منبع پایان نامه درباره ریسک اقتصادی، سلسله مراتب، معیارهای ریسک، ریسک های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

2-5-2 ریسک غیر مالی 31
2-5-2-1 ریسک مدیریت 31
2-5-2-2 ریسک سیاسی 31
2-5-2-3 ریسک صنعت 32
2-5-2-4 ریسک عملیاتی 33
2-5-2-5 ریسک قوانین و مقررات 33
2-5-2-6 ریسک نیروی انسانی 34
2-6 جايگاه مديريت ريسك 35
2-6-1 تكامل مديريت ريسك 36
2-7 معرفی تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره “MCDM ” 38
2-7-1 فرآيند تصميم گيري چند شاخصه MADM 39
2-7-2 خصوصيات تكنيكهايMADM 43
2-7-3 گروه بندي تكنيكهاي MADM 47
2-8 فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) 58
2-8-1 روش AHP فازي 60
2-9 بخش دوم- پیشینه تحقیق 62
2-9-1 سوابق تحقيقاتي داخل کشور 62
2-9-2 سوابق تحقيقاتي خارج از کشور 64
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش کلی تحقیق 68
3-3 جامعه آماری 69
3-4 نمونه آماری 69
3-5 روش گردآوری داده ها 69
3-6 ابزار گردآوری داده ها 71
3-7 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 71
3-7-1 مدل تحقیق 74
3-7-1-1 تشریح معیارهای اثر گذار تحقیق و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش 75
3-7-1-1-1 شاخص های ریسک اقتصادی 75
3-7-2 تحلیلی سلسله مراتبیAHP 76
فصل چهارم:بیان یافته ها
4-1 مقدمه‏ 82
4-2 توصیف یافته ها 82
4-3 تحلیل یافته ها 88
4-3-1 ارزیابی شاخص ها 88
4-3-2 اولویت بندی معیارها با استفاده از ساختار سلسله مراتبیAHP فازی 90
4-3-3 بدست آوردن وزن معیارهای اصلی ریسک اقتصادی با استفاده ازمدل FAHP 93
4-3-4 تعیین وزن معیارها و زیر معیارها با استفاده از روش FAHP 98
4-3-5 به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک هزینه های تامین مالی با استفاده از مدل FAHP 99
4-3-6 به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک های اعتباری با استفاده از مدل FAHP 100
4-3-7 به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک های نقدینگی با استفاده از مدل FAHP 101
4-3-8 به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک های تورم با استفاده از مدل FAHP 102
4-3-9 به دست آوردن وزن زیرمعیارهای ریسک تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل FAHP 103
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 111
5-2 تحلیل نتایج 111
5-2-1 تحلیل نتایج به دست آمده از مدل (FAHP) 112
5-3 پیشنهادها 113
5-3-1 پیشنهادهای عملیاتی 113
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقات آتی 114
5-4 محدودیت های تحقیق 114
پیوست ها:
پیوست الف : پرسش نامه تحقیق 118
پیوست ب: پرسشنامه مقایسه زوجی 122
پیوست ج:لیست شرکتهای بزرگ در تهران 129
منابع و ماخذ:
منابع فارسي 131
منابع لاتین 133
منابع اینترنتی 135

جدول(2-1):پژوهش های پیشین در حوزه منطق فازی 66
جدول (3-1): تفکیک سوالات پرسشنامه به سؤالات تحقیق 72
جدول(3-2):ریسک های اقتصادی و زیر فاکتور های مرتبط با آن 72
جدول( 4-1 ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان 83
جدول (4-2) :توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان 84
جدول (4-3 ):توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی 85
جدول(4-4): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی 86
جدول(4-5): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی 87
جدول (4-6): وضعیت پاسخ ها 89
جدول(4-7):تابع عضويت متغيرهاي زباني تعيين وزن معيارها 94
جدول(4-8):ماتریس مقایسه زوجی فازی برای معیار های ریسک اقتصادی 95
جدول(4-9):رتبه نهایی معیارهای اصلی ریسک اقتصادی 98
جدول(4-10):وزن نهايي هر يك از زیر معیارهای ریسک هزینه های تامین مالی بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 99
جدول(4-11 ):وزن نهايي هر يك از زیر معیارهای ریسک های اعتباری بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 100
جدول(4-12):وزن نهايي هر يك از زیر معیارهای ریسک های نقدینگی بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 101
جدول(4-13):وزن نهايي هر يك از زیر معیارهای ریسک های تورم بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 103
جدول(4-14):وزن نهايي هر يك از زیر معیارهای ریسک تغییرات نرخ ارز بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 104
جدول( 4-15): اوزان نهایی فاکتورهای ریسک تامین هزینه های مالی بر اساس روش AHP 105
جدول (4-16):اوزان نهایی فاکتورهای ریسک های اعتباری 105
جدول( 4-17): اوزان نهایی فاکتورهای ریسک های نقدینگی 106
جدول( 4-18): اوزان نهایی فاکتورهای ریسک های تورم 106
جدول( 4-19) :اوزان نهایی فاکتورهای ریسک های تغییرات نرخ ارز 107
جدول (4-20):اولویت بندی ریسک های اقتصادی 108
جدول( 5-1): رتبه نهایی معیارهای ریسک اقتصادی 112

