پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، توزیع فراوانی، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

1-8- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 6
1-9- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 6
1-10- قلمرو تحقيق 7
1-10-1- قلمرو موضوعي 7
1-10-1- قلمرو مكاني 7
1-10-2- قلمرو زماني 7
1-11- تعريف نظري واژه‏ها و اصطلاحات 7
1-11-1- تعاريف نظري خودپنداره 7
1-11-2- تعاريف نظري عوامل موثر بر خودپنداره 8
1-11-3- تعاريف نظري انضباط در سازمان 8
1-12- تعريف عملياتي واژه‏ها و اصطلاحات 9
1-12-1- تعريف عملياتي خودپنداره 9
1-12-2- تعريف عملياتي انضباط در سازمان 12
2 فصل دوم 14
2-1- مقدمه 14
2-2- خودپنداره 16
2-2-1- ديدگاه اجتماعي 16
2-2-2- ديدگاه شناختي 16
2-2-3- ديدگاه شناختي – اجتماعي 17
2-3- اهميت و كاربرد خودپنداره 17
2-3-1- سطح زيستي 17
2-3-2- سطح رواني 17
عنوان صفحه
2-3-3- سطح اجتماعي 17
2-3-4- سطح فرهنگي 17
2-4- مفاهيم خودپنداره 18
2-5- تعريف تركيبي از خود 20
2-5-1- خودسازمان‌يافته 20
2-5-2- خودپويا 21
2-6- تقسيم بندي خود از نظرويليام جيمز 21
2-6-1- خود مفعولى 21
2-6-2- خود فاعلى 21
2-7- جنبه‌هاي خودپنداره پديدار شناختي 22
2-8- علل پيدايش پديده خود و خودپنداره 23
2-9- ديدگاه‌هاي ديگرصاحب نظران غربي 23
2-9-1- نظريه‌هاي اوليه مربوط به خود 23
2-9-2- کارل راجرز(1937) 23
2-9-3- آبراهام مازلو(1943) 25
2-9-4- آلفرد آدلر(1908) 25
2-9-5- کوپر اسميت(1967) 26
2-9-6- اريک اريکسون(1950) 26
2-9-7- فرانكن(1994) 27
2-9-8- سنت كلر 28
2-10- ديدگاه اسلام 28
2-11- خودپنداره يك الگوي‌ذهني چندبعدي 30
2-12- انضباط 31
2-13- مفاهيم انضباط 31
2-14- نظريات و رويكردهاي انضباط 35
2-14-1- هابز و آگوست كنت 36
2-14-2- ماركس و دوركيم 36
2-14-3- تيلور 36
2-14-4- فايول 37
2-14-5- ديدگاه اسلام 38
2-14-6- ديدگاه دوره‌ي متاخر 39
2-15- انضباط در سازمان 41
عنوان صفحه 2-16- مدل سه شاخگي ساختار-رفتار-زمينه 47
2-17- پيشينه و ادبيات تحقيق 48
2-17-1- پيشينه‌ي پژوهشي خارجي 48
2-17-2- پيشينه‌ي پژوهشي داخلي 51
2-18- مدل مفهومي تحقيق 57
3 فصل سوم 58
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقيق 59
3-3- جامعه آماري پژوهش 61
3-4- نمونه‌ آماري پژوهش 62
3-4-1- انتخاب حجم نمونه 63
3-5- روش گردآوري اطلاعات و داده‌ها 64
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌اي 64
3-5-2- روش پيمايشي 65
3-6- نحوه‌اجراي پژوهش 66
3-6-1- تکنيک دلفي 66
3-6-2- جمع‌آوري و تکميل پرسشنامه‌ي تحقيق 70
3-7- روايي و پايايي ابزار پژوهش 71
3-7-1- روايي پرسشنامه 71
3-7-2- پايايي پرسشنامه 72
3-8- روش و فنون آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل مشاهدات 72
3-8-1- آمار توصيفي 74
3-8-2- آمار استنباطي 74
3-8-3- نرم‌افزارهاي مورد استفاده در پردازش داده‌ها 74
4 فصل چهارم 76
4-1- مقدمه 76
4-2- تحلیل توصیفی گزینه‌های ابزار تحقیق 76
4-2-1- توزیع فراوانی جنسی پاسخگويان 77
4-2-2- توزیع فراوانی وضعيت تأهل پاسخگويان 78
4-2-3- توزیع فراوانی سنی پاسخگويان 79
4-2-4- توزیع سطح تحصیلات پاسخگويان 80
4-2-5- توزیع فراوانی وضعیت درآمد پاسخگويان 81
عنوان صفحه 4-2-6- توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگويان 82
4-3- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 83
4-3-1- خودپنداره 83
4-3-2- انضباط كاركنان 89
4-4- استنباط‌هاي مرتبط با فرضيات تحقيق 90
4-4-1- پاسخ به سئوال اول تحقيق 90
4-4-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق 92
4-4-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق 94
4-4-4- يافته‌هاي جانبي 97
5 فصل پنجم 101
5-1- مقدمه 101
5-2- يافته‌هاي تحقيق 103
5-2-1- پاسخ به سئوال اول تحقيق 106
5-2-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق 107
5-2-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق 109
5-3- پيشنهادات مبتني بر يافته‌هاي تحقيق 111
5-4- پيشنهادات محقق 113
5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آينده 114
5-6- محدوديت‌هاي تحقيق 114
6 فهرست منابع 117
6-1- منابع فارسي 117
6-2- منابع لاتين 123
7 پيوست‌ها 126

