌گیرند. پس از مشخص شدن عوامل مهم و اصلی، با استفاده از روش AHP رتبه بندی ابعاد 6 گانه عوامل اثرگذار بر صادرات انجام گرفته است. 4 معیار بعنوان ملاک های اهمیت عوامل مطرح شده است که عبارتند از: شدت تأثیر، جامعیت تأثیر، قابلیت کنترل و میزان تلاش لازم برای حذف موانع. داده های مربوط به تحلیل AHP با استفاده از پرسشنامه های مقایسات زوجی گردآوری شده است. حجم نمونه در این مرحله (n=30) انتخاب شده است و نمونه گیری به روش غیر تصادفی هدفمند صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که اولویت ابعاد موانع صادراتی به ترتیب عبارتند از:1) اقدامات دولت، 2)عوامل تولید، 3)رویدادهای اتفاقی و شانسی، 4)شرایط تقاضای داخلی، 5) صنایع مرتبط و پشتیبان و 6) شرایط ساختار، استراتژی و رقابت. در انتها پیشنهادات تحقیق متناسب با نتایج ارائه شده است.

واژه های کلیدی: صادرات، صنایع بهداشتی و شوینده، موانع صادرات، عوامل اثرگذار بر صادرات.

فصل اول: کلیات تحقیق

کلیات
1-1- مقدمه
بررسيهاي علمي ثابت كرده است كه رشد اقتصادي كشورها به دلايلي چند با صادرات آنها ارتباط دارد. روند رو به رشد تجارت جهاني با بهره گيري از استراتژيهاي فعال تجاري، انقلاب در فناوري اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع در سطوح بين المللي، شتاب فزاينده اي يافته است بنابراين حضور فعال در تجارت جهاني نياز به توجيه ندارد(لطفي، 1379). كشور جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهاي صادركننده كالا در قالب صادرات نفتي و يا غيرنفتي است و به لحاظ بهره مندي از مواهب متعدد همچون دريا، معادن و… مي‌تواند بيش از اين در صحنه تجارت فعال باشد.
كشورهاي جهان با توجه به سطح رشد يافتگي شان، كالاهاي متنوعي صادر مي‌نمايند. در جوامع صنعتي به صادرات كالاهاي صنعتي و فرآوري شده، كه از ارزش افزوده بالايي نيز برخوردارند، اهميت فراواني داده مي‌شود. اين در حالي است كشورهاي در حال گذر نظير ايران، بيشتر به صادرات كالاهاي كشاورزي و معدني اشتغال دارند(قربانی، 1381).
تقويت صادرات داراي مزاياي مهمي بوده كه توليد انبوه، تامين درآمد ارزي، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت و كاهش قيمت محصولات توليدي از آن جمله است. بديهي است جهت بهره مندي هر چه بيشتر از مزاياي صادرات در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي استفاده از الگوهاي مناسب ضروري است. از جمله موارد مهم كه با گستره موضوعي خود مي‌تواند جهت حركت صادرات را نشان دهد، عوامل موفقيت مي‌باشند(صادقی و همکاران، 1391)
از سویی دیگر، در دنیای امروز، محصولات بهداشتی، شوینده ها و پاک کننده ها، اهمیتی به اندازه زندگی و حیات انسانها پیدا کرده اند. اگر کمی تامل کنیم در می یابیم که این نکته، چندان دور از ذهن نیست. در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید، نقش کالاهای بهداشتی و شوینده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار می شود.
با توجه به این نکته مهم،شرکت ها و صنایع تولید کننده مواد شوینده، در بازار های جهانی با تلاش بی وقفه،سرمایه گذاری‌های کلان، تبلیغات و بازار یابی وسیع، برند سازی و مشتری مداری، گوی سبقت را از دیگران می ربایند. آنها می‌کوشند محصولاتی با کیفیت هرچه بیشتر،قیمت مناسب و بسته بندی زیبا را راهی بازار کنند و سرانجام سودهای کلان را از آن خود سازند.
اما نقش صنایع بهداشتی و شوینده ایران در بازارهای جهانی چگونه است؟ این صنعت با چه مسائلی در ارتباط با صادرات روبرو است و عوامل اثر گذار بر صادرات صنایع بهداشتی و شوینده کدامند. چگونه می‌توان عوامل مؤثر را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی برای ایجاد تغییر یا تعدیل در وضعیت موجود آن عوامل ارائه داد. از دیدگاه صاحبنظران، ایران از قطب های مواد شوینده و بهداشتی منطقه به شمار می رود که در کنار کشورهایی چون هندوستان و ترکیه ،حرفی برای گفتن در این صنعت دارد.
متأسفانه شرکت های ایرانی فعال در زمینه صنایع بهداشتی و شوینده به دلائل مختلف، هنوز در امر صادرات محصولات و گسترش بازارهای خود در سطح جهانی، از قدرت کافی برخوردار نیستند و قدرت تشکیلاتی را ندارند که در سطح جهان تثبیت شوند و قیمت مواد اولیه را خودشان تعیین کنند.
از نظر صاحبنظران، در صنایع بهداشتی و شوینده وضعیت در بازارهای داخلی و خارجی مطلوب نیست. برای مثال اشاره می شود که: «تا چند سال پیش ورود برندهای خارجی به کشور ممنوع بود، اما اکنون که آزادسازی شده و با توجه به اینکه بسیاری از بخش های این صنعت یارانه دریافت نمی‌کنند، برندسازی و رقابت برای آنها دشوارتر شده است. هنوز در داخل کشور به حد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره معیارهای ریسک، سلسله مراتب، تامین مالی، هزینه های مالی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رتبه بندی، و رتبه بندی، عوامل کلیدی، توسعه صادرات