نمودار(2-1):شبکه انواع ریسک 26
نمودار (2-2):انواع ریسک های اقتصادی 35
نمودار(2-3):چهار قدم اصلي فرايند MADM 40
نمودار (4-1 ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان 84
نمودار( 4-2 ):توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان 85
نمودار (4-3): توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی 86
نمودار( 4-4): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی 87
نمودار( 4-5): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی 88
نمودار (4-6): ساختار سلسله مراتبي 92
نمودار(4-7 ):طیف اعداد فازی مورد استفاده 93

چکیده
در این تحقیق به شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازتحلیل ساختار سلسله مراتبی AHP پرداختیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن توصیفی تحلیلی می باشد.
تحقیق حاضر شامل یک سوال اصلی و چهار سوال فرعی می باشد. جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر مدیران و کارکنان مالی و تولیدی شرکت های بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار است که جهت تبیین اهمیت و وزن شاخص های ریسک اقتصادی برگزیده شده اند. منبع شناسایی شرکت‌های بزرگ، سازمان ثبت شرکت ها در سطح استان تهران است که بر این اساس تعداد این شرکت‌ها به 120 شرکت می‌رسد.که در این شرکت ها 125 پرسشنامه میان مدیران و کارکنان مالی و تولیدی پخش گردید در این تحقیق به دلیل اینکه روش توصیفی است نمونه گیری نداریم و نمونه مورد نظر شامل کل افراد حاضر در جامعه آماری می باشد. بدین صورت که از بین مدیران مالی و کارکنان و حسابداران شرکت های بزرگ ، تعداد 125نفر انتخاب شده است که92 پرسشنامه برگشت داده شده است.
نتایج حاصل براساس تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که:
ریسک های تامین هزینه های مالی بامیانگین وزن 293/0 ریسک های اعتباری با نمره 251/0، ریسک های نقدینگی 177/0 ، ریسک های تورم 147/0، ریسک های تغییرات نرخ ارز 128/0 در اولویت های اول تا پنجم قرار گرفته اند.