فهرست جداول
عنوان صفحه جدول ‏11 گويه‌هاي مرتبط با مولفه‌هاي تحقيق(خودپنداره) 10
جدول ‏12 گويه‌هاي مرتبط با نمودهاي تحقيق(انضباط) 12
جدول ‏21 گونه شناسي انضباطي کارکنان (فنلي،1998) 33
جدول ‏22 انضباط بدون مجازات (ديك گروت،2001) 45
جدول ‏31 شاخص‌هاي بدست آمده ازطرح دلفي 69
جدول ‏32 ضرايب قابليت اعتمادهريك ازابزارهاي اندازه‌گيري تحقيق (پرسشنامه‌ها) 73
جدول ‏41 توزيع جنسی پاسخگويان 77
جدول ‏42 توزيع وضعيت تأهل پاسخگويان 78
جدول ‏43 توزيع سنی پاسخگويان 79
جدول ‏44 توزيع سطح تحصیلات پاسخگويان 80
جدول ‏45 توزيع وضعیت درآمد پاسخگويان 81
جدول ‏46 توزيع سابقه‌کاری پاسخگويان 82
جدول ‏47 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل فردي بر خودپنداره كاركنان اداره … 84
جدول ‏48 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل گروهي يا سازماني خودپنداره كاركنان… 85
جدول ‏49 شاخص‌های توصیفی میزان تأثير عامل اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره … 86
جدول ‏410 مقايسه شاخص‌هاي توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه … 88
جدول ‏411 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي… 89
جدول ‏412 نتايج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر كاركنان… 91
جدول ‏413 آزمون آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين امتيازات عوامل سه ‌گانه… 92
جدول ‏414 نتايج آزمون دانكن براي مقايسه ميانگين امتيازات تأثير عوامل سه‌گانه … 93
جدول ‏415 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه خودپنداره… 95
جدول ‏416 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه عوامل سه‌گانه … 96
جدول ‏417 آزمون t- دو نمونه‌ای مستقل برای بررسي تأثير جنسيت و وضعيت تأهل … 97
جدول ‏418 آزمون آناليز واريانس يكطرفه براي مقابسه ميانگين خودپنداره در… 98
جدول ‏51 مقايسه شاخص‌هاي توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردي، گروهي … 104
جدول ‏52 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط كاركنان اداره كل … 106
جدول ‏53 نتايج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره … 107
جدول ‏54 آزمون آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين امتيازات عوامل سه ‌گانه … 108
جدول ‏55 نتايج آزمون دانكن براي مقايسه ميانگين امتيازات تأثير عوامل سه‌گانه… 108
جدول ‏56 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه خودپنداره و انضباط كاركنان 109
جدول ‏57 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه … 110

فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل ‏21 مدل سه شاخگي ” ساختار – رفتار – زمينه ” (ميرزايي اهرنجاني ، 1377 ، ص 322) 47
شكل ‏22 مدل مفهومي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..57
شكل ‏31 مراحل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………61
شكل5-1 الگوي عوامل موثر بر خودپنداره…………………………………………………………………………………………………103