واژه های کلیدی: ریسک،مدیریت ریسک،ریسک اقتصادی،رتبه بندی

فصل اول:
كليات تحقیق

مقدمه
ریسک درعرصه های مختلف اقتصادی ومالی به معنای ایجادشرایطی دراقتصادیک کشور است که موجب زیان دهی سرمایه گذاری, شرکت های خارجی درکشورمیزبان شودویا سبب شودآنها بازدهی لازم را بدست نیاورند. ریسک اقتصادی یکی از ریسک هایی است که اقتصاد هرکشور را تهدیدمی کند ازانواع ریسک می توان به ریسک اعتباری-مالی-اقتصادی-تورمی-سیاست پولی-سیستماتیک-بازاری اشاره کردتمامی انواع ریسک ها ازجهت تاثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه اهمیت دارند.
سرمایه گذاران خارجی هنگامی که برای سرمایه گذاری وارد کشورمی شوند در محاسبه هزینه های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظرمی گیرند این ضریب برای کشورهای مختلف متفاوت است. اگر ریسک اقتصادی دریک منطقه بالاترازاستانداردآن شرکت باشد شرکت های سرمایه گریز در ازای دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود اما درصورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح معین باشد حتی درصورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضربه حضوردربستراقتصادی آن کشورنخواهد بود. زیرا زیان ناشی ازاجرای پروژه و سرمایه گذاری درکشوربیشتر از مزایایی است که دریافت می کنندیا اینکه با سرمایه گذاری همان مبلغ یا نیروی انسانی دریک منطقه دیگرمی توانند سود بیشتر ومزایای بالاتری بدست آورند .
هنگامی که یک شرکت یا فرد خارجی برای سرمایه گذاری وارد کشور دیگری می شود در اولین گام به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می کند. البته همیشه سرمایه گذاری درکشوردیگردرصدی ریسک دارد ولی این درصدکم در محاسبه هزینه های سرمایه گذاری دریک کشوردیگرلحاظ می شود اگرریسک اقتصادی حضوردریک کشوردیگرزیادباشددرمورد سرمایه گذاری درآن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شودبنابراین برخی ازپژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این طورعنوان می کنند:
“ریسک اقتصادی خطرتغییرساختاراقتصادی یک کشور یانوسان مداوم نرخ برابری ارزوقوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگشت سرمایه های خارجی دراثرتغییرات نرخ برابری ارزبا تغییر قوانین کشو است که دربرنامه ریزی های سرمایه گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهدکرد”
درموردچگونگی ایجاد ریسک اقتصادی جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارداما شمارزیادی ازدست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصادی راهم راستا با ریسک سیاسی می دانند وبراین باورند درشرایطی که ریسک سیاسی درکشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشترمی شود اینان نیز دراین باره معتقدند ریسک اقتصادی در اثرتغییر زیان آوراهداف سیاست های اقتصادی زیرساختی (کلیدی) از قبیل سیاست های مالی- سیاست های پولی- سیاست های بین المللی- تعقیر وایجاد ثروت- تعقیرمشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور وکاهش رشد صنعت و تغیرات دموگرافی ایجاد می شود.
از آن جا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست های اقتصادی یا تعقیر قوانین دارد . بنابراین دراغلب مواردباریسک سیاسی همپوشانی دارد.
بیان موضوع وابعادآن
يکي از شاخه هاي مديريت که در دهه هاي اخير جايگاه با اهميتي در نظام مديريت به دست آورده مديريت ريسک است. هر چند هر يک از مديران در دامنه و قلمرو تخصص معيني فعاليت مي کنند، ليکن مسئوليت اساسي و مشترک کليه مديران نيل به هدفهاي سازمان از طريق استفاده مؤثر از منابع مالي و انساني است. مديران ارشد بر اساس شناخت محيط کلان، محيط صنعت و آگاهي از توانائي هاي مالي و انساني مؤسسه خود،راههاي مختلف دستيابي به هدفها را بررسي مي کنند و از ميان آنها راه يا راههاي مناسب تر را بر مي گزينند (مايکل،2001)1.راه هاي انتخاب شده در صورتي سازمان را در جهت نيل به هدف ها هدايت خواهد کرد که منابع لازم فراهم و از آنها به نحو کارا و اثر بخشي استفاده شود و چنين استفاده مطلوبي از منابع و دارائي ها تنها در صورتي ممکن خواهدبود،که آنها را به صورتي سازماندهي شده در مقابل خطرات تهديد کننده به خوبي محافظت کنيم (بلک و ايدلشين، 1997)2.
براي تشريح وظيفه مديران ريسک، لازم است به اين نکته توجه شود که حسن اجراي وظايف مديران در گرو استفاده مؤثر از منابع مالي و انساني است و شرط اساسي لازم براي بکارگيري مطلوب منابع، محافظت از دارائي ها در مقابل عواملي است که موجوديت و بازدهي آنها را به مخاطره مي اندازد.عواملي که وضعيت حال و آينده دارائي ها،شامل افراد، دارائي هاي مشهود و نامشهود و همچنين درآمد شرکت را به مخاطره مي اندازد اصطلاحاً ريسک ناميده مي شود (پارسائيان، 1374).
اما مديريت ريسک يک چالش مهم و اساسي براي بسياري از شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار مي باشد. چرا که اغلب با کاهش منابع ضروري از قبيل نيروي انساني، اطلاعات و حتي دانش لازم جهت اجراي استاندارد هاي لازم براي مديريت ريسک مواجه هستند. در نتيجه بسياري از اين شرکت‌ها تحليل هاي مهمي را از ريسک و يا حتي تعريف درستي ار ريسک براي سازمان خود ندارند. و همچنين کمبود منابع در مورد روش هاي مديريت ريسک در اين شرکت ها نيز مزيد علت شده است. اگرچه تاثيرات اجتماعي و اقتصادي نيز مهم هستند و ابعاد آنها در شرکت‌هاي حاضر در بورس متفاوت است، پژوهش هاي متعددي در اين زمبينه نيز صورت گرفته است.  دو چالش بسيار مهمي که اين شرکت ها در مديريت ريسک با آن مواجه هستند شامل:
1- شرکت هاي حاضر در بورس در بسياري از فريند ها و خصوصيات از ديگر شرکت ها متفاوت هستند.
2-تحقيقاتي که تا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره ، ، ، Next Entries منبع پایان نامه درباره مدیریت ریسک، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، رتبه بندی