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار ‏41 نمودار دایره‌ای توزيع جنسی پاسخگويان 77
نمودار ‏42 نمودار دایره‌ای وضعيت تأهل پاسخگويان 78
نمودار ‏43 هیستوگرام توزيع سني پاسخگويان 79
نمودار ‏44 نمودار ستونی سطح تحصیلات پاسخگويان 80
نمودار ‏45 هيستوگرام وضعيت درآمد پاسخگويان 81
نمودار ‏46 هیستوگرام سابقه‌کاری پاسخگويان 82
نمودار ‏47 نمودار هیستوگرام میزان تأثير عامل فردي بر خودپنداره كاركنان … 85
نمودار ‏48 نمودار هیستوگرام میزان تأثير عامل گروهي يا سازماني بر خودپنداره … 86
نمودار ‏49 نمودار هیستوگرام میزان تأثير عامل اجتماعي بر خودپنداره كاركنان ا… 87
نمودار ‏410 نمودار مقایسه‌ی ميزان تأثير عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي … 88
نمودار ‏411 نمودار هیستوگرام میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي 89
نمودار ‏412 نمودار جعبه‌اي مقايسه ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر … 94
نمودار ‏413 نمودار پراكنش ميان خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي 96
نمودار ‏52 نمودار مقایسه‌ی ميزان تأثير عوامل سه‌گانه … 105
نمودار ‏53 نمودار هیستوگرام میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي 106
نمودار ‏54 نمودار جعبه‌اي مقايسه ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره 109
نمودار ‏55 نمودار پراكنش میان انضباط و خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي 110

فصل اول
کليات پژوهش

فصل اول
مقدمه
موفقيت و پيروزي در زندگي، دوستي، کار، تحصيل و تقريبا هر اقدامي که براي آن کوشش مي‌کنيم تا حد زيادي از تصورات شخصي ما سرچشمه مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد افرادي که به ارزش شخصي خود اطمينان دارند و خود را فردي باارزش مي‌دانند، موفقيت و خوشبختي را به سوي خود جذب مي‌کنند مفهوم” خود” از موضوعاتي است که به لحاظ کانون توجه بودن، تاريخچه‌اي تقريبا طولاني دارد. آگاهي از خود نشان‌دهنده جنبه مهمي از تجربه پديدار شناختي يا ذهني انسان است. تعداد جالب توجهي از پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که چگونگي احساس انسان از خود در بسياري از موقعيت‌ها بر رفتار او اثر مي‌گذارد. درحال حاضر مهم ترين و رايج ترين اشکالات و اختلالات رفتاري را به خود نسبت داده‌اند(فرويد6،173،1914).
به مفهوم خود به سه دليل تاکيد شده است: اول اينکه آگاهي از خود نشان‌دهنده جنبه مهمي از تجربه ذهني انسان است .دوم اينکه تعداد جالب توجهي از پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که چگونگي احساس انسان از خود در بسياري از موقعيت‌ها بر رفتار او اثر مي‌گذارد و سوم اينکه مفهوم خود براي بيان جنبه‌هاي سازمان يافته و يکپارچه کنش شخصيت به کار رفته است(جلالي،1392،2).
محور اصلي و رکن اساسي سازمان، منابع و سرمايه‌انساني آن محسوب مي‌شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهينه، مطلوب و کارامد از منابع و به‌وي‍‍ژه نيروي انساني آن است. بهترين سيستمها بدون ايجاد زمينه مناسب در نيروي انساني خود نمي‌توانند برنامه هاي خود را به انجام برسانند و نقطه حائز اهميت ان است که نفس برنامه متکي به نوعي انضباط7 است. همانطور که بيان شد چگونگي احساس انسان از خود در بسياري از موقعيت‌ها بر رفتار او اثر دارد و مجموعه رفتارهاي افراد در سازمان رفتار سازماني و آن نيز رفتار اجتماعي، از جمله انضباط اجتماعي را شکل مي‌دهد.
طي سال‌هاي اخير مطالعات بسياري در خصوص خودپنداره8 و ارتباط آن با متغيرهاي ديگري نظير هويت،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق فردی، بیمارستان، ارباب رجوع، آزمون همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، انضباط کارکنان، عزت نفس